हीब्रू 3

1आतामा नीनाबूङ्‍वा काछानीक पबीत्‍रा अँ बूमीचेऊ, काएवा प्रेरीत खकामा झारापीका ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी गेमा बीस्‍वसा माक येसूलाई मीनानूम्‌खँ। 2मोसा नीनाबूङ्‍मी झानीहँपी हँरेप्‍पालोक तूवातीकाङा येसूसँ खोलाई चालँवा मूमेकाबीलो हँरेप्‍पालोक छाक तूवा। 3खीम्‌पीकासँ खीम् थोकाबी मीनावा मारी सायासम्‍दूङ् ततीकाङा येसू मोसापीकासँ मारी सायासम्‍दूङ् तोमा खात्‍तक तूई। 4यँमाधँ झारा खीम्‌ची आसाना आसावा थूचीकङा ह, खताधँसँ झारा थोका बानामूकाबीने नीनाबूङ्‍ङा ह। 5स्‍यालानी छीक खामी गाभाई पीमालाई मोसा नीनाबूङ्‍मी झानीहँपी चापँवाछातीका हँरेप्‍पालोक छाक तूवा। 6खताधँसँ ख्रीस्‍टबो नीनाबूङ्‍मी झानीहँपी ऊम्‍छा छामा हँरेप्‍पालोक छाक तूवा। खकामा काएसँ ख्रीस्‍टछोपी सानूवा धूसाम्‌मा हँरेप्‍पालोकलो अँटील छेयेधँ ऊम्‍झानी छे। 7आतामा पबीत्‍रा आत्‍मावा गी, “ईसे आनानीवा ऊम्‍खा ईनूनूम्‌धँ, 8खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी आम्‍नू जँचा छाक लेपी, आनानीवा बीद्रोह मानूम्‌लो आम्‍नू सागूँवा काठोरा मानूम्‌तीका हने काठोरा मानूम्‌न, 9मपी आम्‍फूपापाचीवा अँ जँचा मूची, मकामा लँक्‍होप् दँसाम्‍म कँङा मूङ्‍क चालँवाची तूची। 10आतामा कँ मक मीनाचीलो रूपँहँ, खोचीलाई लूङ्‍चूङ्, ‘ऊम्‍चू सागूँवा कँपीका ईलीहँ खाती खकामा खोचीवा अँ आग्‍याची र्‌याब्‍मासँ छीङूची।’ 11खकामा मारी अँ छूली कातालो आतामा पास्‍ताना चूङ्‍क तूई, ‘खोची कँ अँ सावाभ्‍यतँक खम्‌पी हाल्‍लोसँ वँमा तचीन’।” 12रूमीपामीचेऊ, नूवा याकानी, आतामा आनानीपी तूईक खँसापीलो अबीस्‍वसी सानूवावा आनानीलाई लीतीयीक नीनाबूङ्‍पीका मेथाम् खायानीनने। 13खताधँसँ “ईसेक ले” तूईहँतोङा आनानी ईत्‍तावा आर्कलो कँदीम्‍मोनी, आतामा वालँ खावा आनानी आसामीसँ सागूँवा काठोरा म्‍यानीनने। 14काएवा पाईला बीस्‍वसा मूम्‌हँलो नीनाबूङ्‍लाई हँरेप्‍पा मूम्‌तीकाङा खोछोपी साधाई हँरेप्‍पालोक छेयेधँ ख्रीस्‍टलो तूईक झारा थोकामी भागा काएवा तम्। 15धार्मसास्‍तारावा गी, “ईसेङा आनानीवा ऊम्‍खा ईनूनूम्‌धँ, आम्‍नू फूपापाची नीनाबूङ्‍लो बीद्रोह मूचीक लेपीतीकाङा आम्‍नू सागूँवा काठोरा मानूम्‌न।” 16ईन्‍काबी मीनाची आसाची तूवामी, खोचीवा ईनूचीमासँ बीद्रोह मूची? नीनाबूङ्‍वा मोसालाई ऊम्‍चू तँबप् मीऊमा खोची झारालाई मीस्र नाम्‍दपीका लातूबायूचीक मनहँल्‍या? 17खकामा आसालो नीनाबूङ् लँक्‍होप् दँतो हीराया? यँ मक खँ मूकाबीचीलो मनहँल्‍या? खोची खरोमा थाम्‍पूङ्‍पीङा स्‍यामीक तूवा? 18खकामा ऊम्‍खा मन्‍र्‌याब्‍काबीचीङा खोसावा सावाभ्‍यातक खम्‌पी हाल्‍लोसँ वँमा तचीन ग्‍यामा पास्‍ताना चोक मनहँल्‍या? 19आतामा खोची ऊम्‍चू अबीस्‍वसामी गार्नावाङा सावाभेमाक खम्‌पी वँमा तूचीनक काएवा तम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\