लूका 10

1नक झारापीका पाछी प्रभूवा सावाहोप् ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई छ्‌यातूची, खकामा खोचीलाई हीसा हीसालाई खो खाईमा ग्‍याहँक झारा साप्‍सेमालो तेपी खोपीका आघारी पसूची। 2खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “चासूम् खप्‍माकने साफी तूई, मातालोने चालँवा मूकाबी आतूछे मात्‍ताई तूईमी, आतामा आनानी चासूम् खप्‍माकीमी प्रभूलाई दबानूम् खकामा खोसा ऊम्‍चासूम् खप्‍माकपी चालँवा मूकाबीचीलाई पसूने। 3खातानी, कँ आनानीलाई हूक्‍साचीमी म़झापी पाठाचीतीका पनीनी। 4आनानीवा बूलू, ब्‍याखा, लँवाई खूरानूम्‌न, खकामा लाम्‌पी आसालाईसँ सेवा म्‍यानूम्‌न। 5“आनानी हाक्‍क खीम्‌पी वँङीनी मक खीम्‌लाई पाईला लनूम्, ‘नक खीम्‌वा साङ तूने।’ 6मपी साङमी चाचायोछा तूईमीधँ आम्‍नू साङ खोचीलो छी मन्‍धँ मक आनानीपीङा लासीबानी। 7खोचीवा पीःनीक चामाक थोका चानूम्‌मा मक खीम्‌पीङा तूवानी, यँमाधँ चालँवा मूकाबी ऊम्‍नाम्‍य तोमा खात्‍त। मकामा खीम् खीम् वँनतेननी। 8आनानी हाक्‍क साप्‍सेमापी वँङीनी मपीक मीनाचीवा आम्‍नू लाम्‌तूपा मीचीधँ खोचीवा आम्‍नू लाम्‍लोपी पीःनीक चामाक थोका चानूम्, 9खकामा सामवा लापूचीक मपीक मीनाचीलाई नोम्‍यानूम् खकामा खोचीलाई लनूम्, ‘नीनाबूङ्‍मी हालाखम् नाजीकापीङा ताताक तूई।’ 10आनानी वँङीनीक साप्‍सेमाक मीनाचीवा आम्‍नू लाम्‌तूपा मीचीनधँ ऊम्‍चू लाम्‌चीपी खातानीमा ग्‍यानी, 11‘आम्‍का लँपी यबाक आम्‍नू साप्‍सेमाक भासँ काएका आम्‍नू बीरोधापी रूसाम्‌का। माताधँसँ आनानी नक ङीसानूम्, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् नाजीका ताताक तूई।’ 12कँ आनानीलाई लोनीनी, न्‍याया छीक लेपी मक साप्‍सेमामीपीकासँ सदोममी हालाता अमादूरीक छी। 13“आनालाई धीक्‍कारा, ए खोराजीन! ए बेथसेदा आनालाई धीक्‍कारा! यँमाधँ आनापी छाक रमी चालँवा टूरोसलो सीदोनपी छाकधँने खोचीवा पाईलाङा भाङ्‌रा हूम्‍सूचीहँ छूबी वातूचीमा ऊम्‍चू सानूवा लासू दूरूचीक थीय। 14माताधँसँ न्‍यायामी लेपीने आम्‍नूमीपीका टूरोसलो सीदोनमी हालाता अमा दूरीक छी। 15आना कफर्नहूम! यँ आनाबो नीनाम्‍खम्‌साम्‍मङा थेतीना? माताने मन त आनाने नरकापील्‍या धातीना। 16“आसावा आनानीलाई ईनीनी, खोसावा कँलाईङा ईने, आसावा आनानीलाई छीङीनी, खोसावा कँलाईङा छीङे, खकामा कँलाई छीङ्‍काबीवा, कँलाई पकाबीलाईसँ छीङ।” 17सावाहोप् सीच्‍चेची दीम्‍दीम्‍ध छूतो लासामीहँ तामीमा ग्‍यामी, “प्रभू, आम्‍नू नूङ्‍पी चाप्‌चीसँ आम्‍का आधीनापी तूवामी।” 18खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ साईतानालाई नाम्‌छूरीपीका नाम्‌चीप्‍‌लँतीका हूलाहँक तूङ्। 19खाङानूम् कँ आनानीलाई पूलो बच्‍छूखीरी हील्‍माक खकामा झारा सातूराचीमी रछोपी आधीकारा पीनानीक तूई, यँसावासँ आम्‍नू हान्‍ती मी:न। 20माताधँसँ ईसीक आत्‍माची आम्‍नू हूपी तूई ग्‍यानीमा हँसहँलँ छूननी बर्जू आम्‍नू नूङ् नीनाम्‍खम्‌पी छाबाक तूई ग्‍यानीमा हँसहँलँ छानी।” 21खोतोलो येसू पबीत्‍रा आत्‍मापी दीम्‍दीम्‍ध छामा ग्‍या, “नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमाक परमप्रभू पापा, कँ आनानीलाई अलने पीनीनी, यँमाधँ आनानीवा नक खाची नूवामी तायामीचीलामा सूलानूम्‌मा यायाछाचीलाई खँम्‍यानूम्। यँमाधँ ए पा आम्‍नू लाम्‍लोपी नकङा खान्‍नोक तूवा। 