लूका 13

1खलो मपी तूवामीक कोई मीनाचीवा पीलातसवा गालीलीचीलाई सीतूचीमा ऊम्‍चू ही बालीदानाक हीलो होलूक खा येसूलाई लूची। 2खकामा येसूवा खोचीलाई जूवापा पीऊचीमा लूची, “खोचीवा आतीकाक कस्‍टा तूची गीनीमा मक गालीलीची आरू झारा गालीलीचीपीका साफी खँवालाची तूवामी गीनीमा आनानी मीनूनूम्? 3कँ आनानीलाई लोनीनी, माता मन, आनानी झारावा आम्‍नू सानूवा लासूनूम्‌नधँ आनानी झारा माताङा छीनी। 4मक ईत्‍रेक्‌लाई मक धरहरा होतामा फ्‍यामूसीतूची, यरूसलेमपी तूकाबीहँचीपी खोची साफी फक्‍तावालाची तूवामी गीनीमा आनानीवा मीनूनूम् त? 5माता मन, खन्‍धँसँ कँ आनानीलाई लोनीनी, आनानीवा आम्‍नू सानूवा लासूनूम्‌नधँ, आनानीसँ मातामाङा सीःनी।” 6खोसावा खोचीलाई नक आहाना लूची: “ईत्‍ता मीनावा ऊम्‍आङ्‍गूरालापी आन्‍जीरापो लीऊक तूवा। खकामा खोसावा मक आन्‍जीरापो कसाले गूँतो मपी ता खातालोने खोसा यँसँ छीपून। 7खतालो खोसावा मपी चालँवा मूकाबीलाई लू, ‘खाङू कँ नक आन्‍जीरापो कसाले ग्‍यँमा सूम्‍छी दँपीका नापी लामहँ, खतालोने छीपँहँन, नकलाई धीऊतीङू यँमाधँ नकसावा ला मात्‍ताई यँनायँ प्‍याबखातक तूई’ 8“खतालो मक चालँवा मूकाबीवा खोलाई लू, ‘तँबप्, नकलाई आर्क ईदँ माताङा छूमा प्‍यानूम्, कँ नकमी मेक्‍कानापेका धँमा मला त्‍यँ। 9खकामा तँबप् नक कँसीधँ कसीखाती मन्‍धँ, आनानीवा ग्‍यानीतीकाङा कीबानूम्‌मा कातानूम्’।” 10सावाभेमाक लेपी ईत्‍ता तायाखीम्‌पी येसूवा च्‍यातूहँचीक तूवा। 11खलो मकधपी ईत्‍रेक् दँपीका काम्‍जोरा मूमाक आत्‍मावा लापूक ईत्‍ता मीमाछा तूवा, खकामा खो कूप्री तूवा खकामा खो ऊम्‍हँपा सोझ तूमा दूरूनक तूवा। 12येसूवा खोलाई तूःमा काछूहँ लू, “ए अँ छा, आना आम्‍काम्‍जोरा सामपीका नोनाक तूई।” 13खकामा खोसावा खोछोपी ऊम्‍हू यूसू खतालो मक मीमाछा खोतोलोङा नोखाता खकामा नीनाबूङ्‍मी साया पू। 14येसूवा सावाभेमाक लेपी नोमीऊचीक तूमा, तायाखीम्‌क सासाकवा छूली मूमा पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई लूची, “चालँवा मूमाक चूकीबो ले तूई, मातामा आनानी खो लेङा तानीमा नोनी सावाभेमाक लेपी मन।” 15खतालो प्रभूवा खोचीलाई जूवापा पीऊचीमा लूची, “खचूचेऊ! आनानी आसावासँ सावाभेमाक लेपी आम्‍नू पपीचीलाई, गधाचीलाई गोठापीका लीतूनूम्‌मा काँवा पईसी खायूनूम्‌न? 16मातामाङा नक अब्राहाममी मीमाछाछा ईत्‍रेक् दँपीका साईतानावा छूयखातक तूई यँ खो सावाभेमाक लेपी नक बन्‍धनापीका माच्‍छे तोमा ईसीहँल्‍या?” 17आतामा खोसावा ग्‍याक आतीकाक खा ऊम्‍बीरोधीची ईनूचीमा ङईमालोक छामी, खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाची खोसावा मूक अतललक चालँवापी दीम्‍दीम्‍ध छामी। 18खोसावा ग्‍या, “नीनाबूङ्‍मी हालाखम् यँतीकाक तूई? कँ मक यँलो दँजा मूमा? 