लूका 4

1येसू पबीत्‍रा आत्‍मावा प्‍याबूमा यर्दन ययूवापीका लासा, खकामा खोलाई पबीत्‍रा आत्‍मावा खरोमा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे पानूखायू। 2खकामा खो लँक्‍होप् लेतो साईतानापीका जँचा छा। मक लेचीपी खो यँसँ चामाम्‍पा तूवा, मक ले लूकामा खो साकास्‍या। 3खकामा साईतानावा खोलाई लू, “आना नीनाबूङ्‍मी छाधँ नक लूङ्‍लाई सोफ छा लूहँ आग्‍या पीऊ।” 4खकामा खोसा साईतानालाई लू, “‘मीना सोफवा मात्‍ताई लीतीन’ गूँमाक धार्मसास्‍तारापी छाबाक तूई।” 5खकामा साईतानावा खोलाई थँपा खायूमा साप्‍तेमूलूङ्‍पीक झारा हालाखम्‌ची झालाक्‍काई खँमीऊहँ, 6खोलाई लू, “कँ नकमी आधीकारालो माहीमा आनानीलाई पीनीनी, यँमाधँ नक कँलाई प्‍यामूङ्‍क तूई, कँ आसालाई नक पीमा नतँ खोलाई पीमा दूरँ। 7आतामा आनानीवा कँलाई बबीनीमा सेवा मेनीधँ नक झारा आम्‍नूमीङा छी।” 8खकामा येसूवा खोलाई जूवापा पीऊहँ लू, “‘आनावा परमप्रभू आम्‍नीनाबूङ्‍लाई मात्‍ताई बबामा सेवा मू खकामा खोमी मात्‍ताई स्‍यावा मू’ गूँमाक छाबाक तूई।” 9खकामा खोसावा येसूलाई यरूसलेम खायूमा नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌मी चम्‌पीक गजूराछोपी यूसूमा खोलाई लू, “आनानी नीनाबूङ्‍मी छाधँ नापीका तयानी, 10यँमाधँ आतामा छाबाक तूई, ‘नीनाबूङ्‍वा आम्‍राक्‍छे मूमालाई ऊम्‍स्‍वगार्दूतचीलाई खाटाम्‍यची,’ 11खकामा ‘खोचीवा आनानीलाई ऊम्‍चू हूहूपी थेतीनी मन्‍धँने आम्‍नू लँ लूङ्‍पी धूसी’।” 12खकामा येसूवा खोलाई लू, “धार्मसास्‍तारापी आता गूँमाक छाबाक तूई, ‘आनावा परमप्रभू आम्‍नीनाबूङ्‍मी जँचा मून’।” 13मातामा साईतानावा खोलाई झारा जँचा मूदूरूमा आर्क जँचा मूमाक मऊका तूनतो येसूलाई छीतूसोमा खाता। 14खकामा येसू आत्‍मामी रपी गालीलपी लासा, खलो मपी ऊम्‍बारेपीक खान्‍नीक खा मेक्‍कानापेकाक तेपी फीःसा। 15खकामा येसूवा तायाखीम्‌पी चेमा थालामू, मातालो मीनाचीवा येसूमी साया पूची। 16खकामा खो नासरतपी ता, खो मपी हूर्काछाक तूवा, सावाभेमाक लेपी ऊम्‍राम्‍पूवातीकाङा खो तायाखीम् खातामा, धार्मसास्‍तारा नेसी रीपा। 17खकामा खोलाई यसाईया अगम्‍बक्‍तामी कीतापा नेमीऊची। खतालो खोसा मक हतू खकामा आतीकाक छाबाक छीपू: 18“परमप्रभूमी आत्‍मा कँछोपी तूई, यँमाधँ झाराकसावा रँरीऊचीकलाई खान्‍नीक खा लोमालाई खोसावा कँलाई छ्‌यातँक तूई। खकामा छेमाखीम्‌पी छ्‌याक मीनाचीमी माच्‍छेमी घोसाना मूमालाई, मूसीपाचीमी मू हईमालाई, अत्‍याचारापी छूकाबीचीलाई माच्‍छे पीमालाई, 19खकामा परमप्रभूमी प्रसन्‍नतामी दँमी खा पोमालाई खोसावा कँलाई पसँक तूई,।” 20खकामा खोसा कीतापा छीऊहँ मपी चालँवा मूकाबीलाई पीऊमा खो तूवा, खलो तायाखीम्‌पी तूवामीक झारा मीनाचीमी मू खोछोपी ताप्‍सा। 21खकामा खोसा खोचीलाई लूची, “ईसेक ले धार्मसास्‍तारापीक नक खा आनानीवा ईनाहँनूम्‌लोङा पूर छाक तूई।” 22खकामा झारावा ऊम्‍साया पूची, खकामा ऊम्‍ङोपीका लताक ममारूङ्‍लोक खापी अतलल छाखातामीमा ग्‍यामी, “यँ नक योसेफमी छा मन?” 23खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “ऊम्‍छूङ्‍ङा, आनानीवा कँलाई नक आहाना लेनी, ‘ए बाईधे, आम्‍हँपा नोमेनाची, कफर्नहूमपी छाक काएकावा यँ यँ ईनूम्‌काक तूई, मक खा नापी आम्‍तेपीसँ मू’।” 24खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ ऊम्‍छूङ्‍ङा लोनीनी, अगम्‍बक्‍ताची आसासँ ऊम्‍तेपी लाम्‌तूपा मूलीक छीन। 25खकामा ऊम्‍छूङ्‍ङा ईस्राएलपी एलीयामी दँमापी साफी बीधूवाची तूवामी। खकामा सूम्‍छी दँलो आधी दँ वा सोरानहँ नाम्‌छूरी बान्‍दा छा, खतालो झारा नाम्‍दपी ढ्‍याप्‍पा सूसँवा ताक तूवा। 26मातालो एलीयालाई नीनाबूङ्‍वा सीदोन नाम्‍दक सारपतपीक ईत्‍ता बीधूवामी खीम्‌पी मात्‍ताई पसू, आरू आसामीपीसँ पसून। 27मातामाङा एलीया अगम्‍बक्‍तामी दँमापी ईस्राएलपी साफी छवायँ सामवा लापूचीकची तूवामी, मातालो सीरीयापी तूकाबी नामान बाहेक आरू आसासँ नोमीन।” 28आतामा नक खा ईनूचीलो, तायाखीम्‌क मीनाचीमी मारी ऊम्‍चू छूली काता। 29खकामा खोची पोकातामीहँ, येसूलाई तेपीका पाखा साईतो खायूची। ऊम्‍चू ते पप्‍चीलाछोपी बानामाक तूवा मक ते तूवाक पप्‍चीलामी चम्‌पी खायूचीमा खोलाई धाम्‍रपीका यूप्‍पा धीमातीङ्‍मा लामूची। 30खन्‍धँसँ येसू ऊम्‍चू म़झापीका लताखाल्‍ता। 31खकामा येसू गालील जील्‍लामी ईत्‍ता साप्‍सेमा कफर्नहूमपी धाता, खकामा सावाभेमाक लेपी खोसा खोचीलाई च्‍यातूचोचीक तूवा। 32खलो खोची ऊम्‍सीक्‍छे ईनूचीमा अतलल छामीक तूवा, यँमाधँ ऊम्‍खा आधीकारालोक तूवा। 33तायाखीम्‌पी ईसीक चाप्‌मी आत्‍मावा लापूक ईत्‍ता मीना तूवा, खकामा खो ढ्‍याप्‍पा सँलँवापी पाता, 34“ए येसू नासारी काएकालो आम्‍नू यँ चालँवा? यँ आनानी काएकालाई नास्‍टा मूसी तानीक? कँ ङीसँ आनानी आसाल्‍या, आनानीने नीनाबूङ्‍मी पबीत्‍रा जना ह ।” 35खकामा आता लोतो येसूवा खोलाई पायू, “मानेपा तूवा, खोपीका लतामा खाता।” चाप्‌वा मक मीनालाई ऊम्‍म़झापी धाप्‍सू खकामा मकलाई यँसँ खूँङ् मूमाम्‍पा लतामा बाना। 36खकामा खोची झारा अतलल छाखातामी, खकामा ऊम्‍चूहँपा हँपा गूँमा थालामूची, “नक यँतीकाक सीक्‍छेल्‍या? नकसावाने रलो आधीकारावा ईसीक आत्‍माचीलाई रलोक आग्‍या प्‍यचीलो खोची लतीमीमा बानीमी।” 37खकामा ऊम्‍खान्‍नीक चालँवा मेक्‍कानापेकाक थाम्‍पूङ्‍चीपी फीःसा। 38तायाखीम्‌पीका पोकाहँ खातामा येसू सीमोनमी खीम्‌पी वँङा। खलो सीमोनमी छूमे मारी धीतूक तूवा, खकामा खोचीवा खोलाई नोमेमालाई येसूलो बीन्‍ती मूची। 39खकामा येसू खोधपीङा रीपामा मक ज्‍वरलाई पायू, खतालो धीतूक नोखाता खकामा खोतोलोङा खो पोकाहँ ऊम्‍चू स्‍यावा मूमा थालामू। 40खकामा नाम्‌कूराहँलो झारा खाले सामवा लापूचीक मीनाचीलाई खोचीवा येसूधपी तातूची। खकामा येसूवा खोचीछोपी ऊम्‍हू यूसूहँ खोचीलाई नोमीऊची। 41खकामा साफी मीनाचीपीका चाप्‌चीसँ आता गूँतो लतामी, “आनानी नीनाबूङ्‍मी छा ह।” खतालो येसूवा खोचीलाई पायूचीमा नेमा पीऊचीन, यँमाधँ खोचीवा खो ख्रीस्‍ट ह ग्‍यामीमा छ्‌यातूचीक तूवा। 42नाम्‌वारी फाकामा येसू लताहँ एक्‍लासा थाम्‍पूङ्‍लाम्‍पे खातालो पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा खोलाई लाम्‍तो खोधपी तामीमा “काएकापीका खाईननी” लूचीहँ चीबूची। 43मातालो येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम्‌मी खान्‍नीक खा आरू साप्‍सेमापीसँ पोमाङा छी, यँमाधँ नक चालँवामी लागी कँलाई पसँमूङ्‍क ह।” 44खकामा खोसा यहूदीयापीक तायाखीम्‌चीपी हालाब्‍मा थालामू।


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\