लूका 16

1येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “ईत्‍ता बूलूमी मीनावा ऊम्‍बूलूदँ खँमालाई ईत्‍ता नाईके यूसूक तूवा। मकलाई ऊम्‍तँबप्‌मी बूलूदँ यँता ऊम्‍मूमालो माताङा मूःमा लूकूक तूई गूँमाक फाक्‍ता त्‍याक तूवा। 2खकामा मक बूलूमी मीनावा खोलाई काछूमा लू, ‘नक आम्‍बारेपी कँङावा यँ ईनहँ? आम्‍भन्‍डारे चालँवामी हीसापा प्‍यँ, यँमाधँ नाप्‍कानापे आना भन्‍डारे छूमा तनाना।’ 3“खकामा मक भन्‍डारेवा ऊम्‍सानूवापी मीन्‍नाची, ‘हने कँ यँ मूमाल्‍या? यँमाधँ अँ तँबप्‌वा अँ चालँवा ङाबेहँ। कूदँ धोमा कँ रलोक मान्‍तूवँ, खकामा ङमा अँ ङईमाली। 4अँ तँबप्‌वा कँलाई अँ भन्‍डारे चालँवापीका लातेमा कँङावा यँ मँधँ मीनाचीवा कँलाई ऊम्‍चू खीम्‌पी लाम्‌तूपा मेमी गूँमाक खा कँ छूछाम् मूङ्‍क तूई।’ 5“खकामा खोसावा तँबप्‌मी नँ खाईकाबी झारालाई काछूची, खकामा खोसा पाईलाकलाई लू, ‘तँबप्‌मी नँ आनालाई धाई तूई?’ 6“खतालो खोसावा ग्‍या, ‘सूम्‍छीहोतोङ् लीटरा क्‍याप्‍ला, खकामा खोसा खोलाई लू, ‘बल आम्‍तामासूका बायूमा तूवाहँ ईत्‍नक्‍तोङ् लीटरा छाबू।’ 7“खकामा खोसावा आर्कलाई लू, ‘आनावा धाई छमाक तूई?’ खोसावा ग्‍या, ‘सूम्‍छीतोङ्‍लो नँक्‍होप् कूईटेला दँच्‍यार्।’आम्‍तामासूका बायूमा, सूम्‍छीतूङ् कूईटेला छाबू।’ 8“खतालो ऊम्‍तँबप्‌वा मक हँरेप्‍पालोक छानक नाईकेमी तारीफा मू, यँमाधँ खोसा चूङ्‍चूङ्‍ध पीकामा चालँवा मूक तूवा। आतामा नक सूनाम्‌क मीनाची ऊम्‍चू पालापी छमी चाचायोछाचीपीका साफी चूङ्‍चूङ्‍धक छीमीमा ब्‍याभारा मीची। 9कँ आनानीलाई लोनीनी, आम्‍नूमी लागी आनानीवा आर्धाममी बूलूवा बूमीची बानामासानूम्, खकामा मक बूलू लूकीमा मकसावा आनानीलाई हाल्‍लोसँ छूमायामाक खम्‌पी लाम्‌तूपा म्‍यानीने। 10“मातामा आसा आतूछेपी हँरेप्‍पालोक छी, खो मारीपीसँ हँरेप्‍पालोक छी मातामाङा आतूछेपी हँरेप्‍पालोक मन्‍छूकाबी मारीपीसँ हँरेप्‍पालोक छीमीन। 11मातामाङा आनानी साप्‍तेमूलूङ्‍पीक बूलूदँपी हँरेप्‍पालोक छीनीनधँ, आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍मी बूलूदँपी आसावा हँरेप्‍पा मीःनी? 12खकामा आनानी आरूचीमी बूलूदँपी हँरेप्‍पालोक छीनीनधँ, आनानीलाई आसावा आम्‍नू बूलूदँ पीःनीहँल्‍या? 13“ईत्‍ता चापँवाछावा हीसा तँबप्‌मी स्‍यावा मूमा दूरन, यँमाधँ खोसावा ईत्‍तालाई छीङमा आर्कलाई लालूखा म्‍य, ईत्‍तालो खो हँरेप्‍पालोक छीहँ आर्कलाई खोसावा खाईसीतो खाङ। आनानीवा नीनाबूङ्‍लो बूलू हीसामी स्‍यावा मूमा दूरूनूम्‌न।” 14आतालो बूलूलाई लालूखा मूकाबी फरीसीची नक झारा खा ईनूचीहँ येसूलाई घीऊची। 15खतालो खोसावा खोचीलाई लूची, “मीनाचीमी लाम्‍लोपी आम्‍नूहँपा धार्मी छीनी। माताधँसँ नीनाबूङ्‍वा आम्‍नू सागूँवा तखात, यँमाधँ मीनाचीमी म़झापी ढ्‍याप्‍पा छूकाबीने नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी चीमालीकल्‍या छी। 