यूहन्‍ना 16

1कँ नक खाची आनानी बीस्‍वसापीका लाननी ग्‍यँमा लोनानीक ह। 2खोचीवा आनानीलाई तायाखीम्‌चीपीका लातीतीङीनी। आतीकाक लेसँ तीहँ, खतालो आनानीलाई सेकाबीवा कँ नीनाबूङ्‍लाई बली चारामहँ गूँमा मीन्‍नीची। 3खोचीवा नक झारा चालँवा मीची, यँमाधँ खोचीवा पापालाईसँ छ्‌यातचीन खकामा कँलाईसँ छ्‌यातेमीन। 4खताधँसँ कँ आनानीलाई नक झारा थोका लोनानीक तूई, मातामा मकचीमी चालँवा मूमाक दँमा तीलो कँ पाईला आनानीलाई लोनानीक खाची मीनूनूम्। कँ आनानीलो तूङकसावा नक खाची पाईला आनानीलाई लोनानीनक ह। 5“हने कँलाई पकाबीपी कँ खातँ, खन्‍धँसँ, आनानी आसासँ ‘आनानी हापी खातीहँनी?’ गीनीहँ कँलाई ततेनीन। 6कँङा आनानीलाई आतीकाक खाची लोनानीकसावा सागूँवापी आनानी चूलाईलोनीक तूई। 7खताधँसँ कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, कँ आनानीपीका खाईमालेमाङा आम्‍नूमी लागी धूङ्‍ली। कँ खातँनधँ यायोमी पीकाबी आनानीपी तीन। खतालोने कँ खातँधँ यायोमी आनानीपी पसँ। 8खकामा खो तीमा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीलाई, खँ, धार्मीक्‍तालो न्‍यायामी बारेपी फक्‍ता त्‍यची। 9खँमी बारेपीबो गेधँ खोचीवा कँछोपी बीस्‍वसा मीचीनकङा खँ ह। 10धार्मीक्‍तामी बारेपीबो गेधँ धार्मीक्‍ता तोमा दूरूनूम् यँमाधँ कँ पापापी खातँहँ खकामा आनानीवा कँलाई हाल्‍लोसँ तएनीन। 11खकामा न्‍यायामी बारेपीबो गेधँ नक साप्‍तेमूलूङ्‍क सासाना मूकाबीमी न्‍याया छादूराक तूई। 12“कँलो आनानीलाई लोमाक खा आझाई मारी तूई, खन्‍धँसँ होबेला आनानीवा अमा दूरूनूम्‌न। 13खताधँसँ ऊम्‍छूङ्‍मी आत्‍मा आनानीपी तीमा, खोसा आनानीलाई झारा ऊम्‍छूङ्‍पी पानीनी। खकामा खो ऊम्‍सानूवालामा नीनीन। खोसावा यँ ईन मकङा नीनी, खकामा स्‍यालानी छीक खाची आनानीलाई लीनी। 14कँपी तूईक आनानीलाई लोमाक खा खोसावा खाय खकामा आनानीलाई लीनीहँ अँ माहीमा मी। 15पापालो तूईक झारा थोका अँमी ह। आतामा कँ आनानीलाई लोनानी, कँलो यँ तूई मक आत्‍मावा कँपीका बायहँ आनानीलाई लीनी। 16“हने आनानीवा कँलाई चसी दँमातो तएनीन, खकामा फेरी चसी दँमा पाछी तएनी।” 17खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक कोई कोई आता लोमोमी, “हने आनानीवा चसी दँमातो कँलाई तएनीन, खकामा ‘चसी दँमा पाछी फेरी तएनी,’ यँमाधँ कँ पापापी खातँहँ गीहँ काएलाई यँ लेकल्‍या?” 18खोची खोची लोमोमी, “खोसावा चसी दँमा गीक यँल्‍या? खोसावा यँ गीहँकल्‍या काएवा ङीसाम्‌न।” 