हीब्रू 2

1आतामा काएवा ईनूम्‌क ऊम्‍छूङ् खाछोपी आझाई मारी एसानूवा तेमाछी, आतामा काए मक ऊम्‍छूङ् खापीका ऊलेमा खातेनने। 2तेतँनी स्‍वर्गादूतचीलामा एफूपापाचीलाई नीनाबूङ्‍वा पीऊचीक खा ऊम्‍छूङ् ठराछा, खकामा आसासा नक खा खान्‍नीतो र्‌याबूचीन खकामा मानामूचीन, खोचीवा मूचीक चालँवामी दान्‍डा तूची। 3आतामा काएवा नक ऊतो ढ्‍याप्‍पा माच्‍छेमी खान्‍नीतो फूम् म्‍याम्‌नधँ काएसँ यँतामा ऊम्‍काछेत? नक माच्‍छेमी खा पाईला झारालाई लोकाबी प्रभूङा ह, खकामा नक खा ईन्‍काबीचीवा नक खा ऊम्‍छूङ् ह ग्‍यामीमा काएकालाई छूछाम् मेकामूङ्‍क तूई। 4नीनाबूङ्‍वासँ लासाईचीलो, अतलल छेक चालँवा, खकामा बीभीन्‍ना खाले अतललक चालँवाचीलामा खकामा ऊम्‍सानूवातीका हापीऊचीक पबीत्‍रा आत्‍मामी ममासूङ्‍चीलामा नक खामी गाभाई पीऊक तूई। 5काएवा खा पम्‌हँक मक तीःक साप्‍तेमूलूङ्‍लाई नीनाबूङ्‍वा स्‍वर्गादूतचीमी हूपी पीऊचीन। 6खताधँसँ धार्मसास्‍तारामी ईत्‍ता खम्‌पी आतामा छाबाक तूई, “मीना यँहँल्‍या, मातामा आनानीवा ऊम्‍फूम् मीयीनूम्? खकामा मीनामी छा आसाहँल्‍या, मकामा आनानी मकमी लागी चूलाईलीनी? 7आनानीवा खोलाई चसी दँमाक लागी स्‍वर्गादूतचीपीका खूँपी यूसानूम्। खतालोने आनानीवा खोलाई माहीमामीलो सायासम्‍दूङ्‍मी सील्‍तँखप् वायानूम्‌क तूई। 8खकामा आनानीवा झारा थोकाछोपी सासाना मूकाबी खोलाईङा मानूम्‌क तूई।” आनानीवा ऊम्‍हूपी झारा थोका छूमा प्‍यानूम्‌लो, ऊम्‍हूपी मान्‍तूवाक थोका यँसँ तूवान, खताधँसँ होतोलो झारा थोकाङा ऊम्‍हूपी छाक काएवा तम्‌न। 9खताधँसँ काएवा येसूलाई तम्। नीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍पी सीमालाई खो चसी लेतो स्‍वर्गादूतचीमी खूँपी छा, आतामा खोसावा सीमारीमी कास्‍टा भगामूकसावा खोसावा माहीमालो सायासम्‍दूङ्‍मी सील्‍तँखप् वातक काएवा तम्। 10झारा थोका नीनाबूङ्‍लामा खकामा खोमी लागीङा लीसाक ह। खोसाङा ऊम्‍छाचीलाई माहीमापी बायूचीलो, खोचीलाई माच्‍छे पीकाबी येसूलाई कास्‍टाचीलामा पूर्ना मूमा नीनाबूङ्‍वा खान्‍नोक दाबू। 11यँमाधँ मीनाचीलाई पबीत्‍रा मूकाबीलो पबीत्‍रा मूलोकाबी ईत्‍ता झानीपीकङा ह। आतामा खोचीलाई नूछची लोमालाई येसू ङत्‍तीन। 12आतामा येसूवा गी, “अँ रूमीपामीचीमी लाम्‍लोपी आम्‍नू नूङ्‍मी खा कँङा पँ, खकामा मीनाची दोसीमीलो कँ मपी आम्‍नू साया पँ।” 13खकामा फेरी खोसावा गी, “खोलाई कँ हँरेप्‍पा म्‍यँ।” खकामा फेरीसँ खोसावा गी, “खाङानूम्, कँ खकामा नीनाबूङ्‍वा कँलाई प्‍यँमूङ्‍क छाछाची।” 14नक छाछाचीमी रीराम् सालो हीमी तूवाकसावा, येसूसँ सालो हीमी रीराम्‌पीङा मूना। आतामाङा येसूवा ऊम्‍सीमारीलामाङा सीमारीमी र तूईक साईतानालाई नास्‍टा मीऊ। 15खकामा सीमारीमी कीमावा ऊम्‍चू पोसूङ्‍वा लीतीतो सीमारीमी चापँवाछा छामीकचीलाई खोसावा माच्‍छे पीऊची। 16यँमाधँ ऊम्‍छूङ्‍ङा खोसावा स्‍वर्गादूतचीलाई मन, खोसावा अब्राहाममी सासीवन्तीचीमी फूम् म्‍यची। 17आतामा खो झारा खाचीपी ऊम्‍नूछचीतीका छूमा छा, खकामा मीनाचीमी खँमी माच्‍छेक लागी, खो नीनाबूङ्‍मी स्‍यावापी सम् तूईलीक खकामा हँरेप्‍पा मोलीक ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छाक तूई। 18हने खोसावा जँचापी पराछीमीकचीलाई भमा दूरची, यँमाधँ खो ऊम्‍हँपाङा कास्‍टा तू खकामा जँचापी पराछा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\