लूका 1

1साफीवा एम़झापी छामा पूर छाक घाटानामी खामी योयाङ् मूमालाई ऊम्‍चू हूपी जीम्‍मा लापूचीक तूई। 2मातामा खोची पाईलापीकाङा मूवा तोकाबीचीवा खकामा मक खामी गाभाई पीकाबीलो बचनामी स्‍यावा मूकाबीचीवा काएकालाई नक खा लेकामूङ्‍क ह। 3मानानीय थीयोफीलस आनालाई नक झारा खाची लोमालाई सूरूपीकाङा कँ नूवा याकँहँ खाङूङ् खकामा आनालाई नक छाब्‍मापीमा खान्‍नोक दाबूङ्। 4आतामा आनालाई लानाक थोकामी ऊम्‍छूङ् खान्‍नीतो तूम्‍तोमा दूरू। 5यहूदीयाक हँ हेरोदमी दँमापी, जकरीया लूचीक अबीयाथार पूजारी पाट्‍टीक तूवा। ऊम्‍तँमा एलीसीबा लूचीक हारून पूजारीमी चाचायोछाहँपीक तूवा। 6खोची हीच्‍छीङा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी धार्मी तूवाची खकामा खोची प्रभूमी आग्‍यापीलो, धार्मीक बीधीपी लाम्‍दूमाचीक तूवा। 7माताधँसँ ऊम्‍चू छामाई मान्‍तूवा, यँमाधँ एलीसीबा छा वाईमा दूरनक छादूराक तूवा, खकामा खोची पासूम्पा मासूम्मा छादूराचीक तूवाची। 8खकामा जकरीया नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी खो पाट्‍टीकचीमी पालोपी पूजारी छामा चालँवा मूहँक तूवा, 9खलो पूजारीचीमी स्‍यावामी राम्‍पूवातीकाङा चीट्‍ठा तीऊचीलो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँमामा धूपा हूईमाक पालो जकरीयामी छा। 10आतामा धूपा हूईमाक दँमापी पीपीछूर्छूर् मीनाची पाखापी नीनाबूङ् दब्‍तो तूवायामीक तूवा। 11खोसा नीनाबूङ्‍मी स्‍वर्गादूतलाई धूपा हूईमाक बेदीमी खारूलाम्‍पे रीपायाक तू। 12जकरीया खोलाई तूहँ कीसामा अतलल छाखाता। 13खकामा मक स्‍वर्गादूतवा खोलाई लू, “जकरीया कीन, यँमाधँ आनावा नीनाबूङ् दबूनाक खा खोसावा ईनूक तूई, हने आम्‍तँमावा आम्‍मी लागी वाच्‍छाछा वात, खकामा आना ऊम्‍नूङ् यूहन्‍ना यूसूवो। 14खो मूनीलो आना हँसहँलँ छीनाहँ दीम्‍दीम्‍ध छीना, मातामाङा साफी मीनाचीसँ हँसहँलँ छीमी। 15यँमाधँ खो प्रभूमी लाम्‍लोपी ढ्‍याप्‍पा छी। खोसावा आङ्‍गूरामी खँमवा हाल्‍लोसँ दूङन, खो ऊम्‍मामी बपी छीलोपीकाङा पवीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबक छी। 16खकामा खोसावा साफी ईस्राएलमी सासीवन्‍तीलाई ऊम्‍चू परमप्रभू नीनाबूङ्‍लाम्‍पे लासची। 17मामा पापाचीमी सागूँवा छाछाचीलाम्‍पे, खकामा आग्‍या मन्‍र्‌याब्‍काबीचीलाई धार्मीक नूवालाम्‍पे लामालाई खकामा प्रभूमी लागी खात्‍तचीक मीनाची त्‍यारी मूसी खो एलीयामी आत्‍मालो रपी ऊम्‍लाम्‍लो खाती।” 