यूहन्‍ना 2

1मकमी छीन्‍दाकले गालील जील्‍लामी काना साप्‍सेमापी ईत्‍ता भ्‍या तूवा। खतालो येसूमी मासँ मक भ्‍यापी ताक तूवा। 2येसूलो ऊम्‍सीच्‍चेचीवासँ मक भ्‍यापी खाईमाक नीम्‍त तूचीक तूवा। 3मपीक आङ्‍गूरामी खँमवा लूकालो येसूलाई ऊम्‍मावा लू, “हने खोचीलो आङ्‌गूरामी खँमवा मान्‍तू।” 4खकामा येसूवा ऊम्‍मालाई लू, “कँङावा यँ मूमाछी कँलाई लँनूम्‌नवो। यँमाधँ होतोलोतो अँ दँमा तीतीहँन।” 5खकामा ऊम्‍मावा चापँवाछाचीलाई लूची, “खोसावा आनानीलाई लीनीतीकाङा आनानीवा मानूम्।” 6याहूदीची नीक छीमीलो सीनाचीमाक राम्‍पूवापी गँमाक झान्‍नाई ईतोङ् लीटरातो काँवा वनक चूकीबो लूङ्‍मी लूबूची मपी तूवा। 7खकामा येसूवा चापँवाछाचीलाई लूची, “मक लूबूचीपी काँवा प्‍याबतो त्‍यानूम्।” मातामा खोचीवा लूबूची प्‍याबूतो काँवा तीऊची। 8खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “हने चसी ल्‍यातानूम्‌मा भोजापीक तूम्‍साबू काजेरीलाई खूरानूम्।” खकामा खोचीवा चसी ल्‍यातूचीहँ खूरूची। 9मातालो भोजापीक तूम्‍साबू काजेरीवा मक काँवा छ्‌याप्‍सूलो, आङ्‍गूरामी खँमवा छादूराक तूम्‍तू। खकामा तूम्‍साबू काजेरीवाबो मक हापीका ताकल्‍या तूम्‍तून, माताधँसँ काँवा भरामूकाबी चापँवाछाचीवा नक झारा खा तूम्‍तूचीक तूवा। खकामा भोजाक तूम्‍साबू काजेरीवा नाम्‍तँपालाई काछूहँ लू, 10“झारा मीनाचीवा पाईला चानीक आङ्‍गूरामी खँमवा हासची, खकामा मीनाची सीतचीमा खोचीवा चाईसीक आङ्‍गूरामी खँमवा हासची। खतालो आनावाने होतोलोसाम्‍म चानीक खँमवाङाल्‍या यूसखातनाक राछ त।” 11येसूवा ऊम्‍लासाईमी चालँवा झारापीका पाईला गालीलमी काना साप्‍सेमापी मू। आतामा खोसावा मपी ऊम्‍माहीमा प्रकट मू, खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोछोपी बीस्‍वसा मूची। 12नक चालँवा मूदूरूमा येसू ऊम्‍मा, ऊम्‍नूछची खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलो कफर्नहूम धातामी, खकामा चसी लेतो मपी तूवामी। 13खकामा यहूदीचीमी खीर्मासोमाक चारा नाजीकाङा ताताक तूवा। मातामा येसू यरूसलेम खाता। 14मातालो खोसावा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी मीनाचीवा पपी, लूक्‍सा, तकूवा ईनूयोचीकचीलाई, खकामा बूलू बातूयोचीकचीलाई ऊम्‍चू ऊम्‍चू टेबलापी तूवायामीक छीपूची। 15खकामा येसूवा रीबँमी ईत्‍ता कर्रा बानामूहँ नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीका पपी, लूक्‍सा झाराङा पाखा कलूची, खकामा बूलू बाईकाबीचीमी बूलूची रीसूतीङूमा ऊम्‍चूटेबलाचीसँ फात्‍तूतीङू। 16खकामा तकूवा ईन्‍काबीचीलाई लूची, “नापीका आम्‍नू झारा थोका खायालतानूम्, खकामा अँपामी खीम्‌लाई ब्‍यापारा मूमाक खम् मानूम्‌न।” 17खतालो ऊम्‍सीच्‍चेचीवा धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक खा मीनूची, “आम्‍नू खीम्‌मी मक मारी लालूखामी जोसावा कँलाई मीवातीका हूये।” 18खकामा यहूदीचीवा येसूलाई ततूची, “आनानीवा नक चालँवाची मीनूम् गूँमाक प्रामाना ताल्‍माक काएकालाई यँ लासाई खँमेकानूम्?” 19खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌लाई होतातीङानूम्, खकामा कँङावा नक खीम्‌लाई ईसेका सूम्‍छी लेपी बानाम दूरँ।” 20खकामा यहूदीचीवा खोलाई लूची, “नक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् बानामूमा लँक्‍चूक् दँ लागाछाक तूई, यँतामा आनानीवा ईसेका सूम्‍छी लेपी बानामूमा दूरूनूम्?” 21खताधँसँ खोतोलो खोसावा ग्‍याक नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌बो ऊम्‍रीराम् ह। 22खकामा येसू स्‍याकपीका ऊसाहँ पोकामा, खोसावा ग्‍याक नक खा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा मीनूची खकामा धार्मसास्‍ताराक खाछोपीलो येसूवा ग्‍याक खापी बीस्‍वसा मूची। 23येसू खीर्मासोमाक चाराक बेला यरूसलेमपी तूवालो मारी मीनाचीवा खोसावा मूक लासाईमी चालँवा तूचीमा ऊम्‍नूङ्‍पी बीस्‍वसा मूची। 24- 25खन्‍धँसँ येसू खोचीछोपी हँरेप्‍पा मून, यँमाधँ खोसावा झारा मीनाचीलाई छ्‌यातूचीक तूवा। खोलाई मीनाचीमी बारेपी आसावासँ चेमाछाक तूवान, यँमाधँ मीनाचीमी सागूँवापी यँ तूई मक खोसावा तूम्‍तूक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\