लूका 22

1अखमीरी सोफमी चारा नाजीकापी ताक तूवा। नकलाई खीर्मासोमाक चारासँ लची। 2खोलाई यँतामा सेमाल्‍या ग्‍यामीमा तूम्‍साबू पूजारीचीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीवा लाम् खाङूहँचीक तूवा, खन्‍धसँ खोची मीनाचीलो कीसामी। 3खलो ईत्‍हीस्‍हँपीक ईस्‍करीयोत लूचीक यहूदाहँपी साईताना वँङा। 4खकामा खो लतामा येसूलाई ऊम्‍चू हूपी यँतामा लाप्‍मेमाहँ पीमाक यायो मूसी तूम्‍साबू पूजारीचीलो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌धँपी खाता। 5खतालो खोची हँसहँलँ छामीमा खोलाई बूलू पीमाक काबोला मूची। 6खतालो खोसा ऊम्‍चू खा र्‌याबू, खकामा पीपीछूर्छूर् मीनाची मान्‍तूवालो खोलाई लाप्‍मा पीमाक खान्‍नीक लाम् खँमा थालामू।] 7खकामा अखमीरी सोफमी चारा ताता, मक लेपी खीर्मासोमाक चारामी लूक्‍सापा बलीदाना मूमा छाक तूवा। 8खकामा येसूवा पत्‍रूसलो यूहन्‍नालाई आता लूचीमा पसूची, “खाताचीमा खीर्मासोमाक चारा त्‍यारी माचू, खकामा काए च्‍याम्।” 9खकामा खोचीवा ग्‍याची, “काचीकावा नक हापी त्‍यारी मूमा गूँमाक आम्‍नू सानूवा तूई?” 10खोसावा खोचीलाई लूची, “खाङाचू, आनाची साप्‍सेमापी वँङीहँचीनालो, ईत्‍ता मीनावा कख्‍याप्‌पी काँवा खूरमा खातीहँक आनाचीवा छीपूचूना। खो हाक्‍क खीम्‌पी वँङी मपीसाम्‍मङा आनाचीवा खोलाई तीङाचू, 11खकामा आनाचीवा मक खीम्‌पीक तँबप्‌लाई लचू, ‘तकीवा आनानीलाई लानीक तूई, कँ अँ सीच्‍चेचीलो खीर्मासोमाक चारामी भोजा चामाक दँनीखम् हापी तूई?’ 12खोसावा आनाचीलाई मूतूक्‍क तालाछोपी खान्‍नीतो चँरीचूबासाक ईत्‍ता ढ्‍याप्‍पा खम् खँमीचीना, आनाचीवा मपीङा त्‍यारी माचू।” 13खकामा खोची खाताचीलो खोचीवा येसूवा लचूतीकाङा छीपाचू, खकामा खोचीवा मपी खीर्मासोमाक चारामी भोजा त्‍यारी माचू। 14खकामा खीर्मासोमाक चारापी चामाक दँमा छामा येसू प्रेरीतचीलो भोजापी तूवा। 15खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “कँ दूखा तोमापीका पाईला आनानीलो नक खीर्मासोमाक चारामी भोजा चामाक अँ सानूवा तूवा। 16यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌पी नक पूर छीनतो कँ नक भोजा फेरी चँन।” 17खकामा खोसावा खोँ लापूमा अलने पीऊमा खोचीलाई आता लोतो पीऊची, “नक लापानूम्, खकामा आनानीहँपी हासानूम्। 18यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नाप्‍कानापे नीनाबूङ्‍मी हालाखम् तीनतो कँ आङ्‍गूरामी वा दूङन।” 19खकामा खोसावा सोफ लापूहँ अलने पीऊमा ओतूहँ खोचीलाई आता लोतो पीऊची, “नक आनानीलाई प्‍यानीक अँ रीराम् ह। कँलाई मीन्‍माक लागी नक मानूम्।” 20मातामाङा चोदूरूचीमा येसूवा खोँ थेतूमा ग्‍या, “नक खोँ आम्‍नूमी लागी बागाछाक अँ हीपी तूईक नयाँ करार ह। 21खन्‍धँसँ खाङानूम् कँलाई वालँ मूकाबीमी हू कँलोङा टेबलापी तूई। 22माताधँसँ मीनामी छाने पाईलाङा सीमाक लागी छ्‌यातातीकाङा छी, खतालोने येसूलाई धका पीकाबी मीनालाई धीक्‍कारा।” 23खकामा खोचीवा नक चालँवा मूकाबी आसा राछ ग्‍यामीमा खोची खोचीहँपी तईमोमी। 24खकामा खोचीहँपी काए आसा ढ्‍याप्‍पा ग्‍यामीमा खीमा थालामूची। 25खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “आर्क जाईचीमी हँचीवा खोचीछोपी आधीकारा त्‍यची खकामा खोचीछोपी आधीकारा तेकाबीचीबो ऊपाकारीचीतीका मीनीमी। 26खकामा आनानीहँपीबो माता छूनने। आनानीहँपी आसा झारापीका ढ्‍याप्‍पा तूई मक झारापीका स्‍यान छूमाछी, खकामा अगूवा छूकाबीवाबो स्‍यावा मूमाछी। 