लूका 11

1ईखम्‌पी येसूवा नीनाबूङ् दबूदूरूमा ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक ईत्‍तावा खोलाई लू, “प्रभू, यूहून्‍नावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई च्‍यातूचीतीकाङा काएकालाईसँ नीनाबूङ् दब्‍मा च्‍यातेकानूम्‌या।” 2खतालो खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “आनानीवा नीनाबूङ् दबूनूम्‌लो आता ग्‍यानी, “‘आम्‍का पापा, आम्‍नू नूङ् पबीत्‍रा छूने, आम्‍नू हालाखम् ताने, 3काएकालाई ले लेक आम्‍का चामाक थोका पेकानूम्। 4काएकालाई आम्‍का खँची धाईपेकानूम्, यँमाधँ काएकावासँ आम्‍का बीरोधापी खँ मूकाबीचीलाई खँधाईप्‍याम्‌का खकामा काएकालाई जँचापी तेकानूम्‌नवो’।” 5खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “आनानीहँपी आसामी ईत्‍ता बूमी तूई, खो सेपाहँपी खातीहँ खोलाई ल, ‘अँ बूमी कँलाई सूम्‍छी सोफ लखा प्‍यँया। 6यँमाधँ ईत्‍ता अँ बूमी ताक तूई खोलाई पीमाक कँलो यँसँ मान्‍तू।’ 7“खतालो खोसावा खीम्‌हँपीका खोलाई ल, ‘कँलाई दूखा प्‍यँनूम्‌न यँमाधँ दूवारेखू छ्‌यादूराक तूई खकामा अँ छाची कँलो ईम्‍माखम्‌पी ईम्‍सामीक तूई। मातामा कँ पोकँमा आनालाई पीमा दूर्नीन।’ 8कँ आनानीलाई लोनीनी, खो ऊम्‍बूमी छाकसा खोलाई पीऊनधँसँ खोसावा ङाकक ङाककङा पीकीकसावा खो पोकीमा खोलाई लायतो प्‍य। 9“कँ आनानीलाई लोनीनी, ङाकानूम् खकामा आनानीलाई पीःनी, लामानूम् खतालो आनानीवा छीपूनूम्, दूवारेखू ढक्‍ढकामानूम् खतालो आम्‍नूमी लागी हती। 10यँमाधँ आसावा ङाक, खोसावा त, आसा लाम खोसावा छीप, आसा ढक्‍ढकामी खोमी लागी हती। 11“आनानीहँपी हाक्‍क पापावाबो, ऊम्‍छावा ङा ङाकलो पू प्‍य? 12खकामा वाधी ङाकलो बच्‍छूखीरी प्‍यहँल्‍या? 13आनानी खँसापी छीनीमासँ आम्‍नू छाचीलाई खान्‍नीक थोका पीमा ङीसूनूम्‌धँ, नीनाम्‍खम्‌क आम्‍नू पावा खोलो ङकाबीलाई मकपीकासँ साफी पबीत्‍रा आत्‍मा प्‍यची।” 14येसूवा ईत्‍ता नेमा दूरनक मीनापीका चाप् लातूहँक तूवा, खोसावा मक चाप् लातूमा मक नेमा दूरनक मीना नीना खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाची अतलल छाखातामी। 15खतालो खोचीहँपीक कोई कोईवा आता गूँमा थालामूची, “नकसावा चाप्‌चीमी तँबप् बालजीबूललामा चाप्‌ची लात।” 16खकामा आरूचीवाबो ऊम्‍जँचा मूमालाई नीनाम्‍खम्‌पीका ईत्‍ता लासाई मूःलामामी। 17खलो येसूवा ऊम्‍चू सागूँवा तूम्‍तूमा खोचीलाई लूची, “हालाखम्‌चीपी फाट छीधँ ऊम्‍चू बीनासा छी, खकामा हाक्‍क खीम्‌पी तोङीमीन खोची हासीमीमा नास्‍टा छीमी। 18मातामाङा साईतानामीसँ ऊम्‍चू हालाखम्‌हँपी फाट छीधँ ऊम्‍चू हालाखम् यँतामा राहाछी? यँमाधँ आनानीवा गीनी, कँ बालजीबूललामा चाप् कलहँ। 19कँ बालजीबूललामा चाप् कलँधँ आनानीलाम्‍पेकचीवाबो यँथोकावा चाप्‌ची कलची? आतामा खोचीङा आम्‍नू न्‍याधीसा ह। 