यूहन्‍ना 10

1“ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आसा लूक्‍सा खोरामी दूवारेखूलामा खीम वँङीन, खतालोने आर्कलामा वँङी मक खूचीपालो डाका ह। 2माताधँसँ दूवारेखूलामा खीम वँकाबी लूक्‍सामी चालाकू ह। 3सान्‍टारी तूकाबीवा खोलाई दूवारेखू हईप्‍य, खकामा खोसावा ऊम्‍लूक्‍साचीमी नूङ् कीब्‍तो काछचीलो लूक्‍साचीवा ऊम्‍सँलँवा ईनची, खकामा खोसावा खोचीलाई पाखा खायची। 4खोसावा ऊम्‍झारा लूक्‍साचीलाई पाखा लातदूरचीमा, खो ऊम्‍लूक्‍साचीमी लाम्‍लोपी लाम्‍दूमी खलो लूक्‍साचीवा खोलाई तीङची, यँमाधँ ऊम्‍सँलँवा खोचीवा छ्‌यातची। 5मातालोने खोचीवा छ्‌यातचीनकलाई तीङचीन, बर्जू खोपीका फूसीमीमा खातीमी। यँमाधँ खोचीवा ऊम्‍सँलँवा छ्‌यातचीन।” 6येसूवा नक आहाना खोचीलाई लूची, खतालोने येसूवा खोचीलाई लूचीक खा ङीसूचीन। 7आतामा येसूवा फेरीसँ खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, लूक्‍साचीमी दूवारेखू कँङा ह। 8कँपीका पाईला ताकाबी झारा खूचीपालो डाकूची तूवामी, खताधँसँ लूक्‍साचीवा ऊम्‍खा ईनूचीन। 9कँ दूवारेखू ह। आतामा आसासा कँलामा छीमीहँ खीम वँङीमी खोची माच्‍छे तची खकामा खीम पाखा पीकीमी मकामा खान्‍नीक चारानापी चाईसी खातीमी। 10खूचीपाने हाल्‍लोसँ खूसी, सेसी, खकामा नासा मूसी मात्‍ताई ती। खतालोने कँबो झारावा पोसूङ्‍वा तूचीने खकामा मक खोचीवा मारी तूचीने ग्‍यँमा तँक ह। 11“कँ खान्‍नीक चालाकू ह, खान्‍नीक चालाकूवा ऊम्‍प्राना ऊम्‍लूक्‍सामी लागी प्‍य। 12आतामा नाम्‍य प्‍याम्‌मा यूसाम्‌क मीनाबो लूक्‍साचीमी चालाकू मन खकामा लूक्‍साचीसँ खोमी मन। यँमाधँ खो हूक्‍सा तीहँक तलो लूक्‍साचीलाई कातसीहँ फूसी, खकामा हूक्‍सावा लूक्‍साचीलाई धतलापमा खायची खकामा छारापूस्‍टाई म्‍यँतीङची। 13यँमाधँ खो नाम्‍यपीक मीना छाकसावा फूसी। खकामा खोसावा लूक्‍साचीलाई फूम्‌ङा म्‍यचीन। 14“कँ खान्‍नीक चालाकू ह। कँलाई पापावा छ्‌यातेतीकाङा कँ पापालाई छ्‌यातँ, मातामाङा कँ अँ लूक्‍साचीलाई छ्‌यातँचूङ् खकामा खोचीवासँ कँलाई छ्‌यातेमी। आतामा कँ ऊम्‍चूमी लागी सीमासँ त्‍यारी तूङ। 16खकामा अँ लूक्‍साची आरूसँ तूईमी माताधँसँ मकची नक गोठापी मान्‍तूमी। कँङावा मकचीलाईसँ बाईमाछाक तूई। खकामा खोचीवा अँ सँलँवा ईनचीमा खोची ईत्‍ताङा चालाखूमी बागाला छीमी। 17पापावा कँलाई लालूखा मे यँमाधँ कँ अँ प्राना फेरी फीर्ता तोमाक लागी प्‍यँ। 18आसावासँ कँपीका अँ प्राना काईमा दूरचीन, खताधँसँ कँ अँ प्राना अँ सानूवातीका कात्‍तँ। यँमाधँ अँ सानूवातीकाङा अँ प्राना काईमाक आधीकारा कँलो तूई। खकामा फेरी मक लामाक आधीकारासँ कँलो तूई। यँमाधँ नक मोमा पापावा कँलाई आग्‍या प्‍यँक तूई।” 19मातालो फेरीसँ नक येसूवा ग्‍याक खाचीमी गार्नावा यहूदीचीपी फाट छा। 20खोतोलो खोचीहँपीक साफीवा ग्‍याहँमी, “नक मीनालाई चाप्‌वा लापूहँ थीमाक तूई, मातामा आनानीवा ऊम्‍खा यँमा ईनूनूम्‌क?” 21खतालो आरूचीवा ग्‍यामी, “चाप्‌वा लापक मीना आतीकाक छीन। चाप्‌वा लापूक मीनावा मीनामी मू हईमा दूरहँल्‍या?” 22दँ दापालो यरूसलेमपी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी आर्पनमी चारा तूवा। 