18खकामा जकरीयावा स्‍वर्गादूतलाई ततू, “नक कँ यँतामा तूम्‍तोमात? यँमाधँ कँ पासूम्पा छँदूरँक तूई, अँ तँमासँ मासूम्मा छादूराक तूई।” 19खतालो स्‍वर्गादूतवा खोलाई लू, “कँ गब्रीएल ह, कँ नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी तूङ, खोसावाङा कँलाई नक खान्‍नीक खा पोसी आनापी पसँक ह। 20खाङू हने नक खा छीनतो आना नेमा दूरनानाक छीयीना, खकामा आना नीनीनाना, यँमाधँ ऊम्‍दँमापी पूर छीक अँ खासँ आनावा र्‌याबूनाना, मक खा ऊम्‍दँमापी पूर छी।” 21मीनाचीवा जकरीयालाई पाखापी हूङूयोचीक तूवा, खकामा खोची खो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌हँपीका पाखा लाईमा छूसालो अतलल छाखातामीक तूवा। 22खकामा खो पाखा लता खतालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलो खो नेमा दूरून, मातामा पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोसा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌हँपी दर्सना तू राछ ग्‍यामीमा मीनूची। खकामा खोसा खोचीलो छ्‌याम् मूमा थालामू, मातामा खो नेमा दूरनकङा छामा तूवा। 23जकरीया स्‍यावामी चालँवा दूरूमा ऊम्‍खीम् खाता। 24नक खा छादूरामा ऊम्‍तँमा एलीसीबा बखदीमा छा। खकामा नँकाबो माईनातो खो आता ग्‍यामा कूमा, 25“मीनाचीहँपीका अँ दोधूम् पूचीक खा काईमालाई नक लेपी प्रभूवा सम् तूयँमा अँमी लागी आताङा मूक तूई।” 26खकामा एलीसीबा बखदीमा छाक चूकीबो माईना तालालो नीनाबूङ्‍वा गब्रीएल स्‍वर्गादूतलाई गालीलक नासरत लूचीक साप्‍सेमापीक ईत्‍ता कान्‍ये मीमाछापी पसू। 27खो दाऊदमी चाचायोछाक ईत्‍ता योसेफ लूचीक मीनालो भ्‍या छूमालाई ङाकाक तूवा। मक कान्‍ये मीमाछामी नूङ् मरीयम तूवा। 28खकामा स्‍वर्गादूत मक कान्‍येमी खीम्‌पी तामा खोलाई लू, “नीनाबूङ्‍लामा सम् तूयानाक मीमाछा आनालाई सेवा! प्रभू आनालो तूई।” 29मातालो खो कीसाहँ अतलल छाखाता, खकामा नक यँतीकाक सेवाल्‍या ग्‍यामा ऊम्‍सागूँवापी मीनू। 30खकामा स्‍वर्गादूतवा खोलाई लू, “मरीयम, आना कीन, यँमाधँ नीनाबूङ्‍वा आनालाई सम् तूयानाक तूई। 31खाङू हने, आना बखदीमा छीना, खकामा आनावा ईत्‍ता वाच्‍छाछा वातनाहँ ऊम्‍नूङ् येसू यूसना। 32खकामा खो ढ्‍याप्‍पा छी, मकामा खोलाई परमप्रधाना नीनाबूङ्‍मी छा लची, परमप्रभू नीनाबूङ्‍वा खोलाई ऊम्‍फूपापा दाऊदमी सींहासन प्‍य। 33खोसावा याकूबमी सासीवन्‍तीछोपी साधाई सासाना मी, खकामा ऊम्‍हालाखम् लूकीन।” 34खकामा मरीयमवा स्‍वर्गादूतलाई ततू, “नक यँतामा छी, होबेमासाम्‍म कँ कान्‍येङा तूङ?” 35खकामा स्‍वर्गादूतवा खोलाई लू, “पबीत्‍रा आत्‍मा आनाछोपी ती खकामा परमप्रधानावा आनालाई लाछे मीःना, मातामा आनापीका मूनीक छा पबीत्‍रा खकामा खोलाई नीनाबूङ्‍मी छा लची। 