22“झारा थोकाङा अँ पालामा कँ तूङ्‍क तूई, पापावा मात्‍ताई छा आसाल्‍या गीमा छ्‌यात आरू आसावासँ छ्‌यातचीन। मातामाङा, छावा पापा छ्‌यात आरू आसावासँ छ्‌यातचीन खकामा छावा आसालाई पापा खँमेमा नत खोसा मात्‍ताई पापालाई छ्‌यात।” 23खकामा खो सीच्‍चेचीलाम्‍पे हूसामा खोचीलाई आसावासँ तूम्‍तोमाम्‍पा लूची, “आनानी तूनूम्‌क थोका तोकाबी मूची अलने छूने। 24यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, मारी अगम्‍बक्‍तालो हँचीवा आनानीवा तूनूम्‌क थोका तोमालामूचीक तूवा, खतालो खोचीवा तूचीन आनानीवा ईनूनूम्‌क खोचीवा ईन्‍मालामूचीक तूवा खतालोने खोचीवा ईन्‍माङा तूचीन।” 25खकामा ब्‍यबस्‍थाक ईत्‍ता पन्‍डीता येसूमी जँचा मूसी पोकामा आता ग्‍या, “तँबप्, हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमालाई कँ यँ मूमाछी?” 26येसूवा खोलाई लू, “ब्‍यबस्‍थापी यँ छाबाक तूई? आनावा ब्‍यबस्‍थापी यँ न्‍यना?” 27खकामा खोसा ग्‍या, “परमप्रभू आम्‍नीनाबूङ्‍लाई, आम्‍झारा सागूँवावा, आम्‍झारा प्रानावा, आम्‍झारा रवा खकामा आम्‍झारा सानूवावा लालूखा मीऊ, खकामा आम्‍रेबारूङ्‍लाईसँ आम्‍हँपालाईतीकाङा लालूखा मीऊ।” 28खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनावा ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्‍याना, आताङा मू, खकामा आना लीतीना।” 29मातालो खोसा ऊम्‍हँपालाईङा धार्माती लोमाक सानूवा मूमा ग्‍या, “अँ रेबारूङ्‍बो आसाल्‍या?” 30खकामा येसूवा खोलाई लू, “ईत्‍ता मीना यरूसलेमपीका यरीहोलाम्‍पे खाताहँलो लाम्‌पी खूचीपाचीवा छीपूची, खकामा खोचीवा खोलाई ते मान्‍दूङ् मीऊचीमा याप्‍सूची खकामा सीमानालेमा मीऊचीहँ कातूसोचीमा खाल्‍तामी। 31खलो ईत्‍ता पूजारी मकलामा धाताहँक तूवा, खतालो खोसावा खोलाई तूमा आर्कलाम्‍पेका खाता। 32मातामाङा ईत्‍ता लेबीसँ मक लाम्‌ छामा खातालो खोलाई छीपू खोसँ तार्काछामा आर्कलामा खाता। 33मपी ईत्‍ता सामरी खो तूवाक खम्‌पी ताता, खकामा खोसावा खोलाई खाङूलो ऊम्‍सागूँवा लालूखावा प्‍याबू। 34खकामा खो मक सीमानालेमा छाक मीनाधपी खातामा क्‍याप्‍लालो आङ्‍गूरामी खँमवा तीऊमा ऊम्‍खूङ् छूईपीऊ, खकामा ऊम्‍गधाछोपी यूसूहँ खोलाई ईत्‍ता पाटीपी खायूमा खान्‍नीतो खाङू। 35खकामा स्‍याल्‍मा खोसावा हीसा दीनारा लातूमा मक पाटीक तँबप्‌लाई पीऊहँ खोलाई लू, ‘नकलाई खान्‍नीतो खाङू, आरू खर्चा छीधँ कँ लासँमा बानलो छोरँ’।” 36“आम्‍बीचारापी खूचीपाचीवा छीपूचीक मीनामी रेबारूङ् नकची सूम्‍छीहँपी हाक्‍कबो छा?” 37खतालो खोसा ग्‍या, “खोलाई सम् तूईकाबीबो ह।” खकामा येसूवा खोलाई लू, “खातामा आनासँ माताङा मू।” 38खोची खाताहँमीलो येसू ईत्‍ता तेपी वँङा, खकामा मपी मार्था लूचीक ईत्‍ता मीमाछावा ऊम्‍खीम्‌पी येसूमी लाम्‌तूपा मू। 39खोमी मरीयम नूङ् तूवाक ऊम्‍नूछमेसँ तूवा। खो प्रभूमी लँधपी तूवामा ऊम्‍खा ईनूयो। 40मार्थाबो मारी स्‍यावामी चालँवापी खूपायाक तूवा। खो येसूधपी बानामा ग्‍या, “प्रभू कँलाई अँ नूछमेवा अँहँपालाई मात्‍ताई स्‍यावामी झारा चालँवापी कातँसँक यँ आनानीवा फूम् मीहँनूम्‌न? खोलाई लनूम्‌या, खकामा खोसावा कँलाई भँने।” 41प्रभूवा खोलाई लू, “ए मार्था, मार्था, आना साफी खाचीपी चूलाईलीना, खकामा रादाम् भेनीचीना। 42खताधँसँ आनालाई ईत्‍ता खामी आबसेक तूई। खकामा हाक्‍क खा आबसेक तूई, मक मरीयमवा छ्‌यातूक तूई, मक खोपीका ङाबीन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\