यहूदा 1

1कँ येसू ख्रीस्‍टमी चापँवाछा, खकामा याकूबमी नूछ यहूदापीका, नीनाबूङ्‍वा काछूचीक, खकामा नीनाबूङ् पापामी लालूखापी लेकाबी खकामा येसू ख्रीस्‍टलामा योयाङ् माहँ यूसामीकचीलाई, 2सम्, साङ खकामा लालूखा आनानीहँपी मारी पर्तो खाईने। 3लालूखालोकचेऊ, काए सहभागी छेक माच्‍छेमी खा आनानीलाई मारी छाब्‍माक सानूवा मूनचूङ्। खतालोने साङ्‍साङ्‍गाई पबीत्‍रा मीनाचीलाई साधाईक लागी जीम्‍मा प्‍याक बीस्‍वसा योयाङ् मायानूम् गूँतो कँदीम्माहँ आनानीलाई छाब्‍मापीमा कँङावा धूङ्‍लोक दाबूङ्। 4यँमाधँ पाईलापीकाङा दान्‍डामी भागीदारा छामीक कोई कोई मीनाची, आसासँ तूम्‍तोमाम्‍पा आनानीहँपी वँङादूरामीक तूई। नकची नीनाबूङ् मान्‍दूङ्‍क मीनाची ह। खोचीवा एनीनाबूङ्‍मी ममारूङ्‍लाई ईसीक चालँवा मूमाक बीलासीतापी बातूचीक तूई, खकामा खोचीवा ईत्‍ता मात्‍ताई एतकीलो प्रभू येसू ख्रीस्‍टलाई छीङूचीक तूई। 5आनानीवा नक खाची पाईलापीकाङा ङीसानूम्‌क तूई, माताधँसँ कँ होतोलो मक खाची मीन्‍मेनीनी। परमप्रभूवा मीस्र नाम्‍दपीका ईस्राएली मीनाचीलाई माच्‍छे पीऊचीमा बायूचीक तूवा, खन्‍धँसँ स्‍यालानी बीस्‍वसा मन्‍मूकाबीचीतोलाई नासा मीऊची। 6ऊम्‍आधीकारावा छीपूकपीका मेथाम् खातामा नीनाबूङ्‌वा पीऊक ठीक्‍का खम्‌पी मन्‍तूकाबी स्‍वर्गादूतचीलाई आनानीवा मीनानूम्। नीनाबूङ्‍वा खोचीलाई माकाचूचूहँपी, मक न्‍यायामी ढ्‍याप्‍पा लेमी लागी छूयूचीहँ यूसूचीक तूई। 7आतामाङा सादोमलो गमोरा मकामा ऊम्‍मेक्‍कानापेकाक साप्‍सेमाचीपीक मीनाचीवा मक स्‍वर्गादूतचीतीकाङा कलवामी खँसापी चालँवा मूचीमा खाईसीक लाम् पानूखायूची। खकामा खोची हाल्‍लोसँ सीनक मीपीका दान्‍डा तूचीमा झारामी लागी चेताऊनी पीकाबी यादे छामीक तूई। 8आतामाङा मक सेम तोकाबीचीवासँ ऊम्‍चू रीराम्‌लाई ईसीक म्‍यँची, खकामा नीनाबूङ्‍मी आधीकारालाई छीङची खकामा नीनाम्‍खम्‌क माहीमालो प्रानीचीमी दोधूम् पची। 9खतालोने ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू स्‍वर्गादूत मीखायालवासँ मोसामी स्‍याक रीराम्‌मी बारेपी साईतानालो पूर्पाछे मूलो साईतानामी दोधूम् पोतो फक्‍ता तेमाक अँटा मूमाम्‍पा “प्रभूवा आनालाई पायीना” लूःक तूवा। 10खन्‍धँसँ नक मीनाचीवा ङीमाङा ङीसचीनक थोकामी दोधूम् पचीहँ फक्‍ता त्‍यची। पसूचीतीकाङा स्‍वाभापावाङा ङीमादूरक ऊम्‍चू नूवावा खोचीलाई यँ लची मकङा मीची। खकामा खोची नकलामाङा नास्‍टा छीमी। 11खोचीलाई धीक्‍कारा! यँमाधँ खोची कयीन लाम्‍दूमाक लाम्‌पी लाम्‍दूमीमी, खकामा बूलूमी लागी बालामवा मूक गाल्‍तीमी साल्‌पी वालँ छीमी। खकामा कोरहवा बीद्रोह मूतीकाङा खोचीवासँ बीद्रोह मीचीमा नासा छीमी। 