36खाङू, मातामाङा आम्‍नात एलीसीबासँ मासूम्मा छादूरालो वाच्‍छाछा बखूरूक चूकीबो माईना छाक तूई। 37यँमाधँ नीनाबूङ्‍लो छूमादूरनक थोका यँसँ मान्‍तू।” 38खकामा मरीयमवा स्‍वर्गादूतलाई लू, “खाङानूम, कँ प्रभूमी चापँवामे, आनानी ग्‍यानीतीकाङा कँलो छूने” खकामा स्‍वर्गादूत खोपीका हासाहँ खाता। 39मप्‍का पाछी मरीयम पोकामा धवाधवा पाहारालाम्‍तँ यहूदीयाक ईत्‍ता तेपी खाता, 40खकामा खो जकरीयामी खीम्‌पी वँङामा एलीसीबालाई सेवा मीऊ। 41आतामा एलीसीबालाई मरीयमवा सेवा मीऊक ईनूलो, ऊम्‍बपीक याया तया, खकामा एलीसीबा पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबू, 42खकामा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामा ग्‍या, “मीमाछाचीहँपी आना अलने तोमा खात्‍तीना, खकामा आम्‍बपीक यायालाईसँ अलने छूने। 43यँमालँ ही नक ढ्‍याप्‍पा चालँवा कँलो छाक, यँमाधँ अँ प्रभूमी मा कँलाई तूप्‍सी ता। 44यँमाधँ खाङू, आम्‍सेवा अँ नाबपी तामत्‍तो अँ याया दीम्‍दीम्‍ध छामा अँ बपी तया। 45खोलाई अलने छूने यँमाधँ खोसा प्रभूलामा छाक खा पूर छी ग्‍यामा बीस्‍वसा मूक तूई।” 46खकामा मरीयमवा ग्‍या, “अँ प्रानावा परमप्रभूमी साया प, 47अँ सागूँवा कँलाई माच्‍छे पीकाबी नीनाबूङ्‍लो हँसहँलँ छाक तूई। 48यँमाधँ खोसा ऊम्‍चापँवामे सानूवामा छालो सम् तूयूहँ खाङू, यँमाधँ खाङानूम्, हने झारा सूनाम्‌वा कँलाई अलने लेमी। 49यँमाधँ झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोकवा अँमी लागी ढ्‍याप्‍पा चालँवा मूक तूई, खकामा ऊम्‍नूङ् पबीत्‍रा तूई। 50खकामा खोलो कीमाकीचीलो ऊम्‍ममारूङ् सूनाम् सूनाम्‌तोङा छीयी। 51खोसा ऊम्‍हूपीक र खँमेक तूई, खकामा ऊम्‍चू सानूवाक कल्‍पानापी याक्‍तँ खूर्काबीचीलाई रीसूतीङूचीक तूई। 52खोसा रवालाचीलाई उम्‍चू सींहासनपीका धातूची, खकामा सानूवापाचीलाई ढ्‍याप्‍पा मीऊचीक तूई। 53साकास्‍यामीकचीलाई खोसा चानोक थोकावा खामीऊचीक तूई, बूलूमीचीलाई खोसा खाली हू पसूचीक तूई। 54खोसावा ऊम्‍सम् मीनूमा, ऊम्‍सेवाका ईस्राएललाई भऊक तूई। 55खोसा एफूपापाचीलाई लूचीतीकाङा, अब्राहाम खकामा ऊम्‍चाचायोछाचीलाई साधाईलाईङा सम् तूयूचीक तूई।” 56खकामा मरीयम सूम्‍छी माईना लाईतो एलीसीबालो तूवामा ऊम्‍खीम् लासा। 57हने एलीसीबा सूत्‍केरी छूमाक दँमा छा, खकामा खोसा ईत्‍ता वाच्‍छाछा वातू। 