यूहन्‍ना 7

1मप्‍का पाछी येसू गालीलपी भेपानापे कोला, खताधँसँ खो यहूदीया खाईमाक सानूवा मूनाचीन, यँमाधँ मपी यहूदीचीवा खोलाई सेमाक सानूवा मूचीक तूवा। 2मातालो यहूदीचीमी छाप्रापी तूमामा मानामूमाक चारा नाजीकाङा ताताक तूवा। 3मातामा येसूमी नूछचीवा खोलाई लूची, “हने नक थाम्‍पूङ्‍पीका यहूदीया खातानी, खकामा आनानीवा मीहँनूम्‌क अतलल छेक चालँवा आम्‍नू सीच्‍चेचीवासँ तूचीने। 4आसावा कँलाई झारा मीनाचीवा छ्‌यातँमूङ्‍ने गीमी, खोचीवा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा यँसँ मीचीन। आतामा आनानीवा नक चालँवाची मीहँनूम्‌क खा झारा साप्‍तेमूलूङ्‍क मीनाचीवा तूम्‍तूचीने।” 5यँमाधँ ऊम्‍नूछचीवासँ खोलाई बीस्‍वसा मीऊचीन। 6खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “अँ ठीक्‍का दँमा तीहँन। खताधँसँ आम्‍नूमी लागीने झारा दँमाङा ठीक्‍का तूई। 7साप्‍तेमूलूङ्‍वा आनानीलाई छीङीनीन, खताधँसँ कँलाईने छीङेमी, यँमाधँ कँ ऊम्‍चू चालँवा खँसापी तूई ग्‍यँमा गाभाई प्‍यँ। 8आनानी नक चारापी खातानी, कँबो खातँन, यँमाधँ अँ दँमा आझाई छीहँन।” 9नक खाची ग्‍याहँ येसू गालीलपीङा तूवा। 10खताधँसँ येसूमी नूछची चारापी खातामी खकामा आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा येसूसँ सूटूक्‍काई चारापी खाता। 11मातालो चारापी यहूदीचीवा “खो हापी तूई?” गूँतो लाम्‍तो मीनाचीलाई ततूयोचीक तूवा। 12झारा मीनाचीहँपी ऊम्‍बारेपीक खा छाहँ, मातालो कोईवा ग्‍यामी, “खो खान्‍नीक मीना ह” खकामा कोईवा ग्‍यामी, “मन नकसावाने मीनाचीलाई वालँ म्‍यचीचीक तूई।” 13खताधँसँ यहूदीचीमी गार्नावा ऊम्‍बारेपी आसासँ ईनूचीतो नीनामीन। 14चारा मानामूहँचीतोङा येसू नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङामा मीनाचीलाई चेमा थालामू। 15मातालो यहूदीची येसूमी खा ईनूचीलो मारी अतलल छाखातामीहँ ग्‍यामी, “पराङा मूमाम्‍पा नक मीनावा ऊतोसार नूवा यँतामा ङीसू?” 16खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “नक कँ आनानीलाई चेनीनीक खा अँमी मन, मकने कँलाई पकाबीमी खा ह। 17आतामा कोई कसाईवा नीनाबूङ्‍मी सानूवातीका मूमा लामधँ कँ च्‍यातँचूङ्‍क थोका नीनाबूङ्‍लामाक ले अँ आधीकारालामाकल्‍या मक खोसावा ङीस। 18आसा ऊम्‍हँपालामा नीनी खोसावा ऊम्‍हँपामी सायासम्‍दूङ् मूलाम्‍नीची, खताधँसँ आसा खोलाई पकाबीमी सायासम्‍दूङ् मूमा लाम खो ऊम्‍छूङ् छी खकामा खोलो वालँ खा छीन। 19मोसावा आनानीलाई ब्‍यबस्‍था प्‍यानीक मनहँल्‍या? माताधँसँ आझाई आनानी आसासँ ब्‍यबस्‍था मानामीहँनूम्‌न। आनानीवा यँमा कँलाई सेमा लामेनीक?” 20खतालो पीपीछूर्छूर मीनाचीवा खोलाई लूची, “आनालाई चाप्‌वा लापानाक तूई, आसावाल्‍या आनालाई सेमा लामीहँना?” 21खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ अतलल छेक ईत्‍ता अँ चालँवा मूङ्‍लो आनानी अँ चालँवाचीपी अतलल छाखातानी। 22मोसावा आनानीलाई खतना मूमाक राम्‍पूवा प्‍यानीक तूई (माताधँसँ नक राम्‍पूवा मोसालामाक मन, आम्‍नू फूपापाचीलामाकबो ह) खकामा आनानीवा छाचीलाई सावाभेमाक लेपी खतना मीनूम्। 23आतामा मोसावा प्‍यानीक ब्‍यबस्‍था भङ्‍गा छूनने गीनीमा सावाभेमाक लेपी छामी खतना मीनूम्‌धँ, कँ सावाभेमाक लेपी ईत्‍ता मीनालाई पूराई नोम्‍यँलो यँमा आनानी कँलो हीरीनीक? 24मातामा मीनामी ङो खाङानूम्‌मा ऊम्‍चू न्‍याया मानूम्‌न, आनानी ठीक्‍का न्‍याया मानूम्।” 25खकामा यरूसलेमक कोई कसाईवा ग्‍यामी, “मीनाचीवा सेमा लामूचीक मीना नकङा मनहँल्‍या? 26खाङानूम्‌या, नकने झारा मीनाचीवा ईनचीतोङा नीनीयीक तूई, खोलाई आसावासँ यँसँ लचीन खोङा ख्रीस्‍ट ह गूँमाक खा धार्म तकीचीवा ऊम्‍छूङ्‍ङा तूम्‍तूचीले यँल्‍या? 27ख्रीस्‍ट हापीका ती मक खा आसासँ ङीसचीन। खतालोने नक मीना हापीका ताकल्‍या खोलाई काएवा खान्‍नीतो ङीसाम्।” 28खकामा येसूवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी च्‍यातूहँचीलो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी ग्‍या, “आनानीवा कँलाई छ्‌यातेनी खकामा कँ हापीका तँकल्‍या मकसँ ङीसूनूम्। खताधँसँ कँ अँ सानूवालामा तँक मन, खतालोने कँलाई पकाबी नीनाबूङ् ऊम्‍छूङ् तूई, आनानीवा खोलाई छ्‌यातूनूम्‌न। 29खताधँसँ कँ खोलाई छ्‌यातँ, यँमाधँ कँ खोपीका तँक ह खकामा खोसावा कँलाई पसँक ह।” 30खकामा खोचीवा खोलाई लाप्‍मा लामूची खताधँसँ आसासँ लाप्‍मालाई हू तीऊचीन, यँमाधँ ऊम्‍दँमा आझाई तादूराक तूवान। 31खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाचीहँपीक मारी मीनाची खोछोपी बीस्‍वसा मूचीहँ ग्‍यामी, “खताधँसँ नक मीनावा मूकपीकासँ मारी लासाईमी चालँवाची ख्रीस्‍ट तीमा मीहँल्‍या?” 32खतालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा येसूमी बारेपी खासाक्‍खूसूक् खा पूचोचीक फरीसीचीवा ईनूची खकामा फरीसीचीलो तूम्‍साबू पूजारीचीवा खोलाई लाप्‍सी नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌क सान्‍टारीचीलाई पसूची। 33खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आझाईसँ कँ आनानीलो चसी दँमातो तूङ, खकामा कँलाई पकाबीपी खातँ। 34आनानीवा कँलाई लामेनी, खन्‍धँसँ आनानीवा कँलाई छीपेनीन, यँमाधँ कँ हापी तूङ मपी आनानी खाईमा दूरूनूम्‌न।” 35खकामा यहूदीची खोची खोचीपी लोमोमी, “नक मीना हापी खाईमा गीहँकल्‍या मातामा काएवा खोलाई छीपाम्‌नक? ले खो एमीनाची छाराछामीमा तूवामीक ग्रीकचीमी साप्‍सेमाचीपी खातीमा ग्रीकचीलाई चेमा लामहँकल्‍या? 