यूहन्‍ना 6

1नक खाची छामा येसू गालील होङ्‍कामामी मेक्‍कधे खाता। मकलाई तीबेरीयास लची। 2मातालो पीपीछूर्छूर् मीनाची खोलाई तीङ्‍तो खातामी, यँमाधँ येसूवा सामवा लापूचीकचीलाई नोमीऊचीक अतललक लासाईमी चालँवा खोचीवा तूचीक तूवा। 3खकामा येसू पप्‍चीलाछोपी लताहँ मपी ऊम्‍सीच्‍चेचीलो तूवामी। 4खोतोलो यहूदीचीमी खीर्मासोमाक चारा ताताहँक तूवा। 5येसूवा भेपानापे खाङूलो मारी मीनाची खोपी ताहँमीक तूची, मातामा येसूवा फीलीपलाई लू, “काएवा नक झारा मीनाचीलाई चामापीमा लायतो सोफ हापी खेमा?” 6खतालोने येसूवा फीलीपमी जँचा मात्‍ताई मूक तूवा, यँमाधँ मूमा ग्‍याहँक चालँवा येसूवा ङीसूक तूवा। 7फीलीपवा येसूलाई लू, “खोचीलाई अतूतूछे मात्‍ताई प्‍याम्‌चूम्‌धँसँ हीस्‍तोङ् छँमीमी बूलूवा खीताम्‌क सोफवासँ लायचीन।” 8ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक ईत्‍ता सीमोन पत्‍रूसमी नूछ अन्‍द्रीयसवा ग्‍या, 9“नापी ईत्‍ता वाच्‍छाछा तूई खोलो छङ्‍कामी नँकाबो सोफ खकामा हीसा झीकूसा तूई। माताधँसँ ऊत्‍तोसार मीनाचीलाई नकसावा ऊम्‍छूङ्‍ङा लायचीनलँ।” 10खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “मीनाचीलाई तूवानी लनूम्।” मपी मारी घँसा तूवाक चाऊरा तूवा। मातामा झारा मीनाची मपी तूवामी, खतालो मपी वाच्‍छाची मात्‍ताई नँक्‍होतोङ् तूवामी। 11खकामा येसूवा सोफ लापूहँ नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊमा तूकाबीचीलाई हापीऊची। मातामाङा झीकूसासँ खोचीलाई पीऊची। खकामा मपी तूकाबी झारावा खासामीतो चोची। 12खोचीवा खासामीतो चोचीमा, येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “एताक झारा सोफ रूतानूम् खकामा यँसँ योनने।” 13आतामा चाकाबीचीवा एतूचीक मक नँकाबो छङ्‍कामी सोफमी टूक्‍क्राची ईत्‍हीस् बोखोँ पूरीचूम्‍चूम् खोचीवा रूतूची। 14आतामा खोसावा मूक मक लासाईमी चालँवा तूचीमा मीनाचीवा ग्‍यामी, “साप्‍तेमूलूङ्‍पी ताकाबी अगम्‍बक्‍ताने ऊम्‍छूङ्‍ङा खो राछ।” 15खकामा खोची बाईमाहँ खोलाई जाबर्जस्‍ती हँ मूमा लामहँची ग्‍यामा येसूवा तूम्‍तूमा, ऊम्‍हँपा फेरी पप्‍चीलाछोपी खाता। 16नाम्‌कूरामा ऊम्‍सीच्‍चेची होङ्‍कामालाम्‍पे खातामी। 17खकामा खोची नाऊपी वँङामीहँ मेक्‍कधे कफर्नहूम खातामी। खतालो नाम्‌कूरादूरालोसँ येसू खोचीपी ताहँन। 18खकामा मारी हूवा मूकसावा होङ्‍कामामी छाला छाल्‍काछाचाक तूवा। 19ऊम्‍सीच्‍चेचीवा नाऊ खीयामूतो नँका चूकी कीलो मीटरातो मेनी तालामीलो खोचीवा येसू काँवाछोपी लाम्‍दूम्‍तो नाऊ तूवाकधपी बानाहँक तूची। मातालो खोची मारी कीसामी। 20खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ के, कीननीवो।” 21खकामा खोचीवा येसूलाई नाऊपी दीम्‍दीम्‍ध छूतो यूसूची, नाऊ खोतोलोङा खोची खाताहँमीक खम्‌पी तालाखाता। 