27हाक्‍कबो ढ्‍याप्‍पा? चासी तूकाबी ले चामाक पीकाबी? यँ टेबलापी चासी तूकाबी मीना ढ्‍याप्‍पा मन त? खन्‍धँसँ कँ आम्‍नू म़झापी स्‍यावा मूकाबीतीकाक तूङ। 28“खतालो आनानी अँ झारा दूखा कस्‍टाचीपी कँलोङा छूकाबीची ह। 29यँतामा अँ पावा कँलाई ईत्‍ता हालाखम् प्‍यँ, मातामाङा कँसँ आनानीलाई ईत्‍ता हालाखम् पीनीनी। 30खकामा आनानीवा अँ हालाखम्‌पी अँ टेबलापीङा चीनूम् दूङूनूम् खकामा ईस्राएलक ईत्‍हीस् कूलामी न्‍याया मूतो सींहासनचीपी तूईनी। 31“सीमोन, सीमोन खाङू साईतानावा आनालाई दँच्‍यार्‌तीकाङा थाप्‍मालाई ङाकानाक तूई, 32खतालो कँ आम्‍बीस्‍वसापीका आना धीःना ग्‍यँमा आम्‍मी लागी नीनाबूङ् दब्‍पीनाक तूई। खकामा आना फेरी कँलाम्‍पे लासामा आम्‍रूमीपामीचीलाई कँदीमूची।” 33खकामा पत्‍रूसवा खोलाई लू, “प्रभू कँ छेमाखीम्‌पीलो सीसी खाईमाछीधँसँ त्‍यारी तूङ।” 34येसूवा खोलाई लू, “पत्‍रूस कँ आनालाई लोनी, आनावा कँलाई खो छ्‌यातँन गीनामा, सूम्‍छी खेपा छीङेनानातो सँरीवापा ओकीन।” 35खकामा येसू खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई बेगा, ब्‍याखा खकामा लँवाई वाईमाम्‍पा पनानीलो, आनानीलाई यँ थोकामी खँच छा?” खतालो खोचीवा ग्‍यामी, “छान।” 36खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “हने आसामी बेगा तूई खोसावा मक खूरूने, मातामाङा ब्‍याखा तूकाबीवा मक खूरूचीने। खकामा आसालो लाम्‍छाप् मान्‍तू खोचीवा ऊम्‍चूतेहाम् ईनूचीनेमासँ लाम्‍छाप् खीतूचीने। 37यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, ‘खो काचूवाकोईवालाचीलो ङरा’ गूँमाक धार्मसास्‍तारापी छाबाक खा कँछोपी ताल्‍माङा छी। अँ बारेपी छाबाक झारा खाची तीलीहँकङा तूई।” 38खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “खाङानूम् प्रभू, नापी हीसा लाम्‍छाप् तूई।” खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “मूतोधँ छी।” 39खकामा खो पाखा लतामा साधाई तीकाङा जाईतून पप्‍चीलालाम्‍पे खाता, खतालो ऊम्‍सीच्‍चेची खोलाई तीङ्‍तो खातामी। 40खो मक खम्‌पी तालामा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई लूची, “आनानी जँचापी वँङेकानने ग्‍यानीमा नीनाबूङ् दबायानूम्।” 41खकामा खोचीपीका येसू असी भेपा खातामा बबाहँ नीनाबूङ् दबू, 42“ए पा, आनानीवा नक खोँ कँपीका सईमा नतूनूम्‌धँ कँपीका सयानूम् माताधँसँ अँ सानूवातीका मन आम्‍नू सानूवातीकाङा छूने।” 43खकामा ईत्‍ता स्‍वर्गादूत नीनाम्‍खम्‌पीका खोलाई र पीसी ता खकामा येसूलाई र पीऊ। 44खतालो खोसावा साफी कास्‍टालो झान्‍सार मारी नीनाबूङ् दबू, ऊम्‍हूमँवा हीमी ढ्‍याप्‍पा ढ्‍याप्‍पा थप्‍लातीकाङा भापी हूलायाक तूवा। 45खकामा नीनाबूङ् दबूदूरूमा येसू ऊम्‍सीच्‍चेचीधँपी बाना, खतालो खोसावा खोचीलाई सोगावा मारी हयूचीहँ ईम्‍साचामीक छीपूची, 46खकामा येसूवा खोचीलाई ततूची, “यँमा आनानी ईम्‍सीयीनी? पोकानी खकामा जँचापी वँङेकानने ग्‍यानीहँ नीनाबूङ् दबानूम्।” 47मातामा येसू खोचीलो नीनाहँतोङा ऊम्‍ईत्‍हीस् सीच्‍चेचीहँपीक यहूदावा साफी पीपीछूर्छूर् मीनाची मपी तातूचीहँ ता खकामा खो येसूधपी खातामा येसूलाई चूप्‍पा मीऊ। 48खतालो येसूवा खोलाई लू, “यहूदा यँ आनावा मीनामी छालाई चूप्‍पा मी:नामा धका प्‍यना?” 