यूहन्‍ना 12

1खीर्मासोमाक चारामी चूकीबो ले पाईला येसू बेथानी खाताक तूवा। मपी खोसावा स्‍याकपीका ऊसूक लाजरस तूवाक तूवा। 2खकामा खोचीवा मपी सेपाक चाखाई येसूमी लागी त्‍यारी मूची। मातालो मार्थावाबो चालँवाची मूयोक तूवा, खकामा लाजरसबो येसू मकामा आरूचीलो चाखाई चोहँक तूवा। 3खतालो मरीयमवा आधा लीटर लाईतो साफी म़ङ्‍ग जटामसीमी चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला बायूमा येसूमी लँपी लसू, खकामा ऊम्‍तँवा तूकू, मातालो मक चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला खीमपीसँ चानीतो नामा। 4खतालो ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक ईत्‍ता यहूदा ईस्‍करीयोत लूचीकसावाबो ग्‍या, मक येसूलाई वालँ मूकाबी तूवा, 5“नक चानीतो नामीक क्‍याप्‍लाने सूम्‍छीतोङ् छँमीमी बूलूपी ईनामा मक बूलू झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई प्‍याकधँ छानकहँल्‍या?” 6खतालो खोसावा झाराकसावा रँरीऊचीकमी फूम् मूःमा नक खा ग्‍याक तूवान, यँमाधँ खो खूचीपा तूवा, खकामा बूलूमी थाईलीसँ खोलोङा तूवा, मक बूलूमी थाईलीपीका खोसावा चसी चसी खूसूयोक तूवा। 7खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “खोलाई यँसँ लनूम्‌न, कँ दफना छँक लेक लागी मक खोलाई यूमा प्‍यानूम्। 8यँमाधँ झाराकसावा रँरीऊचीकचीने हाल्‍लोसँ आनानीलोङा छीयीमी खन्‍धँसँ कँने आनानीलो छँयँन।” 9मातालो यहूदीमी ढ्‍याप्‍पा जमाता येसू मपी तूई गूँमाक खा तूम्‍तूचीहँ तामी। मपी खोची येसू तूवाकसावा मात्‍ताई तामीक तूवान, खतालोने खोची येसूवा स्‍याकपीका ऊसूक लाजरसलाईसँ खँसी तामीक तूवा। 10मातामा तूम्‍साबू पूजारीचीवासँ लाजरसलाई सेमाक यायो मूची। 11यँमाधँ ऊम्‍गार्नावाङा यहूदीचीहँपीक साफी मीनाची खीक्‍माखाईमाहँ येसूछोपी बीस्‍वसा मूमा ग्‍याहँमीक तूवा। 12खकामा स्‍याल्‍मा चारापी ताकाबी साफी मीनाचीवा येसू यरूसलेमपी तीहँ गूँमाक खा ईनूची, 13खकामा मीनाचीवा खजूरामी सेऊलाची खायूचीमा “होसन्‍ना!” “परमप्रभूमी नूङ्‍पी ताकाबी अलने पीमा खात्‍तक तूई ईस्राएलक हँमी सायासम्‍दूङ् छूने!” “गूँतो पाईतो ऊम्‍लाम्‌तूपा मूसी खातामी।” 14- 15खकामा धार्मसास्‍तारावा, “सीयोनमी साप्‍सेमा आना कीन। यँमाधँ आम्‍हँ गधामी छा कूदामूतो तीहँ। ग्‍यातीकाङा येसू गधामी छा छीपूमा कूदामूतो ता।” 16नक खाची पाईला ऊम्‍सीच्‍चेचीवा ङीसूचीन। खतालोने येसूमी माहीमा छालो नक खाची ऊम्‍बारेपी छाबाक, खकामा नक चालँवाची खोचीवा ऊम्‍मी लागी मूचीक राछ ग्‍यामीमा मीनूची। 17खोसावा लाजरसलाई सूलूम्‌पीका काछूमा स्‍याकपीका ऊसूलो खोलो तूकाबी साफी मीनाचीवा खोसावा मूक चालँवामी खा पूचोचीङा। 18खतालो साफी मीनाची खोलाई तूप्‍सी खातामीकबो खोसावा लासाईमी नक चालँवा मूक तूई ग्‍यामीक ईनूचीकसावा ह। 