लूका 24

1सावावारीमी पाईला ले नाम्‌वारी फाकामत्‍तो खोचीवा त्‍यारी मूचीक चानीतो नामीक क्‍याप्‍ला खायूचीहँ मक मीमाछाची सूलूम्‌पी खातामी। 2खतालो खोचीवा सूलूम्‌पी ङोपीका लूङ् सयादूराक छीपूची। 3खकामा खोची सूलूम्‌हँपी वँङामी, मातालोने खोचीवा प्रभू येसूमी रीराम् छीपूचीन। 4खोची नक यँ छाकल्‍या ग्‍यामीमा आल्‍मालाछाहँमीलो आचानाकापी चकील ते हूम्‍काबी हीसा वाच्‍छाची ऊम्‍चू छेऊधपी रीपाची। 5खतालो खोची कीसामीमा भूईपी बबामीलो मक हीसा वाच्‍छाचीवा खोचीलाई लूची, “जीऊँद मीनालाई यँमा आनानीवा स्‍यामीकचीहँपी लामूहँनूम्? 6खोने नापी मान्‍तू, खो ऊसामा पोकाक तूई, खोसावा आनानीलाई गालीलपी तूवानीलो लानीक खा आम्‍नू सागूँवापी मीनानूम्, 7‘मीनामी छालाई खँवाला मीनाचीमी हूपी पीई, खकामा क्रूसापी कमामा सूम्‍छी लेपी ऊमामा पोमाछी’।” 8खतालो खोचीवा खोसावा ग्‍याक खा मीनूतातूची। 9खकामा खोची सूलूम्‌पीका लासामीमा खातामीहँ नक झारा खाची मक ईत्‍ई सीच्‍चेचीलाई खकामा बाँकी तूवामीक झारालाई लूची। 10मक मीमाछाची, मरीयम मग्‍दालीनी, योअन्‍ना, खकामा याकूबमी मा मरीयम तूवामी, खोचीलो आरू मीमाछाचीसँ तूवामी खोचीवा नक खा प्रेरीतचीलाई लूची। 11खतालो खोचीवा नक खा ऊम्‍छूङ् मनलँ ग्‍यामीमा बीस्‍वसा मूचीन। 12खकामा पत्‍रूस पोकाहँ भूल्‍तो सूलूम्‌पी खातामा खो बबामा खाङू खतालो खोसावा मपी सूती ते मात्‍ताई बबायाक तू खकामा मपी छाक चालँवा तूमा खो अतलल छाखाताहँ लासा। 13मक लेङा खोचीहँपीक हीसा सीच्‍चेची यरूसलेमपीका सूम्‍छीलो आधाकोसा मेनीक ईम्‍माऊस तेलाम्‍पे खाताहँचीक तूवा। 14खतालो यरूसलेमपी छाक झारा खाचीमी बारेपी खोचीवा बाता पहँचूक तूवा। 15खोचीवा मातामा बाता पोतो तईलोतो माचाचूलो येसू खोचीधपी तामा खोचीलो लाम्‍दूम्‍मा थालामू। 16खतालो खोचीवा येसूलाई यँतामासँ छेमा दूराचूनक म्‍याक तूवा। 17खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “आनाची लाम्‍दूम्‍तो यँमी बारेपी तईमोतो खा पहँचूनाक तूवाहँ?” खकामा खोची ठक्‍काई रीपाची खतालो ऊम्‍चू सम्‌सोकाखाताक तूवा। 18खोचीहँपीक क्‍लेओपासवा ततू, “आनानीसँ यरूसलेम कोलानीमा तीहँनीक तूई, खतालोने होबेमा नापी छाक खाची तूम्‍मन्‍तोकाबी आनानी मात्‍ताईले यँल्‍या?” 19खकामा खोसावा खोचीलाई ततूची, “यँ खाल्‍या?” खतालो खोचीवा खोलाई लूची, “नासरतक येसूमी बारेपी, खो ईत्‍ता अगम्‍बक्‍ता तूवा, खकामा नीनाबूङ्‍मी लाम्‍लोपी झारा मीनाचीमी लाम्‍लोपी चालँवापीलो खापी रलोक तूवा। 20खोलाई एतूम्‍साबू पूजारीची, खकामा एसासाकाचीवा सेमालाई पीऊची, खकामा खोलाई क्रूसापी कसूची। 21काएकावाबो ईस्राएलीचीलाई खोसावाङा माच्‍छे प्‍यचीराछ गेकामा खोपी आम्‍का सानूवा धूसूम्‌काक तूवा। नक झारा खाची नापीङा छूने, नक झारा खा छाक ईसे सूम्‍छी ले छादूराक तूई। 22नकपीकासँ आर्क खाबो काएकालो तूकाबी मीमाछाचीवा काएकालाई अतलल छेकातो मेकामूङ्‍क तूई। खोची नाम्‌वारी फाकामत्‍तो सूलूम् खातामीक तूवा, 23खतालो खोचीवा येसूमी रीराम् छीपूचीननी। खोची तामीमा काएकालाई लेकामूङ्, ‘काएका स्‍वर्गादूतचीलाई तूम्‌का, खोचीवा येसू ऊसामा पोकाक तूई लेका।’ 24काएकाहँपीक कोई कोईबो सूलूम्‌पी नाम्‌वारी फाकामत्‍तो खातामी, खतालो मक मीमाछाची यँ ग्‍यामीक तूवा माताङा खोचीवा मपी छीपूची, खतालो खोचीवा मक मीनालाई मपी छीपूचीन।” 25खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “नूवा मान्‍तूक मीनाचेऊ, आम्‍नू सागूँवा अगम्‍बक्‍ताचीवा ग्‍यामीक खा बीस्‍वसा मूमा दूवाङा छूसीक छाक तूई। 