यूहन्‍ना 1

1सूरूपी बचना तूवा, बचनाङा नीनाबूङ्‍लो तूवा, खकामा बचना नीनाबूङ्‍ङा तूवा। 2खकामा बचना पाईला सूरूपीङा नीनाबूङ्‍लो तूवा। 3खोलामाङा नीनाबूङ्‍वा झारा थोका लीसू, लीसाक थोकाची यँसँ खो मान्‍दूङ् लीसान। 4खोपी पोसूङ्‍वा तूवा। मक पोसूङ्‍वावाङा मीनाचीलाई छ प्‍यची। 5मक छ माकाचूचूपी छ्‌याल। खकामा माकाचूचू छछोपी जीताछाक मान्‍तू। 6नीनाबूङ्‍वा यूहन्‍ना लूचीक ऊम्‍सूलँवा पोकाबीलाई मीनाचीपी पसू। 7झारा मीनाचीवा ऊम्‍खा ईनूचीनेमा खोलामा नीनाबूङ्‍पी बीस्‍वसा मूचीने ग्‍याहँ गाभाई छाहँ मक छमी खा मीनाचीलाई लोसी ता। 8यूहन्‍ना ऊम्‍हँपाबो छ तूवान, खताधँसँ मक छमी गाभाई पीसीबो खो ता। 9नक छ ऊम्‍छूङ् तूवा, हने नक छ साप्‍तेमूलूङ्‍पी तीमा झारा हँछाचीहँपी छ्‌याल। 10खो साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूवा खकामा खोसावाङा साप्‍तेमूलूङ् लीसू खताधँसँ साप्‍तेमूलूङ्‍पीकचीवा खोलाई छ्‌यातूचीन। 11खो ऊम्‍मीनाचीपी ता, खतालो ऊम्‍मीनाचीवा खोलाई ग्राहाना मीऊचीन। 12खताधँसँ आसासावा खोलाई ग्राहाना मीऊची खकामा ऊम्‍नूङ्‍पी बीस्‍वसा मूची खोचीलाई खोसावा नीनाबूङ्‍मी छाछाची छूमाक आधीकारा पीऊची। 13खोची नीनाबूङ्‍मी छाछाची छामीकबो रीराम्‌लामा मूनामीकसावा, खकामा मीनामी सानूवालामा छामीक मन, खोचीने नीनाबूङ्‍लामा ऊम्‍छाछाची छामीक ह। 14बचना हँछा छामा ता खकामा ममारूङ्‍लो ऊम्‍छूङ् खावा पूर्ना छामा काएहँपी तूवाक तूई। खकामा काएवा ऊम्‍माहीमा तूम्‌क तूई, मकबो पापालामा ताक एक्‍लेछामी माहीमातीका तूवा। 15यूहन्‍नावा ऊम्‍बारेक खामी गाभाई पीतो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी ग्‍या, “कँपीका पाछी ताकाबी मीना कँकासँ ढ्‍याप्‍पा तूई ग्‍यँक मीना खोङा ह, यँमाधँ ‘खो कँपीकासँ पाईलाङा तूवा’।” 16खकामा ऊम्‍ममारूङ्‍मी पूर्नातापी खोसावा काए झारालाई साखाछोपी आरू साखा पेक तूई। 17नीनाबूङ्‍वा काएलाई मोसालामा ब्‍यबस्‍था पे, खकामा ममारूङ्‍लो ऊम्‍छूङ्‍बो येसू ख्रीस्‍टलामा ता। 18नीनाबूङ्‍लाई आसावासँ हाल्‍लोसँ तहँचीन। खोलो तूकाबी ऊम्‍यायाछावा काएलाई ऊम्‍बारेपी लेक तूई। 19खकामा यरूसलेमपी तूकाबी यहूदीचीवा पूजारीचीलो लेबीचीलाई यूहन्‍नापी “आना आसाल्‍या?” लोमालाई तईसी पसूची। 20खतालो यूहन्‍नावा खोलाई ततूचीक खामी जूवापा पीमा छत्‍तान, बर्जू यूहन्‍नावा खोचीलाई खान्‍नीतो लूची, “कँने ख्रीस्‍ट मन दाल्‍या।” 