16“मोसामी ब्‍यबस्‍थालो अगम्‍बक्‍तामी कीतापाची यूहन्‍ना तानतो हालाबाहँक तूवा। खकामा मपीका नापे नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी खान्‍नीक खा हालाबीहँ, खकामा मीनाची मपी बलजफता वँमा लामची। 17खन्‍धँसँ ब्‍यबस्‍थापीक ईत्‍ता स्‍यानपीका स्‍यान खा मामापीकाने नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमा मामाखाईमा साजील तूई। 18“आसावा ऊम्‍तँमालाई छीतँमा आर्क भ्‍या मी खोसावा कलवा मी, मातामाङा ऊम्‍तँपावा छीतूक मीमाछालो भ्‍या मूकाबीवासँ कलवा मी। 19“ईत्‍ता बूलूमी मीना तूवा, खोसावा खान्‍नोक लाईलानामी ते हूम्‍तो लेक ले मोज्‍मजा मूतो तूवाक तूवा। 20ऊम्‍दूवारेखूधपी खूङ्‍वा प्‍याबूखायूक लाजरस लूचीक ईत्‍ता मीना तातूचीमा यूसूची। 21बूलूमीमी टेबलापीका धीक जूठापूराचीवा लाजरसवा ऊम्‍ब प्‍याब्‍मेमाक सानूवा मूनाचीक तूवा, खतालो होगाचीसँ तामीहँ ऊम्‍खूङ् लीकूची। 22“मक झाराकसावा रँरीऊक मीना स्‍या खकामा स्‍वर्गादूतचीवा खोलाई खायूचीहँ अब्राहाममी वपालँपी यूसूची, मकामा मक बूलूमीसँ स्‍या खकामा खोलाई खूमूची। 23खकामा खोसावा नरकापी कास्‍टा तूहँकपीका ऊम्‍मू थेतूमा खाङूलो मेनी अब्राहामलो लाजरसलाई तू। 24खकामा खो पातामा ग्‍या, ‘पापा अब्राहाम सम् तूयँनूम्‌हँ, कँपी लाजरसलाई पसानूम् खकामा खोसावा ऊम्‍छसीमामी चम् काँवापी चोपूनेमा अँ ल्याम्‌लाई सीत्‍ताला मूप्‍यँने, यँमाधँ कँ नक मीमी झलहँपी कास्‍टा तँहँ।’ 25“खकामा अब्राहामवा खोलाई लू, ‘अँ छा आनावा आम्‍पोसूङ्‍वाभोरी झारा खान्‍नोक थोका तूनाक मीनू मातामाङा लाजरसवा खाईसीक थोका तू, हने होतोलो लाजरस खान्‍नीतो तूई आनावाबो दूखा तहँना। 26आतामा नक झारा खा बाहेक, नापीका मेक्‍कधे आनानीपी, खकामा आनानीपीका नूवाधे काएकापी बाईमा लाम्‍माकीची आसासँ दूरूचीनने ग्‍यामा आम्‍मीलो आम्‍का म़झापी ढ्‍याप्‍पा खकामा गाईर खदीमा माक तूई।’ 27“खोसावा ग्‍या, ‘आतामाङा ए पा, कँ आनानीलो बीन्‍ती म खोलाई अँ पामी खीम्‌पी पसानूम्, 28यँमाधँ अँमी नँकाबो नूछची तूईमी, खोसा खोचीलाई चेताऊनी पीऊचीने, मातामा खोची नक कास्‍टामी खम्‌पी तामीनने।’ 29खतालो अब्राहामवा खोलाई लू, ‘खोचीलो मोसालो अगम्‍बक्‍ताची तूईमी। खोचीवा ऊम्‍चू खा ईनूचीने।’ 30“खकामा खोसावा ग्‍या, ‘माता मन पापा अब्राहाम, सीमीकचीपीका कोई कसाई खोचीपी खातीमीधँने खोचीवा ऊम्‍चू सानूवा लासची।’ 31“खकामा अब्राहामवा खोलाई लू, ‘खोचीवा मोसालो अगम्‍बक्‍ताचीमी खा ईनचीनधँने सीःमीकपीका कोई कोई ऊसीमीमा खातीमीधँसँ खोचीवा बीस्‍वसा मीचीन’।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\