लूका 18

1खोचीवा ऊम्‍चू रादाम्‌भेमाम्‍पा नीनाबूङ् दबूचीने ग्‍याहँ येसूवा खोचीलाई ईत्‍ता आहाना लूची, 2“ईत्‍ता साप्‍सेमापी नीनाबूङ्‍लोसँ मन्‍कीमाकी खकामा मीनामीसँ फूम्‌ मन्‍मूकाबी न्‍यायाधीस तूवा। 3मक साप्‍सेमापी ईत्‍ता ऊम्‍तँपा स्‍याक मीमाछा तूवा, खो मक न्‍यायाधीसाधपी बाईतो आता ग्‍याचा, ‘अँ बीरोधीपीका कँलाई न्‍याया मूप्‍यनूम्।’ 4“पाईलाने खो छता, खन्‍धँसँ हामानी ऊम्‍सानूवापी मीन्‍नाचीमा ग्‍या, ‘कँ नीनाबूङ्‍लो कीसँन खकामा मीनाचीमी फूम्‌सँ मन। 5नक ऊम्‍तँपा स्‍याक मीमाछावा कँलाई मारी सीगवा म्‍यकसावा कँङा ऊम्‍न्‍याया मूप्‍यँ, मन्‍धँने खोसावा कँलाई हाल्‍लोसँ तातो दूखा पे’।” 6खकामा प्रभूवा ग्‍या, “नापी ईनानूम्, नक आधार्मी न्‍यायाधीसावा यँ गी राछ। 7यँ नीनाबूङ्‍लाई लेपा सेपा दब्‍काबी खकामा खोसा छ्‌यातूचीकमी न्‍याया खोसा मूप्‍यचीन? खकामा नीनाबूङ् खोलाई दब्‍काबीचीमी लागी दाम्‍फमाम्‍पा तूयीयी? 8कँ आनानीलाई लोनीनी, खोसावा चँरङा न्‍याया मूप्‍यची। माताधँसँ यँ मीनामी छा तीलो खँदीमापी बीस्‍वसा छीप?” 9खोची ऊम्‍चूहँपालाई धार्मी ठरामूतो हँपाछोपीङा हँरेप्‍पा मूमाहँ आरूलाई छीङ्‍माकीची कोई कोईलाई खोसावा नक आहाना लूची, 10“हीसा मीनाची नीनाबूङ् दब्‍सी लताचीहँ खाताची, मकची ईत्‍ता फरीसी खकामा आर्क तीराऊ लाब्‍काबी तूवाची। 11फरीसी ऊम्‍हँपा रीपाहँ आतामा नीनाबूङ् दबू, ‘नीनाबूङ् कँ आनानीलाई अलने पीनीनी, यँमाधँ कँ आरू मीनाचीतीकाक धूताहा, खँसापी चालँवा मूकाबी, कलवा मूकाबी खकामा नक तीराऊ लाब्‍काबीतीकाकसँ मान्‍तूङ। 12कँ सावावारीपी हीसा खेपा ङोयाङ, खकामा कँङावा तँक झारा थोकामी ईत्‍होप् भागामी ईभागा प्‍यँ।’ 13तीराऊ लाब्‍काबी मेथाम्‌पीङा रीपा खतालो खोसा नीनाम्‍खम्‌लाम्‍तँ खँमासँ दूरूहँन। खकामा खोसा ऊम्‍पम् याम्‍तो आता ग्‍या, ‘नीनाबूङ् कँ खँवालालाई सम् तूयँनूम्!’ 14“कँ आनानीलाई लोनीनी, तीराऊ लाप्‍काबीबो फरीसीपीका धार्मी ठराछामा ऊम्‍खीम् खाता, आतामा झारा आसावा ऊम्‍हँपालाई थेनीची खो होच छी, मातामाङा होच छूकाबी ढ्‍याप्‍पा छी।” 15खकामा येसूवा ऊम्‍चू यायाचीलाई तोपूचीने ग्‍यामीहँ मीनाचीवा यायाचीलाई खोधपी बायूची, मातालो सीच्‍चेचीवा नक खा तूचीमा खोचीलाई पायूची। 16खतालो येसूवा खोचीलाई आता लोतो खोधपी काछूची, “यायाचीलाई कँधपी बाईमा चीबानूम्‌न, खोचीलाई बाईमा प्‍यानूम्, यँमाधँ, नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आतीकाकचीमीङा ह। 17कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा ग्‍यँ, ईत्‍ता स्‍यान यायाछातीका नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌लाई ग्राहाना मन्‍मूकाबी, नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी हाल्‍लोसँ वँमा तन।” 18खकामा ईत्‍ता सासाकावा खोलाई लू, “खान्‍नीक तँबप्, हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तोमालाई कँङावा यँ मूमाछी?” 19येसूवा खोलाई लू, “आनावा यँमा कँलाई खान्‍नीक लेना? नीनाबूङ्‍पीका खान्‍नीक आरू आसासँ मान्‍तू। 