हीब्रू 9

1पाईलाक करारपी आराधना मूमाक न्‍यामा तूवा, खकामा आराधना मूमाक पबीत्‍रा खम्‌सँ तूवा। 2ईत्‍ता पबीत्‍रा खम् माक तूवा, खकामा मक पबीत्‍रा खम्‌पी पाईलाकबो कठापी मीकूछू यूङ्‍माक खम् खकामा नीनाबूङ्‍लाई चारामूमाक सोफलोक टेबला यूसाक तूवा। नकलाई पबीत्‍रा खम् लूचीक तूवा। 3खकामा आर्क पर्दाहँपीबो झारापीका पबीत्‍रा खम् लूचीक कठा तूवा। 4मकहँपी धूपा हूईमाक रीमामी खोँ, खकामा रीमावा रीमूचीक करारमी सान्‍दूका तूवा। खकामा मक सान्‍दूकाहँपी मन्‍ना यूसाक रीमामी खोँ, बूङामी फपी तीऊक हारूनमी तोरीबँ, खकामा करारमी सीलापाटीची यूसाक तूवा। 5नक सान्‍दूकाछोपीक कृपा आसानाछोपी लाछे मूमायामालाई नीनाबूङ्‍मी महीमालोक करूबची तूवामी। खताधँसँ नक झारा थोकामी बारेपी होतो काएकावा मेलाईमारी गूँमा दूराम्‌कान। 6आतामा खोचीवा नक झारा थोका मूदूरूचीमा, पूजारीची ऊम्‍चू न्‍यामातीका खोचीवा मूमाछाक चालँवा मूसी बाईरलाम्‍पेक पबीत्‍रा खम्‌हँपी वँङामीक तूवा। 7खतालोने मक आर्क झारापीका पबीत्‍रा खम्‌पीबो, ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी मात्‍ताई ईदँपी ईखेपा वँमा छाक तूवा, खताधँसँ खोसावा खोलो ही खाईमाम्‍पा वँङान। मक ही खोसावा ऊम्‍हँपामी खँमीलो मीनाचीवा ङीमाम्‍पा मूचीक खँधाईमाक लागी चारामू। 8नक न्‍यामाचीलामा पबीत्‍रा आत्‍मावा काएलाई खँमे, हाल्‍लोतो बाईर पाटीक पबीत्‍रा खम् छीयी, खोतोलोतो मक झारापीका पबीत्‍रा खम्‌पी खाईमाक लाम् हतीन। 9नकने होतोलोक दँमापी यादे मात्‍ताई ह। खकामा नक चारामाक बूलूदाम्‌चीलो लँपेर्‌वाचीमी बलीचीवा आराधना मूकाबी मीनामी सानूवा नीक मूमा दूरनक खा खँमे। 10मकचीने चामादूङ्‍माक खकामा नीक छूमाक लागी सीनाचीमा रीराम्‌मी धार्म बीधीची मात्‍ताई ह। मकची हने नयाँ बीधी तीनतो मात्‍ताई गाङी। 11खताधँसँ ख्रीस्‍टबो पाईलाङा तादूराक झारा खान्‍नोक थोकामी ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छामा ता। खकामा खो नीनाम्‍खम्‌पीक ढ्‍याप्‍पालो पूर्ना पबीत्‍रा खम्‌हँपी वँङा। मक पबीत्‍रा तूमाक खम् मीनाचीवा बानामूचीक तूवान खकामा लीसामीक थोकासँ तूवान। 12खोसा साधाईक लागी ईखेपा छँरालो पपीमी ही गनूमा मन, ऊम्‍हीङा गनूमा मारी पबीत्‍रा खम्‌पी वँङाक तूई। आतामा खोसावा नकलामा हाल्‍लोसँ लूकीनक माच्‍छे काएलाई पेक तूई। 13छँरालो पपीमी ही खकामा होमबली चारामीचीक बाछामी छूबी ईसीमीक मीनाचीछोपी रीसचीलो खोची रीराम्‌पी नीक छीमीधँने, 14ख्रीस्‍टमी हीवाने झान धाई मारी आम्‍नू नूवालाई स्‍याक चालँवापीका नीक मी। आतामा आनानीवा लीतीयीक नीनाबूङ्‍मी स्‍यावा मूमा दूरूनूम्। यँमाधँ खोसावा साधाई छीयीक आत्‍मालामा ऊम्‍हँपालाई खोटा मान्‍दूङ्‍क बली छामा नीनाबूङ्‍लाई चारामूनाची। 