12आम्‍नू लालूखालोक भोजापी खोची चीमालीक छीमी। खोचीवा ऊम्‍चूमी मात्‍ताई फूम् यूसची। खोची हूवावा ऊरामीखायक काँवा मान्‍दूङ्‍क ममूलातीकाक तूईमी। खकामा खोची दँदापीलो कसीनहँ ऊम्‍साम्‌लोङा दीलीक पोतीकाक तूईमी। खकामा मकची पूराई नासा छामीक तूई। 13खोची होङ्‍कामामी कीमालीक छालातीकाक तूईमी, खकामा ऊम्‍चूहँपा ङईमालीक चालँवाचीमी झापापूवा लातची। खोची कोलीतीतीमीक साङ्‍गूँङ्‍चीतीका तूईमी, ऊम्‍चूमी लागी नीनाबूङ्‍वा खँदीमाक माकाचूचू खम्‌ साधाईक लागी यूसूक तूई। 14आदमपीका सावाबो पूस्‍तापी छूकाबी हनोकवासँ नकचीमी बारेपी आता ग्‍यामा अगम्‍बानी नीनाक तूई, “खाङानूम्, होतोङ् होतोङ् ऊम्‍पबीत्‍रा मीनाचीलो प्रभू तीहँ। 15खोसावा खँदीमापीक मीनाचीमी न्‍याया मी। खकामा नीनाबूङ् मान्‍दूङ्‍क मीनाचीवा मूचीक खाईसीक चालँवाचीमी खकामा ऊम्‍बीरोधापी नीनेक काठोर खामी लागी खोसावा खोची झारालाई दन्‍डा प्‍यची।” 16नक मीनाचीवा साधाई गानगान मीची खकामा आरूलाई फक्‍ता त्‍यची, खकामा ऊम्‍चू खाईसीक सानूवा मीचीहँ लाम्‍दूमीमी। ऊम्‍चूहँपामी बारेपी याक्‍तँ खा पोकाबीची खकामा ऊम्‍चूहँपामी फाईदाक लागी मीनाचीमी चापलूसी मूकाबीची नकचीङा ह। 17खतालोने लालूखालोक बूमीचेऊ, आनानीवाबो एप्रभू येसू ख्रीस्‍टमी बारेपी प्रेरीतचीवा पाईलाङा लानीक खाची मीनानूम्। 18खोचीवा आनानीलाई आता लानीक तूई, “लूकीक दँमापी आरूमी दोधूम् पोकाबी मीनाची तीमी, खकामा खोची ऊम्‍चू भाक्‍ती मान्‍दूङ्‍क खाईसीक सानूवापीङा लाम्‍दूमीमी।” 19आनानीहँपी मन्‍तोङ्‍माक खा ताईकाबी नकचीङा ह। खोची साप्‍तेमूलूङ्‍क खाचीपी सानूवा त्‍यचीहँ लाम्‍दूमीमी खकामा खोचीलो पबीत्‍रा आत्‍मा छीन। 20खताधँसँ लालूखालोक बूमीचेऊ, आम्‍नू पबीत्‍रा बीस्‍वसापी ऊम्‍रलोक छानीहँ पर्तो खातानी, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मापी नीनाबूङ् दबानूम्। 21आम्‍नूहँपालाई नीनाबूङ्‍मी लालूखापी यूनाचीनी, खकामा हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वापी छकाबी एप्रभू येसूमी सम् हूङानूम्। 22खकामा दूङ्‍मासे छूकाबीचीलाई सम् तूयानूम्। 23खकामा आरूचीलाई मीपीका थूता लतानूम्‌हँ लेम्‍यानूम्। खकामा कोई कोईलाई सम् तूयूनूम्‌लोसँ नूवा याकानी, खकामा खँ मूकाबीमी ईसीक छीमीक मीनाचीमी ऊम्‍चूतेसँ छीङानूम्। 24हने खोसावा आनानीलाई खँ मूमापीका जगामूमा दूरीनी खकामा आनानीलाई दीम्‍दीम्‍ध मूतो ऊम्‍माहीमामी लाम्‍लोपी खँ मान्‍दूङ्‍क मीःनीहँ गन्‍मा दूरीनी, 25काएलाई माच्‍छे पीकाबी ईत्‍ता मात्‍ताई नीनाबूङ्‍लाई, एयेसू ख्रीस्‍ट प्रभूलामा माहीमा, प्रभूत्‍व, र, खकामा आधीकारा सूनाम् सूनाम् पाईलापीका ईसे खकामा साधाईलाई छूनेयाने। आमेन।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\