यूहन्‍ना 9

1खकामा येसू मपीका खाताहँलो मूनाकपीकाङा मूसीपा तूवाक ईत्‍ता मूसीपालाई तू। 2खकामा ऊम्‍सीच्‍चेचीवा खोलाई ततूची, “तकी, नक मीना मूसीपाङा मूनाक, ऊम्‍मापावा खँ माचूकसावाले ऊम्‍हँपावा खँ मूकसावा?” 3खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नक मीनावासँ खँ मूक मन, खकामा ऊम्‍मापाचीवासँ खँ मूचीक मन, मातालोने नीनाबूङ्‍मी चालँवा नक मीनालामा दाईमालाई आता छाक ह। 4आतामा काएवा लेपा तूईहँतोङा कँलाई पकाबीमी चालँवा मूमाछी। नाम्‌कूरीमाने आसासँ चालँवा मूमा दूरचीन। 5कँ साप्‍तेमूलूङ्‍पी छँतो, कँ साप्‍तेमूलूङ्‍मी छ ह।” 6खकामा नक खाची ग्‍यामा येसूवा भापी थूमवा धू खकामा थूमवालो भा चोकूहँ ऊम्‍मूपी लपीऊ। 7खकामा खोलाई लू, “हने सीलोआममी तीम्‍मापी खाताहँ आम्‍मू सीनाची।” खकामा खो खातामा सीनाचीहँ तोमा दूर्काबी छामा लासा। 8मातालो ऊम्‍रेबारूङ्‍ची खकामा भीका ङाकूयोक तोकाबीचीवा ग्‍यामी, “तूवामा भीका ङकाबी मीना नकङा मनहँल्‍या?” 9मातालो कोई कसाईवा ग्‍यामी, “मन नक मीनाने खोङा ह, खकामा कोई कोईवा ग्‍यामी खोतीका ङीसीक मात्‍ताईलँ।” मातालो खोसावा ग्‍या, “कँ मक भीका ङकाबीङा ह।” 10खकामा खोचीवा खोलाई ततूची, “माताधँने, आम्‍मू यँतामा हता त?” 11मातालो खोसावा खोचीलाई जूवापा पीऊची, “येसू लूचीक मीनावा भा चोकूमा अँ मूपी लसूहँ कँलाई लँ, ‘खाताहँ सीलोआममी तीम्‍मापी आम्‍मू सीनाची।’ मातामा कँ खातँहँ अँ मू सीङ्, खकामा कँ तोमा दूरूङ्।” 12खकामा फेरी खोचीवा खोलाई ततूची, “खो हापी तूई त?” मातालो खोसावा ग्‍या “कँ ङीसँन।” 13खकामा मक पाईला मूसीपा तूवाक मीनालाई फरीसीचीपी खायूची। 14येसूवा भा चोकूमा लसूहँ मक मूसीपालाई नोमीऊक ले सावाभेमाक ले तूवा। 15खकामा फरीसीचीवासँ खोलाई, “आना यँतामा नोना” लूचीमा फेरी ततूची मातालो खोसावा खोचीलाई लूची, “खोसावा अँ मूपी हीलो लप्‍यँ खकामा कँङा सीङ्, मातामा हने कँ तोमा दूरँ।” 16खतालो मपी तूकाबी फरीसीचीहँपीक कोई कोईवा ग्‍यामी, “मक मीना नीनाबूङ्‍लामा ताक मन,” यँमाधँ खोसा सावाभेमाक ले मानामीन खतालो आरूवा ग्‍यामी, “खँलोक मीनावा आतीकाक लासाईमी चालँवा यँतामा मूमा दूर?” आतामा खोचीहँपी फाट छा। 17खकामा फेरीसँ खोची मक मूसीपालाम्‍पे हूसामीमा खोलाई ततूची, “आनावाबो आम्‍मू हईमापीकाबीमी बारेपी यँ गीना त?” खतालो खोसावा खोचीलाई लूची, “खोने अगम्‍बक्‍ता ह।” 18मातामा यहूदीचीवा मक मू तोकाबी मीनामी ऊम्‍मापा काछोमाहँ तईमाम्‍पातो, खो पाईला मूसीपा तूवाक खकामा होतोलो तोमा दूरूक छाक तूई गूँमाक खापी बीस्‍वसा मूचीन। 19खकामा खोचीवा मक मूसीपामी मापालाई ततूची, “नक मूसीपाङा मूनाक गीचीनाक आम्‍चू छा ह? खताधँ होतोलो नकसावा यँतामा तोमा दूर?” 20खकामा ऊम्‍मापावा खोचीलाई लूची, “नक आचूका छा ह। खो मूसीपाङा मूनाक तूवा गूँमा काचीकावा ङीसूचूका, 21खन्‍धँसँ खो यँतामा तोमा दूरक छा खकामा आसावा ऊम्‍मू हईपीऊकल्‍या, काचीकावा ङीसूचूकान। ऊम्‍ऊमेरा तालाक तूई आनानीवा खोलाईङा ततानूम्। खकामा खोसावाङा ऊम्‍बारेपी आनानीलाई लीनी।” 