यूहन्‍ना 20

1सावावारीमी पाईला ले भ्‍यानी माकाचूचू तूवाहँलोङा, मरीयम मग्‍दलीनी सूलूम्‌पी खाता, खतालो खोसावा सूलूम्‌पीका लूङ् सयासाक तू। 2मकामा खो भूल्‍तो सीमोन पत्‍रूस खकामा येसूवा लालूखा मीऊक आर्क सीच्‍चेपी खातामा खोचीलाई लूची, “खोचीवाने प्रभूलाई सूलूम्‌पीका लातूचीमा खायूची राछ, मकामा खोलाई खोचीवा हापी यूसूचीक तूई, काएका ङीसाम्‌कान।” 3खकामा पत्‍रूसलो आर्क सीच्‍चे पाखा लताचीमा सूलूम्‌लाम्‍पे खाताची। 4खोची साङ्‍गाई भूस्‍साचीमा खाताची खतालो, आर्कबो सीच्‍चे भूस्‍सामा पत्‍रूसपीका पाईलाङा सूलूम्‌पी ताला। 5खकामा खोसा बबामा सूलूम्‌हँपी खाङूलो खोलाई रीमाक मलमलमी ते मात्‍ताई मपी तूवा, खन्‍धँसँ खो सूलूम्‌हँपी वँङान। 6खकामा सीमोन पत्‍रूससँ ऊछीनामा ताभाना खकामा सूलूम्‌हँपी वँङा खकामा खोसावासँ मलमल मात्‍ताई बबायाक तू। 7मातालो ऊम्‍तखलपी रीमाक टालोबो मपी तूवाक आरू तेलो मान्‍तूवा। खन्‍धँसँ चसी थँपा बबायाक तूवा। 8खकामा सूलूम्‌पी पाईला तामाभाईकाबी आर्क सीच्‍चेसँ सूलूम्‌हँपी वँङा खकामा मक खाची तूःमा बीस्‍वसा मू। 9यँमाधँ खोचीवा खोतोलोसाम्‍मसँ येसू सीकपीका ऊसीमा पोकी ग्‍यामा धार्मसास्‍तारावा ग्‍याक खा ङीसाहँचून। 10खकामा सीच्‍चेची लासाचीमा ऊम्‍चू खीम् खाताची। 11खताधँसँ मरीयम सूलूम्‌मी पाखापी रीपामा खापायाक तूवा। खो खाप्‍तोङा सूलूम्‌हँपी बबामा खाङू, 12खतालो खोसावा येसूमी स्‍याक रीराम् यूसाकधपी अम्‍बललक ते हूप्‍साचूक हीसा स्‍वार्गादूतची, ईत्‍ता ऊम्‍तखललाम्‍पे खकामा आर्क ऊम्‍लँलाम्‍पे तूवाचीक तूची। 13खोचीवा मरीयमलाई लचू, “ए छ्‌याकूमा धँमा आना खापीयीनाक?” खोचीवा अँ प्रभूलाई खायूची राछ, मकामा “खोचीवा खोलाई हापी यूसूचीक तूईकल्‍या कँ ङीसन।” 14खकामा खोसा ऊतो ग्‍यादूरामा ऊम्‍दँसूलाम्‍पे हूसालो येसूलाई रीपायाक तू, खतालो खोसा खो येसूङा ह ग्‍यामा छेमा दूरून। 15खकामा येसूवा खोलाई लू, “ए छ्‌याकूमा, आना धँमा खापीयीनाक? खकामा आसालाई लामहँनाक?” खकामा मरीयमवा खो चारीखूपी चालँवा मूकाबी राछ ग्‍यामा मीनूहँ खोलाई लू, “हाजूर आनानीवा खोलाई खायानूम्‌क तूईधँ हापी यूसानूम्‌क तूई? कँलाई लँनूङ्‍या खकामा कँ खोलाई खायँ।” 16खकामा येसूवा खोलाई लू, “मरीयम” खकामा मरीयम लासाहँ खोलाई हीब्रू गूँपी “रब्‍बोनी” लू नकमी आर्थाबो “तकी ह।” 17खकामा येसूवा खोलाई लू, “कँलाई तोपँन, यँमाधँ कँ होतोलोतो पापापी खातँहँन। खताधँसँ अँ नूछचीपी खातामा, अँ पा खकामा आम्‍नू पा, अँ नीनाबूङ्‍लो आम्‍नू नीनाबूङ्‍पी खातँहँक खा लूची।” 