21खकामा खोचीवा यूहन्‍नालाई ततूची, “खताधँ आना आसाल्‍या त? आना एलीया ह?” यूहन्‍नावा खोचीलाई लूची, “मन” खकामा फेरीसँ खोचीवा खोलाई ततूची, “माताधँ आना अगम्‍बक्‍ता ह?” यूहन्‍नावा खोचीलाई “कँ मन” लूची 22खोचीवा यूहन्‍नालाई ततूची, “आना आसाल्‍या? काएकालाई लेका, यँमाधँ काएकालाई पकाबीचीलाई नक खामी जूवापा काएकावासँ पीमाछी। आनावा आम्‍हँपालाईबो यँ लोनीचीना त?” 23खकामा यूहन्‍नावा खोचीलाई लूची, “यासाईया अगम्‍बक्‍तावा ग्‍यातीकाङा कँ ‘खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी, परमप्रभूमी लाम् सोझ मानूम् गूँमाहँ पाईकाबी ईत्‍ता मीनामी सँलँवा’ ह।” 24खकामा फरीसीचीवा पसूचीक मीनाचीवा 25यूहन्‍नालाई ततूची, “आतामा आना ख्रीस्‍टसँ मन, एलीयासँ मन, खकामा अगम्‍बक्‍तासँ मनधँ यँमा मीनाचीलाई बप्‍तीस्‍मा प्‍यचीनाक?” 26यूहन्‍नावा खोचीलाई जूवापा पीऊचीहँ लूची, “कँङाने आनानीलाई काँवावा बप्‍तीस्‍मा पीनीनी, खताधँसँ आनानीहँपी ईत्‍ता तूई, खोलाई आनानीवा छ्‌यातूनूम्‌न। 27कँपीका पाछी ताकाबी खोङा ह, कँलाईने ऊम्‍लँवाईमी तूना फूईमासँ खात्‍तेन।” 28नक खाची यर्दन ययूवामी मेक्‍कधे बेथानीपी छाक तूवा, मपी यूहन्‍नावा मीनाचीलाई बप्‍तीस्‍मा पीऊचोचीक तूवा। 29खकामा स्‍याल्‍मा यूहन्‍नावा येसू खोलाम्‍पे भानाहँक तूःमा ग्‍या, “खाङानूम्, साप्‍तेमालूङ्‍क मीनाचीमी खँ खूर्मा खाईकाबी नीनाबूङ्‍मी थूमा। 30कँङा आनानीलाई ‘कँपीका पाछी ताकाबी ईत्‍ता मीना तूई, खो कँपीकासँ ढ्‍याप्‍पा तूई, यँमाधँ खो कँपीकासँ पाईला तूवा’ लोनाहँनानीक मीना खोङा ह। 31कँङावा खोलाई आसाल्‍या ग्‍यँमा छ्‌यातूङ्‍हँन, खताधँसँ खोलाई ईस्राएलपीक मीनाचीवा खो आसाल्‍या मक ङीसूचीने ग्‍यँमा कँ काँवामी बप्‍तीस्‍मा पीतो तँ।” 32खकामा यूहन्‍नावा आता ग्‍यामा मीनाचीलाई गाभाई पीऊची, “कँ पबीत्‍रा आत्‍मालाई तकूवातीका नीनाम्‍खम्‌का धातामा खोछोपी तूवाक तूङ्। 33कँ खोलाई छ्‌यातूङ्‍क तूवान, खताधँसँ कँलाई काँवामी बप्‍तीस्‍मा पीसी पकाबी नीनाबूङ्‍वा कँलाई लँ, होतोलो ‘पबीत्‍रा आत्‍मा धातीमा तूईहँक तहँनाक मीनाङा पबीत्‍रा आत्‍मावा बप्‍तीस्‍मा पीकाबी मीना ह।’ 34कँङावा तूङ्‍क तूई, खकामा आनानीलाई लोनानीक तूई, खोङा नीनाबूङ्‌मी यायाछा ह।” 35खकामा आर्क लेसँ यूहन्‍ना ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक हीसालो रीपायाक तूवा। 36खकामा यूहन्‍नावा येसू लाम्‍दूमायाक तूःमा ग्‍या, “खाङानूम्‌या, नीनाबूङ्‌मी थूमा।” 