याकूब 2

1अँ रूमीपामीचेऊ, एप्रभू येसू ख्रीस्‍ट माहीमालोक प्रभूछोपी बीस्‍वसा मानूम्‌कसावा आनानीवा पक्‍छेपाता मानूम्‌न 2यँमाधँ आसाची आनानी दोसीनीक खम्‌पी रीमामी छूकूरीमा खकामा खान्‍नीक तेहाम् हूप्‍समा ती, खकामा खोतोलोङा झाराकसावा रँरीऊक मीना खाईसीक झूत्‍रे झाम्‍रे ते हूप्‍समा तीलो, 3आनानीवा मक खान्‍नीक ते हूम्‍काबीमी सायासम्‍दू‍ङ् मीऊनूम्‌मा “नक खान्‍नीक खम्‌पी तूवानी” मकामा मक खाईसीक ते हूम्‍काबीलाई “मपीङा रीपा” मन्‍धँ “आना अँ लँधपी भूईपी तूवा” लूनूम्‌धँ, 4आनानीवा आम्‍नू म़झाहँपीङा पक्‍छेपाता मीहँनूम्‌नहँल्‍या, मकामा खँसापी सानूवालामा न्‍याया मीहँनूम्‌नहँल्‍या? 5अँ लालूखालोक रूमीपामीचेऊ, नक साप्‍तेमूलूङ्‍पीक झारा थोकावा रँरीऊचीक मीनाचीलाई नीनाबू‍ङ्‍वा बीस्‍वसापी बूलूमी मूमालाई, खकामा खोलाई लालूखा मूकाबीचीलाई पीनीनी लूचीमा प्रतीग्‍या मीऊचीक हालाखम्‌मी हक्‍वाला छूमालाई खोचीलाई छ्‌यातूचीक मनहँल्‍या? 6खताधँसँ आनानीवाने झारा थोकावा रँरीऊचीकमी आपामाना मानूम्‌क तूई। आनानीलाई दूखा पीमाकीलो आदालतापी थूईतो छँकाबीचीबो यँ मक बूलूमीचीङा मनहँल्‍या? 7येसूमी सायासम्‍दूङ्‍लोक नूङ्‍मी दोधूम् पोकाबी खोचीङा ह मक नूङ्‍लामाङा आनानीलाई काछानीक तूई। 8आनानीवा “आम्‍नू रेबारूङ्‍चीलाई आम्‍नूहँपालाईतीकाङा लालूखा म्‍यानूम्” गूँमाक धार्मसास्‍तारापी छाबाक नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी ब्‍यवस्‍था खान्‍नीतो मानामीनूम्‌धँ, ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानीवा खान्‍नीक चालँवा मीनूम्‌क छी। 9खतालोने आनानीवा मीनाचीमी ङो खाङूनूम्‌मा ब्‍याभारा मीनूम्‌धँने आनानीवा खँ मीनूम्। मकामा ब्‍यबस्‍थावा आनानीलाई काचूवाकोईवाला ठरामीनी। 10यँमाधँ आसासा झारा ब्‍यबस्‍थाक खातीका लाम्‍दूमीमी खतालोने ब्‍यबस्‍थापीक ईत्‍तापी मात्‍ताई आग्‍या मानामूमा बीलधँ ब्‍यबस्‍थाक झारा खापी खो फक्‍तावाला ठराछी। 11यँमाधँ आसावा “कलवा मून” ग्‍या खोसावाङा “सेमाखँसँ मून” ग्‍या। आतामा आनावा कलवा मीनाना खताधँसँ सेमाखँ मीनाधँ, ब्‍यबस्‍थावा गीतीका आना फक्‍तावाला ठराछीना। 12आतामा आम्‍नूखालो आम्‍नूचालँवा स्‍वतन्‍तारा मूकाबी व्‍यवस्‍थालामा न्‍याया छीक मीनाचीमी तीकाक छूने। 