यूहन्‍ना 5

1मप्‍का पाछी यहूदीचीमी चारा तूवाकसावा येसू यरूसलेम खाता। 2यरूसलेमपी लूक्‍सा दूवारेखूधपी हीब्रू गूँपी बेथस्‍दा लूचीक ईत्‍ता तीम्‍मा तूवा, ऊम्‍मेक्‍कानापेका नँकाबो सीकूवाची तूई। 3मक सीकूवापी साफी सामवा लापूचीक मीनाची तूवामी खोची कोई मूसीपा, कोई ऊम्‍लँ तसानक खकामा तँमाङा मन्‍दूर्काबीची सतायामीक तूवा। [खोचीवा काँवा हाल्‍लो छाल्‍काछी राछ ग्‍यामीहँ हूङूतीकूचीक तूवा। 4यँमाधँ परमप्रभूमी स्‍वर्गादूतवा कोई कोई बेला तीम्‍मापी धाताहँ काँवा हाल्‍ला मूपीऊचीक तूवा। आतामा काँवा हाल्‍लाछालो आसा झारापीका काँवापी धाईमा छीट छा खोबो यँतीकाक सामवा लापूक तूवाधँसँ नोमाखाईकाबी तूवा।] 5खतालो मपी सूम्‍रेक् दँ पाईलापीका सार छायाक ईत्‍ता मीना तूवा। 6मक मीनालाई येसूवा मपी सतायाक तूमा सूम्‍रेक् दँपीका नक मीना नक दासापी तूई राछ ग्‍यामा ङीसूहँ खोलाई लू, “आनावा नने गूँमा नतना?” 7खतालो मक सामवा लापूक मीनावा येसूलाई लू, “प्रभू, काँवा हाल्‍लाछीलो तीम्‍मापी धाईमा पीकाबी अँ मीनाची आसासँ मान्‍तूमी, कँ खातँहँतोङा काँवापी कँपीका पाईला आरूङा वँङीखातीमी।” 8येसूवा मक मीनालाई लू, “पोका, खकामा आम्‍ईम्‍माखम् रूतूमा लाम्‍दूमा।” 9खतालोने मक मीना खोतोलोङा नोखाताहँ पोकालतामा ऊम्‍ईम्‍माखम् खूरूमा लाम्‍दूम्‍मा थालामू, मक ले सावाभेमाक ले तूवा। 10आतामा मक नोक मीनालाई यहूदीचीवा लूची, “ईसेने सावाभेमाक ले ह आतामा ब्‍यबस्‍थावा गीतीका ईम्‍माखम् खूर्माहँ लाम्‍दूम्‍मा ईसी।” 11खतालोने खोसावा यहूदीचीलाई लूची, “आसावा कँलाई नोम्‍य खोसावाङा ‘आम्‍ईम्‍माखम् खूरूहँ लाम्‍दूमा’ लँक ह।” 12खकामा मक यदूहीचीवा खोलाई ततूची, “आनालाई ‘आम्‍ईम्‍माखम् रूतूहँ लाम्‍दूमा’ लोकाबी मीना आसाल्‍या?” 13खतालोने मक सामपीका नोकाबी मीनावा खोलाई नोमेकाबी आसाल्‍या ग्‍याहँ छ्‌यातूक तूवान, यँमाधँ मपी मारी मीनाची तूवामीकसावा येसू मपीका खाल्‍ताक तूवा। 14मप्‍का पाछी येसूवा खोलाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी छीपूहँ लू, “आना नोनाक तूई, हने फेरी खँ मूनवो, मातामा आनापी आझाई मारी खाईसीक दँमा तानने।” 15खकामा मक मीना खातामा खोलाई नोमेकाबीने येसू राछ लूचीहँ यहूदीचीलाई लूतीकूची। 16नक खामी गार्नावा यहूदीचीवा येसूलाई दूखा पीमा थालामूची, यँमाधँ खोसावा नक नोमेमाक चालँवा सावाभेमाक लेपी मूक तूवा। 17खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “अँ पावा होतोलोसाम्‍म चालँवा मीचीक तूई, खकामा कँसँ अँ चालँवा मचँकङा तूई।” 