यूहन्‍ना 13

1खीर्मासोमाक चारा तामापीका चसी ले पाईलाङा येसूवा नक साप्‍तेमूलूङ् छीमामा पापापी खाईमाक दँमा ताताक तूम्‍तू। खकामा खोसावा साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूवामीक ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई साधाईङा लालूखा मीऊचीक तूवा, खकामा खोचीलाई ऊम्‍पोसूङ्‍वा लूकानतोङा लालूखा मीऊयोची। 2खतालोने बेल्‍काक चा चामाक दँमापी सीमोनमी छा यहूदा ईस्‍करीयोतमी सागूँवापी येसूलाई लाप्‍मा पीमाक सानूवा साईतानावा आथूङा तेपीऊदूरूक राछ। 3पापावा कँलाई झारा थोका प्‍यँक तूई गूँमा, खकामा कँ नीनाबूङ्‍लामा तँक गूँमा खकामा कँ पापापीङा लासँमा खातँ ग्‍यामा येसूवा ङीसूक तूवा। 4खकामा येसू चोहँचीलो पोका, मकामा बाईरलामा हूम्‍माक ऊम्‍ते ईलाम्‍पे चूप्‍सूमा ईत्‍ता छाकानाम्‍वा ऊम्‍छीप्‍तँरीपी रीम्‍नाची। 5खकामा खोसावा ईत्‍ता खोँपी काँवा ल्‍यातूमा ऊम्‍सीच्‍चेचीमी लँ सीतो, मक रीम्‍नाचीक छाकानाम्‌वा ऊम्‍चू लँ तूमापीमा थालामू। 6ऊम्‍चू लँ सीतो तूतो येसू सीमोन पत्‍रूसधपी ताभाना मातालो पत्‍रूसवा खोलाई लू, “प्रभू, आनानीवा अँ लँल्‍या सीऊनूम्‌क?” 7खतालो येसूवा खोलाई लू, “कँ यँ महँ, आनावा होतोलो ङीसनाना, खताधँसँ आनावा स्‍यालानी तूम्‍तना।” 8खतालो पत्‍रूसवा खोलाई लू, “आनानीवा अँ लँ हाल्‍लोसँ सीमा तूनूम्‌न।” मकामा येसूवा खोलाई लू, “कँ आम्‍लँ स्‍यँनधँने हने आना अँ सीच्‍चे छीनाना।” 9मातालो सीमोन पत्‍रूसवा ग्‍या, “प्रभू,अँ लँ मात्‍ताई मन, अँ हूलो तखलसँ सीप्‍यँनूम्।” 10खकामा येसूवा खोलाई लू, “आसा सीनादूर्नाचीक तूई खोमी लँ मात्‍ताई सीमाछी ऊम्‍झारा रीराम् नीक छाक तूई। आतामा आनानीहँपीक झारा मनधँसँ, आनानी कोई नीक छानीक तूई।” 11यँमाधँ खोलाई वालँ मूकाबीलाई येसूवा छ्‌यातूक तूवाकसावा “आनानी झारा नीक तूईनी” लूचीन। 12आतामा खोसावा ऊम्‍चू लँ सीऊदूरूमा बाईर हूम्‍माक ऊम्‍ते हूप्‍सूमा फेरी ऊम्‍खम्‌पी खातामा तूवाहँ खोचीलाई ततूची, “आनानीवा ङीसूनूम् आम्‍नूमी लागी कँ यँ मूङ्‍क तूई? 13आनानीवा कँलाई, ‘तकीलो प्रभू लेनी’ आनानीवा माता लेनीकने ऊम्‍छूङ्‍ङा ह यँमाधँ कँ खोङा ह। 14आतामा कँ आम्‍नू तकीलो प्रभू छँमासँ आम्‍नू लँ स्‍यँधँ आनानीवासँ आम्‍नू लँ सीमोनी। 15यँमाधँ कँङाने आनानीलाई ईत्‍ता यादे मात्‍ताई खँमेनानीक तूई, आतामा कँ आनानीलाई यँता मेनानीक तूई, आनानीवासँ आरूचीलाई माताङा मानूम्। 16कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, चापँवाछा ऊम्‍तँबप्‌पीका ढ्‍याप्‍पा छीन, खकामा सूलँवा खाईकाबी सूलँवा हकाबीपीका ढ्‍याप्‍पा छीन। 17आतामा अनानीवा नक खाची ङीसूनूम्‌मा माताङा मीनूम्‌धँ आनानी अलने तोमा खात्‍तीनी। 18“कँ आनानीलाई झारामी बारेपी ग्‍यँहँन, कँ आसालाई छ्‌यातूङ्‍क तूई, खोलाई छ्‌यातँ। माताधँसँ ‘कँलो चाकाबीवाङा अँ बीरोधा मू’ ग्‍यामा धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा ताल्‍माछाकसावा नक झारा छाक ह। 19“नक खा छूमापीका पाईला होतोलोङा, कँ आनानीलाई लोनीनी, मातामा नक छीलो कँ खोङा ह ग्‍यानीमा बीस्‍वसा मूमा दूरानूम्। 20ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, कँ आसालाई पसँ खोलाई ग्राहाना मूकाबीवा कँलाईङा ग्राहाना मेमी खकामा कँलाई ग्राहाना मूकाबीवा कँलाई पकाबीलाई ग्राहाना मी।” 21येसू नक खा ग्‍यादूरामा ऊम्‍सागूँवापी मारी कँचाईनाचीमा झारावा ईनूचीतो खोचीलाई लूची, “कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, आनानीहँपीक ईत्‍तावा कँलाई धक्‍का पेनी।” 22येसूवा मक खा आसामी बारेपी ग्‍याकल्‍या मक तूम्‍तूचीनमा ऊम्‍सीच्‍चेची ऊम्‍चूहँपा हँपा खँमोमी। 23खतालो सीच्‍चेचीहँपीक येसूवा लालूखा मीऊक सीच्‍चेबो खोलो ख्‍याबाहँ तूवायाक तूवा। 24खतालो सीमोन पत्‍रूसवा खोलाई छ्‌याम् मीऊहँ ततू, “खोसा आसामी बारेपी ग्‍याकल्‍या?” 25खकामा मक सीच्‍चे आझाईसँ खोलो ख्‍याबायाहँ येसूलाई ततू, “प्रभू मक मीना आसाल्‍या?” 26खकामा येसूवा खोलाई लू, “आसालाई नक सोफमी टूक्रा चोपँहँ प्‍यँ मकङा ह।” खकामा खोसावा सोफमी टूक्रा चोपूहँ लातूमा सीमोनमी छा यहूदा ईस्‍करीयोतलाई पीऊ। 27मातामा मक यहूदावा सोफ लापूमत्‍तो साईताना खोहँपी वँङा। खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा यँ मूमा लामहँना, बल मूखातू।” 28मातालो येसूवा खोलाई यँमा आता लूकल्‍या चासी तूकाबीची आसावासँ तूम्‍तूचीन। 29यँमाधँ खतालो कोई कोईवा यहूदालो बूलूमी थाईली तूवाकसावा चारापी चाहाछीक चीजबीज खीतूने लूकले, झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई यँची पीऊचीने लूकल्‍या ग्‍यामीहँ मीनूची। 30खकामा यहूदावा सोफ लापूमत्‍तो पाखा लतामा खाता। मातालो नाम्‌कूरादूराक तूवा। 31यहूदा पाखा लताहँ खातामा येसूवा ग्‍या, “हने मीनामी छा माहीमीत छाक तूई, खकामा नीनाबूङ् खोपी माहीमीत छाक तूई। 32आतामा नीनाबूङ् खोपी माहीमीत छाक तूईधँ नीनाबूङ्‍वा खोपीङा ऊम्‍छालाई माहीमीत मी, खकामा खोलाई खोतोलोङा माहीमीत म्‍य। 33“अँ यायाछाचेऊ! हने कँ आनानीलो ल़ाम दँमातो छँन। आनानी कँलाई लामेनी, मातालोने कँ यहूदीचीलाई लूङ्‍चूङ्‍तीकाङा, ‘कँ खातँहँक खम्‌पी, आनानी खाईमा दूरूनूम्‌न।’ 34“आनानीलाई फेरी कँ ईत्‍ता नयाँ आग्‍या पीनीनी। आनानीहँपी लालूखा मूमोनी। कँङावा आनानीलाई लालूखा मूनानीतीकाङा आनानीसँ लालूखा मूमोनी। 35आनानी लालूखा मूमीनीधँ, नकसावाङा आनानी अँ सीच्‍चेची ह गूँमा झारावा ङीसची।” 36खकामा सीमोन पत्‍रूसवा येसूलाई ततू, “प्रभू आनानी हापी खातीनी?” खकामा येसूवा खोलाई लू, “होतोलो कँ खातँहँक थाम्‍पूङ्‍पी कँलाई तीङ्‍मा खाईमा दूरनाना, माताधँसँ स्‍यालानीने आनावा कँलाई तीङेना।” 37खकामा फेरी पत्‍रूसवा येसूलाई ततू, “प्रभू यँमा कँ आनानीलाई तीङ्‍मा दूर्नीनीनक? कँने आम्‍नूमी लागी सीमासँ त्‍यारी तूङ।” 38खकामा येसूवा पत्‍रूसलाई लू, “आना ऊम्‍छूङ्‍ङा अँमी लागी सीमा दूरना? ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनालाई लोनी, सँरीवापा ओमापीका पाईलाङा आनावा कँलाई सूम्‍छी खेपा कँ खोलाई छ्‌यातँन गीनामा छीङेना।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\