यूहन्‍ना 3

1फरीसीहँपीक नीकोदेमस लूचीक ईत्‍ता मीना तूवा, खो यहूदीचीमी ढ्‍याप्‍पा साभापीक सन्‍दप् तूवा। 2मक मीना सेपा येसूधपी खातामा खोलाई लू, “तकी, काएकावा ङीसाम्‌का आनानी नीनाबूङ्‍लामा तानीक तकी ह। नीनाबूङ् आनानीलो तूवानकधँ आनानीवा नक लासाईमी चालँवाची मूमा दूरानूम्‌नक।” 3खतालो येसूवा खोलाई लू, “कँ आनालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनी, कोई कसाई फेरी नयाँ छीमा मूनीनधँ खोसावा नीनाबूङ्‍मी हालाखम् तोमा दूरन।” 4नीकोदेमसवा येसूलाई ततू, “मीना पासूम्‍पा मासूम्‍मा छीदूरीमीमा यँतामा फेरी नयाँ छीमीहँ मूनीमी त? खो ऊम्‍मामी बहँपी वँङीमा फेरीसँ मून्‍मा दूरहँल्‍या?” 5मातालो येसूवा खोलाई फेरीसँ लू, “कँ आनालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनी, आसासँ काँवालो आत्‍मालामा नयाँ छीहँ मूनीनधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी वँमा दूरन। 6रीराम्‌लामा मूनीमीक रीराम् ह, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मालामा मूनीमीक आत्‍मा ह। 7आनानी नयाँ छूमाहँ मून्‍माछी ग्‍यँमा कँ आनालाई लोनाक खापी अतलल छून। 8खतालोने कूहूमा हाप्‍त ऊम्‍खाईमाली मलाम्‍पेङा खाती। आनावा कूहूमा तीःक मात्‍ताई ईनना। कूहूमा हाप्‍तका ती खकामा हाप्‍त खाती, मक ङीसनाना। मातामाङा आत्‍मालामा मूनीमीक झारा मीनाची मातीकाकङा छीमी।” 9नीकोदेमसवा येसूलाई ततू, “नक यँतामा छूमा दूरहँल्‍या?” 10खकामा येसूवा खोलाई लू, “आना ईस्राएलक मीनाचीमी तकी ह, माताधँसँ आनावा नक खा ङीमा दूरनाना? 11कँ आनालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनी, काएकावा यँ ङीसाम्‌का मकङा आनानीलो नीनेका, मातामाङा काएकावा यँ तूम्‌काक तूई मकमीङा गाभाई प्‍याम्‌का, खताधँसँ आनानी आम्‍का गाभाई ग्राहाना मीनूम्‌न। 12कँङा आनानीलो साप्‍तेमूलूङ्‍पी तूईक थोकामी खा पूङ्‍लोसँ आनानीवा अँ खापी बीस्‍वसा मानूम्‌न, मातामा हने नीनाम्‍खम्‌पीक खा लोनीनीधँ आनानीवा यँतामा बीस्‍वसा मूमा दूरूनूम्? 13नीनाम्‍खम्‌पीका धाईकाबी मीनामी छापीका आरू आसासँ नीनाम्‍खम्‌पी तालामीक मान्‍तू। 14मोसावा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी पूलाई थ्‍यातूतीकाङा, मीनामी छासँ थँपा थ्‍यातीक छी। 15खकामा आसासावा खोछोपी बीस्‍वसा मीची, खोचीवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तची। 16“यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीलाई मारी लालूखा मीऊची, खकामा ईत्‍ता मात्‍ताई तूवाक ऊम्‍छालाईसँ खोचीलाई पीऊची, आतामा खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबीची नासा छूमीनने खका हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तूचीने। 17यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीचीलाई फक्‍ता तेसी ऊम्‍छालाई पसूक मन, बर्जू खोचीवा माच्‍छे तूचीने ग्‍यामा पसूक ह। 