यूहन्‍ना 21

1खकामा फेरीसँ येसू सीच्‍चेचीलो तीबेरीयास लूचीक होङ्‍कमाधपी दाता। खो सीच्‍चेचीलो आतामा दाता। 2सीमोन पत्‍रूस, दीदीमस लूचीक थोमा, गालीलक काना साप्‍सेमाक नथानेल, जब्‍दीमी हीसा वाच्‍छाछाची खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक हीसा साङ्‍गाई तूवामी। 3सीमोन पत्‍रूसवा खोचीलाई लूची, “कँने ङा सेसी खातँहँके।” खतालो आरूचीवासँ खोलाई लूची “काएकासँ आनालोङा खातेका।” खकामा खोची खातामीमा नाऊपी वँङामीमा ङा सेसी खातामी खतालो खोचीवा रातभोरी ङा सेमा दूरूचीन। 4नाम्‌वारी फाकाहँलो, येसू होङ्‍कामामी छेऊधपी रीपायाक तूवा मातालो सीच्‍चेचीवा, खोलाई छ्‌यातूचीन। 5खकामा येसूवा खोचीलाई, “यायाचेऊ, आनानीलो चसी ङा तूई?” लूचीमा ततूची। खोचीवा “मान्‍तू” लूचीमा जूवापा पीऊची। 6मकामा खोसावा, “जाला नाऊमी खारूलाम्‍पे झाकानूम् आनानीवा मपी चसी ङा छीपूनूम्” लूची। खकामा खोचीवा जाला घोरूची, खकामा मारी ङा खप्‍यँपी सायाकसावा खोचीवा खप्‍यँ साईमाहँ लाईमा दूरूचीन। 7खकामा येसूवा लालूखा मीऊक सीच्‍चेवा पत्‍रूसलाई लू, “खोने प्रभूल्‍या राछ त।” खकामा खोङा प्रभू ह गूँमाक खा ईनूलो पत्‍रूस ऊम्‍बाईरी हूम्‍माक ते ऊम्‍छीप्‍तँरीपी रीम्‍नाची, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍ते फूतूक तूवा। खकामा खो होङ्‍कामापी तयाधा। 8खकामा ऊम्‍सीच्‍चेची नाऊपीङा तूवामीमा ङावा प्‍याबूक खप्‍यँ थूईतो पाखालाम्‍पे बानामी। खोची होङ्‍कामामी कीनारापीका साफी मेथाम् मन ईतोङ् मीटारा लाईतो मात्‍ताई मेनी तूवामी। 9खोची होङ्‍कामापीका पाखा लतामीमत्‍तो मीछूछोपी हूयाक ङालो सोफ तूची। 10खकामा येसूवा खोचीलाई, “आनानीवा होतोलो लापानूम्‌क ङापीका चसी ङा नापी बायानूम्” लूची। 11खकामा सीमोन पत्‍रूस नाऊपी वँङामा ईत्‍तोङ्‍लो नँक्‍सूम् ढ्‍याप्‍पा, ढ्‍याप्‍पा ङावा प्‍याबूक खप्‍यँ थूतूमा पाखापी बायू, खतालोने ङा मारी छाकसावा खप्‍यँ पेमा थालामू। 12येसूवा खोचीलाई, “बानानीमा चानूम्” लूची, मातालो सीच्‍चेची आसावासँ, “आनानी आसाल्‍या लोमाहँ तईमाक अँटा मूमा दूरूचीन, यँमाधँ खोचीवा खो प्रभू ह ग्‍यामीमा ङीसूचीक तूवा।” 13खकामा येसूवा बानामा सोफ लापूहँ खोचीलाई पीऊची खकामा ङासँ खोचीलाई पीऊची। 14येसू स्‍याकपीका ऊसामा सीच्‍चेचीलो दाताक नक सूम्‍छी खेपा ह। 15खकामा सीच्‍चेचीवा चो दूरूचीमा, येसूवा सीमोन पत्‍रूसलाई लू, “यूहन्‍नामी छा पत्‍रूस, आनावा कँलाई नक झारावा लालूखा मेमीकपीका मारी लालूखा मेना?” खकामा पत्‍रूसवा येसूलाई लू, “जीऊ प्रभू, आनानीवा ङीसूनूम् कँ आनानीलाई लालूखा मोनीनी।” खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा अँ लूक्‍साचीलाई चायूची।” 