19नक ईत्‍ता रायोमी चाल्‍यवातीका ह, नक ईत्‍ता मीनावा खायूमा ऊम्‍चारीखूपी लीऊ, खकामा नक लीमामा पोराहँ पो छा खकामा नाम्‌छूरीक छँवाचीवा ऊम्‍रम्‌पी वयँ तीऊचीमा तूवामी।” 20खकामा फेरीसँ येसूवा ग्‍या, “कँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌लाई यँलो दँजा मूमा? 21नकने खमीरातीकाक ह, ईत्‍ता मीमाछावा मक तातूमा नँक्‍होप् कीलो खबूल्‌पी तीऊमा होलूलो मक झारा खबूल् खमीराङा छाखाता।” 22हने साप्‍सेमा-साप्‍सेमालो ते-तेपी लाम्‍दूम्‍तो चेतो चेतो येसू यरूसलेम खाता। 23खकामा कोई ईत्‍तावा खोलाई लू, “प्रभू माच्‍छे तोकाबीची आतूछे मात्‍ताई तूईमी?” 24खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, “स्‍यान दूवारेखूलामा वँमालाई धूराकानी, यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, साफीवा वँमा लामची, खन्‍धँसँ खोची वँमा दूरचीन। 25खकामा खीम्‌पीक तँबप् पोकीमा दूवारेखू छ्‌य खतालो आनानी पाखापी रीपीनीमा दूवारेखू तल्‍तो दूवारेखू हईपेकानूम् गीनी, ‘प्रभू, काएकालाई दूवारेखू हईपेकानूम्,’ खतालो खोसा गी, ‘आनानी हापीकल्‍या? कँ आनानीलाई छेनीनीन।’ 26खतालो आनानी गीनी, ‘आम्‍नू लाम्‍लोङा काएका चूम्‌का दूङूम्‌का, खकामा आम्‍का लाम्‌चीपी आनानीवा च्‍यातेकानूम्।’ 27“खतालो खोसावा आनानीलाई लीनी, ‘कँ आनानीलाई छेनीनीन, आनानी खँवालाची, कँपीका खाल्‍तानी।’ 28“मातामा आनानी नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी, अब्राहाम, ईसहाक, याकूब खकामा झारा अगम्‍बक्‍ताचीलाई तूनूम् खतालो आनानीलाई पाखा कात्‍तीनीमा छीङीनी खलो आनानीवा आम्‍नू कँ खतो सूदूम्‍पा हूदूम्‍पा मूतो खापीनी। 29खकामा मीनाची नाम्‌ओप्‍सा, नाम्‌कूर्सा, धीरीचूलो यदूम्‌पीका नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी भोजापी तूईमी। 30खकामा पाछारी छूकाबी आघारी छीमी आघारी छूकाबी पाछारी छीमी।” 31खलोङा कोई फरीसीची खोधपी बानामीमा ग्‍यामी, “नापीका लतानीमा खाल्‍तानी यँमाधँ हेरोदमी सानूवा आनानीलाई सेमाक तूई।” 32खोसावा खोचीलाई लूची, “खातानीमा मक स्‍यालालाई लनूम्, ईसेलो स्‍याल्‍मा कँ चाप्‌ची लातँ खकामा नोमेमाक चालँवा म, खकामा सूम्‍छी लेपी अँ चालँवा भ्‍यातँ। 33खन्‍धँसँ ईसे स्‍याल्‍मा खकामा छीन्‍दाकले कँ अँ लाम् तीङ्‍मायामाछी कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्‍यँ, यरूसलेमपीका आरू थाम्‍पूङ्‍पी अगम्‍बक्‍ता सेमा ईसी।” 34“यरूसलेम ए यरूसलेम आना अगम्‍बक्‍ताचीलाई सेकाबी, खकामा आनापी पसामीक झारालाई लूङ्‍वा घोर्काबी! वामावा ऊम्‍चल्‍लाचीलाई ऊम्‍लापातूङ्‍हँपी जूमाम्‍यचीतीकाङा, कँसँ आम्छाछाचीलाई जूमामूमाक सानूवा मूङ्, मातालो आना छत्‍ताना। 35खाङानूम् आम्‍नू खीम् आम्‍नूमी लागी खरोमा छाक तूई। कँ आनानीलाई लोनीनी, मक ‘परमप्रभूमी नूङ्‍पी ताकाबीलाई अलने’ गीनीनतो, आनानीवा कँलाई तएनीन।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\