यूहन्‍ना 11

1लाजरस लूचीक ईत्‍ता मीना सार छाक तूवा। खो मरीयम खकामा ऊम्‍ना मार्थालो बेथानी लूचीक तेपी तूकाबी तूवा। 2नक मरीयमवाङा प्रभूमी लँपी चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला लसूमा ऊम्‍तँवा तूकूक तूवा। मक मरीयममी नूछ लाजरस सार छाक तूवा। 3मक हीसा याङामा धीङामावा, “प्रभू, आनानीवा लालूखा मीऊनूम्‌क लाजरस सार तूई” गूँमाक खा लोसी मीनाची येसूपी पसाचू। 4येसूवा नक खा ईनूमा ग्‍या, “लाजरस सार छीहँधँसँ खो सीन, खताधँसँ नक चालँवा नीनाबूङ्‍मी माहीमा छूमाक लागी छाक ह, आतामा नक चालँवालामा नीनाबूङ्‍मी छामी माहीमा छूने।” 5येसूवा मार्था, मरीयम, लाजरसलाई लालूखा मीऊचीक तूवा। 6माताधँसँ लाजरस सार छाक तूई गूँमा ईनूमासँ खोबो हीसा लेतो मपीङा तूवा। 7खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “ल काए यहूदीयालाम्‍पेङा लासेहँ खाते।” 8खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोलाई लूची, “तकी, चसी ले पाईला मात्‍ताई यदूदीचीवा आनानीलाई लूङ्‍वा घोर्मा लामानीक तूवाक मन, फेरी मकलाम्‍पेङा खाईमालामूनूम्‌ले यँल्‍या?” 9खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “ईलेपी ईत्‍हीस् घान्‍टा छीनहँल्‍या? खकामा लेपा लाम्‍दूम्‍काबीची ठकाछीमीन, यँमाधँ खोचीलो नक साप्‍तेमूलूङ्‍क छ छी। 10माताधँसँ सेपा लाम्‍दूम्‍काबी ठकाछी, यँमाधँ खोलो छ छीन।” 11खकामा खोसावा नक खा ग्‍यादूरामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “एबूमी लाजरस ईम्‍साक तूई आतामा कँ खोलाई पोसी खाईमा छी।” 12खतालो सीच्‍चेचीवा खोलाई लूची, “प्रभू, खो ईम्‍साक मात्‍ताई तूईधँने नीलँ।” 13खतालो येसूवा लाजरस स्‍यादूराक खा नीनाहँक तूवा मातालोने ऊम्‍सीच्‍चेचीवाने खो ऊम्‍छूङ्‍ङा ईम्‍साकलँ ग्‍यामीहँ मीनूची। 14खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खान्‍नीतो लूची, “लाजरसने स्‍याक तूई। 15आनानीवा बीस्‍वसा मानूम् ग्‍यँमा आम्‍नूमी लागी कँ मपी तूङनकपी दीम्‍दीम्‍ध छँक तूई। यँताधँसँ काए खोपी खाते।” 16खतालो दीदीमस लूचीक थोमावा ऊम्‍बूमी सीच्‍चेचीलाई लूची, “ल, काएसँ तकीलोङा खाते, खकामा एतकीलोङा से।” 17खकामा येसू बेथानीपी तातालो लाजरस लँकाबो ले पाईलाङा सूलूम्‌पी खूमादूराक खा ईनू। 18बेथानीबो यरूसलेमपीका सूम्‍छी कीलो मीटारा मात्‍ताई मेथाम् तूवा। 19मातालो ऊम्‍चू नूछ स्‍यालो साफी यहूदीची मार्थालो मरीयमलाई कँदीम्‍सी मपी तामीक तूवा। 20खकामा येसू खोचीपी तीहँ गूँमाक खा ईनूमत्‍तो, मार्था येसूलाई तूप्‍सी खाता, खतालो मरीयम खीमपीङा तूवाचा। 21मार्थावा येसूलाई लू, “प्रभू आनानी नापी तूवानीकधँने अँ नूछ स्‍यानकलँ। 22खताधँसँ कँ ङीसँ होतोलो आनानीवा नीनाबूङ्‍लो यँ ङाकूनूम् मोङा नीनाबूङ्‍वा आनानीलाई पीःनी।” 