यूहन्‍ना 19

1खकामा पीलातसवा येसूलाई खायूमा कर्रावा याम्‍मीऊची। 2खकामा तीलीङ्‍गेचीवा तीतूङ्‍मी खप्‍तँ बोचीमा ऊम्‍तखलपी वायूची। मकामा खोलाई बाईजानी राङ्‍क तेसँ हूम्‍मीऊची। 3आतामा खोची घारी घारी येसूधपी खातामीमा, “यहूदीचीमी हँलाई सेवा” लूचीमा चयूची, मकामा खोलाई घूस्‍सीवा याप्‍सूची। 4खकामा फेरीसँ पीलातस पाखा लतामा यहूदीचीलाई लूची, “खाङानूम्, कँङा नक मीनालाई आनानीपी पाखा बायँहँ, कँ आनानीलाईसँ लोनीनी कँङा नक मीनालो फक्‍ता तेमाक खा यँसँ छीपूङ्‍न।” 5खकामा तीतूङ्‍मी खप्‍तँ वातूक बाईजानी रङ्‍क ते हूप्‍सूक येसू पाखा लता खकामा पीलातसवा खोचीलाई लूची, “नक मीनालाई खाङानूम् त।” 6खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीवालो नीनाबूङ्‍मी खीम्‌पी सान्‍टारी तूकाबीची खोलाई तूचीमा, “मक मीनालाई क्रूसापी कसानूम् क्रूसापी कसानूम् ” पातामीमा ग्‍यामी । खतालो पीलातसवा खोचीलाई लूची, “आनानी आम्‍नूहँपावाङा खोलाई खायानूम्‌मा क्रूसापी कसानूम्, यँमाधँ कँङा नक मीनालाई फक्‍ता तेमाक खा यँसँ छीपूङ्‍न।” 7खतालो यहूदीचीवा पीलातसलाई लूची, “आम्‍का ईत्‍ता ब्‍यबस्‍था तूई, मक ब्‍यबस्‍थातीका नक मीना सीमाङाछी, यँमाधँ नकसावा ऊम्‍हँपालाई नीनाबूङ्‍मी छा लोनीची।” 8नक खा ईनूलोने पीलातस झान्‍सार कीसा। 9खकामा पीलातस फेरी मक ढ्‍याप्‍पा खीम्‌हँपी वँङा मकामा येसूलाई ततू, “आना हापी तूकाबील्‍या?” मातालो येसू मानेपा तूवामा पीलातसलाई जूवापा पीऊन। 10आतामा पीलातसवा येसूलाई लू, “कँलो आम्‍नेमालीन? आनालाई लेमाछोमाकलो क्रूसापी कमाक आधीकारा कँलो तूई गूँमाक खा आनावा ङीसनाना?” 11खकामा येसूवा खोलाई लू, “नीनाबूङ्‍वा कँछोपीक आधीकारा आनानीलाई प्‍यानीकसावा कँछोपी आम्‍नू आधीकारा तूई। आतामा कँलाई आम्‍नू हूपी जीम्‍मा पीकाबी मीना आझाई खँमी फक्‍तावाला छामीक तूई।” 12खकामा पीलातसवा येसूलाई लेमाछोमा जोरा मू। खताधँसँ यहूदीची “आनानीवा नक मीना लीऊछीनूम्‌धँने, आनानी काईसरमी बूमी छीनीन। हँपाङा कँ हँ ह गूँकाबीबो काईसरमी बीरोधी छीमी” ग्‍यामीमा पातामी। 13पीलातसवा नक खा ईनूमा येसूलाई पाखा लातू, “लूङ्‍मी पाटी” लूचीक (मकलाई हीब्रू गूँपी गब्‍बथा लची) न्‍याया मूमाक खम्‌पी पीलातस तूवा। 14मक दँमा खीर्मासोमाक चारा त्‍यारी मूमाक ले तूवा । खोतोलो छाक्‍काला छाक तूवालँ, पीलातसवा यहूदीचीलाई लूची, “खाङानूम्, आम्‍नू हँ।” 