लूका 19

1येसू यरीहोपी वँङामा मकलामा खाताहँक तूवा। 2खलो मपी तीराऊ पोकाबीमी मूख्‍या मीना, जखायस तूवा खो बूलूमी तूवा। 3खोसावा येसू आसाल्‍या ग्‍याहँ खँमा लामू खन्‍धँसँ पीपीछूर्छूर् मीनामी गार्नावा खोसावा खँमा दूरून यँमाधँ खो पूर्के तूवा। 4खकामा खो आघारी भूल्‍तो खातामा खोलाई खँमालाई आन्‍जीरापो सबूहँ वँङा, यँमाधँ येसू मक लाम् छूतो खाताहँक तूवा। 5येसू मक खम्‌धपी ताभाना, खकामा थँपा खाङूमा खोलाई लू, “ए जखायस, बल धाता, ईसे कँ आम्‍खीम्‌पी तूमाछी।” 6खतालो खो धवाधवा धाता, खकामा खोसा हँसहँलँ छूतो येसूमी लाम्‌तूपा मू। 7झारा मीनाचीवा नक तूचीमा आता गूँतो रूपामी, “खो खँवालामी खीम्‌पी दँनी छामा खाताक तूई।” 8खकामा जखायस रीपामा प्रभूलाई लू, “प्रभू खाङानूम्, हने कँ अँ बूलूदँमी आधी झाराकसावा रँरीऊचीकचीलाई प्‍यँचूङ्, खकामा कँ कोई कसाईपीका वालँ मीङ्‍चूङ्‍हँ यँ लापूङ्‍क तूईधँसँ कँ मकमी लँकाबो गूना लासँमा प्‍यँचूङ्।” 9खकामा येसूवा खोलाई लू, “ईसे नक खीम्‌वासँ माच्‍छे तूःक तूई यँमाधँ खोसँ अब्राहाममी छाङा ह। 10यँमाधँ मीनामी छा मासामीकलाई लाम्‍सीलो माच्‍छे पीसी ताक ह।” 11खोचीवा नक खा ईनूहँचीतो खोसावा ईत्‍ता आहाना लोमा थालामूची, यँमाधँ खो यरूसलेमधपीका नाजीकापी तूवा खकामा खोचीवा नीनाबूङ्‍मी हालाखम् चँरङा दातीहँ गूँमा मीनूचीक तूवा। 12आतामा खोसावा ग्‍या, “ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा घारानाक मीना नाम्‍दबू‍ङ्‍पी हालाखम् तोमामा लामाबाईमालाई खाता। 13खोसावा ऊम्‍ईत्‍होप् चापँवाछाचीलाई काछूची, खकामा खोसावा ईत्‍ता ईत्‍ता रीमामी सीक्‍का पीऊची, ‘खकामा खोसावा कँ लासँमा तनतो नक ईत्‍होप् रीमामी सीक्‍कापीका आनानीवा ब्‍यापारा माहँनूम्।’ 14“खन्‍धँसँ मकपीक ऊम्‍मीनाचीवा खोलाई नतूचीनकसा आता लोसी मीनाची पसूची, ‘खोसावा काएकाछोपी सासाना मीक काएका नताम्‌कान।’ 15खताधँसँ खोसा हालाखम् तूमा लासाता, खकामा खोसावा बूलू पीऊचीकचीवा ब्‍यापारापीका धाई कामामूची राछ ग्‍यामा तूम्‍तोमालाई मक चापँवाछाचीलाई काछूची। 16“खतालो पाईलाकबो आता गूँतो ता, ‘तँबप, आनानीवा प्‍यँनूम्‌क ईत्‍ता सीक्‍कापीका कँ आरू ईत्‍होप् रीमामी सीक्‍का कामामूङ्‍क तूई।’ 17“खकामा खोसावा खोलाई लू, ‘अँ खान्‍नीक चापँवाछा आनालाई अलने यँमाधँ आना आतूछेपीसँ हँरेप्‍पालोक छानाकसावा आनावा ईत्‍होप् साप्‍सेमाचीछोपी आधीकारा मी:ना।’ 18“खकामा आर्कसँ आता गूँतो ता, ‘तँबप् आनानीवा प्‍यँनूम्‌क ईत्‍ता सीक्‍कापीका कँङा आरू नकाबो रीमामी सीक्‍का कामामूङ्‍क तूई।’ 19“खकामा खोसावा खोलाई लू, ‘आनासँ नँकाबो साप्‍सेमाचीछोपी आधीकारा तना।’ 20खकामा आर्कबो आता गूँतो ता, ‘तँबप् नापी आनानीवा प्‍यँनूम्‌क रीमामी सीक्‍का तूई मक कँ, रूमालापी छूयूङ्‍मा यूसूङ्‍क तूवा। 21कँ आनानीलो कीसँ, यँमाधँ आनानी काठोरा मीना तूईनी, आनानी यँ यूसूहँनूम्‌न मकपीका आनानी लापूनूम्, मातामाङा न्‍याबूनूम्‌नकपीका आनानी बीतूनूम्।’ 22“खोसावा खोलाई लू, ‘ए खँसापी चापँवाछा, कँ आम्‍ङोपीका लताक खावाङा आनालाई न्‍याया मूनी, कँ काठोरा मीना ह, खकामा कँ यूसँनकपीकाङा लातँ खकामा न्‍यबँनकपीका बीतँ गूँमाने ङीसूनाकङा तूवा त, 23यँमा मक अँ सीक्‍का ब्‍याङ्‍पी यूसूनाना? खतालोने कँ तँलो मक ऊम्‍ब्‍याजालोङा तूङ्‍क थीय।’ 24“खकामा खोसावा खोधपी तूकाबीचीलाई लूची, ‘खोपीका मक सीक्‍का ङाबानूम्‌मा मक ईत्‍होप् सीक्‍का तूईकलाई प्‍याखातानूम्।’ 