23येसूवा खोलाई लू, “आम्‍नूछ फेरी ऊसीहँ पोकी।” 24खतालो मार्थावा येसूलाई लू, “कँ ङीसँ खो स्‍यामीकपीका ऊमापोमाक लूकीक लेपी फेरी ऊसीमा पोकी।” 25येसूवा खोलाई लू, “सीमीकपीका ऊकाबी खकामा खोचीलाई पोसूङ्‍वा पीकाबी कँङा ह। आतामा कँलाई बीस्‍वसा मूकाबी सीःमीधँसँ ऊसीमी। 26आतामा आसा कँपी छीमीहँ लीतीमी खकामा बीस्‍वसा मीची खोची हाल्‍लोसँ सीमीन। आनावा नक अँ खा बीस्‍वसा मीःना?” 27खतालो मार्थावा येसूलाई लू, “जीऊ प्रभू, कँ बीस्‍वसा म, आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍पी ताकाबी नीनाबूङ्‍मी छा ख्रीस्‍ट ह।” 28ऊतो खा पूमा मार्था खाल्‍ताहँ ऊम्‍नूछमे मरीयमलाई काछूहँ आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा “तकी, ताताक तूई, खकामा खोसावा आनालाई काछीहँना” लू। 29मरीयमवा नक खा ईनूमत्‍तो पोकाहँ येसूलाई तूप्‍सी खाता। 30खोतोलोतोसँ येसू ऊम्‍चू तेपी तादूराक मान्‍तूवा, खतालो खो मार्थावा तूपूक खम्‌पीङा तूवा। 31मातालो खीम्‌पी मरीयमलाई कँदीम्‍सी ताकाबी मीनाचीवा खो धवाधवा पोकाहँ खाताक तूचीमा, सूलूम्‌पी खाप्‍सी खाताकलँ ग्‍यामीहँ खोलाई तीङ्‍तो खातामी। 32खकामा मरीयम येसू तूवाक खम्‌पी ताला, मातालो खोलाई तूहँ आता लोतो ऊम्‍लँपी बबा, “प्रभू, आनानी नापी तूवानीकधँने अँ नूछ स्‍यानकलँ।” 33खतालो मरीयम खापायाक खकामा खोलो ताकाबी यहूदीचीसँ खापायामीक तूलो, येसू ऊम्‍सागूँवापी साफी चाईसाक दाब्‍नाचीहँ ऊम्‍कँचाईनाची। 34खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानीवा खोलाई हापी यूसानूम्‌क तूई?” खकामा खोचीवा प्रभूलाई लूची, “प्रभू, नापी बानानीहँ खाङानूम्।” 35मातालो येसू खापा। 36खलो यहूदीचीवा ग्‍यामी, “खाङानूम्‌या, खोसावा लाजरसलाई दूवाङा लालूखा मीऊक राछ।” 37खतालो कोई कोईवा ग्‍यामी, “नकसावाने मूसीपामी मू हईपीऊक तूई, खतालोने खोसावा नक मीनालाईसँ यँमा सीमापीका लेमेमा दूरूनक?” 38खकामा फेरी येसू ऊम्‍सागूँवापी साफी कँचाईसाक छामा सूलूम्‌पी खाता। मक सूलूम्‌बो लूङ्‍बूतीकाक तूवा ऊम्‍ङो खोचीवा लूङ्‍वा धीऊचीक तूवा। 39खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “लूङ् हतानूम्।” मातालो मक सीकाबी मीनामी ऊम्‍ना मार्थावा खोलाई आता लू, “प्रभू, होतोलोसाम्‍मने मक नामादूरालँ, यँमाधँ खो स्‍याकने लँकाबो ले छादूराक तूई।” 40खतालो येसूवा खोलाई लू, “कँ आनालाई लोनाक मन, ‘आनावा बीस्‍वसा मीनाधँ नीनाबूङ्‍मी माहीमा तना’?” 41खकामा खोचीवा सूलूम्‌मी ङोपीका लूङ् सयूची। खकामा येसूवा थँपा खाङूमा ग्‍या, “ए पा कँ आनानीलाई अलने पीनीनी आनानीवा अँ बीन्‍ती ईनानूम्‌क तूई। 