यूहन्‍ना 15

1“ऊम्‍छूङ् आङ्‍गूरामी पो कँ ह, खकामा अँ पाबो चालँवा मूकाबी ह। 2खकामा कँपी छीमा कसीनक झारा रम्‌चीलाई खोसावा कीबमा कात्‍त खकामा कसीक रम्‌बो झान मारी कने गीमा छँसामी। 3कँ आनानीलाई लोनानीक खावा आनानी पाईलाङा नीक छादूरानीक तूई। 4आनानी कँपी तूवानी खकामा कँ आनानीपी छँ। आङ्‍गूरामी पोलो ऊम्‍रम्‌ काप्‍सीनधँ कमा दूरचीन मातामाङा आनानीसँ कँपी काप्‍सीनीनधँ कमा दूरूनूम्‌न। 5“कँ आङ्‍गूरामी पो ह खकामा आनानीबो ऊम्‍रची ह। आतामा आसासा कँपी छीमी खकामा कँ खोचीपी छँधँ, खोची मारी कसीमी, यँमाधँ कँपी मन्‍छूकाबीचीवा यँसँ मूमा दूरचीन। 6कोई कसाई कँपी छीनधँ, मक पोमी रम्‌लाई कीबीहँ कात्‍ती तीकाङा कात्‍ती, खकामा मक हसीमा खाती। आतीकाक रम्‌चीलाई मीनाचीवा बूसचीहँ मीपी झाकतीकचीहँ हूयीतीङी। 7आनानी कँपी छीनी खकामा अँ खाची आनानीपी छीधँ, आनानीवा यँ नतूनूम् मक ङाकानूम्, मक आम्‍नूमी लागी छी। 8खकामा आनानी साफी कसीनीमा अँ सीच्‍चेची ह गूँमाक प्रामाना मीनूम्‌धँ नकपीङा अँ पामी माहीमा छी। 9“पापावा कँलाई लालूखा म्‍यँतीकाङा, कँसँ आनानीलाई लालूखा मूनानीक तूई। आतामा आनानी अँ लालूखापी छायानी। 10कँ अँ पामी आग्‍या मानामूङ्‍क तूई खकामा ऊम्‍लालूखापी तूङक तूई। आतामाङा आनानीवा अँ आग्‍याची मानामीनूम्‌धँ अँ लालूखापी छीनी। 11नक खाची कँ आनानीलाई कँतीकाङा आनानीसँ दीम्‍दीम्‍ध छानी खकामा आनानी मारी दीम्‍दीम्‍ध छायानी ग्‍यँमा लोनानीक तूई। 12“अँ आग्‍या नकङा ह कँ आनानीलाई लालूखा मूनानीतीकाङा आनानीहँपी लालूखा मूमोनी। 13एबूमीचीमी लागी एप्राना पीमापीका ढ्‍याप्‍पा लालूखा आसामीसँ छीन। 14कँ आनानीलाई यँ आग्‍या पीनानीक तूई, मक र्‌याबूनूम्‌धँ आनानी अँ बूमीची छीनी। 15हने नाप्‍कानापे कँ आनानीलाई चापँवाछा लोनीनीन, यँमाधँ चापँवाछावा ऊम्‍तँबप्‌वा यँ मीहँ मक ङीसन। बर्जू कँने आनानीलाई बूमीची लोनीनी, यँमाधँ पापापीका कँङावा यँ यँ ईनूङ्, मक झाराङा कँ आनानीलाई लोनानीक तूई। 16आनानीवा कँलाई छ्‌यातँनूम्‌न, हने खातानीहँ मारी कसानी खकामा आनानी कसायानी ग्‍यँमा कँ आनानीलाई छेनानीहँ नीयूक्‍ती मूनानीक ह। आतामा आनानीवा पापालो अँ नूङ्‍पी यँ ङाकूनूम् मक खोसावा आनानीलाई मूपीनी। 17आनानी आनानीहँपी लालूखा मूमोनी, ग्‍यँमा कँ आनानीलाई आग्‍या पीनीनी। 18साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबीचीवा आनानीलाई छीङीनीधँ, खलो आनानीवा मीनानूम्, आनानीलाई छीङ्‍मापीका पाईलाङा खोचीवा कँलाई छीङमूङ्‍क ह। 19आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍कचीमी छानीकधँने खोचीवा आनानीलाई ऊम्‍चूमीङा ह ग्‍यामीमा लालूखा म्‍यानीक। खतालोने आनानी नक साप्‍तेमूलूङ्‍कचीमी मन। साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबीचीपीकासँ कँ आनानीलाई छेनानीकसा साप्‍तेमूलूङ्‍कचीवा आनानीलाई छीङीनी। 20कँ आनानीलाई ‘चापँवाछा ऊम्‍तँबप्‌पीका ढ्‍याप्‍पा छीन’ लोनानीक खा मीनानूम्। खोचीवा कँलाई सातामेमीधँ आनानीलाईसँ सातामीनी। खकामा खोचीवा अँ खा र्‌याबचीधँ आम्‍नू खासँ र्‌याबची। 21खताधँसँ खोचीवा नकची झारा अँ नूङ्‍मी गार्नावा आनानीलाई मी:नीक ह। यँमाधँ खोचीवा कँलाई पकाबीलाई छ्‌यातचीन। 22कँ तँनहँ ऊम्‍चू खँमी बारेपी लूङ्‍चूङ्‍नकधँ, खोची ऊम्‍चू खँमी फक्‍तावाला छामीनक। खतालोने हने खोची ऊम्‍चू खँमी बारेपी यँसँ बाहाना मूमा तचीन। 23आसासावा कँलाई छीङेमी खोचीवा अँ पालाईसँ छीङची। 24मातामाङा आरू आसावासँ मूहँचीनक चालँवा ऊम्‍चू म़झापी मूङ्‍नकधँने, खोची ऊम्‍चू खँपी फक्‍तावाला छामीनक। खतालोने हने खोचीवा नक अतललक चालँवा तूचीमासँ अँपालो काचीका हीसालाई छीङाचीकाक तूई। 25खताधँसँ, ‘काराना मान्‍दूङ्‍ङा कँलाई छीङमूङ्’ गूँमाक ऊम्‍चू ब्‍यबस्‍थापी छाबाक खा ताल्‍मालाई नक छाक ह। 26“कँङा आनानीपी यायोमी पसँ, खो ऊम्‍छूङ्‍मी आत्‍मा ह। खो पापापीका ती, खकामा आनानीलाई अँ गाभाई पीःनी। 27खकामा आनानीसँ कँलो पाईलापीकाङा तूईनीकसावा अँ गाभाई पीकाबीची ह।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\