लूका 3

1काईसर तीबेरीअसवा सासाना मूक ईत्‍नक् दँपी पन्‍तीयस पीलातस यहूदीयापी ढ्‍याप्‍पा हाकीम छा, खकामा खलो गालीलपी सासाना मूकाबी हेरोद तूवा, ईतूरीयालो तराखोनीतीसपी ऊम्‍नूछ फीलीप, खकामा अबीलेनेपी लूसानीयास सासाना मूकाबीची तूवामी। 2हन्‍नालो काईयाफा ढ्‍याप्‍पा तूम्‍साबू पूजारी तूवाचीलो नीनाबूङ्‍मी खा खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी जकरीयामी छा यूहन्‍नापी ता। 3खो खँधाईमाक लागी सानूवा लामाक बप्‍तीस्‍मामी खा हालाब्‍तो यर्दन ययूवामी छेऊछाऊक झारा जील्‍लाचीपी खाता, 4यसाईया लूचीक अगम्‍बक्‍तामी कीतापापी छाबातीकाङा, “खरोमा थाम्‍पूङ्‍पी ईत्‍ता पाईकाबीमी सँलँवा, परमप्रभूमी लाम् त्‍यारी मानूम्, ऊम्‍लाम् सोझ मानूम्। 5झारा खल्‍सा पूराछी, खकामा झारा पप्‍चीलालो थूम्‍का सम्‍मा छी, पालीखातीकसँ सोझ छी, खकामा आप्‍ठेर लाम्‌ची सम्‍मा छी, 6खकामा झारा प्रानीवा नीनाबूङ्‍मी माच्‍छे ऊम्‍चू मूवा तची।” 7मातामा खोपीका बप्‍तीस्‍मा छूसी ताकाबी पीपीछूर्छूर् मीनाचीलाई खोसा लूची, “पूमी सासीवन्‍तीचेऊ, तीहँक नीनाबूङ्‍मी दान्‍डापीका फू‍मा आनानीलाई आसा चेताऊनी प्‍यानी? 8आतामा आनानी आम्‍नू खँपीका लासानीतीका दाबीक चालँवा मानूम्, खकामा आम्‍नू हँपा हँपावाङा ‘आम्‍का पा अब्राहाम ह’ गूँननी, यँमाधँ कँ आनानीलाई लोनीनी, नीनाबूङ्‍वा नक लूङ्‍चीपीका अब्राहाममी चाचायोछा छामेमा दूर। 9होबेलासँ बथ्‍थी पोमी धपी छाक तूई, आतामा झारा खान्‍नीक मन्‍कमाकी पो कीबीमा मीपी हूईमालाई कात्‍ती।” 10खकामा पीपीछूर्छूर् मीनावा खोलाई आता लूचीमा ततूची, “माताधँ काएकावा यँ मूमा त?” 11खोसा खोचीलाई जूवापा पीतो लूची, “आसालो हीसा ल़छूम् तूई खोसा मान्‍तूकलाई ईत्‍ता पीऊखातूने, मातामाङा आसालो चामाक थोका तूई खोसासँ माताङा मूने।” 12खकामा तीराऊ पोकाबीचीसँ बप्‍तीस्‍मा छूसी तामीहँ खोलाई ततूची, “तकी, काएकावाबो यँ मूमा त?” 13खकामा खोसा खोचीलाई लूची, “आनानीलाई आराम्‍यानीकपीका साफी बूलू लापानूम्‌न।” 14तीलीङ्‍गेचीवासँ खोलाई ततूची, “काएकावाबो यँ मूमा?” खकामा यूहन्‍नावा खोचीलाई लूची, “आसालाईसँ अत्‍याचारा मानूम्‌मा वालँ फक्‍ता त्‍यानूम्‌हँ मीनाचीलाई ङाबानूम्‌न। खकामा आनानी आम्‍नू नाम्‍यपी दीम्‍दीम्‍ध छानी।” 15मातामाङा मीनाचीवा आःसा मूहँचीतीकाङा, यूहन्‍नालाई तूचीमा ऊम्‍चू सागूँवापी ऊम्‍बारेपी बा नोङा ख्रीस्‍टल्‍या ग्‍यामीमा मीनूची, 16खकामा यूहन्‍नावा खोची झारालाई जूवापा पीऊचीमा लूची, “कँ आनानीलाई काँवावा बप्‍तीस्‍मा पीनीनी खन्‍धँसँ कँपीका ऊम्‍रलोक तीहँ, कँलाईने ऊम्‍लँवाईमी तूना फूईमासँ खात्‍तेन। खोसावा आनानीलाई पबीत्‍रा आत्‍मालो मीवा बप्‍तीस्‍मा पीःनी। 