22खकामा स्‍याल्‍मा होङ्‍कामामी मेक्‍कधेपी तूवामीक मीनाचीवा मपी ईत्‍ता मात्‍ताई नाऊ तूची। यँमाधँ ऊम्‍सीच्‍चेची नाऊपीका खातामीलो येसू सीच्‍चेची खातामीक नाऊपीका खाताक खोचीवा तूचीक तूवान। ऊम्‍सीच्‍चेची मात्‍ताई खातामीक तूवा। 23मातामा तीबेरीयासपीका आरू नाऊची मक खम्‍मी नाजीका तामी, मपी येसूवा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊमा खोचीवा सोफ चोचीक तूवा। 24येसू खकामा ऊम्‍सीच्‍चेची मपी मान्‍तूवामीक तूम्‍तूचीहँ झारा मीनाची खोचीलाई लाम्‍तो नाऊपीका कफर्नहूमलाम्‍पे खातामी। 25आतामा मीनाचीवा येसूलाई होङ्‍कामामी मेक्‍कधेपी तूपूचीमा खोलाई ततूची, “रब्‍बी, आनानी नापी हाल्‍लो तानीक?” 26खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, आनानीवा कँलाई लामेनीक अतलल छेक लासाई, कँङावा मूङ्‍क खा ङीसानूम्‌मा मन, आनानी खासानीतो सोफ चानूम्‌कसावा ह। 27आतामा आनानीवा नास्‍टा छीमा खातीक चामाक थोकामी लागी खूपानीमा चालँवा मानूम्‌न। खन्‍धँसँ हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा पेक चामाक थोकामी लागी खूपानीमा चालँवा मानूम्, मक आनानीलाई मीनामी छावा पीनी। यँमाधँ पापा नीनाबूङ्‍वा खोछोपी ऊम्‍छापा तीऊक तूई।” 28खकामा खोचीवा येसूलाई ततूची, “नीनाबूङ्‍वा नततीकाक चालँवा मूमा काएकावा यँ मूमाछी?” 29मातालो येसूवा खोचीलाई लूची, “नीनाबूङ्‍वा पसूकछोपी बीस्‍वसा मानूम्, नीनाबूङ्‍वा नतक चालँवा नकङा ह।” 30आतामा खोचीवा येसूलाई ततूची, “आनानीवा यँतीकाक लासाईमी चालँवा मीनूम् मक काएका खाङाम्‌का खकामा आनानीलाई बीस्‍वसा मीनी। आनानीवा यँ मीनूम्? 31आम्‍का फूपापाचीवा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी मन्‍न चोची, मकमी बारेपी आतामा छाबाक तूई, ‘नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई चामाक सोफ नीनाम्‍खम्‌पीका पीऊची’।” 32खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नीनाम्‍खम्‌पीका सोफ पीकाबीने मोसा मन, खतालोने नीनाम्‍खम्‌पीका ऊम्‍छूङ्‍ङा सोफ पीकाबीने अँ पाल्‍या त। 33यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी सोफबो नीनाम्‍खम्‌पीका धातीक ह, खोसावा साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीलाई पोसूङ्‍वा प्‍यची।” 34खकामा खोचीवा प्रभूलाई लूची, “प्रभू काएकालाई मक सोफ साधाईङा पेयेकानूम्।” 35खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “पोसूङ्‍वा पीकाबी सोफ कँङा ह। आतामा कँपी ताकाबीतो हाल्‍लोसँ साकासीमीन खकामा कँलाई बीस्‍वसा मूकाबीतो झारा हाल्‍लोसँ वम्‍मा सीमीन। 36खतालोने कँ आनानीलाई लोनानीकङा तूई, आनानीवा कँलाई तँनूम्‌कङा तूई, माताधँसँ कँलाई बीस्‍वसा मेनीन। 