23मातालो येसू नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌हँपीक सोलोमनमी सीकूवापी कोलाहँक तूवा। 24खतालो यहूदीची ऊम्‍मेक्‍कानापेका दोसामीहँ खोलाई लूची, “आनावा काएकालाई हाल्‍लोतो दूङ्‍मासे सानूवापी मेनाहँ यूसेकानाक? आना ख्रीस्‍टङाधँ काएकालाई खान्‍नीतो लेका।” 25खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई लोनानीकङा तूई, मातालोने आनानीवा अँ खा बीस्‍वसा मीनूम्‌न। कँ अँपामी नूङ्‍पी अतलल छेक चालँवा म, मकचीवाङा आनानीलाई अँ बारेक गाभाई पीःनी। 26खतालोने आनानीवा अँ खा बीस्‍वसा मीनूम्‌न, यँमाधँ आनानी अँ लूक्‍साचीहँपीक मन। 27अँ लूक्‍साचीवा अँ सँलँवा ईनची, कँसँ खोचीलाई छ्‌यातँचूङ्, मातामा खोचीवा कँलाई तीङेमी। 28कँ खोचीलाई हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा प्‍यँचूङ्, आतामा खोची हाल्‍लोसँ नासा छीमीन, मकामा खोचीलाई अँ हूपीका आसावासँ ङाब्‍माहँ खाईमा दूरचीन। 29अँपावा खोची कँलाई प्‍यँमूङ्‍क तूई, अँपा झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक तूई। मातामा आसावासँ अँपामी हूपीका खोचीलाई ङाब्‍माहँ खाईमा दूरचीन। 30पापालो काचीका ईत्‍ताङा ह।” 31खतालो फेरीसँ यहूदीचीवा येसूलाई घोर्मालाई लूङ् कोपूची। 32खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई पापालामा साफी खान्‍नीक चालँवाची खँमेनानी, मकचीपीक हाक्‍कबोमी गार्नावा आनानीवा कँलाई लूङ्‍वा घोरेनीक?” 33खतालो यहूदीचीवा खोलाई लूची, “आनावा मूनाक चालँवामी गार्नावा काएका आनालाई लूङ्‍वा घोर्मा गेहँकाक मन, खतालोने आनावा नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पूनाकसावा ह। यँमाधँ आना मीना छीखातीनामासँ आम्‍हँपालाई नीनाबूङ् लोनीचीना।” 34खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “यँ आम्‍नू ब्‍यबस्‍थापी, ‘कँ आनानीलाई प्रभूची लोनीनी गूँमाक छाबाक मान्‍तूहँल्‍या?’ 35आतामा आसापी नीनाबूङ्‍मी बचना ता, खोची नीनाबूङ्‍ची लीमीधँ, (धार्मसास्‍तारा भाङ्‍गा छीन), 36आतामा पापावा पबीत्‍रा मूहँ साप्‍तेमूलूङ्पी पसूकसावा, ‘कँ नीनाबूङ्‍मी छा ह’ ग्‍यँलो यँतामा नीनाबूङ्‍मी दोधूम् पोकाबी छी त? 37आतामा कँ अँपावा ग्‍याक खाची महँनधँ आनानीवा कँलाई बीस्‍वसा म्‍यँनूम्‌न। 38कँ पापामी चालँवा म, खतालोने आनानीवा मकचीछोपी बीस्‍वसा मीनूम्‌नधँसँ अँ चालँवाछोपीने बीस्‍वसा मानूम्, मातामा कँपी पापा तूई खकामा कँ पापापी तूङ गूँमा तूम्‍तनूम्‌हँ ङीसानूम्।” 39खतालो खोचीवा फेरीसँ खोलाई लाप्‍मा लामूची, माताधँसँ येसू ऊम्‍चू हूपीका ऊम्‍काछा। 40खकामा येसू मपीका यर्दन ययूवामी मेक्‍कधे यूहन्‍नावा बप्‍तीस्‍मा पीऊचीक थाम्‍पूङ्‍पी खाता, खकामा मपीङा तूवा। 41खतालो साफी मीनाची खोपी तामी। खकामा खोची खोची आता लोमोमी, “यूहन्‍नावा अतललक चालँवामी लासाई मूनधँसँ, खोसावा नक मीनामी बारेपी यँ यँ ग्‍याक तूवा, मकने ऊम्‍छूङ्‍ङा राछ।” 42खकामा मपी साफी मीनाचीवा खोछोपी बीस्‍वसा मूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\