19सीच्‍चेचीवा येसूलाई नक खामी बारेपी तईमाक सानूवा मूचीक तूई गूँमा येसूवा तूम्‍तूमा खोचीलाई लूची, “‘आनानीवा चसी दँमा पाछी कँलाई तएनीन, खकामा चसी दँमा पाछी कँलाई तएनी’ ग्‍यँक खामी बारेपी आनानी पूर्पाछे मीहँनूम्‌क ह? 20कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, आनानी खापीनी खकामा बीलापा मीनूम् खताधँसँ साप्‍तेमूलूङ्‍कची हँसहँलँ छीमी। आनानी चूलाईलीनी, आनानी चूलाईलीनीधँसँ दीम्‍दीम्‍ध छीनी। 21छा वाईमाक दँमापी मीमाछालाई मारी कास्‍टा छी, यँमाधँ ऊम्‍छा छूमाक दँमा छीदूरीक छी। माताधँसँ खोसावा छा वातदूरमा, झारा कास्‍टाची मातसी, यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी ईत्‍ता याया ताक तूई गीमा खो हँसहँलँ छी। 22आतामाङा आनानी होतोलो चूलाईलीनी, खतालोने कँ फेरी आनानीलाई तोनीनी, खतालो आनानी दीम्‍दीम्‍ध छीनी। खकामा आसासँ आनानीलाई दीम्‍दीम्‍ध छूमापीका चीब्‍मा दूरीनीन। 23आनानीवा कँलो मक लेपी यँसँ ङाकेनीन। ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीवा पापालो अँ नूङ्‍पी यँ ङाकूनूम् पापावा आनानीलाई पीःनी। 24होतोसाम्‍म आनानीवा अँ नूङ्‍पी यँसँ ङाकूहँनूम्‌न। ङाकानूम् आनानीवा तूनूम्। आतामा आनानी मारी दीम्‍दीम्‍ध छीनी। 25“कँ आनानीलाई आहानाचीपी नक खाची लोनानीक तूई। खन्‍धँसँ आनानीलो आहानापी मन्‍नेमाक दँमासँ तीहँ, खतालोने कँङा आनानीलाई पापामी बारेपी खान्‍तो लोनीनी। 26मक लेपी आनानी अँ नूङ्‍पी ङाकूनूम्। खकामा कँ आम्‍नूमी लागी पापालो बीन्‍ती मूपीनीनी ग्‍यँमा कँ आनानीलाई लोनीनीन, 27यँमाधँ पापावासँ ऊम्‍हँपा आनानीलाई लालूखा मीःनी। यँमाधँ कँलाई आनानीवा लालूखा म्‍यँनूम्‌क तूई, खकामा कँ नीनाबूङ्‍लामा तँक ग्‍यानीहँ बीस्‍वसा मानूम्‌क तूई। 28कँ पापालामा साप्‍तेमूलूङ्‍पी तँक तूई, हने कँ फेरी साप्‍तेमूलूङ्‍लाई छीतँमा पापापी खातँहँ।” 29खतालो ऊम्‍सीच्‍चेचीवा लूची, “होतोलो आनानी आहाना मान्‍दूङ् खान्‍नीतो नीनीहँनी। 30हने काएकावा तूम्‍तूम्‌का, आनानीवा झारा थोका ङीसूनूम्, खकामा आनानीलाई आसासँ तईमाचामा छीन। नक खाचीमी गार्नावा काएका आनानी नीनाबूङ्‍लामा तानीक ह गेकाहँ बीस्‍वसा म्‍याम्‌का।” 31येसूवा खोचीलाई जूवापा पीऊची, “हने आनानीवा बीस्‍वसा मेनी त? 32खताधँसँ दँमा तीहँ, खासगारी मक दँमा तादूराक तूई, हने आनानी नापेमपे छीतीङीनीमा कँलाई अँहँपा कातेसेनीमा आम्‍नू खीम् खातीनी। खताधँसँ कँ अँहँपा छँन, यँमाधँ पापा कँलो तूई। 33कँ आनानीलाई नक झारा खाची लोनानीकबो कँपी आनानी छानीमा साङ तनूम् ग्‍यँमा ह। साप्‍तेमूलूङ्‍पी आनानी छीनीलो आनानी कास्‍टा तूनूम्, माताधँसँ कँदीम्‍नाचीनी यँमाधँ साप्‍तेमूलूङ्‍लो कँ जीताछँक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\