15नकमी गार्नावा ख्रीस्‍ट नयाँ करारमी माध्‍यस्‍था मूकाबी छाक तूई, आतामा नीनाबूङ्‍वा काछूचीक मीनाचीवा खोसावा प्रतीग्‍या मीऊचीक साधाईङा छीयीक ऊत्‍तराधीकार तची। यँमाधँ पाईलाक करारपी तूवामीलो मूचीक खँचीपीका माच्‍छे पीमालाई ख्रीस्‍ट स्‍या। 16यँमाधँ सानूवा रूमी खा पम्‌ मक सानूवा रू छाब्‍काबी स्‍याक तूई गूँमामा प्रामाना तालीक छूमाछी। 17खो सीःमा मात्‍ताई मक सानूवा रू पाक्‍का छी, यँमाधँ सानूवा रू पीकाबी लीतीतो मक यँनायँक छी। 18आतामाङा पाईलाक करारवासँ ही मान्‍दूङ् पाक्‍का ठराछूमा दूरून। 19मोसावा ब्‍यबस्‍थापीका झारा आग्‍याची मीनाचीलाई लूदूरूची खकामा पपीलो छँरामी हीपी काँवा होलूमा हीसपमी सेऊलालो हालालाक ऊनावा ब्‍यबस्‍थामी कीतापापीलो मीनाचीछोपी रीसू। 20खकामा खोसावा आता ग्‍या, “नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई आग्‍या म्‍यानीक करारमी ही नकङा ह।” 21मातामाङा मोसावा नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा खम्‌पी खकामा आराधनापी गँमाक झारा खोँचीछोपी ही रीसू। 22ऊम्‍छूङ्‍ङा ब्‍यबस्‍थावा गीतीका हीवा झारा थोका नीक मी, खकामा ही मान्‍दूङ् आसामीसँ खँधाईमा दूरीन। 23आतामा नीनाम्‍खम्‌पीक थोकाचीमी यादेलाई नीक मूमालाई आतीकाक बलीदानाची चाहाछीधँने, नीनाम्‍खम्‌पीक थोकाचीलाई नीक मूमालाई झान मारी खान्‍नीक बलीदाना चाहाछी। 24मीनामी हूवा बानाछाक पबीत्‍रा खम्‌पी येसू वँङान, मकने नीनाम्‍खम्‌पी तूईक मारी पबीत्‍रा खम्‌मी लाछे मात्‍ताई ह, खताधँसँ खोने नीनाम्‍खम्‌हँपीङा वँङा, खकामा खो काएलाम्‍पे छामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी तूई। 25ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीची ऊम्‍चू ही मन, आरूमी ही खायचीमा झारापीका पबीत्‍रा खम्‌हँपी दँ दँपी वँङीमीतीकाङा, येसू ऊम्‍हँपालाई साधाई साधाई बली छूमायामालाई नीनाम्‍खम् वँङाक मन। 26खकामा खोसावा ऊम्‍हँपालाई दँ दँपी बली मूनायानाचीकधँने, साप्‍तेमूलूङ् लीसाकपीका नापे खोसावा साधाई साधाई दूखा चामायामा छाक। खन्‍धँसँ खो नक सूनाम् लूकीहँलो ऊम्‍हँपामी बलीलामा खँ काईमालाई खो साधाईक लागी ईखेपा दाताक तूई। 27झारा मीनाची ईखेपा सीमाङाछी, मकामा ऊम्‍चू न्‍याया छूमाङाछी, 28आतामाङा ख्रीस्‍टसँ मारी मीनाचीमी खँ खूर्माखाईमालाई ईखेपा बली छा। हने खो फेरी तीलो मीनाचीमी खँ खूर्मालाई मन, दीम्‍दीम्‍ध छूतो खोलाई हूङ्‍मायाकाबीचीलाई माच्‍छे पीसी ती।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\