58परमप्रभूवा खोलाई मारी सम् तूयूक तूचीमा ऊम्‍रेबारूङ्‍चीलो ऊम्‍मीनाची खोलो हँसहँलँ छामी। 59खकामा रेकाबो लेपी मक यायामी खतना मूसी खोची तामी, खकामा खोचीवा ऊम्‍नूङ्‍सँ ऊम्‍पामी तीकाकङा जकरीया वाईमा ग्‍याहँमीक तूवा। 60खतालो ऊम्‍मावा ग्‍या, “माता मन खोलाईने यूहन्‍ना लोमाछी।” 61खकामा खोचीवा खोलाई लूची, “आम्‍मीनाचीहँपीने आतीकाक नूङ् तूईक आसासँ मान्‍तूमी त।” 62खकामा खोचीवा ऊम्‍पालाई, “आनावा नकमी नूङ् यँ यूसीक नतना?” लूचीमा छ्‌याम् मीऊची। 63मातालो खोसा ईत्‍ता छाब्‍मासूङ् ङाकूमा “ऊम्‍नूङ् यूहन्‍ना वाईमा छी” ग्‍यामा छाप्‍पीऊची। खतालो खोची झारा अतलल छाखातामी। 64खकामा खोतोलोङा ऊम्‍ङोलो ल्‍याम् हताहँ नीनाबूङ्‍लाई अलने पीतो नेमा थलामू। 65ऊम्‍चू मेक्‍कानापेका तूबाकीची कीसामी, खकामा यहूदीयाक झारा पाहाडी तेलाम्‍पे नक खा फीःसा। 66खकामा खोचीवा “नक याया यँतीकाक छी त” ग्‍यामीमा ईन्‍काबीचीवा ऊम्‍चू सानूवापी मीनूची, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हू खोछोपी तूवा। 67खकामा ऊम्‍पा जकरीया पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबूहँ आता गूँतो अगम्‍बानी नेमा थालामू, 68“ईस्राएलक परमप्रभू नीनाबूङ्‍लाई अलने, यँमाधँ खो तामा ऊम्‍मीनाचीलाई सम् तूयूचीहँ माच्‍छे पीऊचीक तूई! 69खोसावा एमी लागी ऊम्‍चापँवाछा दाऊदमी सासीवन्‍तीहँपी काएलाई माच्‍छे पीकाबी ऊम्‍रलोकलाई खाडा मीऊक तूई, 70(खोसावा तेतँ तेतँनीङा ऊम्‍पबीत्‍रा अगम्‍बक्‍ताचीमी ङोलामा नीनातीकाङा), 71एसातूरालो काएलाई छीङ्‍काबी झारामी हूपीका माच्‍छे तोमाछी, 72एफूपापाचीलाई प्रतीग्‍या मूःमा सम् खँमेमालो ऊम्‍पबीत्‍रा करार मीन्‍मालाई, 73एफूपापा अब्राहामलो खोसा चोक पास्‍तानातीका, 74काएलाई एसातूराचीमी हूपीका माच्‍छे पेमा, 75कीमाम्‍पा ऊम्‍लाम्‍लो पबीत्‍रातापीलो धार्मीक्‍तापी लीतेचेतो ऊम्‍स्‍यावाङा मूम्‌चूम्‌ने। 76खकामा आना अँ याया, आना परमप्रधानामी अगम्‍बक्‍ता कहलाछीना यँमाधँ आना प्रभूमी लाम्‍लोपी ऊम्‍लाम् त्‍यारी मूसी खातीना, 77ऊम्‍मीनाचीलाई खँधाईमामा माच्‍छेमी खा पीसी खातीना, 78एनीनाबूङ्‍मी कोमल कीर्पालामा, 79माकाचूचूलो सीमारीमी लाछेपी तूकाबीचीलाई छ पीमालाई, खकामा एलँचीलाई साङमी लाम्‌पी पान्‍मेमालाई लेमी छ सर्बोच्‍चापीका काएछोपी छ्‌यालूक तूई।” 80खकामा मक याया पोरामा सागूँवापी रलोक छा, ईस्राएलपी झारालो कूम्‍माम्‍पा कीमाम्‍पा दातानतो खो खरोमा थाम्‍पूङ्‍चीपी तूवातीता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\