18आतामा यहूदीचीवा येसूलाई सेमालाई झान्‍सार खान्‍नीक लाम् खँमा थालामूची, यँमाधँ येसूवा सावाभेमाक लेक न्‍यामा मानामूक मान्‍तूवा, मूत्‍तो मात्‍ताई मन नीनाबूङ्‍बो अँ पा ह ग्‍यामा ऊम्‍हँपालाई नीनाबूङ्‍लो बराबर मूनाचीक तूवा। 19खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, छा ऊम्‍हँपावा यँसँ मूमा दूरन, खताधँसँ ऊम्‍पावा यँयँ मूक तूई मक त खकामा माताङा मी। यँमाधँ ऊम्‍पावा यँता मी ऊम्‍छावासँ माताङा मी। 20यँमाधँ ऊम्‍पावा ऊम्‍छालाई लालूखा मी, खकामा खोसावा मीयीक झारा चालँवाची ऊम्‍छालाई खँम्‍य। ऊतो मात्‍ताई मन नकपीकासँ ढ्‍याप्‍पा चालँवाची पापावा ऊम्‍छालाई खँम्‍य, मातालो आनानी अतलल छीखातीनी। 21यँतामा पापावा स्‍यामीकचीलाई ऊसचीहँ पोसूङ्‍वा प्‍यची, मातामाङा ऊम्‍छावासँ आसालाई पोसूङ्‍वा पीमा नत खोचीलाई प्‍यची। 22यँमाधँ पापावा आसामीसँ न्‍याया मीन, खताधँसँ न्‍याया मूमाक झारा चालँवा ऊम्‍छामी जीम्‍मापी पीऊक तूई। 23आतामा झारावा पापालाई सायासम्‍दूङ् मीचीतीकाङा ऊम्‍छामी सायासम्‍दूङ् छूने। ऊम्‍छामी सायासम्‍दूङ् मन्‍मूकाबी खोलाई पँकाबी ऊम्‍पामीसँ सायासम्‍दूङ् मीःन। 24“ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आसावा अँ खा ईनहँ कँलाई पँकाबीछोपी बीस्‍वसा मी खोलो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा छी, खकामा नीनाबूङ्‍वा ऊम्‍न्‍याया मीन, मातालोने खोने सीमारीपीका पोसूङ्‍वापी सयीदूरीक छी। 25ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, मक दँमा तीहँ, खकामा मक दँमा होतोलो ताक तूई, स्‍यामीकचीवा नीनाबूङ्‍मी छामी सँलँवा ईनची, खकामा आसासावा ईनची खोची लीतीमी। 26आतामा पापा ऊम्‍हँपापीङा पोसूङ्‍वा छी, मातामाङा ऊम्‍छालाईसँ ऊम्‍हँपापीङा पोसूङ्‍वा छूमाक आधीकारा पीऊक तूई। 27खकामा खोलाई न्‍यायामी फाईसाला मूमाक आधीकारा पीऊक तूई, यँमाधँ खो मीनामी छा ह। 28“नक खापी आनानी अतलल छूननी, यँमाधँ सूलूम्‌पी छूकाबी झारावा ऊम्‍सँलँवा ईनचीक, 29खकामा सूलूम्‌पीका ऊसीमीहँ पोकीमीक दँमा ताक तूई। खान्‍नीक चालँवा मूकाबीची हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वामी लागी मातामाङा खाईसीक चालँवा मूकाबीची दान्‍डा तोमाक लागी ऊसीमीहँ पोकीमी। 30“कँ अँ आधीकारापी यँसँ मूमा दूरन। कँ यँता ईन मातामाङा न्‍याया म, खकामा कँ मःक न्‍याया ऊम्‍छूङ् छी, यँमाधँ कँ अँ सानूवातीका मूमा लामन, कँने कँलाई पकाबीमी सानूवातीका मूमा लाम। 