37यूहन्‍नावा ग्‍याक खा ईनाचूमा मक हीसा सीच्‍चेचीवा येसूलाई तीङ्‍मा थालामाचू। 38येसू दँसू हूसाहँ खाङू, खतालो खोलाई तीङाहँचूकचीलाई तूचीहँ खोचीलाई लूची, “आनाचीवा यँ लामूहँचूना?” खोचीवा ग्‍याची, “रब्‍बी (नकमी आर्था तकी) आनानी हापी तूईनी?” 39खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “बानाचीहँ खाङाचू।” खकामा खोची खाताचीमा येसू तूवाक खम् तचू, खकामा मक ले खोची येसूलोङा तूवाची, यँमाधँ खोतोलो बेल्‍काक लँका बाजाछा दूराक तूवा। 40यूहन्‍नामी खा ईन्‍काबीलो येसूलाई तीङ्‍काबी हीसापी ईत्‍ताबो सीमोन पत्‍रूसमी नूछ अन्‍द्रीयास तूवा। 41अन्‍द्रीयासवा पाईला ऊम्‍बू सीमोनलाई छीपू, खकामा खोलाई लू, “काचीकावा मसीहलाई तूपाचूकाक तूई” (मसीहमी आर्था ख्रीस्‍ट ह)। 42खकामा अन्‍द्रीयासवा सीमोनलाई येसूधपी बायू। खकामा येसूवा खोलाई खाङूहँ लू, “आना यूहन्‍नामी छा सीमोन ह, हने आम्‍नूङ् केफास छी।” 43खकामा स्‍याल्‍मा येसू गालीललाम्‍पे खाईमाक सानूवा मूनाची। खकामा फीलीपलाई छीपूहँ खोलाई लू, “कँलो बाना।” 44अन्‍द्रीयासलो पत्‍रूस बेथसेदाकची तूवाची, फीलीपसँ बेथसेदा साप्‍सेमापी तूकाबीङा तूवा। 45फीलीपवा नथानेललाई तूपू खकामा खोलाई लू, “काएकावा मोसावा ऊम्‍बारेपी ब्‍यबस्‍थापी छाबूक खकामा अगम्‍बक्‍ताचीवा ऊम्‍बारेपी छाबूचीक मीना, योसेफमी छा नासरतक येसूलाई तूपूम्‌काक तूई।” 46खतालो नथनेलवा फीलीपलाई ततू, “नासरतपीकासँ खान्‍नीक थोका तामा दूरहँल्‍या?” खकामा फीलीपवा खोलाई लू, “बाना खकामा खाङू।” 47खकामा येसूवा नथानेल खोधपी बानाहँक तूहँ ऊम्‍बारेपी ग्‍या, “खाङानूम्, ईत्‍ता पक्‍का ईस्राएली खोपी यँसँ खाईसीक थोका मान्‍तू।” 48खकामा नथानेलवा खोलाई ततू, “आनानीवा कँलाई यँतामा छ्‌यातँनूम्?” खतालो येसूवा खोलाई लू, “फीलीपवा आनालाई काछोसी भाईमापीका पाईलाङा आना आन्‍जीरापोधपी तूवानालो कँ आनालाई तोनाक तूवा।” 49खतालो नथानेलवा येसूलाई लू, “रब्‍बी, आनानीने नीनाबूङ्‍मी छा खकामा ईस्राएलमी हँ ह।” 50खतालो येसूवा खोलाई जूवापा पीतो लू, “कँ आनालाई आन्‍जीरापोमी धपी तोना लोनाक खापीङा आनावा बीस्‍वसा मूनाक? आनावा नकपीकासँ मारी ढ्‍याप्‍पा चालँवा छीक तना।” 51खकामा येसूवा खोलाई लू, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, आनानीवा नीनाम्‍खम् हत्‍तीक खकामा नीनाबूङ्‍मी स्‍वर्गादूतची मीनामी छाछोपी वँतो धाईतो मीचीक तूनूम्।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\