लूका 6

1सावाभेमाक लेपी येसू चासूम्‌लालामा खाताहँलो, ऊम्‍सीच्‍चेचीवा चासूम्‌मी बाला बीतूचीहँ हूपी याल्‍तो चामा थालामूची। 2माता मूचीक तूचीहँ कोई कोई फरीसीचीवा खोचीलाई लूची, “सावाभेमाक लेपी यँ मूमा ईसी मोङा यँमा आनानीवा मीनूम्‌क?” 3येसूवा खोचीलाई लूची, “आनानीवा नकसँ नीऊहँनूम्‌न, दाऊदवा खो खकामा खोलो तूकाबीची साकास्‍यामीलो यँ मू? 4खो नीनाबूङ् दब्‍माक खीम्‌पी वँङामा नीनाबूङ्‍लाई प्‍याक सोफ लातूमा चो, खकामा खोलो तूकाबीचीलाईसँ पीऊची, मकबो पूजारीवा मात्‍ताई चामा नोक खकामा आरूचीवा चामा ईसाक तूवा।” 5खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “मीनामी छा सावाभेमाक लेमीसँ प्रभू ह।” 6आर्क सावाभेमाक लेपी येसू तायाखीम्‌पी वँङामा च्‍यातूची। मपी ईत्‍ता ऊम्‍खारू हू हसाक मीना तूवा। 7खोतोलो ब्‍यबस्‍था चेकाबी तकीचीलो फरीसीचीवा येसूलाई सावाभेमाक लेपी नोमेमाक चालँवा मी ले ग्‍यामीहँ फक्‍ता तेमालाई चोपूतीतूचीक तूवा। 8खतालो येसूवा खोची मीनूचीक खा तूम्‍तू‍हँ मक ऊम्‍हू हसाक मीनालाई लू, “नापी बानामा झारामी म़झापी रीपा।” खकामा खो पोकाबानाहँ मपी रीपा। 9खकामा येसूवा खोचीलाई लूची, “कँ आनानीलाई तईनीनी, सावाभेमाक लेपी यँ मूमा, खान्‍नीक चालँवाले हान्‍ती छीक चालँवा, प्राना लेमेमाले नासा मूमा, यँ मूमाबो खान्‍नी?” 10खकामा खोसावा मेक्‍कानापेकाक झारालाई खाङूचीमा मक मीनालाई लू, “आम्‍हू सतू।” खकामा खोसा ऊम्‍हू सतू खतालो ऊम्‍हू नोखाता। 11खकामा खोची मारी रूपूचीहँ येसूलाई यँ मूमाल्‍या ग्‍यामीमा यायो मूची। 12मक दँमापी येसू नीनाबूङ् दब्‍सी पप्‍चीलालाम्‍पे खाता, खकामा खोसा रातभोरी नीनाबूङ् दबू। 13खकामा नाम्‌वारी फाकामा, खोसा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई काछूची, खकामा खोचीहँपीक ईत्‍हीस्‍लाई छ्‌यातूचीमा खोचीलाई प्रेरीत नूङ् वायूची, 14सीमोन खोलाई येसूवा पत्‍रूस नूङ् वायू, खकामा ऊम्‍नूछ अन्‍द्रीयास, याकूबलो यूहन्‍ना, खकामा फीलीप, बारथोलोमाई, 15मत्‍तीलो थोमा, अल्‍फयसमी छा याकूब खकामा ऊग्रपन्‍थी लूचीक सीमोन, 16याकूबमी छा यहूदा, खकामा यहूदा ईस्‍करीयोत खोसा स्‍यालानी प्रभूलाई धक्‍का पीऊ। 17येसू खोचीलो मूईनी धातामीमा ईत्‍ता माईधानापी रीपा, ऊम्‍सीच्‍चेचीमी जामाता यरूसलेमलो यहूदीया, होङ्‍कामामी कीनारा टूरोसलो सीदोनमी थाम्‍पूङ्‍पीका, 18मपी मारी पीपीछूर्छूर् मीनाची ऊम्‍खा ईन्‍मालो ऊम्‍चू सामपीका नोसी तामीक तूवा। मपी ईसीक आत्‍मावा लापूचीकचीसँ नोमी। 