यूहन्‍ना 14

1खकामा येसूवा सीच्‍चेचीलाई लूची, “आनानी चूलाईलोननी। नीनाबूङ्‍पी बीस्‍वसा मानूम्, खकामा कँलाईसँ बीस्‍वसा म्‍यँनूम्। 2अँपामी खीम्‌पी मारी तूमाक खम्‌ची तूई नक खा ऊम्‍छूङ् मनकधँने आनानीलाई आता लोनानीक थीय, कँ मपी खातँमा आम्‍नूमी लागी तूमाक खम्‌ची त्‍यारी मूपीनीनी। 3कँ खातँमा आम्‍नूमी लागी तूमाक खम् त्‍यारी मदूरँधँ कँ फेरी आनानीलाई लासी तँमा आनानीलाई कँलो खाईनीनी आतामा आनानी कँलोङा कँ छँक खम्‌पी छीनी। 4खकामा कँ हापी तूङ मपी खाईमाक लाम् आनानीवा ङीसूनूम्।” 5थोमावा येसूलाई ततू, “प्रभू, आनानी हापी खातीनीकल्‍या काएकावा ङीसाम्‌कान, मातामा काएका मक लाम् यँतामा छ्‌याताम्‌का त?” 6येसूवा खोलाई लू, “ऊम्‍छूङ्‍ङा लाम्‍लो पोसूङ्‍वा कँङा ह। कँ मान्‍दूङ्‍पीका पापापी आसासँ खाईमा दूरचीन। 7आनानीवा कँलाई छ्‌यातँनूम्‌कधँने, अँ पालाईसँ छ्‌यातानूम्‌क थीय। हने नाप्‍कानापेबो आनानीवा खोलाई तनूम्‌कतूई खकामा छ्‌यातानूम्‌क तूई।” 8फीलीपवा फेरी खोलाई ततू, “प्रभू, काएकालाई पापा खँमेकानूम्। मूतोधँ काएकालाई छी।” 9खकामा येसूवा फेरी लू, “फीलीप, कँ आनालो तूङक यत्‍रो छादूरा, मातामासँ आनावा कँलाई छ्‌यातेहँनाना? आसावा कँलाई तँक तूई खोसावा पापालाई तूःक तूई। मातालोने आनावा ‘पापालाई खँमेकानूम् यँमा गीनाक?’ 10कँ पापापी तूङ, खकामा पापा कँपी तूई गूँमाक खा आनावा बीस्‍वसा मीनाना? खकामा कँङा आनानीलाई लोनीनीक खाची, कँ अँ हँपा अँ सानूवालामा आनानीलाई लोनीनीक मन, खतालोने कँपी तूकाबी पापावा ऊम्‍चालँवा मी। 11आनानी कँ पापापी तूङ खकामा पापा कँपी तूई ग्‍यँक अँ खापी बीस्‍वसा मानूम्। मन्‍धँसँ नक अँ चालँवाचीमी गार्नावाङा बीस्‍वसा मानूम्। 12“ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आसावा कँलाई बीस्‍वसा मे खोसावा कँङा मूङ्‍क झारा चालँवाचीसँ मी, मपीकासँ ढ्‍याप्‍पा चालँवा खोसावा मी, यँमाधँ कँ पापापी खातँहँ। 13खकामा आनानीवा अँ नूङ्‍पी यँ ङाकूनूम्‌धँसँ ऊम्‍छापी पापामीबो माहीमा छूने ग्‍यँमा झारा थोकाङा कँ मूपीनीनी। 14आनानीवा अँ नूङ्‍पी यँ ङाकूनूम्‌धँसँ कँ मक मूपीनीनी। 15“आनानीवा कँलाई लालूखा मेनीधँ कँङा ग्‍यँक झारा अँ आग्‍याची आनानी मीनूम्। 16खकामा कँ पापालो बीन्‍ती म, खोसावा आनानीलाई आर्क यायोमी पीःनी, खकामा खो आनानीलो हाल्‍लोसँ छीची। 