18आसासावा खोलाई बीस्‍वसा मीची खोची फक्‍ता तेलीमीन खतालोने बीस्‍वसा मन्‍मूकाबी मीनाची पाईलाङा फक्‍ता तेलोदूरामीक तूई। यँमाधँ खोचीवा नीनाबूङ्‍मी ईत्‍ता मात्‍ताई छामी नूङ्‍पी बीस्‍वसा मूचीक मान्‍तू। 19फाईसालाबो नकङा ह, छ साप्‍तेमूलूङ्‍पी तादूराक तूई, खकामा मीनाचीवा छलाई छीङूचीमा माकाचूचूलाई नतूची, यँमाधँ ऊम्‍चू चालँवा खँसापी तूवा। 20यँमाधँ खँसापी चालँवा मूकाबीचीवा छलाई नतचीन खकामा छपी तीमीन, खोची छपी तीमीधँने ऊम्‍चू खँसापी चालँवा दातीखाती। 21खताधँसँ आसासावा ऊम्‍छूङ् चालँवा मीची खोची छपी तीमी, आतामा खोचीवा नीनाबूङ्‍पी छीमीमा मीचीक चालँवाची छ्‌याक्‍कवा दाती।” 22नक खा छामा येसूलो ऊम्‍सीच्‍चेची यहूदीया लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी खातामी, खकामा मपी खोचीलो चसी लेतो तूवामा, बप्‍तीस्‍मा पीऊची। 23खतालो यूहन्‍नावासँ सालीममी छेऊधपीक एनोन लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी बप्‍तीस्‍मा पीऊहँची, यँमाधँ मपी मारी काँवा तूवा, मपी मीनाची तातो बप्‍तीस्‍मा छूतो मूहँचीक तूवा। 24खोतोलोसाम्‍म यूहन्‍ना छेमाखीम्‌पी छ्‌याहँन। 25खकामा यूहन्‍नामी सीच्‍चेचीमी ईत्‍ता यहूदीलो नीक छूमाकमी खापी पूर्पाछे छा। 26खकामा खोची यूहन्‍नापी खातामीहँ खोलाई ततूची, “तकी, यर्दन ययूवामी मेक्‍कधेपी आनानीलो तूकाबी खकामा आनानीवा ऊम्‍बारेपी गाभाई प्‍यानूम्‌क मीनावा होतोलो मीनाचीलाई बप्‍तीस्‍मा प्‍यहँची खकामा झारा मीनाची खोपी खातीहँमी।” 27यूहन्‍नावा खोचीलाई लूची, “मीनाचीलाई नीनाम्‍खम्‌लामा पीःमीनतो खोचीवा यँ थोकासँ तोमा दूरचीन। 28आनानीङा ‘कँ ख्रीस्‍ट मन खताधँसँ खोपीका आघी पसँमूङ्‍क ह’ ग्‍यँक खामी गाभाई पीऊनूम्। 29आसालो नाम्‍तँमा छी, खोङा नाम्‍तँपा ह। खकामा नाम्‍तँपामी छेऊपी तूईक ऊम्‍बूमीवा नाम्‍तँपामी सँलँवा ईनलो खो दूवाङा दीम्‍दीम्‍ध छी। आतामा हने कँ दीम्‍दीम्‍ध छूमाक खा पूर छाक तूई। 30खो पोर्मा छाक तूई खकामा कँ होच छूमा छाक तूई। 31“नीनाम्‍खम्‌पीका ताकाबी झारापीका ढ्‍याप्‍पा छी, खकामा खँदीमाक मीना खँदीमाकङा ह खकामा खँदीमाकङा खा नीःनी। नीनाम्‍खम्‌पीका ताकाबी झारापीका ढ्‍याप्‍पा छी। 32खकामा खोसावा यँ ईनूकलो तूःक तूई, मकमी गाभाई खोसावा प्‍य, खताधँसँ ऊम्‍गाभाई आसावासँ र्‌याबचीन। 33आसावा ऊम्‍गाभाई ग्राहाना मूक तूई, खोसावा नीनाबूङ् ऊम्‍छूङ्‍ङा तूई गीहँ गाभाई प्‍य। 34आसालाई नीनाबूङ्‍वा पसूक तूई खो नीनाबूङ्‍मी खा नीःनी, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा खोलाई थाप्‍माम्‍पाङा पबीत्‍रा आत्‍मा प्‍य। 35पापावा ऊम्‍यायाछालाई लालूखा म्‍य, खकामा झारा थोकाङा ऊम्‍हूपी पीऊक तूई। 36आसावा नीनाबूङ्‍मी यायाछाछोपी बीस्‍वसा मूक तूई, खोलो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तूई। खताधँसँ आसावा नीनाबूङ्‍मी छामी खा र्‌याबन खोलो पोसूङ्‍वा छीन, खतालोने नीनाबूङ्‍मी क्रोधाबो खोछोपी छीयी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\