याकूब 1

1नीनाबूङ्‍लो प्रभू येसू ख्रीस्‍टमी स्‍यावा मूकाबी याकूबपीका: साप्‍तेमूलूङ्‍भोरी छाराछामीमा तूवामीक ईस्राएलक ईत्‍हीस् कूलालाई सेवा। 2अँ रूमीपामीचेऊ, आनानी झारा खालाक जँचापी पराछीनीलो दीम्‍दीम्‍ध छानी। 3यँमाधँ आम्‍नू बीस्‍वसामी जँचा छूमाबो आम्‍नू अमा दूर्माक र पोर्माक मऊका ह गूँमा आनानीवा खान्‍नीतो ङीसूनूम्। 4आम्‍नू अमा दूर्माक र आनानीपी मारी छूने, मातामा आनानी पाक छानी, खकामा आनानीलाई यँमीसँ खँच छूननेहँ झाराकसावा पूर्ना छानीने। 5खन्‍धँसँ आनानीहँपीक आसाचीलाई नूवामी खँच तूईधँ, खोसावा नीनाबूङ्‍लो ङाकूने, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा झारा मीनाचीलाई रूप्‍माम्‍पा मारी नूवा प्‍यची। 6खताधँसँ खोसावा अतूछेसँ साङ्‍का मूमाम्‍पा बीस्‍वसालो नीनाबूङ्‍लाई ङाकूने। साङ्‍का मूकाबीबो कूहूमावा थेतो धाम्‍तो मीक होङ्‍कामामी छालातीकाक छी। 7- 8आतीकाक दूङ्‍मासे सानूवा मूकाबी मीनाचीवाने प्रभूपीका यँसँ तोमाक सानूवा मीचीनधँसँ छी। यँमाधँ खोची ऊम्‍चू झारा चालँवापी स्‍थीर छीमीन। 9झारा थोकावा रँर्‌यचीक बीस्‍वसीचीलाई नीनाबूङ्‍वा साखा प्‍यचीमा थ्‍यातचीलो दीम्‍दीम्‍ध छूमीने। 10बूलूमी बीस्‍वसीचीवाबो खोची झारा थोकावा रँर्‌यचीक छूमा छीलोसँ दीम्‍दीम्‍ध छूमीने, यँमाधँ मीना लापीक बूङातीका ऊछीनाङा ङालीखाती। 11क्‍याबेखातेक नाम् नी, मातालो घँसाची ङालीखाती, खकामा घँसामी बूङा हूलीखातीहँ खान्‍नीक दातीक थोका नासा छी, मातामाङा बूलूमी मीनाची ऊम्‍चू ले लेक चालँवा मीचीचीलोङा नास्‍टा छीमीहँ खातीमी। 12जँचापी पराछीलो अमायाकाबी मीनावा साखा त, यँमाधँ खो जँचापी पराछीमा पासा छीदूरीमा, कँलाई लालूखा मूकाबीलाई प्‍यँचूङ् ग्‍यामा नीनाबूङ्‍वा प्रतीग्‍या मूक पोसूङ्‍वामी सील्‍तँखप् खोचीलाई प्‍यची। 13आसावासँ ऊम्‍जँचा छीलो, “अँ जँचाने नीनाबूङ्‍लामा छाक” गूँमीनने। यँमाधँ खाईसीक खालामा नीनाबूङ्‍मी जँचा छीन, खकामा खोसावासँ मीनाचीमी जँचा मीन। 14खतालोने झारा मीनाची ऊम्‍चू खाईसीक सानूवालामा झाली मीचीमा जँचापी पराछीमी। 15आतामा खाईसीक सानूवा बखदीमा छीमा खँ मून। खकामा खँ पोरीहँ मारी छीमा सीमारी तात। 16अँ रूमीपामीचेऊ, आनानी वालँ छूननी। 17झारा खान्‍नीकलो पूर्ना ममासूङ् नीनाम्‍खम्‌पीक छ लीस्‍काबी पापा नीनाबूङ्‍पीका ती। खो नक बातीक लाछेतीका बातीचीन। 18नीनाबूङ्‍वा लीसूक झारा थोकाचीहँपी झारापीका पाईलाक खम् काएवा तूम्‌ने ग्‍यामा, नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍सानूवातीकाङा ऊम्‍छूङ् खालामा काएलाई मूने। 19लालूखालोक अँ रूमीपामीचेऊ, आनानीवा नक खा खान्‍नीतो ईनानूम्, झारा मीनाची ईन्‍मालाई धवा पूमीने मकामा तीप्‍पा नेमीने, मातामाङा तीप्‍पा रूप्‍मीने। 20यँमाधँ छूलीमी गार्नावा नीनाबूङ्‍वा नततीकाक खान्‍नीक चालँवा मीनावा मूमा दूरन। 21आतामा झारा चीमालीक थोकाची खकामा झारा खँसापी चालँवाचीलाई छीङानूम्, खकामा आम्‍नू सागूँवापी ल्‍याक नीनाबूङ्‍मी खा सानूवापा छानीमा आम्‍नूमी मानूम्, यँमाधँ नकसावा आनानीलाई लेमेमा दूरीनी। 22नीनाबूङ्‍मी खा र्‌याब्काबी छानी खतालोने ईन्काबी मात्‍‍ताई छानीमा आम्नूहँपालाई वालँ मानूम्‌न। 23- 24आसावा नीनाबूङ्‍मी खा ईनमासँ मक खातीका लाम्‍दूमीनधँ, खो दर्पानापी ऊम्‍ङायूवा खँनीचीहँ खाल्‍तीमत्‍तो ऊम्‍ङायूवा यँतीकाक तूवा ऊछीनाङा माईनीसोनीचीक मीनातीकाक ह। 25खन्‍धँसँ आसावा मक स्‍वतन्‍तारा मूकाबी पूर्ना ब्‍यबस्‍थालाई खाङ खकामा ब्‍यबस्‍थावा गीक खा खान्‍नीतो ईनमा माईमासोमाम्‍पा माताङा मीःचीधँ खोसावा मीक ऊम्‍झारा चालँवापी साखा त। 26आनानीहँपी आसाची कँ धार्मी तूङ गूँकाबीची तूईनी? खताधँसँ कँ धार्मी तूङ गीमा मीन्‍नीची, खकामा खोसावा यँतामा ऊम्‍ङो तमाछी मक ङीसनधँ, ऊम्‍हँपालाई वालँ मूनीची खकामा ऊम्‍धार्मी चालँवा यँनायँक छी। 27आसावा ऊम्‍मापा मान्‍तूक छाछाची मकामा ऊम्‍तँपा स्‍याक मीमाछाचीलाई ऊम्‍चू कास्‍टाचीपी भची, खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍पीका ऊम्‍चूहँपाबो फक्‍ता तेलामीमीन, पापा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खोचीबो पबीत्‍रा खकामा धार्मी ठराछीमी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\