लूका 2

1मक लेपी काईसर अगस्‍टसवा रोमीचीमी झारा नाम्‍दपी तूकाबी मीनाची ङोरानूम् गूँमाक खा हालाब्‍मीऊची। 2कूरेनीयस सीरीयाक ढ्‍याप्‍पा हाकीम तूवालो नक पाईला खेपा मीनाची ङराक तूवा। 3खलो ऊम्‍चू नूङ् छाब्‍सी झारा मीनाची ऊम्‍चू ऊम्‍चू साप्‍सेमा खातामी। 4योसेफसँ गालीलक नासरतपीका यहूदीयाक बेथलेहेम लूचीक दाऊदमी साप्‍सेमापी खाता, यँमाधँ खो दाऊदमी ऊम्‍चाचायोछापीक तूवा। 5खोसा भ्‍या मूमालाई ङाकूक मीमाछा बखदीमा मरीयमलो ऊम्‍नूङ् छाब्‍सी खो बेथलेहेम खाता। 6खकामा खोची मपी तूवाहँचीलोङा, मरीयममी सूत्‍केरी छूमाक दँमा छा। 7खोसा मपी ऊम्‍तदूङ्‍से छा वातू खकामा खोलाई तेवा रीमूमा बखँपी यूसू, यँमाधँ खोचीमी लागी पाटीपीसँ तूमाक खम् तूवान। 8मक थाम्‍पूङ्‍पीक चाऊरापी सेपा लूक्‍साची खँमाहँ तूकाबी चालाकूची मपी तूवामी। 9खतालो प्रभूमी स्‍वर्गादूत खोचीधपी ता, खकामा प्रभूमी माहीमा ऊम्‍चू मेक्‍कानापेका छ्‌यालू, मातालो खोची मारी कीसामी। 10खकामा स्‍वर्गादूतवा खोचीलाई लूची, “आनानी कीननी, खाङानूम, कँ मारी दीम्‍दीम्‍ध छीनीक खान्‍नीक खा आनानीपी तातूङ्‍मा तँक तूई, मक झारा हँछाचीमी लागी ह, 11आम्‍नूमी लागी ईसे दाऊदमी साप्‍सेमापी ईत्‍ता माच्‍छे पीकाबी मूनाक तूई, खो ख्रीस्‍ट प्रभू ह। 12खकामा आम्‍नूमी लागी नक लासाई छी, आनानीवा ईत्‍ता याया तेवा रीमूचीमा बखँपी ईबीयीक छीपूनूम्।” 13खकामा खोतोलोङा मपी मक स्‍वर्गादूतलो नीनाम्‍खम्‌क तीलीङ्‍गेची पीपीछूर्छूर् दातामी खकामा नीनाबूङ्‍मी साया पोतो आता ग्‍यामी, 14“झाराका ढ्‍याप्‍पा नीनाबूङ्‍लाई माहीमा, खकामा खो दीम्‍दीम्‍ध छाक खँदीमापीक मीनाचीलाई साङ छूने!” 15स्‍वर्गादूतची खोचीधपीका नीनाम्‍खम् खातामी, खकामा चालाकूचीबो आता लोमोमी, “ल हने काए बेथलेहेम् खाते खकामा प्रभूवा काएलाई लेक खाची खाङाम्।” 16खकामा खोची धवाधवा भूल्‍तो खातामीमा, मरीयमलो योसेफ हीच्‍छीलाई खकामा यायालाई बखँपी ईम्‍सायाक छीपूची। 17नक तूचीमा नक यायामी बारेपी स्‍वर्गादूतचीवा खोचीलाई यँ यँ खा लूचीक तूवा मक झारा खाची खोचीवा ग्‍यामी। 18खकामा, चालाकूचीवा ग्‍यामीक खा ईनूचीलो झारा अतलल छाखातामी। 19मातामा मरीयमवा नक झारा खाची मीन्‍तो ऊम्‍सागूँवापीङा यूसू। 20हने खोचीलाई लाक खातीकाङा, खोचीवा ईनूचीकलो तूचीक झारा खामी लागी, नीनाबूङ्‍मी माहीमालो साया पोतो चालाकूची लासामी। 21रेकाबो लेपी ऊम्‍खतना छालो, ऊम्‍नूङ् येसू यूसूची, मकबो खो बपी तामाम्‍पाङा स्‍वर्गादूतलामा यूसाक तूवा। 22मोसामी आग्‍यातीका ऊम्‍चू चखामूमाक ले ताता, मातामा योसेफलो मरीयमवा खोलाई परमप्रभूमी लाम्‍लोपी अर्पन मूसी यरूसलेम खायाचू, 23परमप्रभूमी ब्‍यबस्‍थापी छाबातीकाङा, “पाईला मूनीक झारा तदूङ्सेबो परमप्रभूमी लागी पबीत्‍रा कहलाछी।” 24खकामा बलीदान मूसी परमप्रभूमी ब्‍यबस्‍थापी ग्‍यामीतीकाङा, “खोचीवा हीसा तकूवाधँसँ पेर्‌मावामी ई जोरी छाधँसँ बाईमा छाक तूवा।” 25खलो मक यरूसलेमपी ईत्‍ता सीमोन लूचीक मीना तूवा, नक मीना ईस्राएलमी साङमी आःसा मूकाबी धार्मी खकामा भक्‍ती मूकाबी मीना तूवा, खकामा पबीत्‍रा आत्‍मा खोछोपी तूवा। 26“खकामा खोसा परमप्रभूमी ख्रीस्‍टलाई तोमाम्‍पा आना सीनाना गूँमाक खा पबीत्‍रा आत्‍मावा खोलाई लूःक तूवा। 