37पापावा कँलाई प्‍यँमूङ्‍कतो झारा कँपी तीःमी, खकामा कँपी ताकाबी आसालाईसँ कँ छीङ्‍माङा छीङचूङ्‍न। 38यँमाधँ कँ नीनाम्‍खम्‌पीका अँ सानूवातीका मूमालाई खँदीमापी तँक मन, खतालोने कँलाई पकाबीमी सानूवातीका मूमालाई तँक ह। 39खकामा कँलाई पकाबीमी सानूवाबो, खोसावा कँलाई प्‍यँमूङ्‍कहँपी कँङा आसालाईसँ मासूङ्‍नने, खतालोने खोचीलाई कँ मक लूकीक लेपी ऊसूङ्‍चूङ्‍ने गूँमाक ह। 40यँमाधँ ऊम्‍छालाई खँकाबीलो खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबी झारावा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तूचीने गूँमाक अँ पामी सानूवा ह। आतामा कँङा खोचीलाई लूकीक लेपी ऊसँचूङ्‍मा पोकँचूङ्।” 41मातालो यहूदीची ऊम्‍बीरोधापी गन्‍गाना छामी, यँमाधँ खोसावा “कँ नीनाम्‍खम्‌पीका धातँक सोफ ह” ग्‍याक तूवा। 42खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “नकने योसेफमी छा येसू मनहँल्‍या? ऊम्‍मापालाईसँ काएवा छ्‌याताम्‌नहँल्‍या? खतालोने होतोलो यँतामा नकसावा ‘कँ नीनाम्‍खम्‌पीका धातँक ह’ गीहँ?” 43खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी आम्‍नूहँपा गन्‍गाना छूननी। 44कँलाई पकाबी अँ पावा कोई कसाईलाईसँ कँपी बायचीनधँ आसासँ कँपी तामा दूरचीन। खोची कँपी तीमीधँ लूकीक लेपी कँ खोचीलाई ऊसँचूङ्‍मा लेम्‍यँचूङ्। 45खकामा अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍यामीक तूई, ‘झारा मीनाचीलाई नीनाबूङ्‍वा च्‍यातची।’ आतामा आसा पापामी खा ईन खकामा खोलो चेलामी खो कँपी ती। 46नकमी आर्थाबो कोई कसाईवा पापालाई तूचीक तूई गूँमा मन, खताधँसँ आसा नीनाबूङ्‍लामा ताक तूई खोसावा मात्‍ताई पापालाई तूःक तूई। 47कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीहँनीनी, आसावा बीस्‍वसा मी खोलो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा छी। 48कँ पोसूङ्‍वा पीकाबी सोफ ह। 49आम्‍नू फूपापाचीवा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी मन्‍न चोची माताधँसँ खोची स्‍यामी। 50नीनाम्‍खम्‌पीका धाताक सोफ नकङा ह, आसावा नक सोफ ची खो हाल्‍लोसँ सीन। 51नीनाम्‍खम्‌पीका धाताक लीतीयीक सोफ कँङा ह। आसाचीवा मक सोफ चीधँ खो साधाई लीतीयी। खकामा साप्‍तेमूलूङ्‍पी छूकाबीची पोसूङ्‍वा तूचीने ग्‍यँमा कँङा प्‍यँचूङ्‍क सोफबो अँ रीराम् ह।” 52खकामा यहूदीचीवा ङोङो मूतो ग्‍यामी, “नक मीनावा काएलाई यँतामा ऊम्‍रीराम् चामा पेत?” 53खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीवा मीनामी छामी रीराम् चीनूम्‌नधँ, खकामा ऊम्‍ही दूङूनूम्‌नधँ आनानीलो पोसूङ्‍वा छीन। 