लूका 20

1ईले येसू नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी चेतो खान्‍नीक खा हालाबूचोलो तूम्‍साबू पूजारीची खकामा ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची अगूवाचीलो मपी तामी, 2खकामा खोचीवा खोलाई लूची, “काएकालाई लेका हाक्‍क आधीकारावा आनावा नक झारा थोका मीहँना? खकामा आसावा आनालाई नक आधीकारा प्‍यानाक?” 3खोसावा खोचीलाई लूची, “कँसँ आनानीलाई ईत्‍ता खा तईनीनी, मक कँलाई लँनूम्। 4यूहन्‍नामी बप्‍तीस्‍मा नीनाम्‍खम्‌लामा छाकले मीनालामा, हापीका छाक?” 5खकामा खोची खोचीहँपी खोचीवा आता गूँतो खा पूची, “काएवा ‘नीनाम्‍खम्‌लामा’ गेधँ, खोसावा ‘यँमा आनानीवा खोछोपी बीस्‍वसा मानूम्‌न ले?’ 6‘खका मीनालामा’ गेधँ, झारा मीनाचीवा काएलाई लूङ्‍वा घोरेमी, यँमाधँ खोचीवा यूहन्‍ना अगम्‍बक्‍ता ह गीमीमा ऊम्‍छूङ्‍ङा बीस्‍वसा मूचीक तूई।” 7खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “हापीका छाकल्‍या काएका ङीसाम्‌कान।” 8खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँङासँ नक चालँवाची हाक्‍क आधीकारावा महँ आनानीलाई लोनीनीन।” 9खकामा खोसावा मीनाचीलाई नक आहाना लूची, “ईत्‍ता मीनावा आङ्‍गूराला तीऊ खकामा आद्‍दे तेकाबी मीनाचीलाई आद्‍दे पीऊसोमा साफी लेक लागी खो नाम्‍दबूङ् खाता। 10खकामा मक आङ्‍गूरा तूमाक दँमापी खोसावा ईत्‍ता ऊम्‍चापँवाछालाई आङ्‍गूरालापी आद्‍दे तेकाबीचीपीका कसाक ऊम्‍भागा आङ्‍गूरा लासी पसू, खतालोने खोचीवा खोलाई याप्‍सूचीमा माताङा लासूतीङूची। 11खकामा खोसावा आर्क चापँवाछालाईसँ पसू, खतालोने खोचीवा खोलाईसँ याप्‍सूचीमा ऊम्‍नूला ससूचीहँ माताङा लासूतीङूची। 12खकामा खोसावा सूम्‍छीलाई पसू खतालोने खोचीवा खोलाईसँ याप्‍सूचीमा खूङ् मीऊचीहँ लातूतीङूची। 13“खकामा मक आङ्‍गूरालामी तँबप्‌वा ग्‍या, ‘कँ यँ मूमा त? कँ हने लालूखालोक अँ छालाई पसँ खोलाईने खोचीवा सायासम्‍दूङ् म्‍यचीलँ।’ 14“खतालोने आद्‍दे तेकाबीचीवा खोलाई तूचीमा खोची खोची गूँमा थालामूची, ‘नकने आङ्‍सा तोकाबीङा ह, ल काएवा खोलाई सीताम् खकामा झारा बूलूदँ एमी छूने।’ 15खकामा खोचीवा खोलाई आङ्‍गूरालापीका तेखू लातूचीहँ सीतूची। “आतामा हने आङ्‍गूरालामी तँबप्‌वा खोचीलाई यँ म्‍यची? 16खो ती खकामा मक आङ्‍गूरालापी आद्‍दे तेकाबीचीलाई सीतची। खकामा आङ्‍गूराला आरूलाई प्‍यची।” नक खा ईनूचीमा खोचीवा ग्‍यामी, “हाल्‍लोसँ आता छूनने।” 17खकामा खोसा खोचीलाई खाङूचीमा लूची, “नक छाबाक यँल्‍या त? ‘हाक्‍क लूङ् खीम् बानामूकाबीचीवा छीङूचीमा कात्‍तूची मक लूङ्‍ङा कूनापीक सूरा लूङ् छा।’ 18मक लूङ्‍छोपी धाकाबी झारा खीतीतीङीमी, खकामा मक लूङ् आसाछोपी धी खोलाईसँ मकसावा धूलो पीठो म्‍यतीङ।” 19ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो तूम्‍साबू पूजारीचीवा खोतोलोङा खोलाई लाप्‍मा लामूची यँमाधँ खोचीवा नक आहाना ऊम्‍चू बीरोधापी ग्‍याक गूँमा ङीसूची खताधँसँ खोची मीनाचीलो कीसामी। 20खकामा खोचीवा दाऊ खँमा थालामूची, खकामा खोचीवा धार्मीतीका पूकाबी चोप्‍माकीचीलाई पसूची। येसूवा ग्‍याक खापी वालँ मूमामा आधीकारीचीलो हाकीमचीमी हूपी लाप्‍माहँ पीमाक दाऊपी खोची तूवामी। 21खोचीवा खोलाई लूची, “तकी, काएकावा ङीसाम्‌का आनानी ऊम्‍छूङ् नीनीनी खकामा ऊम्‍छूङ् खा च्‍यातूनूम्। आनानीवा पक्‍छेपाता मीनूम्‌न, खकामा ऊम्‍छूङ्‍लो नीनाबूङ्‍मी खा च्‍यातूनूम्। 