यूहन्‍ना 4

1खतालो यूहन्‍नापीकासँ मारी येसूवा सीच्‍चेची मीहँ खकामा बप्‍तीस्‍मासँ प्‍यहँची गूँमाक खा फरीसीचीवा ईनूची। 2(ऊम्‍छूङ् खाबो येसूवा बप्‍तीस्‍मा पीऊचीक मन, ऊम्‍सीच्‍चेचीवाबो मीनाचीलाई खोतोलो बप्‍तीस्‍मा पीऊहँचीक तूवा।) 3येसूवा नक खा तूम्‍तूमा, यहूदीयापीका फेरी गालीलपीङा लासा। 4खतालो येसू सामरीया लूचीक थाम्‍पूङ्‍लामा छूमाहँ खाईमा छाक तूवा। 5खकामा खो सामरीयाक सूखर लूचीक साप्‍सेमापी ताला। नक साप्‍सेमाबो याकूबवा ऊम्‍छा योसेफलाई पीऊक लामी छेऊधपी तूवा। 6मकधपी याकूबमी ईनारा तूवा। येसू लाम्‍दूमाहँ हयूकसावा मक ईनाराधपी तूवायाक तूवा, खोतोलो छाक्‍काला छाक तूवा। 7खतालो ईत्‍ता सामरी मीमाछा मपी काँवा लासी ता। खकामा येसूवा खोलाई लू, “कँलाई चसी काँवा दूङ्‍मा प्‍यँया।” 8खतालो ऊम्‍सीच्‍चेची साप्‍सेमापी चामाक थोका खेसी खातामीक तूवा। 9मक सामरी मीमाछावा येसूलाई लू, “आनानी यहूदी छीनीमासँ कँ सामरी मीमाछामी हूलामा काँवा दूङ्‍मानीहँल्‍या?” 10खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा नीनाबूङ्‍मी ममासूङ् ङीसूनाकधँ, खकामा ‘कँलाई काँवा दूङ्‍मा प्‍यँ’ गूँमाहँ काँवा ङकाबी मीनालाई छ्‌यातूनाकधँने खोलाई आनावाबो ङाकूनाक थीय खकामा खोसावा आनालाई पोसूङ्‍वा पीःनाक काँवा प्‍यानाक थीय।” 11खतालो मक मीमाछावा येसूलाई लू, “तकी, आनानीलो ऊमाक खोँङा मान्‍तू, खकामा ईनारासँ गाईर तूई, मातालोने पोसूङ्‍वा पेक काँवा आनानीवा हापीका तातूनूम्? 12खताधँ आनानी आम्‍का तूम्‍साबू याकूबपीकासँ ढ्‍याप्‍पाले यँल्‍या? खोसावा काएकालाई नक ईनारा बानामूपेकाक ह। आतामा खोसा खकामा ऊम्‍सासीवन्‍ती, ऊम्‍बस्‍तू भाऊचीवा नक ईनाराकङा काँवा दूङूची।” 13खकामा येसूवा मक मीमाछालाई लू, “नक काँवा दूङ्‍काबी झारा फेरी वम्‍मासीमी, 14मन्‍धँसँ आसासावा कँङावा प्‍यँचूङ्‍क काँवा दूङची खोची हाल्‍लोसँ वम्‍मासीमीन। कँङा काँवा प्‍यँचूङ्‍क मीनाचीहँपीका हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वामी काँवामी मूहाना लीमी खकामा मक काँवावा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा प्‍यची।” 15खतालो मक सामरी मीमाछावा येसूलाई लू, “तकी, आनानीवा कँलाई मक काँवाङा प्‍यँनूम्, आतामा कँ वम्‍मास्‍यँनने, खकामा फेरी नक ईनारापी काँवा लासी बाईमाचामासँ छूनने।” 16खकामा येसूवा मक मीमाछालाई लू, “खाता खकामा आम्‍तँपालाई बायूहँ बाना।” 17खतालो मक मीमाछावा येसूलाई लू, “अँ तँपा मान्‍तू।” येसूवा खोलाई लू, “अँ तँपा मान्‍तू ग्‍यानाहँ आनावा ऊम्‍छूङ् खाङा ग्‍याना, 18यँमाधँ आम्‍मी नँकाबो आम्‍तँपाची छादूरामीक तूई, आतामा होतोलो आनालो तूईकसँ आम्‍तँपा मन। आनावा ऊम्‍छूङ् खा ग्‍यानाक तूई।” 