19झारा पीपीछूर्छूर् मीनाचीवा येसूलाई तोप्‍मा लामूची, यँमाधँ खोपीका र लतायाक तूवा, खकामा खोची झारालाई नोमीऊची। 20खकामा खोसा ऊम्‍सीच्‍चेचीलाई खाङूचीहँ लूची, “आनानी झाराकसावा रँर्‌यानीकची धाई अलने तोमा खात्‍तीनीक तूईनी, यँमाधँ नीनाबूङ्‍मी हालाखम् आम्‍नूमीङा ह। 21आनानी साकासीकाबीची धाई अलने तोमा खात्‍तीनीक तूईनी, यँमाधँ आनानी खासीनी, आनानी खाब्‍काबीची धाई अलने तोमा खात्‍तीनीक तूईनी, यँमाधँ आनानी घीसीनी। 22आनानीलाई मीनामी छामी गार्नावा, मीनाचीवा छीङीनी, कलीनी, खकामा आम्‍नू दोधूम् पची खकामा खँसापी मीनीनीमा आम्‍नू नूङ्‍मी आपमाना छीनीकची अलने तोमा धाई खात्‍तीनीक तूईनी। 23“मक लेपी आनानी हँसहँलँ छानी खकामा दीम्‍दीम्‍ध छानीहँ तयानी, यँमाधँ नीनाम्‍खम्‌पी आम्‍नू नाम्‍य ढ्‍याप्‍पा छी यँमाधँ ऊम्‍चू फूपापाचीवासँ पाईलाक अगम्‍बक्‍ताचीलाई माताङा मीऊचीक तूवा। 24“आनानी बूलूमीचीलाई, धीक्‍कारा! यँमाधँ आनानी आम्‍नू सूखा चाईना तदूरानूम्‌क तूई। 25आनानी खासानीकचीलाई, धीक्‍कारा! यँमाधँ आनानी साकासीनी, खकामा आनानी घीकाबीचीलाई, धीक्‍कारा! यँमाधँ आनानी खापीनी खकामा बीलापा मीनूम्। 26आनानीलाई, धीक्‍कारा! यँ बेला मीनाचीवा आम्‍नू साया पची। यँमाधँ ऊम्‍चू फूपापाचीवासँ वालँ अगम्‍बक्‍ताचीलाई माताङा मीऊचीक तूवा। 27“आनानी ईन्‍काबीचीलाई कँ लोनीनी, आम्‍नू सातूरालाई लालूखा म्‍यानूम्, आनानीलाई छीङ्‍माकीचीलो खान्‍नीक ब्‍याभारा मानूम्। 28दङ्‍खँ पीकाबीचीलाई साखा प्‍यानूम्, आनानीलो खाईसीक ब्‍याभारा मूकाबीलाई नीनाबूङ् दब्‍प्‍यानूम्। 29ईलाम्‍पेक ङाबपी याम्‍काबीलाई आर्क ङाबसँ हूपीऊ, खकामा आम्‍खास्‍टो ङाब्‍काबीलाई आम्‍ल़छूम्‌सँ पीऊतीङू। 30आनालो ङकाबी झारालाई पीऊची, खकामा आम्‍सामाना खाईकाबीलो फेरी ङाकून। 31मीनाचीवा आनानीलो यँता मीचीक आनानीवा नतूनूम् आनानीवासँ खोचीलो माताङा मानूम्। 32“आनानीलाई लालूखा मूकाबीलाई मात्‍ताई लालूखा मीनूम्‌धँ आनानीलाई यँ फाईदा छी? यँमाधँ खँवालाचीवासँ खोचीलाई लालूखा मूकाबीलाई लालूखाङा म्‍यची। 33आनानीलो खान्‍नीक चालँवा मूकाबीचीलो मात्‍ताई खान्‍नीक चालँवा मीनूम्‌धँ आनानीलाई यँ फाईदा? यँमाधँ खँवालाचीसँ माताङा मीची। 34आनानीवा फीर्ता तोमाक सानूवा मीनूम्‌मा नँ पीऊनूम्‌धँ आनानीलाई यँ फाईदा? यँमाधँ खँवालाचीवासँ मूत्‍तोङा तोमालाई खँवालाचीलाई नँ प्‍यची। 35आनानीवा आम्‍नू सातूरालाई लालूखा म्‍यानूम् खकामा ऊम्‍चू भलो मानूम्, यँसँ आःसा मूमाम्‍पा नँ प्‍यानूम, खकामा आम्‍नू नाम्‍य ढ्‍याप्‍पा छी। खकामा आनानी झारापीका ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍रलोकमी छाछाची छीःनी, यँमाधँ बाईगूनीलो खँसापीलाईसँ नीनाबूङ्‍वा सम् तूयची। 