13यँमाधँ आसासा सम् मन्‍तूईकाबीची तूईमी, नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍चू न्‍याया सम् तूईमाम्‍पाङा मी। सम्‌बो न्‍यायाछोपीसँ जीताछी। 14अँ रूमीपामीचेऊ, कोई कसाईवा “कँलो बीस्‍वसा तूई” गी, खन्‍धँसँ खोसावा गीतीका चालँवाबो मीनधँ यँ फाईदा छी? खोलाई आतीकाक ऊम्‍बीस्‍वसावा लेमेमा दूरहँल्‍या? 15खकामा कोई कोई नूछ नूछमे हूम्‍माक ते मान्‍दूङ् खकामा ले लेक चामाक थोका मान्‍दूङ् तूईमी, 16खतालोने आनानीहँपीक ईत्‍तावाबो खोलाई “साङलो खाता, योयोध छामा तूवा खकामा खासीनातो चो” मात्‍ताई ल खन्‍धँसँ खोलाई चाहाछीक यँसँ प्‍यँनधँ, यँ फाईदा छी? 17आतामाङा बीस्‍वसासँ चालँवालामा दातीनधँने, मक बीस्‍वसा सीःक छी। 18खताधँसँ कोई कसाईवा आनानीलाई लीनी, “आनालो बीस्‍वसा तूई, खकामा कँलो चालँवाची तूई।” चालँवा मान्‍दूङ्‍क आम्‍बीस्‍वसा कँलाई खँम्‍य। खकामा कँङा मू‍ङ्‍क अँ चालँवालामा कँ अँ बीस्‍वसा आनालाई खँमेनी। 19नीनाबूङ् ईत्‍ताङा तूई गीनीमा आनानीवा बीस्‍वसा मीनूम्, नक धाई खान्‍नी। चाप्‌चीवासँ बीस्‍वसा मीची खकामा कीमावा थारारावा योसीमी। 20नूवा मान्‍दूङ्‍क अँतँ मीनाचेऊ, चालँवा मान्‍दूङ्‍क बीस्‍वसा यँनायँक तूई गूँमाक खामी प्रामाना लामूनूम्? 21एफूपापा अब्राहामवा ऊम्‍छा ईसहाकलाई बली मूमालाई बेदीछोपी लाऊ, खतालो खो ऊम्‍चालँवालामाङा धार्मी ठराछाक मनहँल्‍या? 22आनानीवा नापी ऊम्‍बीस्‍वसालो ऊम्‍चालँवाचीवा साङ्‍गाई चालँवा मीहँक तूनूम्। आतामा ऊम्‍चालँवालामाङा ऊम्‍बीस्‍वसा पूर्ना छाक तूई। 23पबीत्‍रा धार्मसास्‍तारावा आता ग्‍याक खा ताला, “अब्राहामवा नीनाबूङ्‍छोपी बीस्‍वसा मू, खकामा ऊम्‍बीस्‍वसामी गार्नावा नीनाबूङ्‍वा खोलाई धार्माती ठरामीऊमा ग्राहाना मीऊ।” आतामा अब्राहाम नीनाबूङ्‍मी बूमी छा। 24आतामा हने आनानीवा ङीसानूम्, मीना चालँवालामा धार्मी ठराछीमी राछ बीस्‍वसालामा मात्‍ताई मन। 25मातामाङा राहाब कलवामेवासँ, मक खा खूस्‍काबीचीलाई स्‍यावा सात्‍कारा मीऊची खकामा आर्क लाम्‌लामा पसूतीङूची, खतालो खो ऊम्‍चालँवालामाङा धार्मी ठराछाक मनहँल्‍या? 26यँतामा रीराम् आत्‍मापीका फाल्‍ट छीलो सी:क छी, मातामाङा बीस्‍वसासँ चालँवा मान्‍दूङ् छीलो सीःक छी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\