लूका 21

1येसूवा खाङूचीलो बूलूमीचीवा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक बूलूदाम् यूङ्‍माक खम्‌पी बूलूदाम् तीऊचीक तू। 2खतालो खोसावा ईत्‍ता झाराकसावा रँरीऊक बीधूवावा हीसा चीबीसीब मपी तीऊक तू। 3खतालो खोसावा ग्‍या, “कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आनानीलाई लोनीनी, नक झाराकसावा रँरीऊक बीधूवावा खोची झारापीका मारी बूलूदाम् तीऊक तूई। 4यँमाधँ आरू झारावा खोचीलो तूवाक मारीपीका बूलूदाम् तीऊचीक तूई, खतालो खोसावाने ऊम्‍खँचपीका खोलो तूवाक झाराङा तीऊक तूई।” 5खतालो कोई कोईवा खान्‍नी खान्‍नीक लूङ्‍लो नीनाबूङ्‍लाई प्‍याक बूलूदाम्‌चीलामा सूसज्‍जीत नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी खा पूची खतालो येसूवा खोचीलाई लूची, 6“आनानीवा नक झारा थोका तूहँनूम्‌क तूई, आतीकाक दँमासँ ती खलो लूङ्‍छोपी लूङ् छीन, मक झारा होतीधी।” 7खकामा खोचीवा खोलाई लूची, “तकी, नक हाल्‍लो छी, खकामा नक छूमाक दँमापी यँ यँ लासाईची छी?” 8खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “नूवा याकानी, आनानीलाई आसासँ वालँ म्‍यानीनने, यँमाधँ साफी अँ नूङ्‍पी आता गूँतो ती:मी, ‘दँमा ताक तूई कँ खोङा ह, गूँतो ती:मी’ खतालो आनानी खोचीलाम्‍पे खाईननी। 9खकामा आनानी म़ीमीकलो आताङ्‍काची छीकमी खा ईनूनूम् खतालो आनानी कीननी, यँमाधँ पाईला नक छूमाङाछी खन्‍धँसँ आन्‍ताबो खतोलोङा छीन।” 10येसूवा खोचीलाई लूची, “जाईमी बीरोधापी जाई पोकीमी, खकामा हालाखम्‌मी बीरोधापी हालाखम् पोकीमी, 11ढ्‍याप्‍पा लूप्‍लीमा खाती, साफी थाम्‍पूङ्‍चीपी रूढीलो सूसँवा ती, खकामा नीनाम्‍खम्‌लामा कीमालीक ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा लासाईची छी। 12“नक झारा छूमापीका आघारी मीनाचीवा आनानीलाई हू तीनी खकामा लापीनी, खकामा खोचीवा आनानीलाई तायाखीम्‌पी खायीनी, छेमाखीम्‌पी तीनी, अँ नूङ्‍मी गार्नावा खोचीवा आनानीलाई हँलो हाकीममी लाम्‍लोपी खायीनी। 13खलो मक आनानीलाई गाभाई पीमालाई खान्‍नीक दँमा छी। 14खलो आनानीवा कँ लेमालाई यँ गूँमा छी ग्‍यानीमा पाईलाङा आम्‍नू सानूवापी मीनानूम्‌न। 15यँमाधँ खलो कँ आनानीलाई आम्‍नू बीरोधीचीवा कीब्‍मा दूरचीनकलो जूवापा पीमा दूरचीनक खा गूँमाक नूवा पीनीनी। 16खलो आम्‍नू मापावा, बूबूलो नूछचीवा, आम्‍नू नातलो बूमीचीवासँ आनानीलाई लाप्‍पीनी, खकामा आनानीहँपीक कोई कोईलाई खोचीवा सीतचीसँ। 17आनानीलाई अँ नूङ्‍मी गार्नावा झारावा छीङीनी। 18खन्‍धँसँ आम्‍नू तखलपीक ईत्‍ता तँसँ नास्‍टा छीन। 