लूका 15

1झारा तीराऊ लाब्‍काबीलो खँवालाचीवा ऊम्‍खा ईन्‍सी सईतो खोधपीङा बानामी। 2“खतालो फरीसीलो ब्‍यबस्‍था चेमाकीचीवा ग्‍यामी, नकसावा खँवालाचीलाई ग्राहाना म्‍यची खकामा खोचीलो चीदूङ।” 3खकामा येसूवा खोचीलाई ईत्‍ता आहाना लूची, 4“आनानीहँपी आसा तूईनी, आम्‍नू ईतोङ् लूक्‍साहँपीक ईत्‍ता मासीलो ङक्‍ङलाई वलीखापी कातसीमा मक ईत्‍तालाई छीपनतो लाम्‍सी खातीनीन? 5खोसावा नक छीपमा हँसहँलँ छूतो ऊम्‍बप्‍तँपी यूस, 6खकामा खीम्‌पी ऊम्‍बूमीचीलो ऊम्‍रूमीपामीचीलाई आता लची, ‘कँलो हँसहँलँ छानी, यँमाधँ कँङावा अँ मासाक लूक्‍सा छीपूङ्‍क तूई।’ 7कँ आनानीलाई लोनीनी, आतामा ऊम्‍सानूवा लामा छीनक ङक्‍ङ धार्मी मीनालो भन्‍दा ऊम्‍सानूवा लासहँ नीनाबूङ्‍लाम्‍पे हूसीक ईत्‍ता मीनामी गार्नावा नीनाम्‍खम्‌पी हँसहँलँ छी। 8“हाक्‍क मीमाछा तूई, ऊम्‍ईत्‍होप् छमीमी सीक्‍कापी ईत्‍ता मासीलो मीकूछू दयमा खीम् बीतो खूपीमा छीपनतो लामयीनक? 9मक सीक्‍का छीपमा खोसावा ऊम्‍रेबारूङ्‍लाई ऊम्‍बूमीचीलाई काछचीमा लची, ‘कँलो हँसहँलँ छानी, यँमाधँ कँङावा मासाक अँ सीक्‍का छीपूङ्‍क तूई।’ 10कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍मी स्‍वर्गादूतचीमी लाम्‍लो सानूवा लामाकी ईत्‍ता खँवालामी लागी हँसहँलँ छी।” 11खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “ईत्‍ता मीनामी हीसा वाच्‍छाछाची तूवाची। 12खकामा सीबीसेवाबो ऊम्‍पालाई लू, ‘ए पा अँ भागापी पराछाक झारा अँ बूलूदँ कँलाई प्‍यँनूम्।’ खकामा खोसावा ऊम्‍हीसा छाचीलाई ऊम्‍बूलूदँ हापीऊची। 13खकामा चसी ले पाछी सीबीसेवाबो ऊम्‍झारा बूलूदँ खायूमा टारक नाम्‍दपी खाता, खकामा खोसावा मपी झारा ऊम्‍बूलूदँ मोज्‍मजापी लूकू। 14खोसावा झारा खोलो खायूक ऊम्‍बूलूदँ लूकू, खकामा खोतोलोङा मक नाम्‍दपी ढ्‍याप्‍पा सूसँवा ता खतालो खो खँचपी पराछा। 15खो खाता खकामा मक नाम्‍दपीक ईत्‍ता मीनालो चालँवा ङाकू, खतालो मक मीनावा खोलाई लापी भ चाईसी पसू। 16ऊले खोसावा भचासँ चामाहँ ऊम्‍ब भरामूमा लामू यँमाधँ खोलाई आसासँ यँसँ चामाक थोका पीऊचीन। 17“ऊम्‍नूवा याकामा खोसा ग्‍या, ‘अँ पामी खीम्‌पी नाम्‍यपी चालँवा मूकाबीचीवा चीचीमासँ एती, कँबो नपी साका स्‍यँहँ। 