17ऊम्‍थाम्‍ब ऊम्‍हूपीङा तूई, खोसा ऊम्‍खाला खान्‍नीतो बीक, खकामा ऊम्‍दँच्‍यार् ऊम्‍चासूम् खम्‌पी बूस खकामा ऊम्‍सेप्‍राबो हाल्‍लोसँ सीनक मीपी हूय।” 18आतामा आरू साफी नूवातायाचीलामा खोसा मीनाचीलाई खान्‍नीक खा हालाबूची। 19खकामा सासाका हेरोदवा ऊम्‍नूछ फीलीपमी तँमा हेरोदीयासलाई यूसूकसावा यूहन्‍नावा खोसा मूक खाईसीक चालँवामी खापी खोलाई पायूक तूवा। 20मक झारा खाईसीक चालँवाछोपी आझाई खोसावा यूहन्‍नालाई छेमाखीम्‌पी तीऊमा, आरू खाईसीक चालँवा थपामूनाची। 21खकामा झारा मीनाची बप्‍तीस्‍मा छादूरामीमा येसूसँ बप्‍तीस्‍मा छा, खकामा नीनाबूङ् दबूहँलो नीनाम्‍खम् हता, 22खकामा पबीत्‍रा आत्‍मा तकूवामी रीराम्‌पी तीका छामा खोछोपी धाता, खकामा नीनाम्‍खम्‌पीका ईत्‍ता आता गूँमाक सँलँवा लता, “आना अँ लालूखालोक छा ह, आनालो कँ साफी दीम्‍दीम्‍ध तूङ।” 23येसू धार्मीक सीक्‍छे पीमाथालामूलो सूम्‍होप् दँ तालाक तूवा। खकामा मीनाचीवा मीनूचीतीका खो योसेफमी छा तूवा। खकामा योसेफबो एलीमी छा तूवा। 24एली मत्‍तातमी छा, मत्‍तात लेबीमी छा, लेबी मल्‍कीमी छा, मल्‍की योनामी छा, योना योसेफमी छा, 25योसेफ मत्‍ताथीयासमी छा, मत्‍ताथीयास आमोसमी छा, आमोस नहूममी छा, नहूम ईसलीमी छा, ईसली नग्‍गाईमी छा, 26नग्‍गाई माथमी छा, माथ मत्‍ताथीयासमी छा, मत्‍ताथीयास सीमीमी छा, सीमी योसेखमी छा, योसेख योदामी छा, 27योदा यूहन्‍नामी छा, यूहन्‍ना रेसामी छा, रेसा यरूबाबेलमी छा, यरूबाबेल सालतीएलमी छा, सालतीएल नेरीमी छा, 28नेरी मल्‍कीमी छा, मल्‍की अद्‍दीमी छा, अद्‍दी कोसाममी छा, कोसाम एलमादममी छा, एलमादम एर्‌मी छा, 29एर्‌ यहोसूमी छा, यहोसू एलीएजरमी छा, एलीएजर योरीममी छा, योरीम मत्‍तातमी छा, मत्‍तात लेबीमी छा, 30लेबी सीमोनमी छा, सीमोन यहूदामी छा, यहूदा योसेफमी छा, योसेफ योनानमी छा, योनान एल्‍याकीममी छा, 31एल्‍याकीम मलेआमी छा, मलेआ मीन्‍नामी छा, मीन्‍ना मत्‍ताथामी छा, मत्‍ताथा नातानमी छा, नातान दाऊदमी छा, 32दाऊद यीसाईमी छा, यीसाई ओबेदमी छा, ओबेद सल्‍मोनमी छा, सल्‍मोन नहसोनमी छा, 33नहसोन अम्‍मीनादाबमी छा, अम्‍मीनादाब आराममी छा, आराम हेस्रोनमी छा, हेस्रोन फारेसमी छा, फारेस यहूदामी छा, 34यहूदा याकूबमी छा, याकूब ईसहाकमी छा, ईसहाक अब्राहाममी छा, अब्राहाम तेरहमी छा, तेरह नाहोरमी छा, 35नाहोर सरूगमी छा, सरूग रऊमी छा, रऊ पेलेगमी छा, पेलेग एबेरमी छा, एबेर सेलहमी छा, 36सेलह केनानमी छा, केनान अर्पछदमी छा, अर्पछद सेममी छा, सेम नूहमी छा, नूह लेमेखमी छा, 37लेमेख मतूसेलहमी छा, मतूसेलह हनोकमी छा, हनोक येरेदमी छा, येरेद महलालेलमी छा, महलालेल केनानमी छा, 38केनान एनोसमी छा, एनोस सेतमी छा, सेत आदममी छा, आदम नीनाबूङ्‍मी छा तूवा।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\