लूका 23

1खकामा खोची झारा साभा तूकाबीची पोकामीमा खोलाई पीलातसपी बायूची। 2खोचीवा खोछोपी आता गूँतो फक्‍ता तेमा थालामूची, “काएकावा नकसावा एनाम्‍दलाई ऊल्‍माग्‍याहँक छीपूम्‌का नकसावा काएकालाई काईसरलाई तीराऊ छोर्मा चीबेका खकामा खो ऊम्‍हँपालाई ‘कँ ख्रीस्‍ट ईत्‍ता हँ ह’ लोनीची।” 3खकामा पीलातसवा खोलाई ततू, “यँ आना यहूदीचीमी हँ ह?” खकामा येसूवा खोलाई लू, “आनानीवाङा माता गीहँनी।” 4खकामा पीलातसवा तूम्‍साबू पूजारीचीलो पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई लूची, “कँङावा नक मीनापी फक्‍ता यँसँ छीपूङ्‍न।” 5खकामा खोचीवा पातामीमा आता ग्‍यामी, “नकसावा झारा यहूदीयाक मीनाचीलाई च्‍यातूचीहँ ऊलूचीक तूई, खकामा खोसावा नक चालँवा गालीलपीका थालामूहँ होतोलो नापीसाम्‍म ताभानक तूई।” 6पीलातसवा मक खा ईनूमा खो गालीली हले गूँमाक खा तूम्‍तोमालाई ततू। 7खकामा पीलातसवा खो हेरोदवा सासाना मीक थाम्‍पूङ्‍क राछ ग्‍यामा तूम्‍तूमा खोसावा येसूलाई हेरोदपी पसू। खलो हेरोदसँ यरूसलेमपी तूवा। 8येसूलाई हेरोदवा तूलो खो मारी हँसहँलँ छा, यँमाधँ खोसावा ऊम्‍बारेपीक खा साफी पाईलापीका ईनूक तूवाकसावा ऊम्‍खँमालोक तूवा, खकामा खोपीका अतललक चालँवा छीक खँमालाई सानूवा धूङ्‍नाचीक तूवा। 9खकामा खोसावा खोलाई साफी खाची ततू, खतालो येसूवा खोलाई यँसँ जूवापा पीऊन। 10खकामा तूम्‍साबू पूजारीचीलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तँबप्‌ची खोलाई मारी फक्‍ता तेतो रीपामी। 11हेरोदलो ऊम्‍तीलीङ्‍गेचीवा खोलाई खाईसीतो ब्‍याभारा मूचीमा खोलाई चयूची, खकामा खोलाई हँवा हूप्‍सकतीकाक ते हूम्‍मीऊचीमा येसूलाई पीलातसपीङा लासूची। 12खोलेकाङा हेरोदलो पीलातस तोङाची, यँमाधँ खोची पाईला तोङाचीनहँ सातूराची छाचीक तूवाची। 13खकामा पीलातसवा तूम्‍साबू पूजारीची, सासाकाची खकामा मीनाची झारालाई ङायूवा तूप्‍मीऊची। 14खकामा पीलातसवा खोचीलाई लूची, “मीनाचीलाई ऊलहँची ग्‍यानीमा आनानीवा नक मीनालाई कँपी तातानूम्, कँ नक मीनालाई खान्‍नीतो ततूङ्‍लो कँ खोछोपी आनानी त्‍यानूम्‌तीकाक फक्‍ता यँसँ छीपूङ्‍न। 15हेरोदवासँ खोपी यँसँ फक्‍ता छीपून मातामाङा खोसावा नकलाई काएपी लासू बायू। खाङनूम्, खोसावा सीमा खात्‍तक चालँवा यँसँ मीहँन। 16आतामा कँ खोलाई साजाया प्‍यँमा ल्‍यँछँ।” 17[चारामी दँमापी खोचीमी लागी ईत्‍ता काईदी लेमाछोमाक पीलातसमी राम्‍पूवा तूवा।] 18खकामा खोची ईखेपाङा पातामीमा ग्‍यामी, “नक मीनालाई सीतानूम् खकामा आम्‍कामी लागी बारब्‍बालाई ल्‍याछानूम्।” 19मक बारब्‍बा साप्‍सेमापी छाक हूल्‍दाङ्‍गा, खकामा सेमाखँमी फक्‍तापी छेमाखीम्‌पी तीऊचीक तूवा। 