याकूब 5

1बूलूमीचेऊ! नापी ईनानूम्, हने आनानीछोपी तीहँक कास्‍टाचीमी लागी खापानीहँ बीलापा मानूम्। 2आम्‍नू बूलूदँ कीमाहँ खाताक तूई, मकामा आम्‍नू तेची पूछवा चोखायूक तूई। 3आम्‍नू रीमालो छमीचीपी कासा थाङाक तूई, मकामा मक कासाङा आम्‍नू बीरोधापी साँछी छी। खकामा मीवा चीतीका मकसावा आम्‍नू रीराम् ची। आनानीवा लूकीक लेचीमी लागी आम्‍नू बूलूदँची बूसानूम्‌मा यूसानूम्‌क तूई। 4आम्‍नू लापीक चासूम् खप्‍काबीचीवा तोमाक ऊम्‍चू नाम्‍य आनानीवा खोचीलाई वालँ म्‍यानूम्‌मा प्‍यानूम्‌क मान्‍तू। मक ऊम्‍चू नाम्‍यचीङा आम्‍नू बीरोधापी पातामीक तूई, खकामा मक चासूम् खप्‍काबीचीवा नीनाबूङ् दबूचीक खा झारापीका नीनाबूङ्‍वा ईनूक तूई। 5आनानी नक खँदीमाक सूखा चाईनापी मोज मज्‍जापी दीम्‍दीम्‍ध छीयीनीक तूई। आनानी आम्‍नूहँपा बली छूमाक लेक लागी पूस्‍टाछानीमा तूवानीक तूई। 6आम्‍नू बीरोधा मन्‍मूकाबी धार्मी मीनाचीलाई आनानीवा फक्‍तावाला ठराम्‍यानूम्‌हँ सीतानूम्‌क तूई। 7रूमीपामीचेऊ, प्रभू फेरी तीनतो अमायाकाबी छानीमा तूवानी। चासूम्‌लापीक मक मारी म़ङ्‍ग चासूम्‌पी ऊम्‍सानूवा धूसमा लापी चालँवा मूकाबीवा पाईलालो पाछी वा सोरीनतो हूङयी। 8मातामाङा आनानीसँ हूङ्‍मायाकाबी छानी, आम्‍नूसानूवा ऊम्‍रलोक मानूम्‌हँ तूवानी, यँमाधँ प्रभू चरङा तीहँ। 9रूमीपामीचेऊ, आनानी ईत्‍ता आर्कमी बीरोधापी गानगान मानूम्‌न, माता मीनूम्‌धँने आनानी फक्‍तावाला ठराछीनी। न्‍याया मूकाबी आम्‍नू दूवारेपीङा तूई। 10रूमीपामीचेऊ, कास्‍टाची अमायामाक खामी यादे यँतीकाक छूमाछी मक प्रभूमी नूङ्‍पी नेकाबी अगम्‍बक्‍ताचीलाई खाङानूम्‌मा तूम्‍तनूम्। 11आसासा अमायाकाबीची तूईमी, खोचीलाई काएकावा मारी सायासम्‍दूङ् म्‍याम्‌का। आनानीवा आयूबमी अमायामाक खामी बारेपी ईनानूम्‌क तूई, परमप्रभूवा आयूबपी आतीकाक कास्‍ट ताईमाक ऊम्‍सानूवामी बारेपीसँ आनानीवा ङीसानूम्‌क तूई। प्रभूने मारी लालूखा मूकाबी मकामा मारी सम् तूईकाबी तूई। 12अँ रूमीपामीचेऊ, झारापीका पाईला आनानीवा, नीनाम्‍खम्‌मी नूङ्‍पी, खँदीमामी नूङ्‍पी मकामा आरू यँमी नूङ्‍पीसँ पास्‍ताना चानूम्‌न। आतामा आना फक्‍तावाला मन्‍छूमालाई “ह”धँ “ह” ग्‍या “मन” धँ “मन” ग्‍या। 13आनानीहँपी आसाचीवा कास्‍टा तूचीनूम्‌क तूईधँ, खोसावा नीनाबूङ् दबूने। मकामा आसाची दीम्‍दीम्‍धक तूईधँ खोसावा प्रभूमी साया पोतो छाम् पूने। 14आनानीहँपी आसाची सार तूईनी? खोसावा मन्‍डालीपीक एल्‍डरचीलाई काछूचीने। मकामा एल्‍डरचीवा प्रभूमी नूङ्‍पी क्‍याप्‍ला वायूचीनेमा नीनाबूङ् दब्‍पीऊचीने। 15खकामा खोचीवा बीस्‍वसालो प्रभू दबचीकसावा खो नी, खकामा खोलाई प्रभूवा नोम्‍य। खोसावा खँचीङा मूक तूईधँसँ ऊम्‍खँधाती। 16आतामा आनानी ईत्‍तावा आर्कलो कँङा खँ मूङ्‍क तूई लोमोनी। आनानी नोमालाई नीनाबूङ् दब्‍लोनी। खकामा आनानी नीःनी। धार्मी मीनावा नीनाबूङ् दबलो मारी ढ्‍याप्‍पा रलो अतललक चालँवा छी। 17एलीयासँ काएतीकाक मीनाङा तूवा। खोसावा वा सोर्नने ग्‍यामा भक्‍तीलो नीनाबूङ् दबूलो, सूम्‍छी दँलो चूकीबो माईनातो खँदीमापी वा सोरान। 18खकामा खोसावा फेरी नीनाबूङ् दबू, खकामा नाम्‌छूरीपीका वा सोरा, मकामा खँदीमापी चासूम् कसा। 19अँ रूमीपामीचेऊ, आनानीहँपी कोई कसाई ऊम्‍छूङ्‍खापीका ईलाम्‍पे ईलीखातीलो, खोलाई कोई कसाईवा लासतातधँ, 20खोसावा आता मीनूने, खोसावा ईत्‍ता खँवालालाई ऊम्‍खाईसीक लाम्‌‌पीका लासतातमा सीमारीपीका लेम्‍य, मकामा ऊम्‍मारी खँची द्‍याप्‍मापीमाक चालँवा मी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\