20खकामा कँ नीनाबूङ्‍मी रलामा चाप्‌ची कलँधँने नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आनानीपी तादूराक तूई। 21“बाल्‍यो मीनावा बछूलो ऊम्‍खीम्‌मी सान्‍टारी मीधँ ऊम्‍सामानाची योयाङ् छी। 22माताधँसँ खोपीकासँ बाल्‍यो मीना तीमा खोलो म़ीहँ जीताछीधँने खोसावा हँरेप्‍पा मूक ऊम्‍झारा बछूची ङाबमा खायलात खकामा ऊम्‍मालसामानाची ङाबहँ हास। 23आसा कँलो मान्‍तू, खो अँ बीरोधापी तूई, खकामा आसावा कँलो खप्‍सन खोसावा रीसतीङ। 24“ईसीक आत्‍मा मीनापीका लतीमा खाती खतालो खो अबान थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे सावाभेमाक खम् लाम्‍तो खाती, खतालो खोसावा छीपनधँ, ‘कँ लतँमा भानक अँ खीम्‌ङा लासँखातँ’ गी। 25खकामा खो लासीहँ खातीलो खोसावा मक खीम् बीकीमा खान्‍नीतो सँसँध मामा यूसाक छीप। 26खकामा खो खातीहँ खोपीकासँ आझाई साफी खँसापी आरू सावाबो आत्‍माचीलाई खोलो तात, खकामा खोची वँङीमीमा मक खान्‍नीतो बीकामा सँसँध माक खीम्‌पी तूईमी। मातामा मक मीनामी हालाता पाईलाकपीका पाछारीक झान खाईसीक छी।” 27खोसावा माता ग्‍याहँलो पीपीछूर्छूर् मीनाचीहँपीका ईत्‍ता मीमाछावा ग्‍या, “आनानीलाई बपी खूर्काबी खकामा दूदू पईकाबी मीमाछालाई अलने छूने।” 28खतालो येसूवा ग्‍या, “बर्जू खोचीलाई अलने, आसावा नीनाबूङ्‍मी खा ईनची खकामा र्‌याबची।” 29पीपीछूर्छूर् मीनाची मारी छामीलो येसूवा खोचीलाई लूची, “नक खँसापी सूनाम् ह। नकसावा लासाई लाम, मन्‍धँसँ नकलाई योनामी लासाईपीका आर्क लासाई पीःन। 30यँमाधँ योना नीनबेपीक मीनाचीमी लागी यँतामा लासाई छाक तूवा, मातामाङा मीनामी छा नक सूनाम्‌मी लागी लासाई ह। 31न्‍यायाक लेपी नक सूनाम्‌क मीनाचीलाई यदूम् नाम्‍दक हँमा पोकीमा फक्‍तावाला ठराम्‍यची, यँमाधँ खो खँदीमामी मेक्‍क छेऊपीका सूलेमानमी नूवा ईन्‍सी बानाक तूवा। खाङानूम्, नापी सोलोमानपीकासँ ढ्‍याप्‍पा ईत्‍ता तूई। 32नीनाबेक मीनाची नक सूनाम्‌चीलो न्‍यायाक लेपी रीपीमीमा नकचीलाई फक्‍ता त्‍यची। यँमाधँ खोची योनावा हालाबूचीलो ऊम्‍चू सानूवा लासूचीहँ नीनाबूङ्‍लाम्‍पे हूसामी, खाङानूम्, नापी योनापीकासँ ढ्‍याप्‍पा ईत्‍ता तूई। 33“मीकूछू दयचीमा आसासँ बोखोँवा खबचीन खकामा खप्‍तँसूङ्‍खीलीपीसँ यूसचीन, खन्‍धँसँ खोचीवा खीम वँकाबी झारावा खान्‍नीतो ऊजेल तूचीने गीमीमा बाकालाछोपीबो मीकूछू दयचीमा यूसची। 34आम्‍रीराम्‌क मीकूछू आम्‍मू ह। आम्‍मू खान्‍नीक तूईधँ आम्‍झारा रीराम् ऊजेल छी, खकामा आम्‍मू खान्‍नीक मान्‍तूधँने आम्‍रीराम् माकाचूचू छीखाती। 35मातामा आनापीक ऊजेल माकाचूचू छूनेन ग्‍यामा बीचारा मूतो मू। 36आतामा मीकूछूमी ऊजेलवा आनालाई ऊजेल पी:ना, मातामाङा आम्‍रीराम्‌क झारा खम्‌पी माकाचूचू छूमाम्‍पा ऊजेलवा मात्‍ताई झारालाम्‍पे प्‍याबूक तूईधँ मक झारा रीराम् ऊजेल छी।” 