20खकामा पीलातसवा येसूलाई लेमाछोमाक सानूवा मूमा मीनाचीलाई फेरी सम्‍जामीऊची। 21खतालो खोचीवा, “खोलाई क्रूसापी कसानूम् क्रूसापी कसानूम्” ग्‍यामीमा पाताचामी। 22खकामा खोसावा सूम्‍छी खेपा खोचीलाई ततूची, “यँमा नकसावा यँ मातीकाक खाईसीक चालँवा मूक तूई? खोलाई सीमाक दान्‍डा पीमाक काराना कँ यँसँ छीपूङ्‍न, आतामा कँ खोलाई साजाया प्‍यँमा ल्‍यँछँ।” 23खतालो झान्‍सार खोलाई “क्रूसापी कसानूम् क्रूसापी कसानूम्” ग्‍यामीमा पातामी। मातामा खोचीवा ग्‍यामीतीकाङा छा। 24खकामा पीलातसवा खोचीवा ङाकूचीक थोका मूमापीमाक फाईसाला ईन्‍मीऊची। 25खोसावा बीद्रोहलो सेमाखँमी फक्‍ता त्‍यामा छेमाखीम्‌पी त्‍याक बारब्‍बालाई खोची ग्‍यामीतीकाङा लीऊछो। खकामा येसूलाईबो खोचीवा मीनूचीतीकाङा ऊम्‍चूहूपी पीऊची। 26खोचीवा येसूलाई खायूहँचीलो तेपीका बानाहँक कूरेनीपीक सीमोनलाई लापूचीमा येसूमी क्रूसा खूर्माहँ ऊम्‍दँसू दँसू लाम्‍दूम्‍मा कारा तीऊची। 27खोलाई ढ्‍याप्‍पा पीपीछूर्छूर् मीनावा तीङूचीक तूवा, मकहँपी मीमाछाचीसँ तूवामी, खोची सूदूम्‍पा हूदूम्‍पा मूतो खापायामीक तूवा। 28खतालो येसू खोचीलाम्‍पे हूसामा खोचीलाई लूची, “यरूसलेममी मीमाछाछाचेऊ, अँमी लागी खाप्‍ननी, बर्जू आम्‍नूहँपामी लागीलो आम्‍नू छाछाचीमी लागी खापानी। 29यँमाधँ खाङानूम्, मक ले तीहँ मक लेपी खोचीवा गीमी, ‘मक ऊम्‍छा छीनक मीमाछालो बखँदीमा छीमीनकची खकामा दूदू पयचीनक मीमाछाचीलाई अलने।’ 30खलो खोचीवा पाहाडाचीलाई लची, ‘काएकाछोपी धा’ खकामा पप्‍चीलाचीलाई ‘काएकालाई खबेका’ लोमा थालामीची।” 31यँमाधँ खोचीवा मीकूलू पोलाई आता मीचीधँ हसीक पोलाई खोचीवा यँ मीची?” 32खलो खोचीवा हीसा काचूवाकोईवालाचीलाईसँ सीमाक दान्‍डा पीमालाई येसूलो खायूचीक तूवा। 33खकामा खोची खप्‍परे लूचीक थाम्‍पूङ्‍पी तामी, खकामा खोचीवा मपी येसूलाई क्रूसापी कसूची, खकामा मक काचूवाकोईवालाची ईत्‍तालाई येसूमी खारूलाम्‍पेलो आर्कलाई बेखूलाम्‍पे क्रूसापी कसूची। 34खकामा येसूवा ग्‍या, “ए पा नकचीलाई खँधाईप्‍यानूम्, यँमाधँ नकचीवा यँ मीहँची मक ङीसचीन” खकामा खोचीवा येसूमी ते चीट्‌ठा तीऊचीहँ हासूची। 35मीनाची रीपामीहँ खाङूचोचीक तूवा। सासाकाचीवा येसूलाई चईतो ग्‍यामी, “नकसावा आरूलाई लेमीऊ, नक नीनाबूङ्‍मी ख्रीस्‍ट खकामा नीनाबूङ्‍मी छ्‌याताक मीना हधँ नकसावा ऊम्‍हँपालाई लेमेनाचीने।” 36तीलीङ्‍गेचीवासँ तामीहँ येसूलाई सीर्का पीतो आता ग्‍यामीमा चयूची, 37“आना यहूदीचीमी हँधँ आम्‍हँपालाई लेमेनाची।” 38“नक यहूदीचीमी हँ ह” गूँमाक दोसा पत्‍रासँ येसूलाई कसूचीक क्रूसामी चम्‌पी यूसूचीक तूवा। 