54अँ रीराम् चाकाबी खकामा अँ ही दूङ्‍काबीलो हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा छी, खकामा खोचीलाई लूकीक लेपी पोसूङ्‍वा पीमाक लागी ऊसँचूङ्। 55यँमाधँ अँ रीराम् ऊम्‍छूङ्‍ङा चामाक थोका खकामा अँ ही ऊम्‍छूङ्‍ङा दूङ्‍माक थोका ह। 56आसावा अँ रीराम् ची खकामा अँ ही दूङ खो कँलो छी, खकामा कँ खोलो छँ। 57कँलाई लीतीयीक पापावा पँसँक ह, आतामा कँ पापामी गार्नावा लीतँ, मातामाङा अँ रीराम् चाकाबीचीसँ अँ गार्नावा लीतीयीमी। 58नीनाम्‍खम्‌पीका धाक सोफ आम्‍नू फूपापाचीवा चोचीक सोफतीकाक सोफ मन खोचीवा सोफ चामाने चोची माताधँसँ स्‍याखातामी आतामा नक सोफ चाकाबीबो हाल्‍लोसँ सीमीन।” 59खोसावा नक खाची कफर्नहूमपीक तायाखीम्‌पी च्‍यातूचीलो ग्‍याक ह। 60नक खा ईनूचीमा येसूमी सीच्‍चेचीहँपीक साफीवा ग्‍यामी, “नक खा ङीमा मारी गार तूई, मातामा आसावा ग्राहाना मूमा दूरची?” 61खतालो येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेची नक खाचीपी पूर्पाछे मीहँची ग्‍यामा ऊम्‍सागूँवापी तूम्‍तूहँ खोचीलाई लूची, “कँङा चेनानीक सीक्‍छेवा आनानीलाई बाधा पीःनीहँल्‍या? 62माताधँ मीनामी छालाई फेरीङा पाईला खो तूवाक खम्‌पी लासीमा खातीहँ तूईक तूनूम्‌धँ यँता पीकीनी त? 63पोसूङ्‍वा पीकाबीबो नीनाबूङ्‍मी आत्‍मा ह खकामा रीराम् यँनायँक छाक तूई। आतामा कँ आनानीलो नीनक खा पोसूङ्‍वा पीकाबी नीनाबूङ्‍मी आत्‍मामी ह। 64खताधँसँ आनानीहँपीक कोई कोईवा नक खा बीस्‍वसा मीहँनूम्‌न।” यँमाधँ बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीची आसासाल्‍या, खकामा खोलाई वालँ मूकाबी आसाल्‍या ग्‍यामा पाईलापीकाङा येसूवा तूम्‍तूक तूवा। 65खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आतामाङाल्‍या त कँ आनानीलाई लोनानीक, ‘पापा मीनाचीलाई कँपी बायचीनधँ, आसासँ कँपी भाईमा दूरचीन’।” 66नाप्‍कानापे ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक साफीवा खोलाई तीङ्‍मा छीतूचीहँ लासामीमा खातामी। 67खकामा येसूवा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीलाई ततूची, “आनानीसँ कँलाई छीतेनीहँ खातीनी ले?” 68खकामा सीमोन पत्‍रूसवा येसूलाई जूवापा पीऊमा लू, “प्रभू काएका हापी खाईमा? आनानीलोने हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा पेक खा तूई। 69काएकावा बीस्‍वसा म्‍याम्‌का खकामा ङीसाम्‌कासँ, आनानी नीनाबूङ्‍लामा तानीक पबीत्‍रा जाना ह।” 70खकामा येसूवा खोचीलाई जूवापा पीऊचीहँ लूची, “कँ आनानी ईत्‍हीस्‌लाईङा छेनानीक मनहँल्‍या? माताधँसँ आनानीहँपीक ईत्‍ताबो साईताना ह।” 71नक खा खोसावा सीमोन ईस्‍करीयोतमी छा यहूदामी बारेपी ग्‍याक तूवा, यँमाधँ खो ईत्‍हीस्‍हँपीक ईत्‍ता तूवाधँसँ येसूलाई धका पीकाबीबो खो तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\