27खकामा खो पबीत्‍रा आत्‍मावा पानूमा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङा, खकामा ऊम्‍मा पावा याया ख्रीस्‍टलाई ब्‍यबस्‍थाक राम्‍पूवातीका मूमालाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌हँपी गनाचू, 28खकामा खोसावा यायालाई ऊम्‍वापालँपी लापू, खकामा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीतो गूँमा थालामू, 29“हने परमप्रभू, आम्‍नू चापँवाछालाई आम्‍नू बचनातीकाङा साङलो बीदा प्‍यानूम्। 30यँमाधँ अँ मूवाङा आम्‍नू माच्‍छे तूङ्‍क तूई। 31आनानीवा झारा मीनाचीमी लाम्‍लोपीङा नक त्‍यारी मानूम्‌क तूई, 32आरू जाईचीलाई आम्‍नू सानूवाक खा खँमेमाक छ, खकामा आम्‍नू जाई ईस्राएललाईबो माहीमा खँमेमाक छ।” 33खकामा यायामी ऊम्‍मालो ऊम्‍पा, ऊम्‍बारेपी छाक खापी अतलल छाखाताची। 34मातामा सीमोनवा खोचीलाई साखा पीऊचीमा ऊम्‍मा मरीयमलाई लू, “खाङू, ईस्राएलपी साफीमी ऊत्‍थानलो पतनमी लागी खकामा साफीलामा बीरोधापी नेमाक लासाईमी लागी नक याया छ्‌याताक तूई, 35आतामा साफीमी सागूँवाक बीचारा प्रकाट छी। लाम्‍छाप्‌वा आम्‍सागूँवालाईसँ रत।” 36आसेरमी सासीवन्‍तीहँपीक फनूएलमी मीमाछाछा हन्‍ना लूचीक ईत्‍ता आगाम्‍बादीनी तूवा, खो सँलँमे तूवालो भ्‍या मूःमा सावाबो दँ मात्‍ताई ऊम्‍तँपालो तूवाचीक तूवा। 37खकामा खो रेक्‍लँ दँसाम्‍म बीधूवा छामा तूवा। खोसावा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम् हाल्‍लोसँ लीतू‍हँन। खोसा मपी ङोयाङूहँ नीनाबूङ् दब्‍तो लेपा सेपा नीनाबूङ्‍मी आराधना मूयोक तूवा। 38खोतोलोङा खो तामा नीनाबूङ्‍लाई अलने पीऊ, खकामा यरूसलेममी माच्‍छेमी लाम् खँकाबी झारालाई ऊम्‍बारेपी खोसा लूची। 39खकामा खोचीवा झारा परमप्रभूमी ब्‍यबस्‍थातीका मूदूरूचीमा, खोची गालीलक नासरत लूचीक ऊम्‍चू साप्‍सेमापी लासामी। 40खकामा याया पोर्तो ऊम्‍र चतो, नूवा छूतो नूवावा प्‍याब्‍मा थालामू, नीनाबूङ्‍मी ममारूङ् खोलो तूवा। 41ऊम्‍मा पाची सालीन्‍दा खीर्मासोमाक चारा मानामूसी यरूसलेम खाईमा छाक तूवा। 42खो ईत्‍हीस् दँ तालालो खोची चारामी राम्‍पूवातीका यरूसलेम खातामी। 43चाराक ले लूकामा खोची खीम् लासामीलो याया येसू यरूसलेमपीङा कातूसोची राछ। नक ऊम्‍मा पावा तूम्‍ङा तचून। 44मातामा खोचीवा येसू यात्‍रीचीलो तूईलँ ग्‍याचीमा ऊलेभोरीक लाम् लासाचीमा खाताची, खकामा खोचीवा छ्‌याताचूक मीनालो ऊम्‍चू नातचीहँपी लामाचू। 45खतालो खोचीवा येसूलाई छीपाचूनमा लाम्‍तो लाम्‍तो यरूसलेमङा लासाचीमा खाताची। 46सूम्‍छी ले पाछी खोचीवा खोलाई नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी सीक्‍छे पीकाबीमी म़झापी तूवामा ऊम्‍चू खा ईन्‍तो प्रस्‍ना ततूचोचीक छीपाचू। 47ईन्‍काबी झारा ऊम्‍जूवापालो खोसा ङीमादूर्माक र तूचीमा अतलल छामीक तूवा। 48खोलाई तूचीमा ऊम्‍मालो ऊम्‍पा अतलल छाखाताची, खकामा ऊम्‍मावा खोलाई लू, “सीबेऊ, आनावा यँमा काचीकालाई आता म्‍याचीकानाक? खाङूखँ आम्‍पालो काचीका आनालाई धाई चूलाईलोतो लामाना।” 49खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा यँमा कँलाई लामनूङ्‍क? यँ कँ अँ पामी खीम्‌पी तूमाछी गूँमा आनानीवा ङीसानूम्‌न?” 50खकामा खोसा खोचीलोई लूचीक खा ङीसूचीन। 51खकामा खो खोचीलो नासरत तामा, ऊम्‍चू हूपी तूवा। मातालो ऊम्‍मावा झारा खा ऊम्‍सागूँवापीङा यूसू। 52येसू रीराम्‌पीलो नूवापी खकामा नीनाबूङ्‍लो मीनामी ममारूङ्‍पी पर्तो खाता।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\