20आनावा आग्‍याचीने ङीसँनाङालँ ‘कलवा मून, सेमाखँ मून, खूसून, वालँ गाभाई पीऊन, आम्‍मापामी सायासम्‍दूङ् मू’।” 21खतालो खोसावा ग्‍या, “नक झारा थोकाने कँङावा सँलँ तूङकपीकाङा महँ।” 22येसूवा ऊम्‍खा ईनूहँ खोलाई लू, “आनावा आझाई ईत्‍ता थोका मूमा खँच तूई। आनालो तूईक झारा ईनूमा झाराकसावा रँरीऊचीकलाई हापीऊची खकामा आना नीनाम्‍खम्‌पी बूलूदँ तना, खकामा कँलाई तीङ।” 23खकामा खोसा नक खा ईनूलो मारी ऊम्‍सानूवा चाईसा, यँमाधँ खो साफी बूलूमी तूवा। 24येसूवा खोलाई खँतो ग्‍या, “बूलूदँ छीक बूलूमी मीनालाई नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी वँमा धाई गार तूई, 25बूलूमी मीना नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी वँमापीकाने छामेमी नाबूपीका ऊँटा छीराछूमा साजील छी।” 26नक खा ईन्‍काबी झारावा ग्‍यामी, “खताधँ आसावा माच्‍छे त त?” 27खतालो येसूवा ग्‍या, “मीनाचीलो छूमादूरनक झारा थोका नीनाबूङ्‍लो छूमादूर।” 28खकामा पत्‍रूसवा ग्‍या, “खङानूम् काएकावा आम्‍का खीम्‌ची कातूम्‌सूम्‌कामा आनानीलाई तीङानीक तूई।” 29खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा कँ ग्‍यँ, नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी लागी खीम्, ऊम्‍तँमा, बूबूलो नूछची, मामा पापा खकामा छाछाची आसावा कातसीची, 30खोचीवा नक दँमापीङा मारी नाम्‍य तची खकामा तीःक साप्‍तेमूलूङ्‍पी हाल्‍लोसँ सीनक पोसूङ्‍वा तची।” 31खकामा खोसावा ईत्‍हीस् ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खायूचीहँ खोचीलाई लूची, “खाङानूम्, काए यरूसलेमलाम्‍पे खातेहँ, मीनामी छामी लागी अगम्‍बक्‍तालामा छाबाक झारा खाची मपी तीली। 32यँमाधँ खो आर्क जाईमी हूपी पी, खकामा खोलाई खाईसीतो थूमवा धचीहँ ङईमालीक छीतो चयची, 33खोचीवा खोलाई कोर्रावा याप्‍सचीहँ सीतची, खकामा सूम्‍छी लेपी खो ऊसीमा पोकी।” 34खतालो खोचीवा नक खा ईत्‍ताङा ङीसूचीन, नक खाची खोचीपीका सूला, खकामा खोसा ग्‍याक खा खोचीवा ईत्‍ताङा मीन्‍मा दूरूचीन। 35खोची यरीहोधपी तालामीलो ईत्‍ता ङकाबी मूसीपा लाम्‌धपी ङतो तूवायाक तूवा। 36खोसा पीपीछूर्छूर् मीनाची खातायामीक तूम्‍तूमा, नक यँल्‍या? ग्‍यामा खोसावा कोई कसाईलाई ततू। 37खतालो मीनाचीवा खोलाई लूची, “नासरतक येसू खातीहँक ह।” 38खतालो मूसीपा पातामा ग्‍या, “येसू दाऊदमी छा कँलाई सम् तूयँनूम्!” 39खतालो लाम्‍लो लाम्‍दूम्‍काबीचीवा खो मानेपा तूने ग्‍यामीमा खोलाई मानेपा तूवा लूचीमा पायूची मातालोने खो झान्‍सार आता गूँतो पाता, “दाऊदमी छा कँलाई सम् तूयँनूम्!” 40खकामा येसू लाम्‍दूम्‍मा छीतूहँ रीपा, खकामा मक मूसीपालाई खोधपी बाईमालाई आरामीऊची, खो येसूधपी बाना, खतालो येसूवा खोलाई ततू, 41“कँ आनालाई यँ मूपीनीक नतना?” खोसावा ग्‍या, “प्रभू, फेरी कँ तोमा दूरूङ्‍ने।” 42खतालो येसूवा खोलाई लू, “आम्‍बीस्‍वसावा आना नोनाक तूई आम्‍मूवा तूने।” 43खतालो खोसावा खोतोलोङा ऊम्‍मूवा तू, खकामा नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूतो येसूलाई तीङू, नक तोकाबी झारा मीनाचीवा नीनाबूङ्‍मी साया पूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\