26यँ ख्रीस्‍टवा नक झारा कास्‍टा तोमाहँ माहीमापी वँमा खँच तूवानहँल्‍या?” 27खकामा खोसावा मोसालो झारा अगम्‍बक्‍ताचीपीका थालामूमा झारा धार्मसास्‍तारापी ऊम्‍बारेपी छाबाक खाचीमी आर्था खोचीलाई खान्‍नीतो लूची। 28खोची खाताहँमीक तेधपीङा ताल्‍मा ग्‍याहँमीलो, खोबो आझाई भेपा खाईमा लामूतीका पीका, 29खकामा खोचीवा खोलाई आता लूची, “ईसे आनानी काएकालोङा तूवानी यँमाधँ ईसे नाम्‌फात्‍तादूराक तूई, खकामा नाम्‌कूर्मा गीहँ।” खकामा खो खोचीलो तूमालाई खीम वँङा। 30खकामा येसू खोचीलो चामालाई तूवामा सोफ लापूहँ अलने पीऊ खकामा ओतूमा खोचीलाई पीऊची। 31खकामा ऊम्‍चू मू हता, खकामा खोचीवा येसूलाई छ्‌यातूची। खतालो खोबो खोचीपीका मासाखाता। 32खकामा खोची खोची ऊम्‍चूहँपावा गूँमा थालामूची, “खो काचीलो लाम्‌पी नीनालो खकामा धार्मसास्‍तारामी आर्था खान्‍नीतो लाचीलो यँ आचू सागूँवा मीतीकाङा तीताक तूवानहँल्‍या?” 33खकामा खोची पोकाचीमा खोतोलोङा यरूसलेम लासाची, खकामा ईत्‍ई सीच्‍चेचीलो आरूची ङायूवा तूपूचीक खोचीवा छीपाचू। 34खकामा खोचीवा ग्‍याची, “प्रभू ऊसामा पोकाक खकामा सीमोनलो दाताकसँ ऊम्‍छूङ्‍ङा राछ।” 35खकामा खोचीवा खोची लाम्‍दूमाहँचीलो यँ छाक तूवा मक झारा खकामा येसूवा सोफ ओतूलो खोचीवा यँतामा खोलाई छ्‌याताचू मक झारा खाची खोचीलाई लचू। 36खोचीवा आता ग्‍याहँचीलोङा येसू ऊम्‍चू म़झापी तामा रीपाहँ ग्‍या, “आनानीलाई साङ।” 37खतालो खोची कीसामीमा अतलल छाखातामीहँ काए चाप् तूम् ग्‍यामीमा मीनूची। 38खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानी यँमा अताछीनीमा आम्‍नू सानूवापी साङ्‍का मीहँनूम्? 39अँ लँ हू खाङानूम्, नक कँङा ह, कँलाई फातँनूम्‌मा खाङानूम्! यँमाधँ चाप्‌मी सालो तूम्‍बूरू छीन, आनानी अँमीने तूहँनूम्‌क तूई।” 40खोसावा आता ग्‍यामा खोचीलाई ऊम्‍लँ हू खँमीऊची। 41मातामा खोची मारी रामाछामीकसावा ऊम्‍खा र्‌याब्‍मा दूरूचीनमा, आझाई अतलल छाखातामीलो, येसूवा खोचीलाई ततूची, “यँ आनानीलो नापी चामाक थोका तूई?” 42खकामा खोचीवा खोलाई दूवाक ईटूक्रा झीकूसा पीऊची। 43खकामा खोसावा नक लापूमा ऊम्‍चू लाम्‍लोपीङा चो। 44खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलो तूङलो ग्‍यँक खाची नकचीङा ह, मोसामी ब्‍यबस्‍था, अगम्‍बक्‍ताची खकामा छाम्‌मी कीतापापी अँ बारेपी छाबाक झारा खाची ताल्‍माङाछी।” 45खकामा येसूवा खोचीलाई धार्मसास्‍ताराक खा ङीमाक नूवा पीऊची। 46खकामा खोसावा खोचीलाई लूची, “आतामा छाबाक तूई, ख्रीस्‍टवा दूखा तोमाङाछी खकामा सूम्‍छी लेपी मूर्दापीका ऊमामा पोमाछी। 47खकामा यरूसलेमपीका सूरू छीमा, झारा जाईलाई ऊम्‍नूङ्‍पी सानूवा लामाकलो खँधाईमाकमी खा हालाब्‍माछी। 48आनानी नक झारा खाचीमी साँछी तूईनी। 49खाङानूम् कँ पापामी प्रतीग्‍या आनानीपी पसँ आतामा आनानी मूतूनीक र तूनूम्‌नतो आनानी नक साप्‍सेमापीङा तूवायानी।” 50खकामा खोसावा खोचीलाई बेथानीयासाम्‍म खायूची खकामा खोसावा ऊम्‍हू थेतूमा खोचीलाई साखा पीऊची। 51खोचीलाई साखा पीऊहँचीतो खो खोचीलाई कातूसोचीहँ नीनाम्‍खम् खाया। 52खकामा खोचीवा येसूलाई सेवा मूची खकामा दीम्‍दीम्‍ध छाखातामीहँ खोची यरूसलेम लासामी। 53खकामा नीनाबूङ्‍लाई साधाई अलने पीतो खोची नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी तूवामी।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\