39क्रूसापी कसूचीक काचूवाकोईवालाचीहँपीक ईत्‍ता काचूवाकोईवालावा येसूलाई चईतो ग्‍या, “यँ आना ख्रीस्‍ट मन? आना आम्‍हँपालाई लेमेनाची खकामा काचीकालाईसँ लेम्‍याचीका।” 40खतालो आर्क काचूवाकोईवालावा मकलाई पाईतो आता लू, “आनासँ मक दान्‍डाङा तहँनक तूई, माताधँसँ आनावा नीनाबूङ्‍मी कीमा यूसनाना? 41काचीवाने खाईसीक चालँवा माचूकसावा होतो तूहँचूक दान्‍डाने ठीक्‍काङा ह, माताधँसँ नक मीनावाने खाईसीक चालँवा यँसँ मीहँन।” 42खकामा काचूवाकोईवालावा ग्‍या, “येसू आनानी आम्‍नू हालाखम्‌पी तीनीलो कँलाईसँ मीननूम्‌वो।” 43येसूवा खोलाई लू, “कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा आनालाई लोनी, आना ईसेङा कँलो नीनाम्‍खम्‌पी छीना।” 44लेपाक ईत्‍हीस् बाजेपीका सूम्‍छी बाजेतो झारा नाम्‍दङा माकाचूचू छाखाता, 45यँमाधँ नाम् माकाचूचू छाखाता। खकामा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पीक पार्दा नाकामा हीसा फ्याका छाखाता। 46येसू ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पातामा ग्‍या, “ए पा कँ अँ आत्‍मा आम्‍नू हूपी पीनीनी।” ऊतो ग्‍यामा येसूमी स्‍वँमा खाता। 47नक छाक तूःमा तीलीङ्‍गेमी तँबप्‌वा आता गूँतो नीनाबूङ्‍मी माहीमा मूतो ग्‍या, “ऊम्‍छूङ्‍ङा नक मीनाने धार्मी राछ।” 48नक खम्‌पी छाक खा खँसी तामीक मीनाची झारावा खाङूची खकामा ऊम्‍चू पँम् याम्‍तो खीम् लासामी। 49खतालो खोलाई छेमाकीची झारा खकामा गालीलपीका ऊम्‍दँसूपी बाईकाबी मीमाछाची झाराङा मेथाम्‌पीका रीपामीमा नक झारा थोका खाङूचोचीक तूवा। 50खलो मपी यहूदीयाक साप्‍सेमा अरीमाथीयाक योसेफ लूचीक ईत्‍ता मीना तूवा। खो ढ्‍याप्‍पा साभाक सन्‍दप् तूवा, खो खान्‍नोक खकामा धार्मी मीना तूवा, खो ऊम्‍चू यायोलो चालँवापी दोसाक तूवान। खोसावा नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी लाम् खाङूहँक तूवा। 52नक मीना पीलातसपी खातामा येसूमी स्‍याक रीराम् ङाकू, 53खकामा खोसावा येसूमी रीराम्‌लाई क्रूसापीका धातूमा मलमलमी तेवा रीमूमा धीलूङ्‍हँपी खपामामा बानामाक सूलूम्‌पी यूसू, मपी हाल्‍लोसँ आसासँ यूसाक तूवान। 54मक त्‍यारीक ले तूवा खकामा सावाभेमाक ले छूमा ग्‍याहँक तूवा। 55खतालो गालीलपी खोलो बाईकाबी मीमाछाची योसेफमी दँसू दँसू खातामी खकामा सूलूम्‌पी खोलाई यँतामा यूसूचीक तूवा मक खाङूची, 56खकामा खोची खीम् लासामीमा खातामी खकामा चानीतो नामीक क्‍याप्‍लालो आतारा त्‍यारी मूचीमा ब्‍यबस्‍थामी न्‍यायातीका सावाभेमाक लेपी सावाभ्‍यातूची।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\