लूका 14

1ईत्‍ता सावाभेमाक लेपी येसू ईत्‍ता सासाना मूकाबी फरीसीमी खीम्‌पी खातामा चासी तूवा। खलो खोलाई फरीसीचीवा चोपूतीतूचीक तूवा। 2खलो ऊम्‍लाम्‍लोपी ईत्‍ता होमाक मीना तूवा। 3खकामा येसूवा ब्‍यबस्‍था चेकाबीलो फरीसीचीलाई आता लूचीमा ततूची, “सावाभेमाक लेपी नोमेमाक चालँवा मूमा खान्‍नीले खाईसी?” 4खतालो खोची मानेपा तूवामी, मातामा येसूवा मक होमाक मीनामी हू लापूहँ नोमीऊ खकामा खोलाई पसू। 5खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “आनानीहँपीक आसावाधँसँ सावाभेमाक लेपी आम्‍नू छाधँसँ आम्‍नू पपीधँसँ ईनारापी धीधँ धवाधवा लातूनूम्‌नहँल्‍या?” 6खतालो खोचीवा नक खामी जूवापा पीमाङा दूरूचीन। 7खकामा नीम्‍तपी ताकाबीचीवा सायासम्‍दूङ्‍लोक तूमाक खम् लामूचीक तूःमा येसूवा खोचीलाई ईत्‍ता आहाना लूची, 8“भ्‍यामी भोजापी कोई कसाईवा नीम्‍त पीःनीधँ सायासम्‍दूङ्‍लोक तूमाक खम्‌पी खाईमाहँ तूमा लामानूम्‌न, यँमाधँ आनापीकासँ मारी सायासम्‍दूङ्‍लोकसावा मपी नीम्‍त तक छी। 9खोलाई नीम्‍त पीकाबीवा आनापी बानीमा लीना ‘नक तूमाक खम् खोलाई पीऊ’ मातामा आना ङईमालीक छीना खकामा झारापीका सायासम्‍दूङ्‍लोक मनक खम्‌पी आना तूमाछी। 10आनावा नीम्‍त तनालो खातामा झारापीका सायासम्‍दूङ्‍लोक मनक खम्‌पी तूवा, खकामा खो तीमा आनालाई लीना, ‘बूमी, मक खम्‌पीका सयानीमा सायासम्‍दूङ्‍लोक खम्‌पी तूवानी।’ मातालो दँनीची झारामी लाम्‍लोपी आम्‍सायासम्‍दूङ् छी। 11खकामा झारा ढ्‍याप्‍पा छूमा लाम्‍काबीची स्‍यान छीमी स्‍यान छूकाबीची ढ्‍याप्‍पा छीमी।” 12खकामा येसूलाई नीम्‍त पीकाबीलाईसँ खोसावा लू, “आनावा नाम्‌वारी फाकीलोधँसँ मूसूलूङ्‍मापीधँसँ भोजा प्‍यनालो, आम्‍बूमी, आम्‍दँनीखङ्‍खेलचीलाई खकामा बूलूमी आम्‍रेबारूङ्‍चीलाई काछूचीन खन्‍धँने खोचीवासँ आनालाई काछीनामा आनावा तीऊचीनाक गूना लासची। 13आनावा भोजा प्‍यनालो, झाराकसावा रँरीऊचीकची, लूला, लाङ्‍गाडा खकामा मूसीपाचीलाई काछूची, 14आतामा आनावा साखा तना, यँमाधँ खोचीवा आम्‍गूना लामा दूरचीन, खन्‍धँसँ धार्मातीची सीःमीकपीका ऊसीमीलो आनावा नक झारा तना।” 15खकामा येसूलो चासी तूकाबीहँपीक ईत्‍तावा झारा खाची ईनूहँ खोलाई लू, “नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी भोजा चामा तोकाबी अलने!” 16खतालो खोसावा खोचीलाई लूची, “ईत्‍ता मीनावा मूसूलूङ्‍माक ढ्‍याप्‍पा भोजा त्‍यारी मू, खकामा साफी दँनीचीलाई काछूची। 