22काएका काईसरलाई तीराऊ छोर्मा खान्‍नीले खाईसी?” 23खतालो खोसावा ऊम्‍चू कूमेटी सानूवा तूम्‍तूमा लूची, 24“कँलाई ईत्‍ता दीनारा बूलू खँम्‍यँनूम्‌ नापी आसामी नाक्‍सालो छापा तूई?” खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “काईसरमी।” 25खकामा येसूवा ग्‍या, “काईसरमी थोका काईसरलाईङा प्‍यानूम् खकामा नीनाबूङ्‍मी थोका नीनाबूङ्‍लाईङा प्‍यानूम्।” 26मीनामी लाम्‍लोपी खोचीवा खोलाई ऊम्‍खापी वालँ मूमा दूरूचीन, खकामा खोसा जूवापा पीऊचीक खा ईनूचीलो खोची अतलल छाखातामीहँ मानेपा तूवामी। 27खकामा मपी मीना सीःमीमा ऊसीमीन गूँकाबी कोई सदूकीची तामीमा खोलाई तईतो लूची, 28“तकी, मोसावा काएलाई छाबूमा पेकाक तूई कोई मीनामी ऊम्‍बूमी तँमा तूई खकामा खो ऊम्‍छा छूमाम्‍पाङा सीधँ, ऊम्‍बूमी तँमालाई नूछवा भ्‍या मूनेमा ऊम्‍बूमी चाचायोछा खोलामा छूने। 29खतालो सावाबो रूमीपामीची तूवामी, खकामा तदूङ्‍सेवा भ्‍या मू, खकामा ऊम्‍छाची छूमाम्‍पाङा खोसँ स्‍याखाता, 30खकामा तदूङ्‍सेमी तँमा हदूङ्‍सेवा भ्‍या मू, 31खकामा हदूङ्‍सेसँ स्‍यामा लूम्‍दूङ्‍सेवा मक मीमाछालाई भ्‍या मू खकामा खोसँ ऊम्‍छाची छूमाम्‍पाङा स्‍याखाता, आतामा सावाबोवाङा खोलाई भ्‍या मूची, खकामा ऊम्‍चू छा छूमाम्‍पाङा खोची झारा स्‍याखातामी। 32झारापीका पाछी मक मीमाछासँ स्‍या। 33खकामा खोची ऊसीमीहँ पोकीमीलो, खो आसामी तँमा छी? यँमाधँ खोलाई सावाबोवाङा ऊम्‍चू तँमा मीऊचीक तूवा।” 34खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नक सूनाम्‌क मीनाचीवा भ्‍या मीची खकामा भ्‍या मूप्‍यची। 35खताधँसँ तीःक सूनाम्‌पी सीःमीकपीका ऊसीमीहँ लीतीमीक योग्‍या ठराछीमीक मीनाचीमी ना भ्‍याङा छी ना भ्‍याङा मूप्‍यची। 36यँमाधँ खोची हाल्‍लोसँ सीःमीन, खोचीने स्‍वर्गादूतचीतीका छीखातीमी स्‍यामीकपीका फेरी ऊसामीकसावा खोची नीनाबूङ्‍मी छाछाची छीमी। 37मोसा ऊम्‍हँपावाङा तीतीयीक पोथ्रामी खापी परमप्रभूलाई अब्राहाममी नीनाबूङ्, ईसहाकमी नीनाबूङ्, खकामा याकूबमी नीनाबूङ् ग्‍याहँ दबूलो मीनाची सीःमीकपीका ऊसीमीक खामी प्रामाना तालूक तूई। 38खो स्‍यामीकचीमी नीनाबूङ् मन, खोने लीतामीकचीमी नीनाबूङ् ह, यँमाधँ खोची झारा खोमी लागीङा लीतामीक तूई।” 39खतालो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीहँपीक कोई कोईवा ग्‍यामी, “तकी, आनानीवा खान्‍नोकङा ग्‍यानीक तूई।” 40खकामा मपीका नापे खोचीवा खोलाई तईमाक अँटाङा मूमा दूरूचीन। 41खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “खोचीवा यँतामा ख्रीस्‍टबो दाऊदमी छा गीमी? 42यँमाधँ दाऊदवा छाम्‌मी कीतापापी ऊम्‍हँपाङा ग्‍याक तूई, “परमप्रभूवा अँ प्रभूलाई लू, ‘कँ आम्‍सातूराचीलाई आम्‍लँ यूमाक खम्‌तीका आम्‍हूपी मूपीनीनतो आना अँ खारू हूलाम्‍पे तूवा’। 44आतामा दाऊदवा खोलाई ‘प्रभू’ लमा दबधँ, यँतामा खो दाऊदमी छा छी?” 45खकामा झारा मीनाचीवा ईनूचीतोङा खोसावा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, 46“ल़ाम ते हूम्‍मामा भेपानापे लाम्‍दूम्‍मा, खकामा बाजाराचीपी सेवा मोलाम्‍मा, तायाखीम्‌पी मूख्‍या तूमाक खम् खकामा भोजापी सायासम्‍दूङ्‍लोक खम् नईकाबी ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीपीका नूवा याकानी। 47खोचीवा बीधूवाचीमी खीम्‌ची ङाबची, खकामा धाचा मूमालाई खोचीवा ल़ाम नीनाबूङ् दबची। खोचीवा मारी दान्‍डा तची।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\