17खोबो पबीत्‍रा आत्‍मा ह, खोसावाङा झारा ऊम्‍छूङ्‍लाम्‍पे पाने। नकलाई साप्‍तेमूलूङ्‍वा ग्राहाना मूमा दूरचीन, यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍वा खोलाई ना त ना छेमाङा दूर। मन्‍धँसँ आनानीवाने खोलाई छ्‌यातूनूम् यँमाधँ खो आनानीपी तूई, खकामा आनानीपी छी। 18“कँ आनानीलाई मापा मान्‍तूतीका काईनीसोनीनीन। कँ आनानीपी फेरी तँ। 19हने चसी दँमापीका भेपा साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीवा कँलाई तएमीन, खताधँसँ आनानीवाने कँलाई तएनी। कँ लीतँक तूङकसावा आनानीसँ लीतीनी। 20मक लेपी कँ अँ पापी खकामा आनानी कँपी कँ आनानीपी छँक खा ङीसूनूम्। 21आसावा अँ आग्‍या र्‌याब खकामा अँ खावा गीतीकाङा मी, खोसावा कँलाई लालूखा मे, मकामा आसावा कँलाई लालूखा मे खोलाई पापावा लालूखा म्‍य। कँसँ खोलाई लालूखा म्‍यँ खकामा अँ हँपा खोलाई खँमेनचूङ्।” 22यहूदावा ग्‍या, (खो यहूदा ईस्‍करीयोत मन) “प्रभू, आनानीवा यँ गीनीकल्‍या, आनानीबो आम्‍नूहँपाङा काएकालो प्रकट छीनीक, साप्‍तेमूलूङ्‍लोबो मन?” 23खकामा येसूवा खोलाई लू, “कोई कसाईवा कँलाई लालूखा मेधँ खोसावा अँ खाचीसँ र्‌याब, खोलाई अँ पावासँ लालूखा म्‍य, खकामा काचीका खोपी तीचीकाहँ खोलो तूईचीका। 24कँलाई लालूखा मन्‍मूकाबीवा अँ खा र्‌याबन। आनानीवा कँपीका ईनूनूम्‌क खा, अँमी मन, मकने कँलाई पकाबी पापामी ह। 25“कँ नक खाची आनानीलो तूङलोङा लोनानीक तूई। 26खताधँसँ पापावा अँ नूङ्‍पी आनानीलाई यायोमी पबीत्‍रा आत्‍मा पस, खकामा खोसावा आनानीलाई झारा थोका च्‍यातीनी, मकामा कँ आनानीलाई लोनानीक झारा थोका मीन्‍मीनी। 27कँ आनानीलो साङ काईनीसोनीनी। आनानीलाई पीनानीक मक साङबो अँ साङ ह। खन्‍धँसँ साप्‍तेमूलूङ्‍वा पीनीतीकाक साङ कँ आनानीलाई पीन्‍नीन। मातामा आनानी चूलाईलोननी खकामा कीननीसँ। 28“आनानीवा ‘कँ खातँहँ, खकामा आनानीपी फेरी लासँतँ’ लोनानीक खा ईनानूम्‌क तूई। आनानीवा कँलाई लालूखा म्‍यँनूम्‌कधँ कँ पापापी खातँहँ लोनानीलो आनानी हँसहँलँ छानीक, यँमाधँ पापा कँपीकासँ ढ्‍याप्‍पा तूई। 29नक खाची छीलो आनानीवा बीस्‍वसा मूमा दूरानूम् ग्‍यँमा कँ नक झारा खाची आनानीलाई पाईलाङा लोनानीक तूई। 30हने कँ आनानीलो साफी नीनन, यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी सासाना मूकाबी तीहँ। खोसावा कँलाई यँसँ मूमा दूरेन। 31पापावा कँलाई यँता लँक तूई कँ माताङा म, मातामा साप्‍तेमूलूङ्पी छूकाबीचीवा कँ पापालाई लालूखा म गूँमा ङीसूचीने। ल हने पोकानी काए नापीका खाते।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\