18हने कँ लासँमा अँ पापी खातँ खकामा खोलाई लँ, ए पा कँङावा नीनाम्‍खम्‌मी बीरोधापीलो आम्‍नू बीरोधापी खँ मूङ्‍क तूई। 19नाप्‍कानापे कँ आम्‍नू छा ह गूँमा खात्‍तँन। कँलाई नाम्‍यपी चालँवा मूकाबी आम्‍नू चापँवाछातीका म्‍यँनूम्‌मा यूसँनूम्”।’ 20मातामा खो पोकामा ऊम्‍पापी खाता। खो खाताहँलो मेथाम्‌पीङा ऊम्‍पावा तूमा, खोलाई मारी सम् तूयूहँ भूस्‍सामा खाता खकामा ऊम्‍हूपी हेबूमा ऊम्‍ङाबपी चूप्‍पा मीऊ। 21“खकामा ऊम्‍छावा ऊम्‍पालाई लू, ‘ए पा कँ नीनाम्‍खम्‌मी बीरोधापीलो आम्‍नू बीरोधापी खँ मूङ्‍क तूई, हने नाप्‍कानापे कँ आम्‍नू छा गूँमासँ खात्‍तेन।’ 22“खतालो ऊम्‍पावा चापँवाछाचीलाई लूची, ‘बल खातानीहँ झारापीका खान्‍नीक ते बायानूम्‌मा नकलाई हूम्‍म्‍यानूम्, खकामा ऊम्‍छसीमापी छूकूरीमा, खकामा ऊम्‍लँपी लँवाई वायानूम्। 23खकामा बाल्‍यो पसू सीतू खकामा काए च्‍याम्‌हँ दीम्‍दीध छे। 24यँमाधँ नक अँ छा स्‍याक तूवा, होतोलो खो ऊसाक तूई, मासाक तूवा, छीपाक तूई।’ खकामा खोची दीम्‍दीम्‍ध छूमा थालामूची। 25“ऊम्‍तदूङ्‍से छा लापी चालँवा मूसी खाताक तूवा। खो खीम् ताहँलो खीम्‌मी छेऊधपीका खीम्‌पी छोमामीकलो छाम् पूचीक ईनू। 26खोसा चापँवाछाहँपीक ईत्‍तालाई खोधपी काछूमा, ‘नक यँ छीहँकल्‍या लूमा ततू।’ 27खोसावा ग्‍या, ‘आम्‍नू नूछ ताता, खकामा आम्‍नू पावा हीङूक बाल्‍यो पसू सीतू। यँमाधँ आम्‍नू पावा खोलाई जातीङा ताक तू।’ 28“मातालो खो हीरा खकामा खीम वँमा छत्‍ता। खतालो ऊम्‍पा लतामा खोलाई लीमू। 29मातालो खोसावा गूँमा थालामू, ‘खाङानूम्, यत्‍रो दँपीका कँ आम्‍नू स्‍यावा महँ, आम्‍नू आग्‍या कँ हाल्‍लोसँ छीङहँन, खन्‍धँसँ आनानीवा कँलाई अँ बूमीचीलो दीम्‍दीम्‍ध छूमालाई हाल्‍लोसँ छँरा पाठासँ प्‍यँनूम्‌न। 30नक कलवा मूकाबीचीलो आम्‍नू बूलूदँ लूकाबी आम्‍नू छा तालो आनानीवा हीङायानूम्‌क बाल्‍यो पसू सीतानूम्।’ 31“खकामा ऊम्‍पा खोलाई लू, ‘अँ छा आनाने कँलो साधाई तूईना, खकामा कँलो तूईक झारा अँ बूलूदँची आम्‍मीङा ह। 32खन्‍धँसँ काएका दीम्‍दीधलो हँसहँलँ छूमा छाकङा तूवा, यँमाधँ नक आम्‍नूछ स्‍याक तूवा होतोलो ऊसाक तूई, मासाक तूवा हने छीपाक तूई’।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\