हीब्रू 7

1मक मल्‍कीसेदेक सालेम नाम्‍दक हँ खकामा ढ्‍याप्‍पा नीनाबूङ्‍मी पूजारी तूवा। अब्राहाम हँचीलो मूहँ जीताछामा लासाहँलो मल्‍कीसेदेकवा तूपू, खकामा खोलाई साखा पीऊ। 2खकामा अब्राहामवा झारा थोकामी ईत्‍होप् भागा मूःमा ईभागाबो खोलाई पीऊ। ऊम्‍नूङ्‍मी आर्थातीका खो पाईला धार्मी हँ खकामा सालेम नाम्‍दक हँ ह, नकमी आर्था साङमी हँ छी। 3खोमी ऊम्‍मापा मान्‍तूवा, ऊम्‍बाङ्‍सासँ मान्‍तूवा, खो हापी मूना खकामा हापी मासा यँसँ ङीसीन, खन्‍धँसँ नीनाबूङ्‍मी छातीका, खो नीनाबूङ्‍मी साधाई छीयीक पूजारी ह। 4हने आनानीवा मीनानूम्‌खँ, मल्‍कीसेदेक धाई ढ्‍याप्‍पा तूवा राछ? झारा ईस्राएलीचीमी पा अब्राहामवासँ जीताछामा तू:क थोकाचीमी ईत्‍होप् भागापीक ईभागा खोलाई पीऊ। 5पूजारी छामीक लेबीची खकामा ऊम्‍चू चाचायोछाची अब्राहाममी चाचायोछाचीङा तूवामीधँसँ खोचीवा ऊम्‍चू झारा रूमीपामीपीका ईत्‍होप् भागापीक ईभागा तोमाक आग्‍या ब्‍यबस्‍थापीका तूचीक तूवा। 6मल्‍कीसेदेक लेबीमी चाचायोछाहँपी तूवानधँसँ खोसावा अब्राहामपीका ईत्‍होप् भागापीक ईभागा लापू खकामा प्रतीग्‍या तोकाबीलाईङा खोसावा साखा पीऊची। 7स्‍यानवा ढ्‍याप्‍पापीका साखा ताय गूँमाक खापी पूर्पाछे मूमाचामा छीन। 8नापी सी:मीहँ खातीमीक मीनाचीवा ईत्‍होप् भागापीक ईभागा मीनाचीपीका लापची। खतालोने धार्मसास्‍तारावा गी साधाई लीतीयीक मल्‍कीसेदेकवासँ ईत्‍होप् भागापीक ईभागा लापू। 9काएवा आतामा गूँमा दूराम्, ईत्‍होप् भागापीक ईभागा तोकाबी लेबीवासँ अब्राहामलामाङा ईत्‍होप् भागापीक ईभागा मल्‍कीसेदेकलाई पीऊ। 10यँमाधँ मल्‍कीसेदेकवा अब्राहामलाई तूपूलो लेबी ऊम्‍फूपापामी रीराम्‌‌हँपीङा तूवा। 11लेबीमी पूजारीमी चालँवामी आधारापीङा ईस्राएलक मीनाचीवा व्‍यबस्‍था तूचीक तूवा। हने लेबीमी पूजारीमी चालँवालामा पूर्नाता ताकधँने, हारूनमी दार्जातीका मनक मल्‍कीसेदेकमी दार्जातीकाक आर्क पूजारीमी यँ खँच छा? 12खकामा पूजारीमी पद बातीलो ब्‍यबस्‍थासँ बाईमाङा छी। 13आसामी लागी नक खाची छाक तूई, खोने आर्क कूलाक ह, खकामा आर्क कूलाक हाक्‍क मीनाचीवासँ हाल्‍लोसँ बेदीपी चालँवा मूचीक मान्‍तू। 14काएवा खान्‍नीतो ङीसाम् एप्रभूने यहूदामी कूलापीका मूनाक ह। नक कूलामी पूजारी छीकमी बारेपी मोसावा यँसँ गीहँन। 15नक खा झान्‍सार छ्‌याक्‍कवा छी, मल्‍कीसेदेकतीका आर्क ईत्‍ता पूजारी मूनाक तूई। 16खो पूजारी छाक खाबो मीनाचीमी बीधी बीधानाचीतीका मन, खन्‍धँसँ हाल्‍लोसँ लूकीनक पोसूङ्‍वामी रलामा छाक ह। 17ऊम्‍बारेपी धार्मसास्‍तारावा गी, “मल्‍कीसेदेकमी दर्जातीका आना हाल्‍लोधँसँ पूजारी छाचा।” 18मक तेतँनीक आग्‍याबो काम्‍जोरा खकामा यँनायँक छाकसावा राद्‍दा छाक तूई। 19आतामा मोसामी ब्‍यवस्‍थावा यँसँ पूर्ना मूमा दूरन। होतोलो काएवा ढ्‍याप्‍पा खान्‍नीक आःसा तूम्‌क तूई, मकलामाङा काए नीनाबूङ्‍मी छेऊधपी खाईमा दूरी। 20खकामा नकबो पास्‍ताना मान्‍दूङ् छाक मन। 21तेतँ तेतँक पूजारी छूकाबीची पास्‍ताना चामाम्‍पाङा पूजारीमी पद तूचीक तूवा, खताधँसँ खोने पास्‍तानालोङा पूजारी छाक ह, खकामा खोलाई प्रभूवा ल, “परमप्रभूवा पास्‍ताना चोक तूई, माताछाकसावा खोसावा ऊम्‍सानूवा लासन, ‘आना साधाईक लागी पूजारी छाचा’।” 22नक पास्‍तानावाङा येसू झारापीका खान्‍नीक करारमी जामानी छाक तूई। 23तेतँनी पूजारीची मारी तूवामी, यँमाधँ खोची स्‍यामी खकामा सीमारीवा पूजारीचीलाई चालँवा मूमायोमा पीऊचीक तूवान। 24खतालोने येसू हाल्‍लोसँ लीतीयीकसावा ऊम्‍पूजारीमी चालँवा हाल्‍लोसँ छीयी। 25आतामा खोलामा नीनाबूङ्‍धपी भाईकाबीची झारालाई साधाईङा खोसावा माच्‍छे पीमा दूरची। यँमाधँ खोचीमी लागी नीनाबूङ् दब्‍मापीमालाई खो साधाईङा लीतीयीक तूई। 26यँमाधँ आताकाक ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीङा काएलाई चाहाछाक तूवा। खो पबीत्‍रा, फक्‍ता मान्‍दूङ्‍क, कालाङ्‍का मान्‍दूङ्‍क, खँ मान्‍दूङ्‍क, खकामा नीनाम्‍खम्‌पीकासँ थँपा थ्‍याताक तूई। 27खो आरू तूम्‍साबू पूजारीचीतीकाक मान्‍तू, पाईला ऊम्‍खँमी बलीदाना चारामूनीचीहँ आरूचीमी खँमी लागी लेक ले खोसावा बलीदाना चारामूमायामा छीन। यँमाधँ खोसावा ऊम्‍हँपालाई बलीदाना मूनाचीमा नक चालँवा साधाईक लागी ईखेपाङा लूकूक तूई। 28यँमाधँ ब्‍यबस्‍थावा पूर्ना तूवानक मीनालाई ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी मीऊ। खतालोने ब्‍यबस्‍था पाछी ताक पास्‍तानावा साधाईलाई पूर्ना तूईक नीनाबूङ्‍मी छालाई ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी मी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\