लूका 17

1खकामा येसूवा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “खँपी तेमाक परीछेची ऊम्‍छूङ्‍ङा ती, खन्‍धसँ मक ताईकाबी मीनालाई धीक्‍कारा! 2नक स्‍यानहँपीक ईत्‍तालाई खँ मूम्‍यधँ, मकलाईने ऊम्‍पईपी बूम्‍लीमा लूङ् छूईमापीमाहँ होङ्‍कामाहँपी झमातीङ्‍मा खोमी लागी धूङ्‍ली। 3आम्‍बारेपी आम्‍हँपा नूवा याका। “आम्‍नूछवा खँ मीधँ खोलाई पायू, खँपीका ऊम्‍सानूवा लासँधँ खोलाई ऊम्‍खँधाईपीऊ। 4खोसावा लेभोरीपी सावाबो खेपा आम्‍बीरोधापी खँ मीमा सावाबो खेपाङा आनापी लासी बानीमा, ‘कँ हने आता मँन गीमा ऊम्‍सानूवा लासधँ खोलाई ऊम्‍खँधाईपीऊ’।” 5खकामा प्रेरीतचीवा प्रभूलाई लूची, “आम्‍का बीस्‍वसा पोर्पेकानूम्।” 6खकामा प्रभूवा खोचीलाई लूची, “आनानीलो रायोमी ग्‍यारातोक बीस्‍वसा तूईधँ, आनानी नक मूक्‍सीमामी पोलाई, ‘आना दीलामा होङ्‍कामाहँपी लेलोसी खाता’, लूनूम्‌लो मकसावा आनानीवा गीनीक खा र्‌याब। 7“आनानीहँपीक आसा आतीकाक तूई, खोसावा ऊम्‍चापँवाछालाई पपी लसमाधँसँ लूक्‍सा चायमाधँसँ खीम् तीमत्‍तो खोलाई, ‘बल चासी तूवा’ लहँल्‍या? 8बर्जू खोसावा खोलाई आता लनहँल्‍या? ‘अँमी लागी चा त्‍यारी मू, खकामा कँङावा चँलो आम्‍छीप्‍तँरी थँपारीवा छूयूमा अँ स्‍यावा मू’, खकामा कँङावा चँदूरँमा आनावा चो। 9खकामा चापँवाछालाई खोसावा आरामीऊतीकाङा चालँवा मूकसावा मक चापँवाछालाई अलने प्‍यहँल्‍या? 10मातामाङा आनानीवासँ आनानीलाई आरामीनीक चालँवा मीदूरूनूम्‌मा आनानीवा आता ग्‍यानी, ‘काएकाने चालँवा मूमा खात्‍तेकाक चापँवाछाची मन, काएकावाने काएकावा मूमा छाक चालँवा मात्‍ताई मूम्‌काक तूई’।” 11येसू यरूसलेम खातालो सामरीया खकामा गालील छूतो खाता। 12खकामा खो तेपी वँङालो ईत्‍होप् लापा छवायँ सामवा लापूचीक मीनाचीलो तूपामी, खोची मेथाम्‌पीङा रीपायामीक तूवा, 13खकामा खोचीवा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी ग्‍यामी, “तँबप् येसू काएकालाई सम् तूएकानूम्।” 14येसू खोचीलाई तूचीमा लूची, “खातानी खकामा पूजारीचीलाई आम्‍नूहँपालाई खँमेनाचीनी।” मातामा खोची खाताहँमीतोङा नोखातामी। 15खकामा खोचीहँपीक ईत्‍तावा खो नोक तूम्‍तूमा ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी नीनाबूङ्‍मी साया पोतो लासा बाना, 16खकामा येसूमी लँपी बबामा येसूलाई अलने पीऊ खो सामरी तूवा। 17येसूवा ग्‍या, “यँ नोकाबी ईत्‍होप् जाना मनहँल्‍या, आरू ङकाबो हापी खातामी? 18यँ नीनाबूङ्‍मी साया पोकाबी नक बीदेसीपीका आरू आसासँ छामीन?” 19खकामा येसूवा खोलाई लू, “पोकाहँ खाता, यँमाधँ आम्‍बीस्‍वसावा आना नोनाक तूई।” 20ऊले नीनाबूङ्‍मी हालाखम् हाल्‍लो ती गूँमाक फरीसीचीमी प्रस्‍नामी जूवापा पीतो येसूवा खोचीलाई लूची, “नीनाबूङ्‍मी हालाखम् दातीतो तीन, 21ना मीनाचीवा, ‘खाङानूम्, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् नापी तूई!’ मपी तूई गीमी! यँमाधँ खाङानूम्, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आनानीहँपीङा तूई।” 22खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “आनानीवा मीनामी छामी ईत्‍ता ले खँमा लामूनूम्‌क ले ती, मातालो आनानीवा तूनूम्‌न। 23मीनाचीवा आनानीलाई खाङानूम्, ‘खो मपी तूई! नापी तूई!’ लीनी, खतालो आनानी खोचीपी खाईननी खकामा खोचीलाई तीङानूम्‌न। 24यँमाधँ नाम्‌चीप्‍लँ नाम्‌छूरीमी नछेऊपी चाम्‍काछीलो मेक्‍कछेऊसाम्‍म छ्‌यालतीकाङा, मीनामी छामी लेपीसँ छी। 25खन्‍धँसँ खोसावा झारापीका आघारी मारी कास्‍टा अमाछी खकामा नक सूनाम्‌पीका छीङ्‍लोमा छी। 26“नूहामी दँमापी यँता छाक तूवा, मीनामी छामी दँमापीसँ माताङा छी। 27नूहा जहाजपी वँमापीका आघारी, मीनाची चातो दूङ्‍तो भ्‍यामूतो मूचोचीक तूवा, खलो मारी वासोराहँ भला तामा झारा नास्‍टा छामी। 28“लूतमी दँमापीसँ माताङा छाक तूवा, मीनाची चातो दूङ्‍तो, खेतो, ईन्‍तो, लेतो खकामा बानामूतो तूवामी, 29खकामा लूत सदोमपीका लतामा खाताक लेपी नाम्‌छूरीपीका मीलो गन्‍धका हूलामा खोची झारालाई नास्‍टा मीऊची। 30“मीनामी छा दातीक लेपीसँ माताङा छी। 31मक लेपी खीम्‌मी काऊसीपी छूकाबी, ऊम्‍मालमाता खीमपी तूईधँ मक लासी धाईनने। मातामाङा लापी छूकाबी खीम् लानने। 32लूतमी तँमालाई मीनानूम्! 33आसावा ऊम्‍प्राना लेमेमा लाम खोसावा मासतीङ, आसावा ऊम्‍प्राना मास खोसावा लेम्‍य। 34कँ आनानीलाई लोनीनी, सेपा हीसा मीनाची ईत्‍ता खप्‍तँसूङ्‍पी ईम्‍सीयीचीक छीची, खतालो ईत्‍तालाई खायी खकामा आर्कलाई कातीसी। 35मातामाङा हीसा मीमाछाचीवा साङ्‍गाई बूम्‍लीमा यूकूयूचूक छीची ईत्‍तालाई खायी खकामा आर्कलाई कातीसी।” 36[हीसा वाच्‍छा मीनाची लापी चालँवा मीयूचूक छी, ईत्‍तालाई खायी खकामा आर्कलाई कातीसी।] 37खकामा खोचीवा खोलाई ततूची, “प्रभू नक हापी छी?” खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “हापी सीन छी मपी मूवाची तीःमी।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\