यूहन्‍ना 17

1नक खा ग्‍यादूरामा येसूवा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खाङूमा आतामा नीनाबूङ् दबू, “ए पा दँमा ताताक तूई आम्‍नू छालाई माहीमा म्‍यानूम्, मकामा आम्‍नूछावा आनानीलाई माहीमा म्‍यानीने। 2यँमाधँ आनानीवा खोलाई प्‍यानूम्‌कची झारालाई हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा पीऊचीने ग्‍यानीमा खोलाई झारा मीनाचीछोपी आधीकारा प्‍यानूम्‌क तूई। 3खोचीवा आनानी ईत्‍ता मात्‍ताई ऊम्‍छूङ् नीनाबूङ् ह गूँमा ङीसूचीने, खकामा आनानीवा पसानूम्‌क येसू ख्रीस्‍टलाई छ्‌यातूचीने। हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा नकङा ह। 4आनानीवा कँलाई मूमा प्‍यँनूम्‌क चालँवा पूर मूङ्‍मा आनानीलाई खँदीमापी माहीमा पीनानीक तूई। 5हने ए पा साप्‍तेमूलूङ् लीस्‍मापीका पाईला आनानीलो तूङलो तूवाक अँ माहीमातीकाङा होतोलो कँलाई आम्‍नू मूछेपी माहीमा म्‍यँनूम्। 6“आनानीवा साप्‍तेमूलूङ्‍पीका कँलाई प्‍यँनूम्‌क मीनाचीलाई आम्‍नू नूङ् खँमीङ्‍चूङ्‍क तूई। खोची आम्‍नूमीङा तूवामी, मकामा कँलाई खोची प्‍यँनूम्, खोचीवा आम्‍नू खा र्‌याबूचीक तूई। 7आतामा आनानीवा कँलाई यँ यँ प्‍यनूम्‌क तूई मक झारा आनानीपीका तूङ्‍क ह गूँमाक खा खोचीवा होतोलो ङीसूचीक तूई। 8यँमाधँ आनानीवा कँलाई प्‍यँनूम्‌क खाची कँ खोचीलाई पीङ्‍चूङ् खकामा खोचीवा मकची ग्राहाना मूचीक तूई। खोचीवा कँ आनानीपीका तँक ह गूँमाक ऊम्‍छूङ् खा ङीसूचीक तूई खकामा कँलाई आनानीवा पसँनूम्‌क ह ग्‍यामीमा बीस्‍वसा मूचीक तूई। 9नीनाबूङ् कँ ऊम्‍चूमी लागी आनानीलाई दब्‍नीनी साप्‍तेमूलूङ्‍मी लागी मन, खन्‍धँसँ आनानीवा आसासालाई कँलाई प्‍यँनूम्‌क तूई खोचीमी लागी कँ आनानीलाई दब्‍नीनी। यँमाधँ खोची आम्‍नूमी ह। 10कँलो तूईक झारा थोका आम्‍नूमी ह, खकामा आनानीलो तूईक झारा थोका अँमी ह। अँ माहीमा खोचीपी प्रकट छाक तूई। 11“हने कँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी छँन, खताधँसँ खोची साप्‍तेमूलूङ्‍पीङा छीमी। कँबो आनानीपी तँहँ। पबीत्‍रा पापा आनानीवा कँलाई प्‍यँनूम्‌क आम्‍नू नूङ्‍मी रलामा खोचीलाई योयाङ् मानूम्‌हँ यूसानूम्, आतामाङा काची ईत्‍ता छाचीतीकाङा खोचीसँ ईत्‍ता छूमीने। 12कँ खोचीलो तूङतो, आनानीवा कँलाई प्‍यँनूम्‌क आम्‍नू नूङ्‍मी रपी खोचीलाई योयाङ् मूङ्‍हँ यूसूङ्‍चूङ्। खकामा ऊम्‍चू योयाङ् मूङ्‍यूङ्। खकामा खोचीहँपीक नास्‍टा छूकाबीमी छा मात्‍ताई नास्‍टा छा, आरूचीने नास्‍टा छामीन, यँमाधँ धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा ताल्‍मा छाक तूवा। 