याकूब 3

1अँ रूमीपामीचेऊ, आनानीहँपीक झाराङा तकी छूननी। यँमाधँ आनानीवा ङीसूनूम्, काए सीक्‍छे पीकाबीचीमी न्‍याया आरूचीमीपीकासँ आझाई काठोरालो छी। 2काए झारावा मारी गाल्‍ती म्‍याम्‌च्‍याम्। आसावा नीनीक खापी यँसँ बीलन ऊम्‍छूङ्‍ङा खो धार्मी मीना छी। मूतो मात्‍ताई मन खोसावा ऊम्‍रीराम्‌लाईसँ ताहा तेमा दूर। 3काएवा चसूपाचीलाई ताहा तेमालाई ऊम्‍ङोपी कारेली त्‍याम्‌धँ काएवा ऊम्‍रीराम्‌लाई हाप्‍त हाप्‍त खाईमा नताम् मलाम्‍पेङा खाईमा दूराम्। 4आनानीवा जोरावा कूहूमालामा तसीक ढ्‍याप्‍पा पानी जहाजालाई खाङानूम्‌या, मक ढ्‍याप्‍पा तूईधँसँ पानी जहाजमी ऊतूयोक ऊम्‍पाङ्‍खालामा कूदामूकाबीवा हाप्‍त हाप्‍त खाईमा लाम मलाम्‍पेङा खाईमा दूर। 5आतामाङा ल्‍याम्‌सँ रीराम्‌मी ऊतूयोक आङ्‍गाधँसँ, ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा खाछोचीपी याक्‍तँ खूरी। मीनानूम्‌खँ, मक मीमी ऊतूयोक झील्‍कवासँ ढ्‍याप्‍पा वलीखालाई हूयतीङ। 6आतामाङा ल्‍याम्‌सँ ईत्‍ता मीङा ह। नक रीराम्‌मी आङ्‍गाहँपीक ईत्‍ता अधार्ममी साप्‍तेङा ह। नकसावा झारा रीराम्‌लाईङा ईसीक म्‍यतीङ, खकामा काए एपोसूङ्‍वाभोरी नरकापीक मीपी हूये। 7मीनाचीवा झारा लँपेर्‌वा, हूपेर्‌वा, साईनाचीमाकी जान्‍तू खकामा होङ्‍कामाक जीब जान्‍तूचीलाई ताहा तेमा दूरची मकामा मीनाचीवाङा मकची झारा ताहा तीऊचीक तूई। 8खन्‍धँसँ ल्‍याम्‌लाई आसावासँ ताहा तेमा दूरचीन। नकने ईखाले काचूवाकोईवा प्‍याबूक चाप्‍चीलूङ् खकामा खँसापी ह। 9एल्‍याम्‌‌लामाङा काएवा प्रभूलो पापामी साया पम्। खकामा नकलामाङा नीनाबूङ्‍मी ङायूवापी लीसामीक मीनाचीलाईसँ दाङ्‍खँ प्‍याम्‌चूम्। 10ईत्‍ता ङोलामाङा काएवा साखा प्‍याम्‌चूम् खकामा मकलामाङा दाङ्‍खँसँ प्‍याम्‌चूम्। अँ रूमीपामीचेऊ, आता मान्‍छूमा छाक। 11काँवामी ईत्‍ता मूहानापीकाङा चानीकलो खीकीक काँवा पूयहँल्‍या? 12अँ रूमीपामीचेऊ, आन्‍जीरामी पोपी जाईतून कसीहँल्‍या मकामा आङ्‍गूरामी पोपी आन्‍जीरा कमा दूरहँल्‍या? खकामा खीकीक काँवामी मूहानापीकासँ चानीक काँवा पूईमा दूरहँल्‍या? 13आनानीहँपी आसा नूवामीतायामी तूईनी? खो खान्‍नीक पोसूङ्‍वा लेनेमा नूवातायापी सानूवापा छूनेहँ ऊम्‍खान्‍नीक चालँवाची खँमीऊने। 14खताधँसँ आनानी आम्‍नू सागूँवापी मारी चाईसीतो डाहा मूकाबी, स्‍वार्थी छानीक तूईधँ आनानी आम्‍नू नूवापी यक्‍तँ खूरानीमा खँ मानूम्‌न खकामा ऊम्‍छूङ्‍लाई वालँ म्‍यानूम्‌न। 15आताकाक नूवाने नीनाम्‍खम्‌पीका तीःक मन, खकामा आत्‍मामीसँ मन, खन्‍धँसँ मकने साईतानालामाक ह। 16यँमाधँ हापी डाहालो स्‍वर्थालोक सानूवा छी, मपी भँरभाईलो खकामा झारा खाले भ्रस्‍टा चालँवाची छी। 17खतालोने नीनाम्‍खम्‌लामाक नूवा, पाईला नीक छी, खकामा मक साङलोक छी, सोझ छी, खान्‍नीतो मीन्‍काबी छी, सानूवापा छी, खान्‍नीक चालँवा मूकाबी छी, पक्‍छेपाता मन्‍मूकाबी खकामा ईमान्‍दारी छी। 18साङ लाम्‍काबीचीवा साङमी चाल्‍यावा न्‍याबची, खकामा खोचीवा धार्मीक्‍ता खप्‍सची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\