15खतालो खोची आता गूँतो पातामी, “खोलाई खायानूम् खोलाई खायानूम् खकामा क्रूसापी कसानूम्।” खकामा पीलातसवा यहूदीचीलाई ततूची। यँ कँ आम्‍नू हँलाई क्रूसापी कमा? खतालो तूम्‍साबू पूजारीचीवा पीलातसलाई लूची, “काईसरपीका आरू आसासँ आम्‍का हँ मान्‍तू।” 16खकामा पीलातसवा येसूलाई क्रूसापी कमालाई ऊम्‍चू हूपी पीऊची आतामा तीलीङ्‍गेचीवा येसूलाई ऊम्‍चू हूपी लापूची। 17खकामा येसूवा ऊम्‍क्रूसा खूरूमा खप्‍पारे लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी खाता, मक थाम्‍पूङ्‍लाई हीब्रू गूँपी “गलगथा” लची। 18खकामा खोचीवा येसूलाई मपी क्रूसापी कसूची। मातालो खोचीवा आर्क हीसा मीनाचीलाईसँ खोलो ईत्‍तालाई ऊम्‍खारूलाम्‍पे खकामा ईत्‍तालाई ऊम्‍बेखूलाम्‍पे येसूलाईबो म़झापी मूचीमा कसूची। 19पीलातसवा “नासारतक येसू यदूदीचीमी हँ” गूँमाक खा छाबूमा क्रूसापी टँसामू। 20मक पीलातसवा छाबूक खा साफी यहूदीचीवा नीऊची, यँमाधँ येसूलाई क्रूसापी कसूचीक थाम्‍पूङ् साप्‍सेमापीका नाजीकापी तूवा। नक खाबो हीब्रू, ल्‍याटीनलो ग्रीकगूँपी छाबाक तूवा। 21मातालो यहूदीचीमी तूम्‍साबू पूजारीचीवा पीलातसलाई लूची, “ ‘यहूदीचीमी हँ’ गूँमाक मन, ‘कँ यहूदीचीमी हँ ह ग्‍या’ गूँमाबो छाबानूम्।” 22खकामा पीलातसवा खोचीलाई लूची, “कँ यँ छाबूङ् मोङा छी।” 23तीलीङ्‍गेचीवा येसूलाई क्रूसापी कसूचीमा ऊम्‍तेबो खायूचीमा झारा तीलीङ्‍गेचीलाई ईभागा तोमालाई लँकाबो भागा तीऊची। खकामा बाईरलामा हूप्‍सूक ऊम्‍तेसँ खायूची, मकबो थूपाक तूवान। मक ऊम्‍धपीका चम्‌साम्‍मङा बाक तूवा। 24खकामा तीलीङ्‍गेची खोची खोची लोमोमी, “नकलाई नाकाम्‌न, बर्जू नक आसामी छी राछ चीठ्‍ठा त्‍याम् के।” नकबो धार्मसास्‍तारावा आता ग्‍याक खा ताल्‍मालाई ह, “खोचीवा अँ तेची हासूखायूची खकामा बाईरलामा हूम्‍माक तेपी चीठ्‍ठा तीऊची।” आतीकाक चालँवा तीलीङ्‍गेचीवा मूची। 25खतालो येसूमी क्रूसाधपी ऊम्‍मा, ऊम्‍मामी नूछमे, क्‍यालोपसमी तँमा मरीयमलो, मरीयम मग्‍दलीनी रीपायामीक तूवा। 26खकामा येसूवा ऊम्‍मालो खोसावा लालूखा मीऊक ऊम्‍सीच्‍चे खोधपी रीपायामीक तूची, खकामा खोसावा ऊम्‍मालाई लू, “खाङानूम् त आम्‍नू छा।” 27खकामा ऊम्‍सीच्‍चेलाईसँ खोसावा लू, “खाङू आम्‍मा।” खकामा मप्‍कानापे मक सीच्‍चेवा ऊम्‍मालाई ऊम्‍खीम्‌पी खायू। 28खकामा येसूवा झारा खा छादूरा ग्‍याहँ तूम्‍तूमा, धार्मसास्‍तारा पूर छूने ग्‍याहँ खोसावा ग्‍या, “कँ वँम्‍मा स्‍यँ।” 