19खकामा मक मीमाछावा येसूलाई लू, “तकी, आनानी अगम्‍बक्‍ता राछ गूँमा हने कँ तूम्‍तूङ्। 20आम्‍का फूपापाचीवा नक पप्‍चीलापीङा नीनाबूङ्‍मी आराधना मूची, खतालोने आनानी यहूदीचीवा गीनी, नीनाबूङ्‍मी आराधना मूमाक खम्‌ने यरूसलेमपी तूई।” 21खतालो येसूवा मक मीमाछालाई लू, “कँलाई बीस्‍वसा म्‍यँ, हने मक दँमा तीहँ खलो आनानीवा पापामी आराधना ना पप्‍चीलाछोपी ना यरूसलेमपी मीनूम्। 22आनानी सामरीचीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा आसामी आराधना मीनूम् मक ङीसूनूम्‌न, खतालोने काएका यहूदीचीवा आसामी आराधना म्‍याम्‌का मक ङीसाम्‌का, यँमाधँ माच्‍छे यहूदीचीहँपीकाङा ती। 23खताधँसँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आराधना मूकाबीची पापालाई आत्‍मापीलो ऊम्‍छूङ्‍पी, आराधना मूमाक मक दँमा तीहँ। मक दँमा होतोलोङा ताक तूई। आतीकाक आराधना मूकाबीचीलाईङा पापावा नतची। 24नीनाबूङ् आत्‍मा ह, माताछाकसावा ऊम्‍आराधना मूकाबीचीवा आत्‍मालो ऊम्‍छूङ्‍पी आराधना मूमाछी।” 25खकामा मक मीमाछावा येसूलाई लू, “कँ ङीसँ मसीह ती मातामा खो तीमा खोसावाङा काएकालाई झारा थोका लेका।” 26खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनालो नेकाबी कँ, खोङा ह।” 27खोतोलोङा ऊम्‍सीच्‍चेची तातामी, मातालो येसू ईत्‍ता मीमाछालो नीनायाक तूचीलो खोची अतलल छाखातामी। खकामा “आनानी यँ मूमा नतूनूम्?” खकामा “खोलो यँमा नीनीचीनीक?” लूचीमा आसावासँ येसूलाई ततूचीन। 28खतालो मक मीमाछावा ऊम्‍कख्‍याप् कातूसोहँ साप्‍सेमापी भूल्‍तो खातामा मीनाचीलाई लूची, 29“बानानीहँ ईत्‍ता मीनालाई खाङानूम्, खोसावा कँङावा मूङ्‍क झारा अँ चालँवाची कँलाई लँक तूई। बा खोङाल्‍या ख्रीस्‍ट?” 30आतामा मीनाची साप्‍सेमापीका लतामीहँ येसू ख्रीस्‍ट तूवाकधलाम्‍पे खातामी। 31खोतोलोङा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा येसूलाई आता लोतो बीन्‍ती मीऊची, “रब्‍बी, चसी चामाक थोका चानूम्।” 32खताधँसँ येसूवा खोचीलाई लूची, “कँलो चामाक थोका तूई, आनानीवा मक तूम्‍ङातूहँनूम्‌न।” 33खतालो सीच्‍चेची खोची खोची लोमोमी, “कोई कसाईवा खोलाई चामाक थोका खूरूचीले यँल्‍या।” 34खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “अँ चामाक थोकाबो कँलाई पकाबीमी सानूवातीका मूमा खकामा ऊम्‍चालँवा पूर मूमा ह। 35खकामा आनानीवा आता गीनीन? ‘चासूम् खप्‍माक ले आझाई लँका माईना तूई, मकामा चासूम् खप्‍माक ले ती’। कँ आनानीलाई लोनीनी, आम्‍नू मू थ्‍यातानूम्‌मा लालाम्‍पे खाङानूम् यँमाधँ चासूम् तूमाहँ खप्‍माक दँमा छादूराक तूई। 36आसावा चासूम् खप्‍माक चालँवा मी खोसावा ऊम्‍नाम्‍य त, खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वाक लागी चासूम् खप्‍स, आतामा नेब्‍काबीलो खप्‍काबी हीसाङा दीम्‍दीम्‍ध छीची। 