17खकामा खोसावा भोजाक बेला ऊम्‍चापँवाछालाई नीम्‍त तोकाबीचीलाई आता लोसी पसू, ‘हने बानानी झारा थोका त्‍यारी छाक तूई।’ 18“खतालो खोची झारावा बाहाना मूतो खा टारामूमा लामूची। पाईलाकसावा खोलाई लू, ‘कँ होबेमाङा ला खीतूङ्‍क तूई, कँ मक खँसी खाईमाछी, कँ बीन्‍ती म कँलाई माफी प्‍यँनूम्।’ 19“खकामा आर्कवा ग्‍या, ‘कँङावा नँकाबो हाला पपी खीतूङ्‍क तूई, कँ मक खँसी खाईमाछी, कँ बीन्‍ती म कँलाई माफी प्‍यँनूम्।’ 20“खकामा आर्कवा ग्‍या, ‘कँ भ्‍यामूङ्‍क तूई। मातामा कँ बाईमा दूरँन।’ 21“मक ऊम्‍चापँवाछा खातामा झारा खाची ऊम्‍तँबप्‌लाई लू। खतालो ऊम्‍तँबप् हीराहँ ऊम्‍चापँवाछालाई लू, ‘बल साप्‍सेमाक लाम्‌चीपी खाता खकामा झाराकसावा रँरीऊचीकची, लूला, लङ्‍गारा, मूसीपाचीलाई नापी खीम गनू।’ 22“खकामा चापँवाछावा ग्‍या, ‘अँ तँबप्, आनानी ग्‍यानीतीकाङा झारा चालँवा छाक तूई, माताधँसँ आझाई मपी साफी तूमाक खम् खाली तूई।’ 23“खकामा तँबप्‌वा चापँवाछालाई लू, ‘धीलाम्‌लाम्‍पे खाता खकामा मीनाचीलाई खीम वँमा कारा तीऊ, मातामा अँ खीम् प्‍याबूने। 24यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नीम्‍त तोकाबी आसासँ भोजा छ्‌याम्‍मा तचीन’।” 25ढ्‍याप्‍पा पीपीछूर्छूर् मीनाची येसूलो लाम्‍दूमायामीक तूवा, खलो खो खोचीलाम्‍पे हूसाहँ खोचीलाई लूची, 26“कँलो बाईकाबीवा ऊम्‍मापा, ऊम्‍तँमा, ऊम्‍छाछाची, खकामा ऊम्‍बू नूछ, नाना नूछमे खकामा ऊम्‍हँपालाई छीङनधँने खो अँ सीच्‍चे छूमा दूरन। 27आसा ऊम्‍क्रूसा खूरमा कँलो बानीन, खो अँ सीच्‍चे छूमा दूरन। 28आनानीहँपी आसाचीवा ढ्‍याप्‍पा खीम् बानामूमा लामधँ यँ खोसावा पाईला खीम् बानामूमाक बूलू लायले लायन गीमा ङरन? 29खन्‍धँने खोसावा जाग थमा लूकनधँने खोलाई तोकाबी मीनाचीवा आता लचीमा घ्‍यची, 30‘खोसावा बानामूमाने थालामू खन्‍धँसँ बानामूमा दूरून।’ 31मातामाङा कोई हँवा आर्क हँमी बीरोधापी म़ोसी खातीलो पाईला खोलो तूईमीक ईत्‍होप्‍तोङ् तीलीङ्‍गेची ऊम्‍बीरोधी हँमी हीच्‍होप्‍होतोङ् तीलीङ्‍गेचीलो म़मा दूरीले दूरीन गीमा झारालो पाईला यायो मीचीनहँल्‍या? 32खोसा दूरनधँ आर्क हँ मेथाम्‌पी तूईलोङा तोङ्‍मालाई राजदूतची पस। 33आतामा आनानीहँपीक आसावा आनानीलो तूईक झारा थोका छीङन खो अँ सीच्‍चे छूमा दूरन। 34“रूम् खान्‍नीक ह, मातालोने रूम्‌मी ऊम्‍रूम्‌रूम् खातीधँ यँसावा रूम्‌रूम् मूमा? 35मकामा ना मक लामी लागी ना मलाक लागी कामा छी। मीनाचीवा मक काततीङची। आसामी ईन्‍माक नाब तूई खोसावा ईनूने।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\