36यँतामा आम्‍नू पा सम्‌नीक तूई, मातामाङा आनानीसँ सम्‌नीक छानी। 37“आरूचीमी न्‍याया मानूम्‌न खकामा आम्‍नूमीसँ न्‍याया छूनने। आरूलाई फक्‍ता त्‍यानूम्‌न, खकामा आनानीसँ फक्‍तावाला छीनीन, खँधाईप्‍यानूम् खकामा आम्‍नूमीसँ खँधाती। 38प्‍यानूम, खकामा आनानीलाईसँ पीःनी। पूरीचूम्‍चूम् थाबीमा खँदी खँदी मारी हाल्‍लामीमा, कात्‍तीतो आम्‍नू थपारीपी पीःनी। यँमाधँ हाक्‍क थाब्‍माक थोकावा आनानी थाबूनूम्, मकसावाङा आनानीलाईसँ नीनाबूङ्‍वा थाबमा पीःनी।” 39खकामा खोसा खोचीलाई ईत्‍ता आहानासँ लूची, “यँ मूसीपावा मूसीपालाई पान्‍मा दूर? माताधँने खोची खदीमापी हूलीचीनहँल्‍या? 40सीच्‍चे तँबप्‌पीका ढ्‍याप्‍पा छीन खन्‍धँसँ खोसा पूर सीक्‍छे तमा ऊम्‍तँबप्‌तीकाङा छी। 41“आनावा आम्‍नूछमी मूपी तूईक बसीप् तना खतालोने आम्‍मूपी तूईक तूप्‍सूङ्‍बो आनावा यँमा फूम् मीनाना? 42आनावा आम्‍मूपीङा तूईक तूप्‍सूङ् तनानाधँ आम्‍नूछलाई यँतामा लना? ‘नूछ, आम्‍मूपीक बसीप् खोई कँ लाईपीनी,’ ए कूमेटी, पाईला आम्‍मूपीक तूप्‍सूङ् लातू, खकामा आम्‍नूछमी मूपी तूईक बसीप् लाईमालाई आनावा खान्‍नीतो तना। 43“खान्‍नीक पोपी खाईसीक चासीरूसी कसीन खकामा खाईसीक पोपी खान्‍नीक चासीरूसी कसीन। 44झारा पो ऊम्‍दानापीका छ्‌याती। यँमाधँ तीतूङ्‍चीपीका आसासँ आन्‍जीरा बीतन ना तीतूङ्‍मी पोचीपीका आङ्‍गूरा बीतची। 45खान्‍नीक मीनावा ऊम्‍खान्‍नीक सागूँवामी भन्‍डारापीका खान्‍नीक थोकाङा लात, खकामा खँसापी मीनावा ऊम्‍खँसापी भन्‍डारापीका खँसापी थोकाङा लात। मातामाङा यँ थोकावा सागूँवा प्‍याबूक तूई मीनामी ङोपीका मकङा लती। 46“कँ ग्‍यँक खा र्‌याबूनूम्‌नधँ आनानीवा यँमा कँलाई ‘प्रभू प्रभू’ लेनी? 47आसाची कँपी तीमी खकामा अँ खा ईनचीमा अँ खातीका मूकाबीची यँतीकाक छीमी, मक कँ आनानीलाई लोनीनी। 48मक ईत्‍ता खीम् थोकाबी मीनातीकाक ह, खोसा गाईर खीम्‌मी चारा फूत्‍तूमा चाट्‍टानाछोपी जाग तीऊ, खकामा भला ताहँ मक खीम्‌पी ठकाछा, मातालोसँ मक खीम् यँसँ छान यँमाधँ मक खीम् बाल्‍यो गरी थक तूवा। 49खताधँसँ अँ खा ईनचीमा अँ खातीका मन्‍मूकाबीबो आतीकाक मीना ह, खोसा जामीनापी जाग मान्‍दूङ्‌क खीम् बानामू, खकामा भला ताहँ मक खीम्‌पी ठकाछालो खोतोलोङा मक खीम् होताहँ नासा छामा ढ्‍याप्‍पा ऊम्‍सर्बनासा छा।”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\