16खकामा खोसावा फेरी हीसा खेपा पत्‍रूसलाई ततू, “यू‍हन्‍नामी छा सीमोन, आनावा कँलाई लालूखा मेनाहँल्‍या?” खकामा खोसावा ग्‍या, “जीऊ प्रभू, आनानीवा ङीसूनूम् कँ आनानीलाई लालूखा मोनीनी।” खकामा येसूवा खोलाई लू, “अँ लूक्‍साचीलाई खाङूची।” 17खकामा फेरी येसूवा सूम्‍छी खेपा, “यूहन्‍नामी छा सीमोन यँ आनावा कँलाई लालूखा मेना?” लूमा ततू। मातालो पत्‍रूस ऊम्‍कँचाईनाची, यँमाधँ येसूवा खोलाई सूम्‍छी खेपा “आना कँलाई लालूखा मेना” लूमा ततूक तूवा। खकामा खोसावा प्रभूलाई लू, “प्रभू आनानीवा झारा खा ङीसूनूम् खकामा कँङा आनानीलाई लालूखा मोनीनी गूँमासँ ङीसूनूम्।” मकामा येसूवा खोलाई लू, “अँ लूक्‍साचीलाई चायूची। 18ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनालाई लोनी, आना सँलँ तूवानालो आम्‍हँपाङा आम्‍थँपारी छूईनाचीना, खकामा हापी आम्‍खाईमालो मपी खाताना। खताधँसँ आना पासूम्‍पा छीना मतालो आनावा आम्‍हू सतना, खकामा आरूचीवा आम्‍थँपारी छूईपीना, खकामा आना हापी खाईमा नतनाना मपीङा आनालाई खायीना।” 19येसूवा नक खा ग्‍यालो खो यँतामा सीःमा नीनाबूङ्‍मी माहीमा मी मकमी साङ्‍केता मूतो येसूवा नक खा ग्‍याक तूवा। ऊतो लूमा येसूवा खोलाई लू, “कँलाई तीङ।” 20खकामा पत्‍रूस दँसूलाम्‍पे हूसामा खाङूलो येसूवा लालूखा मीऊक सीच्‍चे ऊम्‍चू दँसूपी भानाहँक तू खोसावाङा सेपाक चा चोचीलो येसूलो ख्‍याबामा, “प्रभू, आनानीलाई लाप्‍मा पीकाबी आसाल्‍या?” लूमा येसूलाई ततूक तूवा। 21खोलाई तूःमा पत्‍रूसवा येसूलाई, “प्रभू नकमीबो यँछी?” ग्‍यामा ततू। 22खकामा येसूवा खोलाई लू, “कँ तँनतो खो लेनेयाने गूँमाक अँ सानूवा तूईधँसँ, आनालाई यँमा चाहाछाना? आनावा कँलाई तीङ।” 23मातामा मक सीच्‍चे सी:न राछ गूँमाक खा सीच्‍चेचीहँपी फीःसा। खन्‍धँसँ येसूवा खो सीन ग्‍याक तूवान। “कँ तँनतो खो लेनेयाने गूँमाक अँ सानूवा तूईधँ, आनालाई यँमा चाहाछाना?” येसूवा मूत्‍तो मात्‍ताई ग्‍याक तूवा। 24नक मक सीच्‍चेङा ह, खोसावा नक खाचीमी बारेपी गाभाई प्‍य, खकामा खोसावा नक खाची छाबूक तूई, काएका ङीसाम्‌का ऊम्‍गाभाई ऊम्‍छूङ् तूई। 25येसूवा आरूसँ मारी चालँवाची मू। मक झारा चालँवामी बारेपीक खा ईत्‍ता ईत्‍ता छाबाकधँ, कँ आता दाब्‍नचूङ् नक चालँवाचीमी बारेपी छाबाक कीतापाची साप्‍तेमूलूङ्‍भोरीङा वनन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\