18खकामा मरीयम मग्‍दलीनी, सीच्‍चेचीपी खातामा खोचीलाई “कँ प्रभूलाई तूङ्” लूची। खकामा प्रभूवा खोलाई लूक खाची खोचीलाई लूची। 19सावावारीमी पाईला ले नाम्‌कूरालो, यहूदीचीमी कीमावा सीच्‍चेची दूवारेखूची छीऊचीमा खीमपी तूवायामीक तूवा, मातालो येसू खोचीपी खाताहँ ऊम्‍चू म़झापी रीपामा, “आनानीलाई साङ!” छूने लूची। 20येसूवा खोचीलाई ऊतो लूचीमा, ऊम्‍हूलो कखा खँमीऊची। प्रभूलाई तूचीमा सीच्‍चेची दूवाङा हँसहँलँ छामी। 21खकामा फेरीसँ येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीलो साङ छूने, यँतामा पापावा कँलाई पसँक तूई मातामाङा कँसँ आनानीलाई पनीनी।” 22आतामा ऊतो ग्‍यादूरामा येसूवा खोचीलाई मूयूचीमा ग्‍या, “आनानीवा पबीत्‍रा आत्‍मा तनूम्‌वो। 23खकामा आनानीवा आसामी खँधाईपीऊनूम्, ऊम्‍चूमी खँधाती, खकामा आनानीवा आसामी खँधाईपीऊनूम्‌न, ऊम्‍चू खँधातीन।” 24येसू सीच्‍चेचीपी तालो ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीहँपीक दीदीमस लूचीक थोमाबो खोचीलो तूवान। 25आतामा आरू सीच्‍चेचीवा खोलाई लूची, “काएकावा प्रभूलाई तूम्‌का।” खतालो खोसावा आरू सीच्‍चेचीलाई लूची, “कँ येसूमी हूपीक कीलामी डोबाची तँनतो, खकामा मक डोबाचीपी अँ छसीमा त्‍यँनतो, खकामा ऊम्‍कखापी अँ हू त्‍यँनतो कँ आनानीवा ग्‍यानीक खा र्‌याबँन।” 26खकामा रेकाबो ले पाछीसँ सीच्‍चेची झारा खीम्‌हँपी ङायूवा तूपूचीक तूवा। खतालो थोमासँ खोचीलो तूवा। खतालो दूवारेखू छ्‌याक तूवा। खन्‍धँसँ येसू खीम वँङा खका ऊम्‍चू म़झापी रीपामा “आनानीलाई साङ छूने” लूची। 27खकामा खोसावा थोमालाई लू, “आम्‍छसीमाची नापी यूसूमा अँ हूची खाङू। खकामा आम्‍हू नापी बायूमा अँ कखापी तीऊ। साङ्‍का मून, बीस्‍वसा मू।” 28खकामा थोमावा खोलाई लू, “अँ प्रभूलो अँ नीनाबूङ्।” 29खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा कँलाई तँनाकसावा, बीस्‍वसा म्‍यँनाक ह? कँलाई तोमाम्‍पाङा बीस्‍वसा मूकाबीचीलाई अलने।” 30येसूवा आरू मारी अतलल छेक चालँवाची ऊम्‍सीच्‍चेचीमी लाम्‍लोपी मू, मकची नक कीतापापी छाबाक मान्‍तू। 31खताधँसँ आतामा छाबाक तूई, आनानीवा येसू ख्रीस्‍ट नीनाबूङ्‍मी छा ह ग्‍यानीमा बीस्‍वसा मानूम्, खकामा आम्‍नू बीस्‍वसालामा ऊम्‍नूङ्‍पी आनानीवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तूनूम्।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\