42कँङा ङीसूङ्‍क तूवा आनानीवा साधाईङा अँ बीन्‍ती ईनूनूम्। खताधँसँ नापी दोसामीक मीनाची कँलाई आनानीवा पसँनूम्‌क गूँमीनेहँ बीस्‍वसा मूचीने ग्‍यँमा नक खाची कँङा ग्‍यँहँक ह।” 43नक खाची ग्‍यादूरामा खो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामा ग्‍या, “लाजरस पाखा लता।” 44मातालो मक लाजरस ऊम्‍लँ हू तेवा रीमाक खकामा ऊम्‍ङायूवासँ रीमाकङा पोकाहँ पाखा लता। खकामा येसूवा मपी तूकाबीचीलाई लूची, “ऊम्‍लँ हू फूईप्‍यानूम् खका खो खाईने।” 45मातालो मरीयमलाई तूप्‍सी ताकाबी साफी यहूदीची येसूवा मूक चालँवा तूचीमा खोछोपी बीस्‍वसा मूची। 46खतालोने खोचीहँपीक कोई कोई फरीसीचीपी खातामीमा येसूवा मूक चालँवामी खा लूची। 47खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीलो फरीसीची ढ्‍याप्‍पा साभाक सन्‍दप्‌चीलाई काछूचीमा खोचीलाई लूची, “हने काएवा यँ मूमा? यँमाधँ नक मीनावाने साफी लासाईमी चालँवाल्‍या मीहँ त। 48आतामा काएवा नकलाई आताङा मूमाचामा प्‍याम्‌च्‍याम्‌धँने झारावा खोछोपीङा बीस्‍वसा मीची, खकामा रोमीची तीमीहँ एपबीत्‍रा खम्‌लो एजाई हीसालाईङा नास्‍टा मीतीङीची।” 49खतालो खोचीहँपीक मक दँक ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी काईयाफावा खोचीलाई आता लूची, “आनानीवा यँसँ ङीसूनूम्‌न! 50झारा नाम्‍दङा नास्‍टा छूमापीकाने, मीनाचीमी लागी ईत्‍ता मीना सीमा धूङ्‍ली गूँमाक खा यँमा आनानी मीनूनूम्‌नक?” 51नक खा खोसावा ऊम्‍सानूवालामा ग्‍याक तूवान, खतालोने खो मक दँक ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी छाकसावा येसू झारा यहूदीचीमी लागी सीमाछी ग्‍यामा भबीस्‍याबानी नीनाक तूवा। 52नक खा खोसावा मपी तूकाबीचीमी लागी मात्‍ताई मन, खतालोने झारालाम्‍पे छारापूस्‍टाई छामीक नीनाबूङ्‍मी छाचीलाई ईखम्‌पीङा दोमालाईसँ भबीस्‍याबानी मूमा नीनाक तूवा। 53मातामा मक लेपीका नापे खोचीवा येसूलाई सेमाक यायो मूची। 54खकामा मप्‍कानापे येसू हाल्‍लोसँ झारा यहूदीचीवा तूचीतो लाम्‍दूमान। बर्जू खो खरोमा थाम्‍पूङ्‍धपीक एफ्राईम लूचीक तेपी खातामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलो तूवा। 55यहूदीचीमी खीर्मासोमाक चारा नाजीका ताक तूवा। खकामा मारी मीनाची झारा तेचीपीका, यहूदीचीमी खीर्मासोमाक चारा सूरू छूमापीका पाईलाङा ऊम्‍चूहँपा नीक छूमालाई यरूसलेम खातामी। 56खकामा खोचीवा येसूलाई लामूची, मकामा खोची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी छेऊधपी तूवामीलो, खोची खोची लोमोमी, “आनानीवा यँता दाबूनूम्, खो चारापी ऊम्‍छूङ्‍ङा तीनलँ?” 57खतालो तूम्‍साबू पूजारीचीलो, फरीसीचीवा खोलाई लाप्‍मा दूरीले ग्‍यामीमा मीनाचीलाई येसू तूईक खम् तूम्‍तूनूम्‌धँ, काएकालाई लेकानूम्‌वो लूचीमा आरामीऊचीक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\