13“हने कँ होतोलो आनानीपी तँहँ। खताधँसँ साप्‍तेमूलूङ्‍पीङा तूङहँलो कँ दीम्‍दीम्‍ध छँतीकाङा खोचीसँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छूमीने ग्‍यँमा नक खाची ग्‍यँक ह। 14कँ खोचीलाई आम्‍नू खा लूङ्‍चूङ्, खताधँसँ साप्‍तेमूलू‍कचीवा खोचीलाई छीङूची, यँमाधँ कँ साप्‍तेमूलूङ्‍क मनतीकाङा खोचीसँ साप्‍तेमूलूङ्‍क मन। 15आनानीवा खोचीलाई साप्‍तेमूलूङ्‍पीका खायालातानूम् ग्‍यँमा कँ आनानीलाई दब्‍नीनीक मन, खतालोने खोचीलाई खँसापीचीपीका योयाङ् मानूम्‌वो ग्‍यँमा दब्‍नीनीक ह। 16कँ साप्‍तेमूलूङ्‍क मनतीकाङा खोची साप्‍तेमूलूङ्‍क मन। 17खोचीलाई ऊम्‍छूङ्‍वा पबीत्‍रा म्‍यानूम्, आम्‍नू खा ऊम्‍छूङ् तूई। 18आनानीवा कँलाई साप्‍तेमूलूङ्‍पी पसँनूम्‌तीकाङा कँसँ खोचीलाई साप्‍तेमूलूङ्‍पी पसूङ्‍चूङ्‍क तूई। 19खोचीसँ ऊम्‍छूङ्‍पी पबीत्‍रा छूमीने ग्‍यँमा कँ अँहँपालाई ऊम्‍चूमी लागी पबीत्‍रा मूनचूङ्। 20“कँ ऊम्‍चूमी लागी मात्‍ताई आनानीलाई दब्‍नीनीन। ऊम्‍चू गाभाईलामा कँछोपी बीस्‍वसा मूकाबीचीमी लागीसँ कँ आनानीलाई दब्‍नीनी। 21खोची झाराङा ईत्‍ता छूमीने ग्‍यँमा कँ आनानीलाई दब्‍नीनी। आनानी कँपी तूईनीतीका, खकामा कँ आनानीपी तूङतीकाङा, ए पा खोचीसँ काचीपी छूमीने। आतामा साप्‍तेमूलूङ्‍कचीवा कँलाई आनानीवा पसँनूम्‌क ह गूँमा बीस्‍वसा मूचीने। 22आनानीवा प्‍यँनूङ्‍क माहीमा कँ खोचीलाई पीङ्‍चूङ्‍क तूई, आतामा काची ईत्‍ता तूईचीतीकाङा खोचीसँ ईत्‍ता छूमीने। 23कँ खोचीपी खकामा, आनानी कँपी, आतामा खोची झारा थोकापी ईत्‍ताङा छूमीखाईमीने। खकामा आनानीवा पसँनूम्‌क ह, खकामा कँलाई लालूखा म्‍यँनूम्‌तीकाङा खोचीलाईसँ लालूखा म्‍यानूम्‌क तूई गूँमाक खा साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबीचीवा ङीसूचीने। 24“ए पा, कँ हापी तूङ मपीङा आनानीवा कँलाई प्‍यँनूङ्‍कचीसँ कँलो तूमीने खकामा अँ माहीमा तूचीने गूँमाक अँ सानूवा तूई। मक माहीमा साप्‍तेमूलूङ् लीस्‍मापीका पाईला कँलाई लालूखा म्‍यँनूम्‌कसावा आनानी कँलाई प्‍यँनूम्‌क तूवा। 25“धार्मी पापा, साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूकाबीचीवा आनानीलाई छ्‌यातीनीन, खताधँसँ कँ आनानीलाई छेनीनी, खकामा आनानीवा कँलाई पसँनूम्‌क ह गूँमा नकचीवा ङीसची। 26कँ खोचीलाई आम्‍नू नूङ् खँमीङ्‍चूङ्, खकामा कँ आम्‍नू नूङ् खँम्‍यँचँचूङ्‍ङा, आतामा आनानीवा कँलाई लालूखा म्‍यँनू‍ङ्‍क लालूखाङा खोचीपी छूनेयाने, खकामा कँसँ खोचीपी छँयँने।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\