36काएवा खोलाई लामाम्‌नीनी मातालो खोलाई छीपाम्‌ननीनी, खकामा खो खातीक खम्‌पीसँ काए खाईमा दूराम्‌ननीनी। नक मीनावा गीक खा यँल्‍या?” 37खकामा चारा लूकाक लेपी, मक चारामी मूख्‍या ले गेधँसँ छी, येसू पोकामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी नीनाहँ खोचीलाई लूची, “कोई कसाई वम्‍मास्‍यामीक तूईधँ खोची कँपी तामीने खकामा दूङूचीने। 38आसावा कँछोपी बीस्‍वसा मी, धार्मसास्‍तारावा गीतीका, ‘खोहँपीका पोसूङ्‍वा पीमाक काँवा बागाछीहँ लती’।” 39येसूवा नक खा पबीत्‍रा आत्‍मामी बारेपी ग्‍याक तूवा, यँमाधँ खोछोपी बीस्‍वसा मूकाबीचीवा मक पबीत्‍रा आत्‍मा तोमा ग्‍याहँमीक तूवा। खोतोलोसाम्‍म खोचीलाई पबीत्‍रा आत्‍मा प्‍याहँन, यँमाधँ येसूमी माहीमा खोतोसाम्‍म छाहँन। 40खकामा मीनाचीहँपीक कोई कोईवा ऊम्‍खा ईनूचीहँ ग्‍यामी, “नक मीनाने ऊम्‍छूङ्‍ङा अगम्‍बक्‍ताल्‍या राछ।” 41मातालो कोई कोईवा ग्‍यामी, “नकने ख्रीस्‍टल्‍या राछ।” खतालो आरूवाबो ग्‍यामी, “ख्रीस्‍ट गालीलपीका तीहँल्‍या? 42धार्मसास्‍तारावा ख्रीस्‍ट दाऊदमी सासीवन्‍तीलामा ती खकामा दाऊद तूवाक बेथलेहेम साप्‍सेमापीका ती ग्‍याक मान्‍तूहँल्‍या?” 43आतामा मीनाची ऊम्‍गार्नापी फाट छामी। 44खोचीहँपीक कोई कोईवा खोलाई लाप्‍मा लामूची, खताधँसँ खोलाई लाप्‍मा आसावासँ हू तीऊचीन। 45नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक सान्‍टारीची लासाखातामी खतालो मपी तूकाबी तूम्‍साबू पूजारीची खकामा फरीसीचीवा खोचीलाई ततूची, “खोलाई आनानीवा यँमा लापानूम्‌हँ बायानूम्‌नक?” 46मातालो सान्‍टारीचीवा खोचीलाई लूची, “नक मीनातीकाने हाल्‍लोसँ आसासँ नीनीहँमीन।” 47खतालो फरीसीचीवा खोचीलाई लूची, “आनानीसँ ऊम्‍खापी वालँ छानी ले यँल्‍या? 48धार्म तकीची खकामा फरीसीचीहँपीक कोई कसाईवा बीस्‍वसा मूची ले यँल्‍या? 49खताधँसँ ब्‍यबस्‍था ङीसूचीनकसावा नक पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा नीनाबूङ्‍मी दङ्‍खँ तूचीक तूई।” 50खोचीहँपी ईत्‍ता नीकोदेमस लूचीक फरीसी तूवा, खो ईखेपा येसूपी खाताक तूवा, खोसावा आरूचीलाई लूची, 51“एब्‍यबस्‍थापी छाबाकतीका, मीनाचीलाई फक्‍ता तेमापीका पाईला खा ईन्‍माछी खकामा खोचीवा मूचीक खा तूम्‍तोमा छी, मन्‍धँने खोचीलाई माताङा फक्‍ता तेमा ईसी।” 52खतालो फरीसीचीवा नीकोदेमसलाई लूची, “आनासँ गालीलकङाले यँल्‍या? धार्मसास्‍तारापी खान्‍नीतो लामूमा खाङू, गालीलपीका अगम्‍बक्‍ता लतीन।” 53खकामा खोची झारा ऊम्‍चू ऊम्‍चू खीम् खातामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\