हीब्रू 5

1झारा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी मीनाचीहँपीकाङा छ्‌यातीमी, खकामा मक पूजारीची मीनाची लाम्‍पे छीमीमा नीनाबूङ्लाई खँचीमी लागी बूलूदाम् प्‍यची मकामा बलीदाना चारामीची। 2खकामा खोची ऊम्‍चूहँपासँ काम्‍जोरा तूईमीकसावा, ङीमाम्‍पा लाम् बीलूचीमा खातामीक मीनाचीलो सानूवापा छीमीमा ब्‍याभारा मूमा दूरची। 3आता छाकसावा, खोसावा मीनाचीमी खँमी लागी मात्‍ताई मन ऊम्‍हँपामी खँमी लागीसँ बलीदाना चारामूमाछी। 4आसावासँ नक ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छूमाक सायासम्‍दूङ् ऊम्‍हँपावा तोमा दूरन, खताधँसँ नीनाबूङ्‍वा काछचीक मात्‍ताई हारूनतीका ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छूमा दूर। 5ख्रीस्‍टसँ ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छूमालाई ऊम्‍हँपावा हँपालाई ढ्‍याप्‍पा मूनाचीन। खताधँसँ खोलाई, “आना अँ छा ह, ईसेक ले कँ आनालाई वाईनाक तूई” गूँकाबीवा खोलाई ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी मीऊक तूई। 6आर्क खम्‌पीसँ खोसावा गी, “मल्‍कीसेदेकमी दर्जातीका आनासँ साधाईलाई ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छानाक तूई।” 7येसू साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूवालो मूमवा हूल्‍तो मारी भक्‍तीलो सानूवापा छामा नीनाबूङ्‍लाई बीन्‍ती मीऊ। मातालो सीमारीपीका लेमेमा दूर्काबी नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍खा ईनू। 8येसू नीनाबूङ्‍मी छा तूवाधँसँ, खोसावा तूःक कास्‍टालामा आग्‍या पालन मूमा चेनाची। 9आतामा ख्रीस्‍ट पूर्ना छाकसावा ऊम्‍खा र्‌याब्‍काबी झारालाई खोसावा साधाई साधाई छीयीक माच्‍छे पीमा दूरची। 10मल्‍कीसेदकमी दर्जातीकाङा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी खम्‌पी नीनाबूङ्‍वाङा खोलाई छ्‌यातूमा यूसूक तूई। 11नक खामी बारेपी आनानीलाई लोमा छाक खाने मारी तूई, खताधँसँ आनानीवा नक खा ङीमा गार छी, यँमाधँ आनानीवा खाची साफी ढील ङीसूनूम्। 12होतोलोसाम्‍मने आनानी चेमाकीची छूमादूर्मा छाक, खतालोने होतोलोसँ आनानीलाई कोई कसाईवा नीनाबूङ्‍मी खामी बारेपी सूरूक सीक्‍छेची चेमाचामा छी। आतामा होतोलोतो आनानीलाई खँदील चामाक थोका चामा पर्ने आझाई दूदूङा चाहाछीनी। 13आतामा दूदू मात्‍ताई दूङ्‍मायाकाबीबो आझाई यायाङा छी, खकामा ऊम्‍छूङ् यँल्‍या राना यँल्‍या खोसावा यँसँ ङीसन। 14खँदील चामाक थोकाने परीपाक्‍का छामीक मीनाचीमी लागी ह। खकामा खोचीवाने खान्‍नीकलो खाईसीक खा छेमा दूर्माक तालीम् तचीक छी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\