22ऊम्‍मापावा नक खा ग्‍याचीकबो, खोची यहूदीचीलो कीसाचीक तूवा। यँमाधँ आसाचीवा येसूलाई ख्रीस्‍ट गीमीहँ ग्राहाना मीचीधँ, खोचीलाई तायाखीम्‌पीका लाईमाछी ग्‍यामीमा यहूदीची पाईलाङा यायो मूदूरूचीक तूवा। 23मातामाङा ऊम्‍मापावा, “ऊम्‍ऊमेरा तालाक तूई, खोलाईङा ततानूम्” ग्‍याचीक ह। 24खकामा फेरीसँ फरीसीचीवा मक मीनालाई काछूचीहँ लूची, “ऊम्‍छूङ् खा नीनामा नीनाबूङ्‍लाई माहीमा पीऊ, यँमाधँ आनालाई नोमेकाबी मक मीनाने खँवाला ह गूँमा काएका खान्‍नीतो ङीसाम्‌का।” 25मातालो मक नोक मीनावा खोचीलाई लूची, “खो खँ मूकाबी ले मन कँ ङीसन, खताधँसँ कँ ईत्‍ता खा ङीसँ मक पाईला कँ मूसीपा तूङ होतोलो कँ तोमा दूर्काबी छँक तूई!” 26खकामा खोचीवा खोलाई ततूची, “खोसावा यँ मू? खकामा यँतामा आम्‍मू हईप्‍याना?” 27खतालो खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई पाईलाङा लोनानीक, मातालो आनानीवा खान्‍नीतो ईनानूम्‌न। खकामा यँमा आनानीवा, फेरी ईन्‍मा लामूनूम्‌क? आनानीसँ ऊम्‍सीच्‍चे छूमा लामूनूम्‌ले यँल्‍या?” 28खतालो फरीसीचीवा खोलाई पायूचीहँ लूची, “नक मीनामी सीच्‍चेने आनाबोल्‍या त, काएकाने मोसामी सीच्‍चे ह। 29यँमाधँ काएकावा ङीसाम्‌का मोसालोने नीनाबूङ् नीनाक तूवा, मातालोने नक मीना हापीका ताकल्‍या काएकावा ङीसाम्‌कान।” 30खकामा खोसावा ग्‍या, “नकने धाई अतलल छूमाक खाल्‍या त, खो हापीका ताकल्‍या मक आनानीवा ङीसूनूम्‌न, माताधँसँ खोसावाङा अँ मू हईप्‍यँ। 31नीनाबूङ्‍वा खँवालाचीमी खा ईनन गूँमा काएवा ङीसाम्, खताधँसँ खोलो कीमाकी खकामा ऊम्‍सानूवातीकाङा मूकाबीमी खा नीनाबूङ्‍वा ईन। 32साप्‍तेमूलूङ् लीसाकपीका नापे मूसीपा छाहँ मूनाक मीनामी मू हताक खा हाल्‍लोसँ ईनाहँन। 33आतामा नक मीनासँ नीनाबूङ्‍लामा ताक मनधँने नक मीनावासँ यँसँ मूमा दूरूनक।” 34खतालो फरीसीचीवा खोलाई लूची, “आनाने ऊम्‍छूङ्‍ङा खँपी मूनानाक ह, मातालोने हने आनावा काएकालाई चेमा लामेना?” खकामा खोचीवा मक नोक मीनालाई तायाखीम्‌पीका पाखा कलूची। 35खकामा येसूवा मक नोक मूसीपालाई फरीसीचीवा तायाखीम्‌का पाखा लातूचीक ईनू खकामा खोलाई तूपूमा लू, “आनावा मीनामी छाछोपी बीस्‍वसा मीना?” 36मातालो खोसावा येसूलाई ततू, “प्रभू, मीनामी छा आसाल्‍या? कँलाई खँम्‍यँनूम् कँ खोछोपी बीस्‍वसा म।” 37मकामा येसूवा खोलाई लू, “खोलाई आनावा पाईलाङा तूदूरूनाक तूई, होतोलो आनालो नीनीहँकसँ खोङा ह।” 38खकामा खोसावा ग्‍या, “प्रभू, कँ आनानीलाई बीस्‍वसा मूनीनी।” खकामा खोसावा येसूमी स्‍यावा मू। 39खकामा येसूवा ग्‍या, “कँ नक साप्‍तेमूलूङ्‍मी न्‍याया मूसी तँक ह, आतामा तोकाबीची मूसीपा छूमीने खकामा मूसीपाचीवा तूचीने।” 40मातालो कोई कोई फरीसीची ऊम्‍नाजीकापी तूवामी, मातालो खोचीवा ऊम्‍खा ईनूची खकामा खोलाई ततूची, “माताधँ काएकासँ मूसीपा ह?” 41खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी मूसीपाङा तूवानीकधँने खँमी फक्‍तावाला छानीनक, मातालोने, आनानी ‘काएका तम्‌का गीनी’ मातामाङा आनानी झान्‍सार फक्‍तावाला छानीक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\