19खतालो फरीसीची खोची खोची लोमोमी, “काएलामा यँसँ छीन राछ, खाङानूम्‌खँ साप्‍तेमूलूङ्‍क झारा मीनाचीवाङा खोलाई तीङ्‍मा थालामूदूरूची!” 20चाराक दँमापी यरूसलेम आराधना मूसी खाईकाबीचीहँपी कोई कोई ग्रीकचीसँ तूवामी। 21खोची गालीलक बेथसेदा लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तूकाबी फीलीपपी भानामी, खकामा “तकी, येसूलाई आम्‍का तूप्‍मालोक तूई” ग्‍यामीमा बीन्‍ती मूची। 22खकामा फीलीप अन्‍द्रीयासपी खातामा खोलाई लू, खकामा अन्‍द्रीयासलो फीलीप खाताचीहँ येसूलाई नक खा लचू। 23खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “मीनामी छा माहीमीत छूमाक दँमा ताताक तूई। 24कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आनाचीलाई लोनीची, दँच्‍यार्‌मी ग्‍यारा भापी हूलीमा सीनधँ मक ऊम्‍हँपा छी। खतालोने मक सीधँ साफी कसी। 25आतामा आसावा ऊम्‍प्रानामी लालूखा मी खोसावा ऊम्‍प्राना मास, आतामाङा आसावा नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी ऊम्‍प्राना यँनायँक दाब्‍नीची खोसावा मक हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वाक लागी यूससी। 26आसासावा अँ स्‍यावा मूमा लामची, खोचीवा कँलाई तीङ्‍माछी, आतामा कँ हापी छँ, अँ स्‍यावा मूकाबीसँ कँलोङा छी। आतामा आसावा अँ स्‍यावा मी, खोलाई अँपावा ऊम्‍सायासम्‍दूङ् म्‍यची। 27“होतोलो अँ प्राना ब्‍याकूला छाक तूई, आतामा कँ यँ गूँमा? ‘ए पा, नक दँमा कँपी तानने गूँमाहँल्‍या?’ मातासँ छूनने यँमाधँ नक दूखामी दँमाक लागीङा कँ तँक ह। 28ए पा, आम्‍नू नूङ्‍मी माहीमा छूने।” खकामा नीनाम्‍खम्‌लामाक आता गूँमाक ईत्‍ता सँलँवा ईना, “कँ मक माहीमा मूङ्‍क तूई। खकामा हने फेरीसँ म।” 29मपी रीप्‍काबी पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा नक खा ईनूचीमा ग्‍यामी, “नकने नाम्‌गूलूपा पाताक ह।” मातालो आरूचीवा ग्‍यामी, “मन स्‍वर्गादूत खोलो नीनाकलँ!” 30खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नक सँलँवा अँमी लागी ताक मन, आम्‍नूमी लागीबो ह। 31हने नक साप्‍तेमूलूङ्‍मी न्‍याया छी। मातालो नक साप्‍तेमूलूङ्‍पी सासाना मूकाबी पाखा कात्‍ती। 32हने कँ खँदीमापीका थँपा थेतँ, खतालो कँङावा झारा मीनाचीलाई कँलाम्‍पे बायँचूङ्।” 33खो यँतामा सीहँकल्‍या, मकमी साङ्‍केता पीतो येसूवा नक खा ग्‍याक तूवा। 34खातालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोलाई ततूची, “आम्‍का ब्‍यबस्‍थापीका काएकावा ईनूम्‌काक तूई ख्रीस्‍ट साधाईलाई छूमायामा छी। खतालोने आनावा यँतामा गीना मीनामी छा थँपा थ्‍याती। मक मीनामी छा गीनाकबो आसाल्‍या?” 