29मपी ईत्‍ता सीर्कावा प्‍याबूक खोँ यूसूचीक तूवा। आतामा खोचीवा हीसपमी रम्‌पी सीर्कावा भीजाछाक तेवा रीमूचीहँ ऊम्‍ङोधपी छसूची। 30मकामा येसूवा मक सीर्का दूङूमा ग्‍या, “हने लूका।” खकामा खोसावा ऊम्‍तखल बबूमा ऊम्‍स्‍वँमा खाता। 31मक लेबो चारामी त्‍यारी मूमाक ले तूवा। मकमी स्‍याल्‍माबो मूख्‍या सावाभेमाक ले तूवा, यँमाधँ मक खीर्मासोमाक चाराक ले तूवा। स्‍यादूराक रीराम्‌ची सावाभेमाक लेपी क्रूसापी कमायामा ईसी ग्‍यामीमा यहूदीचीवा ऊम्‍चू लँ ओईमामा रीराम् धाईमालाई पीलातसलो बीन्‍ती मूची। 32खकामा तीलीङ्‍गेची खातामीहँ क्रूसापी येसूलो कसायाचीकचीमी पाईला ईत्‍तामी खकामा आर्कमी लँ ओतूची। 33खोची येसूधपी भानामीलोने खो पाईलाङा स्‍यादूराक छीपूची मातामा ऊम्‍लँ ओतूचीन। 34खतालोने तीलीङ्‍गेचीहँपीक ईत्‍तावा, येसूमी कखापी भालावा रतू मातालो, काँवालो ही ईखेपा बागाछाहँ लता। 35[आनानीवासँ बीस्‍वसा मूमा दूरानूम् ग्‍यामा नक तोकाबीवा गाभाई पीऊक तूई। ऊम्‍गाभाई ऊम्‍छूङ् तूई, खकामा खोसावा ग्‍याक खा ऊम्‍छूङ्‍ङा तूई गीमा खोसावा ङीस।] 36“ऊम्‍तूम्‍बूरू हाक्‍कसँ ओतीन” गूँमामा धार्मसास्‍तारापी छाबाक खा ताल्‍मालाई नक झारा खाची छाक ह। 37खकामा धार्मसास्‍तारापीक आर्क खम्‌पी आतामा छाबाक तूई, “खोलाई भालावा रईकाबीचीवा खोलाई तची।” 38खकामा अरीमाथीयाक योफेस, खोसँ येसूमी सीच्‍चे तूवा, खन्‍धँसँ खो यहूदीचीमी कीमावा खोचीवा तूम्‍तोमाम्‍पा मात्‍ताई येसूमी सीच्‍चे छाक तूवा। खो पीलातसपी खातामा येसूमी स्‍याक रीराम् खाईमा तूङ्‍ने ग्‍यामा ङाकू। खकामा पीलातसवा ऊम्‍रीराम् खाईमा पीऊ। मकामा खोसा येसूमी स्‍याक रीराम् खायू। 39खतालो, सेपा येसूलाई तूप्‍सी खाईकाबी नीकोदेमससँ मूर्रालो एलवा होलाक झान्‍नाई सूम्‍सू कीलो मलम् तातूमा मपी ता। 40आतामा खोचीवा येसूमी स्‍याक रीराम्, यहूदीचीमी मीना खूम्‍माक राम्‍पूवातीका चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला तीऊचीहँ मलमलमी तेवा रीमूची। 41येसूलाई क्रूसापी कसूचीक थाम्‍पूङ्‍पी ईत्‍ता चारीखू तूवा। मक चारीखूपी हाल्‍लोसँ आसासँ यूसाहँनक नयाँ सूलूम् तूवा। 42नक सावाभेमाक लेपीका पाईलाक ले तूवाकसावा खकामा मक सूलूम्‌सँ नाजीकापीङा तूवाकसावा, खोचीवा येसूलाई मक सूलूम्‌पीङा यूसूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\