31“कँ अँ हँपाङा गाभाई पीनचूङ्‍धँ अँ गाभाई ऊम्‍छूङ् छीन। 32अँ बारेपी गाभाई पीकाबी आरूङा तूई, आतामा कँ खान्‍नीतो ङीसँ, अँ बारेपी खोसावा यँ गाभाई पे, मक ऊम्‍छूङ् तूई। 33“आनानीवा यूहन्‍नापी खा तईसी मीनाची पसानूम्‌क तूवा, खतालो यूहन्‍नावा ऊम्‍छूङ् खामी गाभाई पीऊक तूई। 34कँङावा मीनाचीमी गाभाई चाहाछी ग्‍यँक मन, खताधँसँ आनानीवा माच्‍छे तनूम् ग्‍यँमा नक खाची लोनीहँनीनी। 35यूहन्‍ना चाम्‍कीललो तीतीक मीकूछू तूवा, मातालो आनानी ऊम्‍छपी तूमाहँ दीम्‍दीम्‍ध छूमा चसी लेतो मात्‍ताई ओ ग्‍यानी। 36“माताधँसँ कँलो तूईक गाभाई यूहन्‍नामीपीकासँ ढ्‍याप्‍पा तूई। यँमाधँ हाक्‍क चालँवा मूसी पापावा कँलाई पसँकल्‍या मक चालँवाचीङा कँङा होतोलो महँ, आतामा पापावा कँलाई पसँक ह गूँमामा अँ बारेपी नक चालँवाचीवा गाभाई प्‍ययीचीक तूई। 37कँलाई पकाबी पापा ऊम्‍हँपावाङा अँ बारेपी गाभाई पीऊक तूई। आनानीवा ऊम्‍सँलँवा हाल्‍लोसँ ईनूहँनूम्‌न, खकामा ऊम्‍ङायूवा होल्‍लोसँ तूहँनूम्‌न। 38खका आनानीवा ऊम्‍खा आम्‍नू सागूँवापी यूसानूम्‌क मान्‍तू, यँमाधँ खोसावा पसूकछोपी आनानी बीस्‍वसा मीनूम्‌न। 39आनानीवा धार्मसास्‍तारापी काएवा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तम् गीनीमा धार्मसास्‍तारा नीऊनूम्। मातालोने अँ बारेपी गाभाई पीकाबीने मक धार्मसास्‍ताराङा ह, 40खताधँसँ आनानी कँपीका हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्वा तोमा कँपी तामा छत्‍तीनी। 41“कँ मीनाचीलामा साया पोलँन। 42माताधँसँ नीनाबूङ्‍मी लालूखा आनानीलो मान्‍तू गूँमा कँ ङीसँ। 43कँ अँ पामी नूङ्‍पी तँक तूई, खतालोने आनानीवा कँलाई ग्राहाना मेनीन, माताधँसँ कोई कसाई ऊम्‍हँपामी नूङ्‍पी तीधँ बर्जू खोलाईबो आनानीवा ग्राहाना मीऊनूम्। 44आतामा ईत्‍ता आर्कपीका साया पोलामीनी, खकामा नीनाबूङ्‍लामा मात्‍ताई तीःक साया लामूनूम्‌नधँ यँतामा आनानीवा कँछोपी बीस्‍वसा मूमा दूरूनूम्? 45“कँ आनानीलाई पापामी लाम्‍लोपी फक्‍ता तेनीनी गूँमा मीनानूम्‌न, आनानीलाई फक्‍ता तेकाबीने मोसा ह खोछोपी आनानीवा आम्‍नू सानूवा धूसानूम्‌क तूई। 46खताधँसँ आनानीवा मोसालाई ऊम्‍छूङ्‍ङा बीस्‍वसा मानूम्‌क तूईधँ, आनानीवा कँलाईसँ बीस्‍वसा म्‍यँनूम्‌क, यँमाधँ खोसावा अँ बारेपी छाबूक तूई। 47मातालोने आनानीवा खोसावा छाबूक खाची बीस्‍वसा मीनूम्‌नधँने आनानी कँ ग्‍यँक खाचीपी यँतामा बीस्‍वसा मूमा दूरूनूम्?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\