37आतामा येसू नीनादूरामत्‍तो ईत्‍ता फरीसीवा येसूलाई खोलो चासी काछू, खकामा खो खीम्‌हँपी वँङाहँ चासी तूवा। 38मातालो चामाक थोका चामापीका आघारी येसू हू सीमाम्‍पा तूवाक तूलो फरीसी अतलल छा। 39खतालो प्रभूवा खोलाई लू, “आनानी फरीसीची चामा दूङ्‍माक खोँचीमी बाईरने सीऊनूम्, खन्‍धँसँ आम्‍नू सानूवा झालीलो ईसीक थोकावा प्‍याबक छी। 40अतँचेऊ, आसावा बाईरक लीसू खोसाङा भीत्‍रपीकसँ लीसूक मनहँल्‍या? 41खकामा आनानीहँपी तूईक झारा थोका दाना मातीङानूम् खकामा आनानी नीक छानी। 42“आनानी फरीसीचीलाई धीक्‍कारा! यँमाधँ पध्‍याना आरूद खकामा झारा जरीबूटीमी ईत्‍होप् भागामी ईभागा पीऊनूम्, खन्‍धँसँ आनानीवा न्‍यायालो नीनाबूङ्‍मी लालूखा मेथाम् सयूनूम्। खन्‍धँसँ आनानीवा आरू चालँवाची मेथाम् यूमाम्‍पा नकसँ मूमायामा छाक। 43आनानी फरीसीचीलाई धीक्‍कारा! यँमाधँ आनानी तायाखीम्‌चीपी तूम्‍साबू खम्‌लो बाजाराचीपी सेवा मूलामीनी। 44आनानीलाई धीक्‍कारा! यँमाधँ आनानी दातीनक सूलूम्‌तीका तूईनी, मोछोलामा लाम्‍दूमीमीक मीनाचीवा मक तूम्‍तचीन।” 45ब्‍यबस्‍था चेकाबीचीहँपीक ईत्‍तावा पोकामा ग्‍या, “आनानीवाने आतीकाक खा गीनीमा आम्‍का नूङ्‍लाल्‍या ससूहँनूम् त।” 46खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी ब्‍यबस्‍था चेमाकीलाईसँ धीक्‍कारा! यँमाधँ आनानीवा मीनाचीवा खूर्मा दूरचीनक लीसीक भारी तीऊनूम्, खकामा आनानीवाबो ईत्‍ता छसीमावासँ मक तोपूनूम्‌न। 47“आनानीलाई धीक्‍कारा! यँमाधँ आम्‍नू फूपापाचीवा सीतूचीक अगम्‍बक्‍ताचीमी सूलूम् आनानीवा बानामीनूम्। 48आतामा आम्‍नू फूपापावा मूचीक चालँवामी साँछी आनानी तूईनी, खकामा मन्‍जूरा छीनी, यँमाधँ खोचीवा खोचीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा सीतूचीकङा ह, खकामा आनानीवाबो ऊम्‍चू सूलूम्‌ची बानामीनूम्। 49मातामाङा नीनाबूङ्‍मी नूवावा ग्‍याक तूई, ‘कँ खोचीपी अगम्‍बक्‍तालो प्रेरीतची पसँचूङ्, खकामा खोचीवा खोचीलाई कोईलाई सीतची, कोईलाई कलची।’ 50मातामा साप्‍तेमूलूङ् लीसाकपीका नापे झारा अगम्‍बक्‍ताचीमी हीमी लेखा नक सूनाम्‌लो लामी। 51कँ आनानीलाई लोनीनी, हाबीलमी हीपीका नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌क बेदीलो पबीत्‍रा खम्‌मी म़झापी सीमाकी जकरीयासाम्‍मक हीमी लेखा नक सूनाम्‌लोङा लामी। 52“आनानी ब्‍यबस्‍था चेकाबीलाई धीक्‍कारा। यँमाधँ आनानीवा नूवामी चाबी खायालीतानूम्।आनानी आम्‍नूहँपासँ खीम वँङानीन, खकामा वँकाबीलाईसँ आनानीवा चीबानूम्।” 53खकामा खो मकपीका लता, खतालो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीची येसूमी मारी बीरोधा मूतो आरू साफी खाची तईमा थालामूची, 54मातामा खोचीवा येसूमी ङोपीका लताक खापी लाप्‍मा दूरीले ग्‍यामीमा लाम् खँमा थालामूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\