37यँमाधँ ‘ईत्‍तावा न्‍याब, आर्कवा खप्‍सधँ’ बचना नकपीङा ऊम्‍छूङ् छी। 38कँ आनानीवा चालँवाङा मानूम्‌नक लापी चासूम् खप्‍सी पनानीक तूई। मपी आरूचीवा खूपामीहँ चालँवा मूचीक तूई, आतामा खोचीवा खूपामीहँ चालँवा मूचीक ऊम्‍चू कामाई आनानीवा तनूम्‌क तूई।” 39मक मीमाछावा “कँ मूङ्‍क झारा अँ चालँवा खोसावा कँलाई लँ” ग्‍याक खामी गार्नावा मक साप्‍सेमाक साफी सामरी मीनाचीवा येसूछोपी बीस्‍वसा मूची। 40आतामा सामरीची मपी तामीहँ येसूलाई खोचीलो चसी लेतो तूमा बीन्‍ती मूचीकसावा खो मपी हीसा ले तूवा। 41खकामा ऊम्‍बचनामी गार्नावा आरू साफीवासँ खोछोपी बीस्‍वसा मूची। 42खकामा सामरीचीवा मक मीमाछालाई लूची, “होतोलो काएकावा आना ग्‍यानाकसावा बीस्‍वसा मूम्‌काक मन खन्‍धँसँ काएका आम्‍काहँपा ईनूम्‌का खकामा ऊम्‍छूङ्‍ङा खो साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीलाई माच्‍छे पीकाबी राछ गेकामा ङीसूम्‌काक तूई।” 43येसू मपी तूवाक हीसा ले पाछी मपीका गालील खाता। 44(येसूवा ऊम्‍हँपा ग्‍याक तूवा, अगम्‍बक्‍तालाई खो मूनाक खम्‌पीक मीनाचीवा सायासम्‍दूङ् म्‍यँचीन।) 45आतामा येसू गालीलपी तालामा मपी गालीलीचीवा लाम्‌तूपा मीऊची। यँमाधँ खोचीसँ खीर्मासोमाक चाराक बेला यरूसलेमपी खातामीक तूवा, खकामा मक चाराक बेला येसूवा मूक झारा चालँवाची खोचीवा तूचीक तूवा। 46खकामा खो गालीलक काना लूचीक साप्‍सेमापी ताभाना, मपी खोसावा काँवालाई आङ्‍गूरामी खमँवा मूक तूवा। खतालो मपी सरकारी चालँवा मूकाबी तँबप्‌मी कफर्नहूमपी ऊम्‍वाच्‍छाछा सार छाक तूवा। 47खतालो खोसावा येसू यहूदीयापीका गालीलपी ताक तूई गूँमाक ईनूहँ खो येसू तूवाकपी खाताहँ खोसावा येसूलाई भानानीहँ अँ वाच्‍छाछालाई नोम्‍यानूम् ग्‍यामा बीन्‍ती मू, यँमाधँ ऊम्‍छा सीमाङा ग्‍याहँक तूवा। 48खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनानी लासाईलो अतलल छेक चालँवाची तूनूम्‌नतो आसासँ बीस्‍वसा मीनूम्‌न।” 49खकामा मक सरकारी चालँवा मूकाबी तँबप्‌वा येसूलाई लू, “प्रभू, अँ छा सीमाम्‍पाङा काए खाते।” 50येसूवा मक मीनालाई लू, “खाता आम्‍छा लीती।” माता लूलो मक मीनावा येसूमी खापी बीस्‍वसा मूहँ खाता। 51मातामा खो ऊम्‍खीम् खाताहँलो ऊम्‍चापँवाछाचीवा खोलाई लाम्‌पीङा तूपूचीहँ “आम्‍नू छा लीताक तूई” लूची। 52यँ बेलाका खो नो लूमा ततूचीलो खोचीवा येसूलाई लूची, “आथेपा लेपा एक बाजेका खो धीमा छीतूक तूवा।” 53येसूवा खोलाई, “आम्‍छा लीती” लूक दँमापीकाङा खोलाई धीमा छीतूक राछ ग्‍यामा मक मीनावा तूम्‍तू। खकामा खोलो ऊम्‍झानीची झारावा बीस्‍वसा मूची। 54यहूदीयापीका गालील तामा येसूवा नक हीसा खेपा मूक लासाईमी चालँवा ह।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\