25खतालो खोचीवा खोलाई लूची, ‘तँबप् खोलोने ईत्‍होप् सीक्‍का तूईहँ त?’ 26“कँ आनानीलाई लोनीनी, ‘आसालो तूई खोलाई आझाई पी, खकामा आसालो मान्‍तू खोपी तूईकसँ ङाबी। 27खकामा कँ खोचीछोपी सासाना मूङ्‍नने गूँकाबी मक अँ सातूराचीलाई नापी बायानूम्, खकामा अँ लाम्‍लोपीङा सीतानूम्’।” 28नक खाची ग्‍यादूरामा येसू यरूसलेमलाम्‍पे खाईमालाई ऊम्‍चू लाम्‍लो लाम्‍लो खाता। 29खकामा खो बेथफागेलो बेथानीयामी नाजीका जाईतून लूचीक पप्‍चीलापी तालालो, खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीहँपीक हीसा सीच्‍चेचीलाई आता लूचीमा पसूची, 30“आम्‍चू लाम्‍लोक तेपी खाताची, मपी आनाची वँङीहँचीनालो गधामी छा छूयीयीक छीपूचूना, मकलाई लीताचूमा नापी बायाचू, होबेमासाम्‍म मक आसासँ कूदामीहँचीन। 31कोई कसाईवा, ‘यँमा आनाचीवा नकलाई लीतूचूनाक?’ लीचीनाधँ, आनाची आता लचू, ‘प्रभूलाई नक होतो चाहाछाक तूई’।” 32येसूवा पसूचीकचीवा येसूवा ग्‍यातीकाङा छीपाचू। 33खकामा खोचीवा गधामी छा लीताहँचूलो, ऊम्‍तँबप्‌चीवा खोचीलाई लूची, “यँमा आनाचीवा गधामी छा लीतूहँचूनाक?” 34खतालो खोचीवा लचू, “प्रभूलाई नक चाहाछाक तूई।” 35खोचीवा मक येसूधपी बायाचू, खकामा खोचीवा ऊम्‍चू तेची गधामी छाछोपी धूङ्‍मूचीमा येसूलाई मोछोपी यूसूची। 36मातामा खो लाम्‍दूम्‍मा थालामूलो मीनाचीवा ऊम्‍चू ते लाम्‌पी धूङ्‍मूची। 37खो जाईतून पप्‍चीलामी अरालपी ताभानालो झारा पीपीछूर्छूर् सीच्‍चेचीवा, खोची ऊम्‍चूहँपावाङा तूचीक रलोक चालँवामी लागी हँसहँलँ छूतो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी आता गूँतो नीनाबूङ्‍मी साया पूची, 38“प्रभूमी नूङ्‍पी ताकाबी हँलाई अलने!” “नीनाम्‍खम्‌पी साङ छूने खकामा परमधामपी माहीमा।” 39खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाहँपीक कोई कोई फरीसीचीवा ग्‍यामी, “तँबप्, आम्‍नू सीच्‍चेचीलाई मानेपा तूवानी लनूम्।” 40खोसा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई लोनीनी, नकची मानेपा तूईमीधँ लूङ्‍ची पातीमी।” 41खो साप्‍सेमामी नाजीकापी ताभाना खकामा साप्‍सेमा तूःमा आता गूँतो खो मकमी लागी खापा, 42“आना, ईसेक लेपी साङ छीक खा ङीसूनाकधँने छाक! खतालोने हने नक आम्‍मूछेपीका झारा सूलाक तूई। 43यँमाधँ आनाछोपी मक ले ती, खकामा आम्‍सातूराचीवा आम्‍मेक्‍कानापेका ङायूवा तूपचीमा बोलूङ् थचीहँ रीङीना, खकामा आनालाई भूत्‍तीना। 44खकामा बोलूङ्‍हँपी तूईमीक आम्‍छाछाचीलो आनालाई भापी धाप्‍सीनीहँ सीतीनी, खकामा ईत्‍ता लूङ्‍छोपी आर्क लूङ् ईत्‍तासँ कातीसीन। यँमाधँ आनावा आनालाई लेमेसी ताकाबी नीनाबूङ्‍मी दँमालाई छेमा दूरनाना।” 45खकामा खो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌हँपी वँङामा खोसावा ईन्‍काबीचीलाई पाखा कलूची, खकामा खोचीलाई लूची, 46“धार्मसास्‍तारापी आतामा छाबाक तूई, ‘अँ खीम् नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्’ छी, खतालोने आनानीवा नकलाई ‘खूचीपाचीमी लूङ्‍बूल्‍या’ मानूम्।” 47खोसावा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी लेक ले च्‍यातूची खतालो तूम्‍साबू पूजारीची ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची खकामा मीनाचीमी तूम्‍साबूचीवा खोलाई सेमा लामूची। 48खोचीवा खोलाई सेमाक लाम् यँसँ छीपूचीन यँमाधँ खोची ऊम्‍खा ईन्‍तो ऊम्‍खापी ऊम्‍चू सानूवा तीऊयोचीक तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\