हीब्रू 6

1आतामा हने काए ख्रीस्‍टमी बारेपीक पाईला चेमाक खाची चेमा छीताम्‌हँ परीपाक्‍का छूमालाई चेले। खकामा सीमारीलाम्‍पे खाएक चालँवाचीपीका सानूवा लामाक खकामा नीनाबूङ्‍छोपीक बीस्‍वसा मूमाक सीक्‍छेपी मात्‍ताई छेचेनने। 2आनानीलाई हने बप्‍तीस्मामी बारेपी, मीनाचीछोपी हू यूङ्‍माक चालँवा, सीमामा ऊमाक, हाल्‍लोसँ लूकीनक दान्‍डा तोमाक खाचीमी बारेपी सीक्‍छे पीमाचामा छीन। 3नीनाबूङ्‍मी सानूवा तूईधँ काए आताङा म्‍याम्। 4आसासावा ईखेपा नीनाबूङ्‍मी छ तूचीमा नीनाम्‍खम्‌पीक ममासूङ् छ्‌याप्‍सूचीक तूई, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मालो तोङामीक तूई, 5खकामा ऊम्‍चू अनूभबलामा नीनाबूङ्‍मी खा खान्‍नीक तूई ग्‍यामीमा तूम्‍तूचीक तूई, तीःक सूनाम्‌मी रमी स्‍वादा छ्‌याप्‍सूचीक तूईमासँ, 6खोचीवा फेरी स्‍याला ऊम्‍चू बीस्‍वसा छीङचीधँने, खोचीलाई फेरी खँपीका ऊम्‍चू सानूवा लामाहँ बाईमाने सम्‍भबङा छीन। यँमाधँ खोचीवा ऊम्‍चू स्‍वर्थामी गार्नावा नीनाबूङ्‍मी छालाई फेरी क्रूसापी कसची, मकामा झारा मीनाचीमी लाम्‍लोपी ख्रीस्‍टलाई ङईमालीक म्‍यची। 7लावा खोछोपी साधाई धीक झारी काँवा दूङ, खकामा मक लावा चासूम् न्‍याब्‍काबी मीनाचीलाई चाहाछीक चासूम् ऊब्‍जामीधँ मक लावा नीनाबूङ्‍मी साखा त। 8खन्‍धँसँ मक लावा सीऊडीलो तीतूङ्‍चीबो ऊब्‍जामीधँ मक यँनायँक छी। खकामा नीनाबूङ्‍मी दङ्‍खँसँ मकछोपी तामा दूर। खकामा पीछेबो मकलाई मीपी हूयी। 9लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, काएका आतीकाक खा नीनेकाधँसँ, आम्‍नूमी लागीने माच्‍छेमी बारेपी मारी खान्‍नीक खा तनूम्‌क तूई गेकामा छूछम् छेकाक तूई। 10नीनाबूङ्‍वा आन्‍याया मी:न। आनानीवा मानूम्‌क चालँवा खकामा ऊम्‍गार्नापी पबीत्‍रा मीनाचीलाई म्‍यानूम्‌क चालँवालो लालूखा खोसावा हाल्‍लोसँ मातसीन। होतोलोसँ आनानीवा मातीकाक चालँवा मीयीनूम्‌क तूई। 11आनानी झारावा आम्‍नू सानूवा धूसानूम्‌क झारा थोकापी तीलीनीनतो धूँराकीयीनी गेकामा काएकावा सानूवा मूम्‌काक तूई। 12काएकावा आनानी आईमालोकाबीची छीनीक नताम्‌कान खतालोने बीस्‍वसालो अकाबीची छीनीमा नीनाबूङ्‍वा प्रतीग्‍या मूक थोका तोकाबीची छीनीलँ गेकामा मीनूम्‌काक तूई। 13नीनाबूङ्‍वा अब्राहामलो प्रतीग्‍या मूलो पास्‍ताना चामालाई खोपीका ढ्‍याप्‍पा आसासँ तूवानकसावा नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍हँपा ऊम्‍नूङ्‍पीङा आतामा पास्‍ताना चोमा ग्‍या, 14“कँ आनालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा साखा पीनी, खकामा आनालाई साफी छाछाची पीनी।” 15आतामा अब्राहामवा हूङूयो खकामा नीनाबूङ्‍वा खोलाई मीऊक प्रतीग्‍या तू। 16मीनाचीवा पास्‍ताना चीचीलो खोचीपीका ढ्‍याप्‍पा मीनामी नूङ्‍पी पास्‍ताना चीची, खकामा ऊम्‍चू झारा थानवा पास्‍तानालामाङा सामाधाना मीची। 17नीनाबूङ्‍वा मूक ऊम्‍प्रतीग्‍या तोकाबीचीलाई, ऊम्‍प्रतीग्‍या हाल्‍लोसँ बातीन गूँमाक ऊम्‍सानूवाक खा खोसावा पास्‍ताना चोमाङा पाक्‍का मू। 18आतामा नीनाबूङ्‍वा काएलाई ऊम्‍प्रतीग्‍यालो पास्‍ताना हीसाङा पेक तूई। नक बाईमा दूरीनक हीसा खाचीपी नीनाबूङ् हाल्‍लोसँ वालँ नीनीन। आतामाङा खोपी काए सूराक्‍छे तोकाबीचीवा, एलाम्‍लोपी यूपेमीक आःसा लाप्‍मायामालाई नक खावा मारी कँदीमेक तूई। 19नक आःसा एपोसूङ्‍वामी लागी बाल्‍यो खकामा हँरेप्‍पालोक तम्‍मासूङ् छाक तूई। नक आःसावा काएलाई पर्दाहँपीक पबीत्‍रा खम्‌साम्‍मङा खाए। 20मक पबीत्‍रा खम्‌पी येसू काएलाम्‍पे छामा, एलाम्‍लोपी खाईकाबी दूततीका छाहँ मल्‍कीसेदेकमी दर्जातीका येसू साधाईक लागी ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छामा वँङाक तूई।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\