हीब्रू 4

1नीनाबूङ्‍मी सावाभेमाक खम्‌पी वँमाक नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍या काएलो तूईहँङा, आतामा काए नूवायाके, मकामा आनानीहँपीक आसासँ नक नीनाबूङ्‍मी प्रतीग्‍या तोमा खात्‍तीनीनक छूननी। 2यँमाधँ काएकावासँ खोचीतीकाङा खान्‍नीक खा ईनूम्‌काक ह। खताधँसँ खोचीवा ईनूचीक खापी खोचीलाई यँसँ फाईदा छान, यँमाधँ ईन्‍काबीचीवा नक खान्‍नीक खालाई बीस्‍वसा मूचीमा ग्राहाना मूचीन। 3हने काए खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबीची मक सावाभेमाक खम्‌पी वँमा तम्, नीनाबूङ्‍वा ग्‍याक तूई, “खकामा कँ हीरँलो आतामा पास्‍ताना चूङ्‍क तूई, ‘अँ सावाभेमाक खम्‌पी खोची हाल्‍लोसँ वँमा तचीन’।” माताधँसँ ऊम्‍सावाभेमाक खम् साप्‍तेमूलूङ् लीसालोङा त्‍यारी छादूराक तूवा। 4यँमाधँ खोसावा आर्क खम्‌पी सावाबो लेमी बारेपी आता ग्‍याक तूई, “नीनाबूङ्‍वा सावाबो लेपी ऊम्‍झारा चालँवापीका सावाभ्‍यातू।” 5फेरी नक खम्‌मी बारेपी खोसावा गी, “अँ सावाभेमाक खम्‌पी खोची हाल्‍लोसँ वँमा तचीन।” 6खकामा आझाई कोई कोई मक सावाभेमाक खम्‌पी वँमा बँकी तूईमी, खोचीलाई पाईलाङा खान्‍नीक खा हालाबाक तूवा, खोची बीस्‍वसा मूचीनकसावा मक सावाभेमाक खम्‌पी वँमा तूचीन। 7खकामा फेरी नीनाबूङ्‍वा “ईसे” ग्‍यामा ईले तकामूक तूई, खकामा मारी दँमा पाछी नीनाबूङ्‍वा पाईला दाऊदवा ग्‍याक खाङा फेरी ग्‍या, “ईसे आनानीवा ऊम्‍खा ईनूनूम्‌धँ आम्‍नू सागूँवा काठोरा मानूम्‌न।” 8यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा प्रतीग्‍या मूतीकाङा यहोसूवा मीनाचीलाई पाईलाङा सावाभेपीऊचीकधँने, फेरी नीनाबूङ्‍वा आर्क सावाभेमाक लेमी खा पोमाचामा छानक। 9आतामा नीनाबूङ्‍मी छाछाचीमी लागी सावाभेमाक लेपी सावाभेमाक चालँवा बँकीङा तूई। 10यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी सावाभेमाक खम्‌पी वँकाबी झारावाङा ऊम्‍चू चालँवापीका सावाभ्‍यातची, आतामाङा नीनाबूङ्‍वासँ ऊम्‍चालँवा दूरूमा सावाभ्‍यातूक तूवा। 11आतामा हने काए झारा मक नीनाबूङ्‍मी सावाभेमाक खम्‌पी वँमालाई धूँराके, खकामा पाईलाक मीनाचीतीकाङा आग्‍या र्‌याबाम्‌नमा काए आसासँ पतन छेनने। 12यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी खा लीतीयीक खकामा चालँवा मूमायाकाबी तूई। खकामा हीसालाम्‍पे धारा छीक लाम्‍छाप्‌पीकासँ रेत्‍तीक तूई। नकसावा प्रानालो आत्‍मालाई ऊम्‍जोर्नीसाम्‍म खकामा तूम्‍बूरूहँपीक मासीसाम्‍मङा हीसा भागा मीहँ नछेऊपीका मेक्‍कछेऊ रत, मातामाङा नकसावा सागूँवावा नतक थोका मकामा मीनक थोका जँचा मूमा दूर। 13नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी, लीसाक थोकाचीहँ यँसँ सूलाक मान्‍तू। ऊम्‍लाम्‌लोपी झारा थोकाङा खान्‍नीतो दातीखातीक तूई। खोलाईङा काए झारावा एलेखा पीमाछी। 14नाम्‌छूरीची लीबूमा खाताक नीनाबूङ्‍मी छा येसू झारापीका ढ्‍याप्‍पा एतूम्‍साबू पूजारी छाक तूई। हने काएवा ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्राहाना मूम्‌क बीस्‍वसापी ख्‍याबेयेने। 15यँमाधँ एढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी काए दूर्बलतापी छेलो कँदीम्‍मेमा मन्‍दूर्काबी मान्‍तू। खो काएतीकाङा झारा थोकापी जँचा छा, खताधँसँ खो खँ मान्‍दूङ्‍क तूवा। 16आतामा काए कँदीम्‍नेचीमा ममारूङ्‍मी सींहासनधपी खाते, मकामा काए खँचपी छेक दँमापी, खोपीका भलोमालाई सम्‌लो ममारूङ् तोमा दूरूम्‌ने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\