19आम्‍नू धाईरेलामा आनानीवा आम्‍नू प्राना तूनूम्। 20“खकामा आनानीवा यरूसलेमलाई सातूराचीवा रीङचीक तूनूम् खलो आनानीवा ऊम्‍बीनासा नाजीका ता राछ गूँमा ङीसानूम्। 21मकामा यहूदीयापी छूकाबीची पप्‍चीलाछोलाम्‍पे फूमीने। साप्‍सेमापी छूकाबीची लाईमीखाईमीने, खकामा तेचीपी तूकाबीची फेरी साप्‍सेमापी वँमीनने। 22यँमाधँ धार्मसास्‍तारापी छाबातीकाङा झारा खाची पूर छूमालाई मक ले दन्‍डा पीमाक ले छी। 23मक लेपी ऊम्‍छा छूमाक मीमाछालो दूदू पईमाकी मीमाछाचीलाई हाय! यँमाधँ खँदीमापी ढ्‍याप्‍पा सङ्‍कास्‍टा ती, खकामा नक जाईचीछोपी क्रोधा ती। 24खोची लाम्‍छाप्‌वा खसीमीमा सीःमी, खकामा नाम्‍द नाम्‍दपी काईदी मीःमीमा खायीमी। खकामा मक आर्क जाईचीमी दँमा तीलीनतो यरूसलेमलाई ऊम्‍चू लँवा हीलचीमा यूसची। 25“नाम्‌लो ला खकामा साङ्‍गूँङ्‍पी लासाईची छी, खकामा होङ्‍कामाक छालामी गार्नावा खँदीमापीक नाम्‍दची सङ्‍कास्‍टापी छीमीहँ अताछीमी। 26साप्‍तेमूलूङ्‍पी छीहँक घाटानामी खा मीनचीलो मीनाची अतलल छीखातीमी, खकामा नाम्‌छूरीक रची योसीमी। 27खकामा मीनाचीवा मक दँमापीङा मीनामी छालाई ममूलापी रलो ढ्‍याप्‍पा माहीमापी तीहँक तची। 28नक खाची छीहँलो आम्‍नू तखल थँपा थेतानूम् यँमाधँ आम्‍नू माच्‍छेमी ले नाजीकापी तीःतीहँ।” 29खकामा खोसावा ईत्‍ता आहाना खोचीलाई लूची, “आन्‍जीरापोलो झारा पोचीलाई खाङानूम्, 30मकचीवा मूना त्‍यचीलो हने दँ वङीहँ राछ गीनीमा आनानीवा ङीसूनूम्। 31मातामाङा नक झारा थोका छीहँक तूनूम्‌लो आनानीवा नीनाबूङ्‍मी हालाखम् नाजीकापीङा राछ गूँमा ङीसानूम्। 32कँ आनानीलाई ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, नक झारा थोका छीनतो, नक सूनाम् लूकीहँ खातीन। 33नीनाम्‍खम्‌लो खँदीमा लूकीमा खाती खन्‍धँसँ अँ खाची लूकीमा खातीन। 34“आम्‍नू हँपामी बारेपी नूवा याकानी, खन्‍धँसँ भोग बीलासा, खमँवा दीमँवावा सेमा, खकामा आम्‍नू पोसूङ्‍वाक चूलाईवा आम्‍नू सानूवा खबूखायूनने, यँमाधँ मक ले आनानीछोपी आचानाकापी साल्‌तीकाङा ती। 35यँमाधँ खँदीमापी छूकाबीची झाराछोपी नक आतामाङा ती। 36आतामा तीहँक झारा थोकापीका ऊम्‍काछूमा खकामा मीनामी छामी लाम्‍लोपी रीप्‍मालाई साधाई नीनाबूङ् दब्‍तो चूङ्‍चूङ्‍ध तूवानी।” 37येसूवा लेक ले नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी च्‍यातूची खकामा सेपाबो जाईतून लूचीक पप्‍चीलाछोपी तूसी खाता। 38मातालो झारा मीनाची नाम्‌वारी फाकामत्‍तो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी ऊम्‍सीक्‍छे ईन्‍सी तामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\