49खतालो येसूलाई तीङ्‍माकचीवा हने नक यँ छीकल्‍या ग्‍यामीहँ तूम्‍तूचीहँ, प्रभूलाई लूची “ प्रभू, काएकावा आम्‍का लाम्‍छाप् तसाम्‌का त?” 50खकामा खोचीहँपीक ईत्‍तावा ऊम्‍लाम्‍छाप् तसूहँ ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी चापँवाछामी ऊम्‍खारू नाब कीबूतीङू। 51खकामा येसूवा ग्‍या, “अत, ऊतोङा छूने।” खकामा येसूवा ऊम्‍नाब तोपूमा नोमीऊ। 52खकामा तूम्‍साबू पूजारीची, नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक तीलीङ्‍गेचीमी तँबप्‌ची खकामा धार्म तकीची ऊम्‍बीरोधापी तामीक तूवा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ बीद्रोहीहँल्‍या आनानी लाम्‍छाप्‌लो तोरीबँ तातानूम्‌मा तानीक? 53कँ आनानीलो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तूङलो अँ बीरोधापी आनानीवा कँछोपी आम्‍नू हू त्‍यानूम्‌न खताधँसँ हने नक आम्‍नू दँमा ह खकामा माकाचूचूमी रवा सासाना मूमाक दँमा ह।” 54खकामा खोचीवा येसूलाई लापूचीमा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारीमी खीम्‌पी बायूची। खलो पत्‍रूसवा खोलाई चसी मेथाम्‌पी तूवामा तीङू। 55खकामा मीनाची पँतेमी म़झापी मी भोतो तूवायामीक तूवा। पत्‍रूससँ खोचीधपी खातामा खोचीलो तूवा। 56खकामा खो मीमी ऊजेलपी तूवाक ईत्‍ता चापँवामेवा तू, खकामा खोलाई खान्‍नीतो खाङूमा ग्‍या, “नक मीनासँ येसूलो तूवा।” 57खतालो पत्‍रूसवा मक चापँवामेमी खा छीङूमा ग्‍या, “ए छ्‌याकूमा, मन आनावा यँ गीनाकल्‍या, कँ खोलाई छ्‌यातँन।” 58खकामा ऊछीनामा आर्कवा खोलाई तूमा लू, “आनासँ खोचीहँपीक ईत्‍ता ह।” खतालो पत्‍रूसवा ग्‍या, “ए मीना, मन आनावा यँ गीनाकल्‍या? कँ मन।” 59खकामा ईघान्‍टा पाछारी ईत्‍ता मीनावा ठोकूवा मूहँ ग्‍या, “ऊम्‍छूङ्‍ङा ह नक मीनासँ खोलो तूवा यँमाधँ, खोसँ गालीलीङा राछ।” 60खकामा पत्‍रूसवा ग्‍या, “ए मीना, मन आनावा यँ गीनाकल्‍या आना गीहँनाक खा कँ ङीसँन।” मातामा खो नीनाहँतोङा सँरीवापा ओका। 61प्रभू पत्‍रूसलाम्‍पे हूसामा खोलाई कीकीरीरी खाङू। खतालो पत्‍रूसवा प्रभूवा खोलाई “ईसे सँरीवापा ओमाम्‍पा आनावा कँलाई सूम्‍छी खेपा छीङेना।” लूक खा मीनू, 62खकामा खो तेखू लतामा दूवाङा चाईसातो खापा। 63खकामा येसूलाई लाप्‍माकी मीनाचीवा खोलाई चईतो याप्‍सूची, 64खकामा ऊम्‍मू खब्‍पीऊचीहँ खोलाई ततूची, “ल अगम्‍बानी नीनाहँ ग्‍या आनालाई याम्‍काबी आसा?” 65मातामा खोचीवा येसूमी बीरोधापी साफी खाची ग्‍यामीहँ ऊम्‍दोधूम् पूची। 66खकामा नाम्‌वारी फाकामत्‍तो मीनाचीमी धार्म तकीची, तूम्‍साबू पूजारीचीलो, ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीची झारा तूपामीमा तोङामीहँ खोलाई ऊम्‍चू ढ्‍याप्‍पा साभापी खायूची, 67खकामा खोलाई ततूची, “आना ख्रीस्‍ट धँ काएकालाई लेका।” खतालो खोसावा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई लोनीनीधँ आनानीवा कँलाई बीस्‍वसा मेनीन। 68खकामा कँ आनानीलाई तईनीनीधँसँ आनानीवा कँलाई जूवापा पेनीन। 69हने नाप्‍कानापे मीनामी छा झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोक नीनाबूङ्‍मी खारूलाम्‍पे तूई।” 70खतालो खोची झारावा ततूची, “खताधँ यँ आना नीनाबूङ्‍मी छा ह?” खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवाङा माता गीहँनी।” 71खकामा खोचीवा ग्‍यामी, “हने काएलाई आरू साँछी चाहाछीहँल्‍या? यँमाधँ खोसा ऊम्‍ङोवाङा ग्‍याक खा काएवा ईनूम्‌काक तूई।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\