35येसूवा खोचीलाई लूची, “आझाई चसी दँमातो छ आनानीलो छी। मातामा आनानीलो छ तूईलोङा आनानी लाम्‍दूमानी, आतामा माकाचूचूवा आनानीलाई खबाखायानीनने। यँमाधँ आसाची माकाचूचूपी लाम्‍दूमीधँ खो हापी खातीहँक मक खोसावा ङीसन। 36खकामा आनानीलो छ तूईतो छछोपी बीस्‍वसा मानूम्, आतामा आनानी छमी सासीवन्‍ती छानीने।” नक खा ग्‍यादूरामा, येसू मपीका लताखाता, खकामा खोचीपीका कूमाहँ तूवा। 37येसूवा ऊम्‍चू लाम्‍लोपी मारी अतलल छेक लासाईमी चालँवा मूक तूवा, माताधँसँ खोचीवा खोछोपी बीस्‍वसा मूचीन। 38“आतामा परमप्रभू काएका पूम्‌काक खा आसा बीस्‍वसा मूचीहँल्‍या? खकामा आसालाई परमप्रभूमी र खँम्‍याहँल्‍या?” ग्‍यामा यसाईया अगम्‍बक्‍तावा ग्‍याक खा ताल्‍ने। 39आतामा खोचीवा बीस्‍वसा मूमा दूरूचीन, यँमाधँ यसाईयावा फेरीसँ आता ग्‍याक तूई, 40“नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍चू मू धेपीऊची खकामा ऊम्‍चू नूवासँ धेपीऊची, आतामा ऊम्‍चू मूवा तूचीनने, ऊम्‍चू नूवावासँ ङीसूचीनने खन्‍धँने खोची कँलाम्‍पे लासामीक मकामा कँ खोचीलाई नोमेमा छाक थीय।” 41यसाईयावा नक खाची ग्‍या, यँमाधँ खोसावा येसूमी माहीमा तूक तूवा, आतामा ऊम्‍बारेपीक खा पू। 42खन्‍धँसँ खोतोलो सासाना मूकाबीचीहँपीक खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबीची साफीङा तूवामी, माताधँसँ फरीसीमी कीमावालो, तायाखीम्‌पीका लातेतीङेमीलँ ग्‍यामीमा कीसामीहँ खोचीवा येसूछोपी बीस्‍वसा मूम्‌काक तूई ग्‍याहँमीन। 43यँमाधँ खोचीवा नीनाबूङ्‍लामा साया पोलोमापीकासँ मीनाचीपीका साया पोलोमाङा मारी नतूचीक तूवा। 44खकामा येसूवा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी ग्‍या, “कँछोपी बीस्‍वसा मूकाबीवा कँलाई मात्‍ताई मन कँलाई पकाबीलाईसँ बीस्‍वसा मीची। 45आतामा आसावा कँलाई तँक तूई खोसावा कँलाई पकाबीलाईसँ तूःक तूई। 46कँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी छ छँमा तँक तूई, आतामा आसावा कँछोपी बीस्‍वसा मी खो माकाचूचूपी छीन। 47“आसाचीवा अँ खा ईनमा र्‌याबनधँ कँङा ऊम्‍न्‍याया मन। यँमाधँ कँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी न्‍याया मूसी तँक मन, बर्जू कँने माच्‍छे पीसील्‍या तँक त। 48कँलाई छीङ्‍काबी खकामा अँ खा मन्‍र्‌याब्‍काबीमी न्‍याया मूकाबी ईत्‍ता न्‍याधीसा तूई। खोसावा कँ होतोलो नीनक अँ खाचीवाङा लूकीक लेपी ऊम्‍न्‍याया म्‍य। 49यँमाधँ कँ अँ सानूवातीका नीनन, खतालोने यँ गूँमाछीकल्‍या, खकामा यँतामा नेमाकल्‍या मक झारा कँलाई पकाबी अँपावा आरामेतीकाङा कँ नीन। 50कँङा ङीसँ नक ऊम्‍आग्‍याचीवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा पे। आतामा कँ यँ नीन, पापावा कँलाई लँमूङ्‍तीकाङा कँ नीन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\